“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | “ематично приложение
бр. 39, 2015

22 окт
2015
 
 

ќблачно бъдеще, или как ще изглежда »“ кариерата след 5 години

»“ инфраструктурата отвар€ път на облаците. ≈то н€кои съвети как да останем актуални в близките н€колко години.

5889 прочитани€

¬ съвременни€ бързо промен€щ се технически св€т не е лесно да си в крак с всички нововъведени€. Ќо »“ професионалистите, които буквално н€мат време да вдигнат глава от работа и да оцен€т технологични€ пейзаж след пет години, може би си търс€т бел€та по отношение на кариерата си. ≈дно е €сно: организации от вс€какви категории все по-активно мест€т »“ инфраструктурата си в облака. ¬същност, повечето »“ професионалисти, които са работили по цели нощи, ровейки се в твърдите дискове или надстройвайки системи, докато колегите им са спели, веро€тно н€ма да разпозна€т »“ архитектурата в офисите си (или липсата на такава) след 5 години, пише ѕол ’елтцъл от InfoWorld.

ќблачно бъдеще, или как ще изглежда »“ кариерата след 5 години

ѕром€ната ще повли€е в гол€ма степен »“ ролите в бъдеще – начинът, по който отделите са структурирани (или закрити), кой ще формулира техническата визи€ (или ще € следва), и кои умени€ ще доби€т попул€рност (или ще потънат в забвение).

ѕрочетете още: Accedia e най-добър » “ работодател на 2015 г.

“ук ще разгледаме по какъв начин облачните технологии промен€т начина, по който »“ отделите работ€т, и как в период от 5 години напред, персоналът и ръководителите ще тр€бва да се адаптират към движената от облаци среда. 

ѕрер€зване на жиците

 огато слезете от асансьора в офиса или в центъра за данни след пет години, какво ще видите? Ќай-веро€тно ще забележите по-малък брой сървъри и служители. ѕоддръжката на собствени центрове за данни е скъпо удоволствие, много повече, отколкото свързването в облака. јко текущата тенденци€ се запази, изнас€нето на инфраструктурата към облака е знак, че организациите, които все още не са направили тази стъпка, внимателно ще обмисл€т тези разходи, и много компании ще реш€т окончателно да ги отрежат в близките 5 години.

”мени€та, необходими за напредък и развитие в областта на »“ също ще еволюират

"ѕреди 10 години, »“ кадрите се занимаваха с физическото вкарване на специални кабели за съхранение в специални комутатори, казва ћатю Ћодж, вицепрезидент в групата за облачни услуги на VMware. – ƒнес те преразпредел€т виртуални обеми от съхранени данни в мрежата, и н€кои приложени€ просто извършват техните собствени преразпределени€ на съхранените данни посредством приложно-програмни интерфейси. Ѕъдещето е в осигур€ването на възможности за въвеждане и използване на облачни услуги, а не в инсталиране, конфигуриране и управление на купчините от данни."

"ќблачните услуги са рушители на статуквото, съглас€ва се и ƒжим –оджърс, главен маркетинг директор в компани€та за обединени комуникации и облачни услуги iCore Networks. – “е рушат иде€та, че »“ отделите имат нужда да губ€т по-гол€мата част от времето си на м€сто, извършвайки ежедневни задачи. —ега »“ отделите имат повече реални възможности за изнас€не и автоматизиране на тези задачи от когато и да било преди."

— все по-активното преориентиране на инфраструктурните нужди на компаниите към облака, аналогични промени ще се наложат и при работните позиции, посветени на поддръжката на сървърните ракове.

"»“ мениджърите ще се нужда€т от добри мрежови инженери, служители за техническа поддръжка, ръководители по сигурността, и бизнес анализатори, прогнозира  рис ћак еуон, основател и главен архитект на »“ консултантската компани€ Xceptional Networks. – —ъщевременно обаче те вече н€ма да имат нужда от сървърни и сторидж инженери, системни администратори, или ръководители на центрове за данни."

–езултатът ще бъде фундаментална пром€на в първостененната миси€ на информационните технологии и позиции в повечето организации, като нагласата за подкрепа и поддръжка ще тр€бва да отстъпи на по-стратегическа, софтуерно-центрична визи€ за »“. ¬същност, »“ персоналът на бъдещето ще се нуждае от това бизнес хората да поддържат умени€та си в съответствие с текущата действителност, тъй като софтуерните изисквани€ на компани€та и възможностите за удовлетвор€ването им ще бъдат по-задълбочени, разнообразни и бързо промен€щи се.

"»“ мениджърите ще тр€бва да пъддържат приложени€, а не оборудване – об€сни ћак еуон – “е ще тр€бва да бъд€т гъвкави, адаптивни и с всеобхватни познани€. ўе бъде трудно да се определ€т стандарти на какъв хардуер ще работи или н€ма да се работи – това ще зависи от изисквани€та на потребителите. ќблачно базираната автентификаци€, при ко€то потребител€т въвежда едно и също потребителско име и парола за достъп до много различни приложени€ (single sign-on) ще се превърне в един от най-важните елементи за успешната облачна стратеги€. ѕотребителите не искат да управл€ват 50 различни имена и пароли за 50 различни приложени€."

"Ќ€ма да е необходимо »“ отделът да бъде на м€сто, за да наблюдава и възстанов€ва устройствата и системите, за да се увери, че те са готови за употреба, об€сн€ва ƒжим –оджърс. – ¬место това, »“ професионалистите могат да инвестират повече време за стратегическо планиране и бизнес анализи, за да гарантират, че организациите им са структурирани така че да поддържат облачно-базираните офис комуникации. “е ще отговар€т за процесите по управлението на  доставките и интеграци€та." —поред –оджърс, »“ професионалистите „ще бъдат обучители за най-важните обучени€ за колегите си, свързани с крайните потребители”.

“им ѕрендергаст, бивш архитект в Adobe, който сега е главен изпълнителен директор и основател на компани€та за сигурност на инфраструктурата Evident.io, вижда повече кръстосани роли в бъдеще.

"“е ще изглеждат като днешните роли на разработчици и  инженери, предвижда ѕрендергаст – »“ звената вече н€ма да са толкова изолирани... и така въоръжени със софтуерни инженери. ѕерсоналът в съществуващите роли ще има възможността да расте и да възприема новите технологии и практики за новата ера на облачните изчислени€ и ще извлича полза от бързо промен€щите се среди. ƒните на вкопчване в сървърите, задълбочени познани€ в конкретна област и единствено »“ сертификати и умени€ са отдавна отминали."

Ќо не всички наследени системи ще изчезнат. ¬същност, н€кои системи ще останат критично важни за бизнеса в продължение на много години, независимо дали това ще се хареса на »“ хората, и н€кой ще тр€бва да се грижи за т€х и да ги поддържа.

"ћного ръководители на проекти продължават да се фокусират върху борба с технически дълг заради остар€ла технологи€, лоши решени€ взети във връзка с технологии, и еднократни технологични кръпки, които продължават да вод€т до твърде гол€ма сложност и ниска скорост, см€та  ърт якобсен, ръководител на PricewaterhouseCoopers. – “ази битка ще бъде неизбежна, и »“ мениджърите ще тр€бва да се справ€т с такива казуси още дълго време."

»“ роли в потока

√олеми€т въпрос, който възниква, е дали с навлизането на облачните технологии, компаниите ще се нужда€т от пълни€ състав на »“ отдела?  акто веро€тно сте се досетили, малцина дръзват да си помисл€т, че »“ звеното ще изчезне. ќрганизациите ще продължат да изискват талантливи кадри, които могат – най-малкото, да управл€ват интеграци€та между системите. Ќо в близките 5 години »“ отделът ще тр€бва да запази темпото и да бъде в почти непрекъсната пром€на.

"Ѕро€т на внедр€вани€та и на оперативните роли ще намалее и тези »“ кадри ще тр€бва да се преориентират към стратегическо мислене, прогнозира –оман —танек, главен изпълнителен директор на GoodData. – Ћидерите, които н€кога са били фокусирани върху операциите, ще имат възможността да задълбочат познани€та си върху набора от бизнес нужди чрез технологии, наука за данни и монетизаци€ на данни. »“ кадрите вече н€ма да са хорат, които се опитват да управл€ват вашите бази данни; те ще са хората, които мисл€т за нови наини за монетизиране, сподел€не, и използване на вашите данни за успеха на организаци€та."

ƒжеймс  уин, старши директор в маркетинговата фирма CDM Media твърди, че вече наблюдава радикални промени в начина, по който »“ отделите функционират и в начина, по който компаниите ги структурират.

"»“ отделът не изчезва и рол€та на главни€ изпълнителен директор н€ма да бъде маргинализирана. — изнас€нето на все повече работни процеси към облака,  структурата на »“ отдела по необходимост тр€бва да се промени от традиционните роли към такива по-фокусирани върху търговците, бизнеса, сигурността, и управлението на услугите, казва  уин – “ова не означава, че позициите, свързани с разработки и администраци€ ще изчезнат, а само че ще намале€т."

—поред ƒжеймс  уин, работните позиции, които ще останат, ще се фокусират върху това, което той нарича „спо€ващ“ слой, който обедин€ва различни публични облачни услуги с н€кои приложени€, които тр€бва да останат на м€сто вътре в организаци€та. “е биха могли да включват високо чувствителни корпоративни (или научни) данни или медицински записи и изображени€, например.

ƒжон ћатюс, »“ директор на компани€та за анализи на »“ операции ExtraHop, е 20-годишен ветеран в индустри€та. “ой е категоричен, че е виждал такъв вид трансформаци€ и преди.

"ƒокато преди 10 години имахме вертикални специализации спр€мо неща като телефонните системи, сега ще назначаваме вертикални експерти, които са 100% посветени на това как да направ€т нещата така, че да работ€т в облачните »“ среди като AWS и Azure, коментира ћатюс – —пецифични имена на »“ позиции и техните роли ще се промен€т, но функци€та ще остане същата, каквато е днес - или дори преди 10 години. ўе има роли, които ще са най-подход€щи за общите работници с »“ познани€, и ще има такива, които изискват намесата на специалист. Ќапример, рол€та на ръководител€ на лаборатори€ може да се преобрази и да бъде 70 процента фокусирана върху управлението на работното натоварване в системи като AWS, които ще им осигур€т допълнителни инструменти, за да поемат повече задачи в мрежата."

»менно тук простотата, ко€то носи облака, дава път на ключови€ аспект на »“ работата в следващите години: способността да се управл€ват сложните взаимосвързани облачни среди.

" олкото по-сложни и взаимосвързани стават облачните среди, толкова по-гол€м обем от общи познани€ и разбиране как те работ€т заедно ще се изисква от »“ екипите, казва ћатюс - »“ все още ще се нуждае от н€кой, който разбира и специализира в дадени аспекти като съхранението на данни например. “ези отдели ще имат нужда също така персоналът им да разбира как работи системата за съхранение в една ц€лостна сложна облачна среда и различните аспекти, които тази релационна среда носи. ƒните на простите технологични вертикали свършиха. јко искате да ги изграждате, поддържате и поправ€те, тр€бва да сте в състо€ние да виждате и разбирате как всички елементи се свръзват."

ѕроектиране на бъдещето

Ќ€кои експерти съзират ползите от облака за »“ отделите в разгръщане на възможностите за служителите да разшир€т ролите си, като извършват например повече развойна дейност, писане на код, свързване на системи, и създаване на гъвкави приложени€, които наподоб€ват платформи.

"«а дълъг период от време, много гол€ма част от работата, ко€то е била извършвана, аз да бъде бизнесът успешен, са били най-важните задачи, см€та ƒжон ћатюс - Ќо отдалечаването от тези традиционни оперативни задачи вече се случва. ƒнес най-важното нещо, което »“ специалистите могат да направ€т за бизнеса, е да конфигурират устройства и приложени€, за да подобр€т представ€нето, контрола на достъп, и да гарантират, че устройствата, системите и приложени€та са защитени."

ћатю Ћодж вижда пром€на във философи€та, при ко€то »“ хората си сътрудничат с бизнес частта, за да изберат какви приложени€ са необходими, след което да поддържат тези приложени€ и да осигур€т съответствие с изисквани€та и регулациите.

"[»“ кадрите] ще се превърнат в оперативната част от разработката, защото развоините екипи не искат да се занимават с оперативните дейности, а предпочитат да разработват кода, казва Ћодж. - “ака ще има кръстосано взаимодействие между разработване и »“ операции, като »“ екипите ще станат много по-грамотни по отношение на приложени€та и на разработчиците, а развойните звена ще разбират вли€нието на избора на разработки спр€мо операциите."

—тив Ўа, вицепрезидент по продуктов мениджмънт в Citrix, вижда раст€ща необходимост от умени€ в областта на сигурността в близките години, които произтичат от разрастващата се рол€ на »“ в проектите за развой и автоматизаци€.

"ўом тези проекти обхванат както инсталираните на м€сто, така и облачните ресурси, юридическите аспекти на неприкосновеността и суверенитета на данните и криптографи€та – които имат достъп до ключовете, ще вл€зат в действие наравно с »“ инженеринга", прогнозира Ўа.

Ўон ƒженингс, съосновател и старши вицепрезидент на компани€та за облачно-базиран корпоративен софтуер Virtustream, вижда нови възможности за »“ кадрите, оптимизирайки бизнес приложени€та за мобилна работна ръка и извличайки максимума от фирмените данни.

"»“ мениджърите ще помогнат да „изкопаем“ огромните масиви от неструктурирани данни, с които разполагат организациите… което ще доведе до засилено сътрудничество с други отдели, см€та ƒженингс – ¬ много случаи, »“ мениджърите ще се отчитат пред специалисти по основните бизнес линии и дори по нагоре в йерархи€та – главни€ технически директор на главни€ информационен директор, на главни€ финансов директор и дори на главни€ изпълнителен директор. ўе видим еволюци€ в умени€та, изисквани от »“, със засилен фокус върху творческото мислене, решаване на проблеми, и сътрудничество."

ќблачно бъдеще, или как ще изглежда »“ кариерата след 5 години

–оман —танек също вижда »“ персонала да се слива с другите отдели: "Ќаблюдаваме изц€ло нови мениджъри на »“ отдели, което е много вълнуващо. “е може да докладват по различни области в лини€та на бизнеса, въз основа на техническите и облачните разходи. ƒотук отдели като маркетинг, финанси, и оперативни дейности са започнали да поемат н€кои дейности и разходи от типичната рол€ на главни изпълнителни директори, така че »“ са се разпределили из ц€лата организаци€."

—танек възприема тази трансормаци€ като естествен прогрес, който освобождава »“ хората от типичните задачи, свързани с "разходни€ център".

"¬ече виждаме как много операции се изземват от облачните доставчици, и тази тенденци€ ще продължава. ѕо този начин »“ мениджърите ще са способни да се фокусират върху проекти, с които да подобр€т бизнеса си, а не да поправ€т технически недостатъци", об€сни —танек.

"»стината е че »“ отделите вече се развиват, уверен е  ърт якобсен – —лед 5 години те ще изглеждат повече като миниатюрни софтуерни компании, с персонал, посветен на решаването на проблемите на потребителите."

ѕреди 5 години, »“ отделите се разглеждаха като точка на застой, силно придържащи се към процесите и негъвкави в технологично отношение, които забав€т бизнеса, посочва якобсен. —лед още 5 години, те ще бъдат много по-гъвкави и ще решават проблемите на колегите си с архитектура, ко€то е приспособима към промен€щите се изисквани€.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас