“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
29 окт
2015
 
 

јгенци€ ћитници вече разчита на обща »“ архитектура

3629 прочитани€
—траница 1 от 2

јгенци€ „ћитници” (јћ) е централизирана административна структура към министъра на финансите. јгенци€та е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на финансите. ћитническата администраци€ участва в разработването и реализира митническата политика на държавата, в рамките на ≈вропейски€ съюз. ”частва в разработването и изпълнението на международните договори, които се отнас€т до митническата дейност. јћ осъществ€ва международните митнически връзки и събира, обработва, анализира, съхран€ва и предостав€ информаци€ относно митническата дейност и разработва митническа статистика. 

ќсновни предизвикателства

¬»«»“ ј Ќј »“ ѕ–ќ≈ “ј

»ме на проекта: „–азработване и въвеждане на јрхитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на јгенци€ „ћитници“ ( орпоративна архитектура)“

ѕрочетете още: јгенци€ ћитници с институционална архитектура и обновена »— за износ

¬ъзложител: јгенци€ „ћитници“

»зпълнител: „√равис Ѕългар舓 јƒ

ƒата на стартиране/дата на приключване на проекта: 11.04.2014 г. – 11.10.2015 г.

Ѕюджет на проекта: 3 500 606,08 лв. с ƒƒ—

 атегори€: Ќационален »“ проект, реализиран в администраци€та

ѕодкатегори€: "÷ентрална администраци€"

Ѕългарската митническа администраци€ (Ѕћј) е изправена пред множество предизвикателства.

- √лобалната реформа на ≈вропейската комиси€ в областта на ћитнически€ съюз:

ѕредпоставки: глобализаци€та, сигурност и улеснени€ за търгови€та, Ћисабонската стратеги€ за конкурентоспособност и развитие, работа на митниците в електронна среда.

- ћодернизиране на ћитническото законодателство на ≈—:

ѕредпоставки: многократно измен€но, прието преди повече от 20 г. и вече не отраз€ва новите реалности в международната търгови€, както и новата рол€ и миси€ на митниците, а процедурите в него са предимно на базата на хартиени носители и са твърде комплексни.

- »нициатива “≈лектронни митници”:

ѕредпоставки: промените в бизнес процесите пораждат и промени в свързаните с т€х електронни (информационни) системи.

ћодернизирането на митническото законодателство на ≈— води до стартирането на »нициатива “≈лектронни митници”, от ко€то следва изпълнението на насто€щи€ проект.

ѕредвидено е ћ — (ћитнически  одекс на —ъюза) да влезе в сила в пълни€ си обхват на 1 май 2016 г.

„л. 278 от ћ — представл€ва преходна м€рка единствено по отношение на адаптирането на електронните системи на държавите членки към нови€ кодекс, най-късно до 31 декември 2020 г. 

÷ели и конкретни стъпки за реализирането им:

 • “рансформаци€ към качествено нов начин на организаци€ на бизнес процесите в митническите администрации на държавите-членки и на функционирането на митнически€ съюз като ц€ло.
 • - –еализаци€: чрез паралелното изпълнение на две дългосрочни и взаимосвързани инициативи: ћодернизиране на митническото законодателство на ≈— и “≈лектронни митници“.
 • ћодернизиране и опрост€ване на митническото законодателство и административните процедури, баланс между сигурността и улесн€ването на търгови€та, въвеждане на правни€ принцип, че всички митнически и търговски операции се обработват по електронен път, по-нататъшното развитие на ≈динни€ пазар на ќбщността.
 • - –еализаци€: ћитнически кодекс на ќбщността (–егламент (≈»ќ) є 2913/92) –> ћодернизирани€ митнически кодекс (–егламент (≈ќ) є 450/2008) - > ћитнически кодекс на —ъюза (–егламент (≈ќ) є 952/2013.
  - —ъздаване на нова електронна митническа среда в рамките на ≈—, осигур€ваща възможност електронното общуване между митниците и бизнеса да е обичайно и регул€рно, а хартиеното общуване – изключение.
 • - –еализаци€: ћногогодишен стратегически план (MASP - Multi-Annual Strategic Plan), инструмент на ≈  за управление и планиране на инициативата „≈лектронни митници“:
 • преминаване към единна архитектура, базирана на услуги (SOA);
 • изграждане на функционалности на модулен принцип;
 • интеграци€ на новите и съществуващите функционалности;
 • преминаване към централизирани решени€ и усъвършенстване на платформите за оперативна съвместимост за обмен на данни между јћ и други административни структури.
 • ѕодходът за реализаци€ на проекта беше базиран на визи€та на јћ да отговори на предизвикателства и да изпълни ангажиментите, произтичащи от глобалната реформа на ≈  в областта на ћитнически€ съюз чрез изграждане на корпоративна архитектура, като ключов инструмент за документиране, анализиране и управление на организациите, обвързващ постигането на техните бизнес и »“ цели, об€сн€ват от јгенци€ „ћитници“.

’арактеристики на информационната система

 

 • ќбщата цел на проекта е усъвършенстване и развитие на качествени и насочени към потребител€ административни услуги в јгенци€ „ћитници”, чрез изграждане на обща информационна и технологична архитектура на вътрешно-административните връзки и връзките с потребителите.

÷елевите групи на проекта са администраци€та на јгенци€ „ћитници” и потребители на административни услуги на јћ – бизнес и граждани.

 • Ќасто€щи€т проект обхваща две основни дейности:
 • ќсновна дейност „–азработване на архитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на јгенци€ „ћитници“ (корпоративна архитектура)“;

 • ќсновна дейност „–азработване и внедр€ване на ћитническа информационна система за изнас€не, чрез реинженеринг в съответствие с разработената  орпоративна архитектура, на митническите информационни системи за изнас€не (национални формалности при изнас€не и —истемата за контрол на износа – фаза 2 /ECS export control system – phase 2/)“.

 • 1. ƒейности, обхванати в основна дейност „–азработване на јрхитектура на информационни и технологични услуги, процеси и инфраструктура на јгенци€ „ћитници“ (корпоративна архитектура)“:
 • - –азработена бизнес архитектура - определ€ бизнес стратеги€та, управлението, организаци€та и ключовите бизнес процеси;
 • - –азработена архитектура на данните - описва структурата на логическото и физическото представ€не на данните на организаци€та, както и т€хното управление;
 • - –азработена архитектура на приложени€та - предостав€ модел за отделните приложени€/модули, които да бъдат въведени в експлоатаци€, техните взаимодействи€, както и взаимоотношени€та им с основните бизнес процеси на организаци€та;
 • - –азработена технологична архитектура - описва логическите софтуерни и хардуерни възможности, които се изискват, за да подсигур€т въвеждането в експлоатаци€ на услугите, свързани с бизнеса, данните и приложени€та. “ова включва »“ инфраструктура, междинен интеграционен софтуер (middleware), мрежи, комуникации, обработка, стандарти и др.;
 • ƒоставена, инсталирана и настроена ARIS бизнес дизайн платформа, включваща лицензи за ползване на:
 • - ARIS Design server 9.x – 1 лиценз,

 • - ARIS Publisher server 9.x – 1 лиценз,

 • - ARIS Architect 9.x – 1 лиценз,

 • - ARIS Designer 9.x – 10 лиценза,

 • - и ARIS Viewer 9.x – 20 лиценза,

 • - и поддръжката им за период от 24 месеца.

 • - ƒоставени, инсталирани и настроени 3 мастилено- струйни принтери/плотери.

 • 2. ƒейности, обхванати в основна дейност „–азработване и внедр€ване на митническа информационна система за изнас€не (ћ»—»), чрез реинженеринг в съответствие с разработената корпоративна архитектура, на митническите информационни системи за изнас€не (национални формалности при изнас€не и —истемата за контрол на износа – фаза 2 /ECS export control system – phase 2/)“:
 • - –азработена и внедрена митническа информационна система за изнас€не, чрез реинженеринг, в съответствие с разработената корпоративна архитектура, на митническите информационни системи за изнас€не (национални формалности при изнас€не и системата за контрол на износа – фаза 2 /ECS export control system – phase 2/), потвърждаваща архитектурата в реални услови€;

 • - –азработване на функционалностите, съгласно функционалната и техническа спецификаци€, определена от DG TAXUD на ≈вропейската комиси€ в документите FTSS - Automated Export System Addendum (FTSS - AES) и Design Document for National Export Application (DDNXA) и национални изисквани€ на јгенци€ „ћитници":
 • - –азработване на всички бизнес процеси в митническо учреждение на подаване за режим »знос;
 • - –азработване на всички бизнес процеси в износно и изходно митническо учреждение за режим »знос;
 • - –азработване на всички бизнес процеси, свързани с процедурите по издирване;
 • - –азработване на всички бизнес процеси за опростено деклариране за режим »знос;
 • - –азработване на всички бизнес процеси за обработка на обобщена деклараци€ за напускане.
 • - –азработване на следните електронни административни услуги, свързани с митническите формалности при изнас€не:
 •  
  • –егистриране на деклараци€ за митнически режим износ;

  • ѕриемане на искане за корекци€ на деклараци€ за митнически режим износ;

  • ѕриемане на искане за анулиране на деклараци€ за митнически режим износ;

  • –егистриране на непълна деклараци€ за митнически режим износ;

  • –егистриране на облекчена деклараци€ за митнически режим износ;

  • –егистриране на допълнителна деклараци€ за митнически режим износ;

  • –егистриране на деклараци€ за оформ€не на м€сто за митнически режим износ;

  • —правка за статус на деклараци€ за митнически режим износ.
 • - ќбучени 36 служители за работа със системата.

ќписание на »“ решението

 • » “ инфраструктура/мрежа/хардуерна платформа за ћ»—»:
 • “ехническа среда: 
  • работни станции са със следните минимални параметри: ѕроцесор – 2 GHz, ќперативна памет – 1024 MB, “върд диск – свободно пространство 5 GB, ќперационна система – Windows XP SP3;

  • Ѕаза данни – Informix 12.

 • —ървър на приложени€та: 
  • RHEL /CentOS 6; 64 bit;

  • 4 x Intel Xeon E31242 8 core 2.00 Ghz; 64 Gb ram;

  • 150 Gb/RAID5;

  • JBoss EAP 6.3 / java jdk 1.7.0/ 64 bit.

 • ѕотребителски интерфейс: 
  • за MS Windows XP - IE 11 32bit, Mozilla Firefox 40 esr и по-нови;

  • за MS Windows 7 - IE 11 32bit, Mozilla Firefox 40 esr и по-нови;

  • Adobe Reader 9 и следващи версии.

 • ’ардуерна рамка: 
  • Storage IBM 5100;

  • Red Hat Enterprise Virtualization 3.

 • ћетодологии и стандарти: 
  • TOGAF (The Open Group Architecture Framework);

  • ADM (Architecture Development Method);

  • ARIS AVE (ARIS Value Engineering);

  • SOA (Service-oriented architecture);

  • CEAF (The Commission Enterprise IT Architecture Framework);

  • RUP (Rational Unified Process);

  • UML (Unified Modelling Language).

  —офтуерни продукти/решени€:
 • ARIS Design server 9.x - 1 лиценз;
 • ARIS Publisher server 9.x - 1 лиценз;
 • ARIS Architect 9.x - 1 лиценз;
 • ARIS Designer 9.x - 10 лиценза;
 • ARIS Viewer 9.x - 20 лицензa;
 • Application Server – Jboss EAP 6.3;
 • Database Server – Informix 12;
 • Java 1.7.0;
 • JBoss ESB – SwitchYard;
 • Grails;
 • Groovy;
 • HornetQ.

»нтеграци€ с други »“ решени€

–еализиране на интеграци€ и/или промени в следните модули и системи в јгенци€ „ћитници“: 

 •  омпонента предшестващ/последващ документ между ћ»—» и Ѕ»ћ»—;
 • ћ»—» и ћ»—3ј;
 • ћ»—» и Ѕ»ћ»— – модул „–ешени€ на митническите органи“, модул „ћитническо задължение“, модул „јнализ на риска“, модул „ќпростено деклариране“, модул „Surveillance2“, модул „ќторизаци€ и автентикац舓, интеграци€ на данни, интеграци€ с главното меню на Ѕ»ћ»—;
 • ћ»—» и —истема за референтни данни;
 • ћ»—» и ≈ќ–»;
 • ћ»—» и Ѕј÷»— (ћодул EMCS);
 • ћ»—» и е-ѕортал на јгенци€ „ћитници“;
 • ћ»—» и CCN/CSI.

»вайло —тефанов, ръководител на проекта в јгенци€ ћитници

1 2
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас