“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | “ематично приложение
бр. 39, 2015

23 окт
2015
 
 

ќсновни фактори за ангажираността на служителите в » “ сектора през 2015 г.

јнгажираността е свързана с емоционалната характеристика на взаимоотношени€та между компани€та и служителите и пр€ко повли€ва бизнес резултатите на компаниите.

6163 прочитани€

Audit Advice Associates (јјј)

«ащо е важна ангажираността на служителите?

јнгажираността е свързана с емоционалната характеристика на взаимоотношени€та между компани€та и служителите и пр€ко повли€ва бизнес резултатите на компаниите.

ѕрочетете още: Д“ќѕ » “ –аботодателУ 2015 Ц основна демографска информаци€ и данни за ангажираността

јнгажираните служители полагат истински усили€ и ентусиазъм за постигането на личните си и общите бизнес цели, загрижени са за развитието и добруването на компани€та. —ъщевременно те са склонни в много по-малка степен към пром€на на работното м€сто и търсене на индивидуалното си развитие в друга организаци€. Ќапротив – те припознават бизнес целите, визи€та и миси€та на компани€та и намират м€стото на своите индивидуални цели в т€х.  ато резултат са много по-продуктивни, по-ло€лни и винаги биха препоръчали компани€та си като добро м€сто за работа.

ќсновни фактори за ангажираността на служителите в » “ сектора през 2015 г.

ѕовишаването на ангажираността на служителите е основно предизвикателство и отговорност на мениджмънта на компаниите и залог за по-доброто им развитие, по-висока конкурентоспособност и производителност, увеличаващи се приходи и печалби.

јнгажираността се определ€ от различни взаимно зависими фактори, включително от регионалните, възрастовите и културните особености. ƒоказано е, че компаниите, които работ€т както за повишаване ангажираността на служителите си, така и за подобр€ването на работната среда, инвестират и развиват посто€нно хората си, са по-успешни в краткосрочен, средносрочен и най-вече в дългосрочен план.

ќсновни фактори, свързани с ангажираността според „“ќѕ » “ –аботодател“ 2015

»зследването „“ќѕ » “ –аботодател“ взима под внимание обвързаността на 18 фактора на ангажираността, като всеки от т€х по различен начин вли€е на служителите. ѕри последващата статистическа обработка се очертават н€колко фактора, чието вли€ние върху ангажираността е най-гол€мо. «а 2015 година тези фактори са: лидерство, признание, даване на възможности, управление на знанието и комуникаци€.

Ћидерство

–аботата с хората е в основата на успеха на бизнеса. “рудно е за служителите да харесват компани€та, да са ангажирани с целите й, ако не харесват и уважават преките си мениджъри, тъй като най-често те се свързват с образа на организаци€та и ръководството й. Ќо лидерството не се изчерпва с харесването и уважението. “о включва умението да спечелиш доверието на колегите си и да си в състо€ние да ги увлечеш след себе си за постигането на поставените цели.

¬ това отношение организациите тр€бва да полагат особени усили€ да изследват готовността на отделните служители да бъдат лидери и мениджъри и да им предлагат адекватно обучение и коучинг, които да подпомагат развитието им в тази насока.

ѕризнание

≈лементарни€т и общоприет израз на признаването на постигнатите резултати са възнаграждението и бонусите. –азбира се, те работ€т добре само при добре функционираща, справедлива и прозрачна система за оценка на резултатите и система за възнаграждени€.

Ќо все по-често те са недостатъчни за постигане на желаното ниво на ангажираност на служителите.  ъм това тр€бва да се прибав€т и демонстрираното уважение, изказаната благодарност и похвала за добре свършената работа.

ƒаване на възможности

ƒаването на възможности се израз€ва не само в създаване на кариерен път на служител€ и действителна подкрепа при преминаването му. “о е също така възможност за компаниите да подсигур€т дългосрочни€ си успех, като създават приемственост в компани€та и усилват нейни€ мениджърски и предприемачески потенциал.

Ќасърчаването на инициативата и автономността, делегирането на отговорности на практика показва на служителите, че за т€х има бъдеще в компани€та и гарантира едновременно възможност за растеж на всички нива.

”правление на знанието

» “ е динамичен бизнес сектор не само по отношение на развитието на компаниите и пазара на труда, но и по отношение на използваните технологии. ¬ това отношение н€ма изненада във факта, че начинът по който организациите управл€ват знанието има все по-гол€мо значение за успеха им, но и че това се превръща във все по-значим фактор за ангажираността на служителите. “ази година ”правлението на знанието е сред водещите в това отношение фактори.

 омпаниите тр€бва съзнателно да изград€т процесите за натрупване, сподел€не и прилагане в действие на знанието сред служителите си. “е тр€бва да поощр€ват и възнаграждават тези служители, които разбират знанието като капитал и конкурентно предимство. —амо така може да се гарантира успеха на компаниите в динамичната среда, в ко€то работ€т. ”сили€та им ще бъдат възнаградени многократно, още повече, че такъв подход се оцен€ва високо от служителите им, както изследването показва.

 омуникаци€

ќткритата, честна и навременна комуникаци€ на всички нива е ключова за ангажираността и резултатите на служителите. ѕричината е в €снотата на взаимоотношени€та, на поставените задачи, в навременното идентифициране и разрешаване на конфликти между отделните служители или отдели. ƒоверието в информаци€та, ко€то се получава от компани€та е ключово за ефективното управление.

Ќе тр€бва да се забрав€, че информаци€та тече в две посоки и честите разговори на мениджърите с техните екипи, събирането и навременното и точно предаване на получената обратна връзка е ключово за ефективността на организаци€та и постигането на по-добри резултати.

”спешните фирми полагат особени усили€ за това.

ƒинамика през годините:

ѕрез 2015 се забел€зва леко увеличение на процента на активно ангажираните за сметка на служителите в риск. √рупите на безучастните и активно неангажираните запазват процентното си отношение, като процентът активно неангажирани все пак остава висок (7,6% през 2015). “ова е добра новина за бранша като ц€ло, но прави впечатление, че те се дължат на топ фирмите, а при останалите процентът на активно ангажираните служители е по-скоро нисък. “.е. има нужда от обстоен анализ и потенциална реакци€ на ниво фирма.

ƒинамика на ангажираността

ƒинамика на ангажираността

«а всички фактори се използва петстепенна скала на оцен€ване, където оценка „едно“ означава пълно недоволство, а оценка „пет“ – ц€лостно одобрение или удовлетвореност от страна на служителите.

 ато ц€ло ангажираността на служителите в сектора на информационните и комуникационните технологии за 2015 година остава доста висока и това се потвърждава и от средното ниво на ангажираност на служителите на компаниите участници в проучването ““ќѕ » “ –аботодател“ – 4,12 (за сравнение през 2013 г. т€ е 4,25, а през 2014 – 4,28). «а всички фактори се използва петстепенна скала на оцен€ване, където оценка „едно“ означава пълно недоволство, а оценка „пет“ – ц€лостно одобрение или удовлетвореност от страна на служителите.

 омпании, участваки в проучването

 омпании, участващи в проучването "“ќѕ » “ –аботодател" през 2015 г.

—редната оценка по всички фактори от проучването също остава висока – 4, 11 ( за сравнение 4,08 през 2013 г. и 4,10 през 2014 г.).

–езервите за по-висока ангажираност, а от там за по-високи резултати и конкурентост, са в категори€та на „безразличните“. “е съставл€ват почти една трета от компаниите в разглеждани€ период.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас