“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
03 дек
2015
 
 

Ќ—» автоматизира дейността си чрез информационна система

5902 прочитани€
—траница 1 от 8

Ќационални€т статистически институт (Ќ—») е отговорната държавна институци€ за събирането, обработването и разпространението на статистическа информаци€ за ц€лостното социално и икономическо състо€ние на Ѕългари€. ѕрез последните години важността на Ќ—» в съвременното общество се откро€ва все по-силно - нараства както бро€т на респондентите, особено в частта за бизнеса, така и бро€т на потребителите на статистическа информаци€ сред различни групи на обществото ни - бизнес, научни среди, студенти, журналисти и други. «а сравнение над 600 000 са респондентите от бизнеса, които подават годишен отчет за дейността си вс€ка година, бро€т на подадените за€вки за статистическа информаци€ надвишава 6000.

ѕредизвикателствата

ќсновните задачи за развитието на Ќационалната статистическа система (Ќ——) са формулирани в —тратеги€та за развитие на Ќ—— за периода 2013 – 2017 година, както и в миси€та и визи€та за развитие през посочени€ период.

ћиси€та на Ќ—— на –епублика Ѕългари€ е да осигур€ва безпристрастна, обективна, навременна и точна информаци€ за състо€нието и тенденциите в развитието на икономиката, социалната сфера, демографи€та и околната среда.

ѕрочетете още: Ќ—» стартира официално електронни услуги

¬»«»“ ј Ќј »“ ѕ–ќ≈ “ј

»ме на проекта: „–азработване на инструменти за осигур€ване на възможност за онлайн дефиниране и изпълнение на за€вки за статистическа информаци€ през сайта на Ќационални€ статистически институт от гражданите, бизнеса и администраци€та, чрез обработка на информаци€ от наблюдени€ на Ќационални€ статистически институт, генериране на таблици и проверка на конфиденциалността на данните”, осъществ€ван с финансовата подкрепа на ќперативна програма „јдминистративен капацитет“ 2007-2013.

¬ъзложител: Ќационален статистически институт

»зпълнител: ‘адата јƒ

ƒата на стартиране: 02.04.2014 г.

ƒата на приключване: 30.11.2015 г.

Ѕюджет на проекта: 795 000 лева

 атегори€: Ќационални »“ проекти, реализирани в администраци€та

ѕодкатегори€: ÷ентрална администраци€

¬изи€ за развитието на Ќ—— през периода 2013 - 2017 година:

Ќационалната статистическа система да произвежда и предостав€ на всички групи потребители статистически продукти и услуги с високо качество, произведени по хармонизирани европейски методологии и стандарти.

Ќовите форми на комуникаци€ с потребителите и респондентите и другите постижени€ в информационните технологии доведоха до съществени промени в комуникационните канали, обработката и съхранението на данните.

≈дно от основните предизвикателства, които определ€т развитието на Ќ—— за периода 2013 - 2017 г., е свързано с посто€нно нарастване на потребностите от статистическа информаци€, в т.ч. потребности от комплексна и многоаспектна статистическа информаци€ за целите на разработването, мониторинга и оценката на политики и програми на европейско, национално и регионално равнище.

–азвитието на Ќ—— през периода 2013 - 2017 г. налага реализирането на следните основни цели:

÷ел 1. ќсигур€ване на обективна, навременна и надеждна статистическа информаци€ за икономическото, социалното и демографското развитие и за околната среда на национално и регионално равнище.

÷ел 2. ¬ъвеждане на нови източници на данни и средства за усъвършенстване на производството и повишаване на качеството на статистическите продукти и услуги.

÷ел 3. ѕовишаване на професионални€ и организационни€ капацитет на Ќ——.

÷ел 4. ¬недр€ване на иновативни и ефективни информационни и комуникационни технологии и e-услуги.

»зпълнението на разглеждани€ проект е пр€ко свързано с изпълнението на ÷ел 1 и ÷ел 4 от —тратеги€та и в частност със следните приоритети на ÷ел 4:

ѕриоритет 4.1. –азвитие на информационни системи и e-услуги в посока на намал€ване на натовареността на респондентите, повишаване на качеството на статистическата информаци€ и усъвършенстване на методите за нейното разпространение.

ѕриоритет 4.2. ¬недр€ване на единни европейски »“ средства, продукти и стандарти с оглед осигур€ване на услови€ за интеграци€ и хармонизаци€ на статистически€ производствен процес в рамките на ≈——.

ѕриоритет 4.3. ѕовишаване на ефективността и разпределението на ресурсите в центъра за данни чрез внедр€ване на най-добрите практики и технологии за управление на инфраструктурата.

ѕриоритет 4.4. –азвитие и обнов€ване на сървърната и комуникационната инфраструктура и персонална техника с цел осигур€ване на развитието на » “ и предостав€не на нови услуги.

»менно с цел затвар€не на цикъла и автоматизиране на разпространението на статистическа информаци€ през април 2014 г. Ќ—» стартира проект „–азработване на инструменти за осигур€ване на възможност за онлайн дефиниране и изпълнение на за€вки за статистическа информаци€ през сайта на Ќационални€ статистически институт от гражданите, бизнеса и администраци€та чрез обработка на информаци€ от наблюдени€ на Ќ—», генериране на таблици и проверка на конфиденциалността на данните“.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас