“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | GIS
19 ное
2015
 
 

—тотици √»— базирани проекти работ€т у нас

ћинистерството на отбраната и ћ“»“— ще подпишат договор за временно използване на √»— системата на ћќ като временен геопортал на Ѕългари€.

6574 прочитани€

¬ладимир ¬ладков

ѕо света √»— се използват в около 180 човешки дейности, това вече е практика и в Ѕългари€, има десетки, дори стотици различни проекти и решени€, които вече работ€т. “ехнологи€та не е нещо в бъдещето, а е реалност, за€ви –осен –усинов при откриването на семинара „ћногообразието на √»—“, организиран от √»— јлианс в —офи€ на 18 ноември.

√еорги √ладков, директор на дирекци€ „ѕространствени данни“ в ≈—ћ»—

ѕрочетете още: √»— решени€та - важни за сигурността, особено след терора в ѕариж

„—ъбитието е посветено на —ветовни€ √»— ден, професионален празник, превърнал се в традици€ за всички специалисти и фирми, които се занимават с географски »—, геопространствени данни, продукти и услуги“, добави –усинов. √»— јлианс е неформална организаци€ на български фирми, които, противно на български€ манталитет, са осъзнали, че не са само конкуренти, а могат да обмен€т добри практики в помощ на клиентите. „ленове на организаци€та са Ѕитмап, √јѕ  онсулт, “ехноЋогика, ћапекс, ƒатекс и ƒейтамап. ќсновната им цел е да направ€т обществено достъпни добрите практики, добрите √»— проекти.

„√»— технологиите не са в „първа младост“,

те са на около 50 г. (терминът се по€в€ва през 1962 - 1963 г.), но са страшно актуални, тъй като вс€ко нещо, което се случва в наши€ св€т, може да е заградено от въпросите какво, къде и кога. √»— досега отговар€ха на първите два въпроса, но днес вече могат да дадат отговор и на въпроса кога, об€ви –усинов. - ѕопул€рни€т нов термин „√олеми данни“ е нещо, с което √»— системите работ€т от много години. √олемите данни позвол€ват прилагане на закона на диалектиката, според който пон€кога количествените натрупвани€ вод€т до качествени изменени€. —ъвременните технологии за събиране, обработка, анализ и визуализаци€ на информаци€та, използването на технологии за машинно знание, на алгоритми, подходи и методики за изкуствен интелект ни позвол€ват не само да знаем какво е състо€нието в момента, и да предвидим бъдещето. “ова вече се случва в метеорологи€та, икономиката, транспорта и др.“, допълни –осен –усинов.

¬с€ко министерство днес

разполага с огромни масиви от данни, като все по-гол€ма част е свързана с георефериране, допълни √еорги √ладков, директор на дирекци€ „ѕространствени данни“ в ≈—ћ»—. јгенци€та е сред важните фактори за внедр€ване на » “, част от които е и √»—. ƒирекци€та отговар€ за въвеждането на директивата Inspire и за създаването на национална Ѕƒ за геопространствени данни като част от единна европейска геопространствена база данни. —поред него, в днешните мобилни телефони има много приложени€, свързани с √»—. «а нас е важно да сме еднакво близо до всички, които развиват √»— технологиите в Ѕългари€. “ова ще е от полза и за нас като администраци€, а вашите разработки обслужват и нас, и всички български граждани“, коментира директорът на дирекци€ „ѕространствени данни“.

„≈—ћ»— има съществен принос в изпълнението на държавната политика, свързана с бъдещето е-управление. √отви се пром€на на «≈”, организационни промени, чи€то основната цел е улесн€ване на работа на държавната администраци€, подобр€ване на услугите за гражданите и създаване на по-добра среда за бизнес в Ѕългар舓, за€ви √ладков.

—ъздаването на национален портал за геопространствени данни все още не е приключило. »менно затова в момента се вод€т преговори между ћинистерството на отбраната и ћ“»“— за подписване на договор. “ой предвижда

временно използване на системата на ћќ като геопортал на Ѕългари€.

—рокът на договора е 6 месеца с възможност за удължаване, об€ви подп. д-р ћари€н ћарков, ¬оенно-географската служба към ћќ. ¬оенно географска служба на Ѕългарската арми€ е орган на ћќ за изпълнение на всички дейности за създаване на геоинформационни продукти (карти, схеми, анализи), допълни той.

подп. д-р ћари€н ћарков, ¬оенно-географската служба към ћќ, и –умен –усинов, модератор на конференци€та

—истемата за публичен достъп до пространствените данни на ћќ е реализирана по проект по ќѕј  за 31 месеца (главно заради оспорване на обществените поръчки). „ќбщата цел на проекта е подобр€ване на административно обслужване, публичен достъп до пространствени данни, създавани в ћќ, и хармонизиране на тези данни с национални€ портал InSpire, каза ћарков.

¬сички данни, създадени от тази служба, вече са достъп през https://gis.armf.bg. —истемата има 2 модула - вътрешна система (“обел и —”Ѕƒ PostgreSQL) и външна система – портал и офис. ¬сички е-услуги са достъпни само за регистрирани потребители, об€сни ћарков. —истемата управл€ва за€влени€, документи, задачи, плащани€, клиенти, потребители и администраци€ на роли. ¬секи потребител получава сумата на таксата и къде да преведе парите. ѕотребител€т може да следи статуса на сво€та за€вка, кога ще бъде изпълнена, кога да плати, кога ще получи данните, добави ћарков.

¬ меню Inspire са публикувани трите мрежови услуги – разглеждане, търсене и свал€не. —истемата позвол€ва използване на √»— услуги от други системи (напр. Ќатура 2000). ¬ момента »— предостав€ 32 е-услуги, 7 обектни класа и 3 мрежови услуги.

јгенци€ за устойчиво енергийно развитие (ј”≈–)

също е реализирала √»— проект по ќѕј , каза »ван ѕелов от ј”≈–. –еализираната през 2014 г. от –иал системс и ћапекс национална геобазирана информационна платформа цели постигане на оперативна съвместимост на пространствени данни и услуги за ползване от държавната администраци€ и гражданите по отношение на възобнов€емите енергийни източници (¬≈»). —истемата има два модула – портал и офис, като са ползвани продукти с отворен код и TOBEL.

¬секи месец 1600 ¬≈» подават електронни за€влени€ за издаване на гаранции за произход на енерги€та от ¬≈». «асега 35% от документите от ¬≈» се подават по електронен път с квалифициран е-подпис, но всеки месец този процент се увеличава. „ѕо този начин агенци€та не трупа излишна харти€, комуникаци€та е по-удобна, а изчистването на евентуални грешки в подадените за€влени€ става в рамките на 1 минута, об€сни ѕелов. - ¬тори€т модул „ќфис“ разпредел€ автоматично за€влени€та на служители, които тр€бва да следват н€колко стъпки за обработка на за€влени€та и да се стигне до заповедта за издаване на гаранци€та. ѕази се е-досие на всеки ¬≈» производител“, об€сни ѕелов.

„»зключителното многообразие на приложени€ на √»— технологи€та в съвременни€ живот, многообразието на продукти, платформи и продуктови линии ни кара да изберем за всеки конкретен проект подход€щ продукт или платформа, за€ви —ветлозар «ахариев от “ехноЋогика. – ¬сички наши проекти и приложени€ са реализирани с основни базови √»— продукти и платформи.“ “ой представи непозната досега у нас √»— платформа на белгийски€ производител Luciad. — не€ е реализирана NATO Alliance Ground Surveillance AGS System – съвременна система за управление на наземните операции на Ќј“ќ. —истемата AGS е придобита от 15 страни съюзници (Ѕългари€, „ешка република, ƒани€, ≈стони€, √ермани€, »тали€, Ћатви€, Ћитва, Ћюксембург, Ќорвеги€, ѕолша, –умъни€, —ловаки€, —ловени€ и —јў) и ще е достъпна за јлианса през 2017 или 2018 г.

—истемата се състои от подвижни командни пунктове и стационарни бази, свързани с комуникационна мрежа в реално време; безпилотни самолети, които лет€т на гол€ма височина (HALE), и безпилотни самолети UAV. “≈дин от модулите, който тр€бваше да реализираме, е √»— модул. “ой ще анализира данните от безпилотните самолети”, коментира «ахариев.

«адължителните изисквани€ към системата са били модулност, максимално използване на готови търговски продукти (COTS), съвместима работа чрез използване на STANAG и други стандарти на Ќј“ќ, единен вход в системата (SSO) и следване на политиките за сигурност на управлението, резервираност на хардуерната система и независимост по отношение на платформи и езици, добави «ахариев.

ѕо време на конференци€та Ќенко “емелков представи реализирани€ √»— проект в јсарел »нвестмънт, дъщерна фирма на јсарел ћедет, чи€то главна цел е проучване за наличие на находища на полезни изкопаеми. √»— се ползват в образованието не само в √»— специалностите, но и във вс€ка област на знанието, добави јспарух  амбуров от ћ√” „—в. »ван –илски“, а —трахил —тоилов, директор на дирекци€ в Ќационален парк ѕирин, демонстрира функциите на √»— проекта в природни€ парк (www.gis.pirin.bg). »зработената карта може да се ползва и офлайн през мобилно приложение, като вградените в смартфоните GPS модули дават възможност на туриста да се ориентира веднага къде се намира по маршрута. ¬ъпреки че тази функци€, създадена от разработчиците от Ѕ»“ћјѕ, представл€ва едва 3% от цели€ проект, т€ е предизвикала най-гол€м интерес, каза —тоилов.

√еорги ѕалпурин от јсоциаци€ „»нтерактивна Ѕългар舓 показа възможностите на проекта „—подели Ѕългар舓. “ой включва 360-градусови турове на 44 точки от страната, свързани с туризма, които са достъпни през най-попул€рната карта у нас BGMPAS.com.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас