“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | „овешки ресурси
17 юни
2015
 
 

јдвокат ƒинова: ’ората са най-ценни€т ресурс за »“ компаниите

5310 прочитани€

јдвокат јнели€ ƒинова е управл€ващ съдружник и съосновател на адвокатско дружество „ƒинова, –усев и съдружници“ (DRP). ƒружеството предлага специализирани правни услуги на юридически и физически лица в много области на гражданското, търговското, административното и процесуалното право от 2003 г. ƒългогодишната стратеги€ на DRP е да развива и подпомага специализирането на адвокатите си в определени области на експертиза. ¬ резултат, през 2014 г. дружеството е поканено и прието за член – представител на Ѕългари€ на —ветовни€ алианс на трудовоправните експерти (Employment Law Alliance). ѕреди да основе DRP през септември 2003 г., јнели€ ƒинова работи като адвокат в Andersen Legal в –уси€ и Ѕългари€ и в Weinhold Legal в Ѕратислава.

јнели€ ƒинова

ѕрочетете още: ѕравни аспекти при управление на данни в ќблака и √олеми данни

¬ъз основа на опита и познани€та на адвокатско дружество "ƒинова, –усев и съдружници", бихте ли представили спецификите на правните норми и практики в сектора на информационните технологии и комуникации?

“ова, което забел€зваме в практиката си, е че този сектор се развива на ниво две основни правоотношени€. ѕървото и най-важно за този бранш е трудовото правоотношение между работодателите и служителите. ¬ по-гол€мата част от случаите представителите на сектора са големи компании, които създават определени продукти или части от продукти със собствен персонал за сметка или от името на техни възложители, т.нар. аутсорсинг (изнесени услуги) или дори аутстафинг (изнесено наемане на специалисти). “ова предполага, че основното правоотношение е именно между работодател€ и неговите служители. «а »“ компаниите именно хората са най-ценни€т ресурс.

ƒругото сериозно правоотношение, което е важно за бизнеса в този сектор, са договорите с възложителите за изработка на определени продукти. “ова могат да бъдат както рамкови договори, така и по конкретни проекти. ¬ практиката си сме установили, че това са договори, на които с оглед спецификата и динамиката на сектора тр€бва да се обърне много сериозно внимание отнапред. “ака ако още в началото на отношени€та, когато страните са с до най-гол€ма степен общи интереси и добър диалог, те предвид€т и уред€т последиците от бъдещи възможни кризисни ситуации, заедно ще имат възможността да си осигур€т дългосрочен баланс на интересите.

ќт друга страна, н€ма единна формула, ко€то да може да се ползва, защото всеки възложител е различен, има най-различни специфики и изисквани€, в зависимост от местоположението му. Ќапример, ако възложител€т е базиран в —јў, и е публично дружество, тогава следва да се спаз€т редица изисквани€ на американското законодателство, които имат т.нар. извън териториално действие дори от българските партньори.

“рети€т клон на правото, който е сериозно застъпен в »“ бизнеса е защитата на авторските права и конфиденциалността на базата данни, с ко€то се работи при изработването на съответните продукти.

ѕо какъв начин се защитава програмни€т код и базите данни? ¬ българското право н€ма възможност за патентоване на софтуер.

“очно затова един от най-важните фактори в този сектор са взаимоотношени€ със служителите – от една страна те да са доволни и щастливи с това, което прав€т, и от друга – да бъдат стимулирани да не злоупотреб€ват с достъпа, информаци€ и знани€та, с които разполагат.

«а съжаление българското законодателство, за разлика от американското, не предостав€ законодателна защита на тези интереси и т€ тр€бва да бъде измислена и наложена от всеки работодател на договорна основа.  огато рискът от злоупотреба, с например информаци€ от базата данни, може да бъде финансово оценена, е добре да се разпишат неустойки с определените контрагенти, които разработват или поддържат дадени€ продукт. ¬ъзможно е договорът с тези лица да не е трудов, защото вече много фрилансъри (хора на свободна практика) работ€т в сектора. ћного важни и в двата случаи са т.нар. NDA или декларации за неразпростран€ване на сведени€ и данни, които могат да бъдат написани с максимално широк обхват и с неустойки, които да покри€т поне предвидимата част от риска на съответни€ работодател.

‘акт е, че в нашата практика към момента подобни отношени€ все още са на ниво споразумени€, не се е стигало до защита на нарушени права. “ова дава известен комфорт на служителите, защото те все още н€мат пример, който да им покаже, че нарушаването на конфиденциалността не е редно и че ще има и съществени финансови последици за вс€ко такова действие. ѕлавно и това ще се случи, защото »“ бизнесът в Ѕългари€ много динамично расте и в един момент конкуренци€та между различните работодатели може да създаде услови€ за подобни злоупотреби. ѕри възникване на подобна ситуаци€, вредите ще са големи, а всъщност те могат да бъдат предвидени и избегнати или поне ограничени.

 ак бихте коментирали проблемите и предизвикателствата, които възникват в областта на трудовото право в »“ сектора и как бихте посъветвали специалистите по човешки ресурси и мениджърите да процедират при възникване на трудовоправни спорове?

«а трудовоправни€ отдел на нашата кантора от н€колко години е гол€мо предизвикателство да изследва проблемите в »“ сектора, защото той е много динамичен и се развива много добре. ¬ажно е мениджърите човешките ресурси и ръководителите на компаниите да успе€т да намер€т баланс – да имат добри взаимоотношени€ със служителите си, и същевременно да съум€ват да защитават своите интереси като бизнес.

¬ъвеждането на правила, длъжностни характеристики, вътрешни документи, са изключително важни документи, които тр€бва да са приспособени към спецификите на съответното предпри€тие. “ова е възможността на работодател€ да контролира процеса, и да представи €сни и честни правила.  олкото по-уреден писмено е този процес, толкова по-добре за вс€ка от страните.

 ато тенденци€ забел€зваме, че тъй като това е много висококвалифициран и високоплатен труд, служителите в »“ сектора вече са на€сно с правата си и зна€т колко са ценни за работодателите си, и затова пон€кога възникват конфликтни ситуации.

¬ Ѕългари€ един от най-големите проблеми в подобни ситуации е, че все още н€маме възможността, призната от съд или закон да се договар€т т. нар. антиконкурентни клаузи, които ограничават служителите за определен период от време след прекрат€ване на трудовото правоотношение да не започват работа в конкурентно дружество. “ова е изключително важно за този бизнес, в който недостигът на кадри е ежедневие.

ƒруга болезнена тема за »“ бранша е прекрат€ването на трудовите правоотношени€, защото в Ѕългари€ това може да се случи единствено въз основа на ограничени основани€, изброени в  одекса на труда. “ези основани€ не са съобразени с особеностите на »“ сектора. ¬ момента, предвид растежа в сектора, трудов договор предимно може да се прекрати поради липса на качества на служител€ за справ€не с работата или чрез дисциплинарно уволнение. ƒо последното най-често се стига, ако служител€т е злоупотребил с информаци€та или не спазва важни за работодател€ правила. » двете основани€ изискват спазване на тежки формални процедури, трудни са за доказване и почти винаги уволнението е оспорвано от служителите в съда. јлтернатива на тези рискове пък е постигането на взаимно съгласие за прекрат€ване на договора. ¬ такива ситуации обикновено съветът ни е работодател€т да оцени разходите си в двата възможни сценари€. ѕочти винаги се оказва, че споразумението е най-бързи€ и най-евтини€ вариант, предпочитан и от служителите. ќт практиката си сме се убедили, че когато не става въпрос за пари, решението е повече пари. Ќай-често компенсаци€та на служител€ е в рамките на поне четири работни заплати. ¬ трудовото право силно застъпен е човешки€т елемент и от основна важност е „– мениджърът или управител€т да познава служител€ и да с индивидуално предложение към него след индивидуална преценка на възможните варианти.

ћного гол€м проблем в сектора е и фактът, че работодателите често неглижират наименовани€та на професиите по трудовите договори. ќбикновено се използват едни и същи кодове, а дори еднакви длъжностни характеристики – например „програмист“, за всички хора, разработващи софтуерни продукти в даденото предпри€тие. „есто във формалната структура на работодателите (щатното разписание) дори не се отраз€ват различните нива, на които работ€т дадените „програмисти“ – например тиймлидер, старши програмист, програмист, младши програмист. “ова създава гол€м проблем, когато се налага освобождаване на служители поради обективни причини като например, когато даден проект е изпълнен и се налага позициите в определен отдел, екип или поне част от специалистите да бъдат съкратени. “огава именно възникват много трудности, защото работодател€т е назначил например 100 души на една и съща длъжност – програмист, и тр€бва да съкрати трима от т€х, които всъщност прав€т нещо много специфично и различно от всички останали. «атова мо€т съвет е работодателите да изготв€т истинско щатно разписание и длъжностни характеристики, които в най-гол€ма степен отраз€ват разликите между служителите.

Ќе на последно м€сто, важен съвет, който бих дала, е дружествата в сектора да последват примера на дългогодишно утвърдени големи американски корпорации и да включат в бизнес стратеги€та си план за задържане на ценните кадри. “ова може да се постигне с различни способи като въвеждане на гъвкаво работно време и работа от разсто€ние, което осигур€ва личен комфорт; бонуси; участи€ в ръководни решени€; предостав€не на опции за изкупуване на д€лове от компани€та за ръководни длъжности, което дава материално и лично обвързване и стимулиране и др. ¬ажно е служителите тр€бва да се чувстват съпричастни с личното си и с развитието на дружеството до еднаква степен и да усещат, че успехът е както т€хна заслуга, така и т€хна отговорност.

— влизането на закона и правилника, регламентиращи защитата на личните данни, за всички оператори на лични данни възникнаха нови задължени€.  ак бихте коментирали тези промени и задължени€та на работодателите от »“ сектора като администратори на лични данни?

ѕромените и изисквани€та са много. —ъветът ми към дружествата – администратори на лични данни е да се запозна€т подробно с новите услови€.  омиси€та за защита на личните данни ( «Ћƒ) е добронамерена институци€, но с много правомощи€ за контрол, включително с компетенции да налага много сериозни санкции.  ъм момента макар да изтече „гратисни€ период“ за адаптиране на фирмите към новите правила,  «Ћƒ е толерантна към бизнеса да приложи законовите изисквани€ без все още масово да наказва вс€ко нарушение. ѕревенци€та обаче за всички тр€бва да започне отрано, за да не се стигне до сериозни проблеми.

ѕромените са много важни, защото именно от »“ сектора започва навлизането в личното пространство на хората и именно това се опитва да предотврати и регламентира законът.

»зисквани€та са много – от една страна при събирането, обработването и съхранението на личните данни, от друга – при регистрирането на дружеството като администратор на лични данни. “рети€т важен момент е прехвърл€нето на лични данни от едно дружество на друго, особено когато двете компании са разположени в различни държави и дори - на различни континенти.

 ои са най-честите правни казуси, свързани с изнас€нето и съхран€ването на данни при сключването на договори за използването на центрове за данни и потреб€ване на облачни услуги? —инхронизирано ли е европейското законодателство по отношение на съхранението, собствеността, и защитата на личните данни?

 «Ћƒ е гъвкав административен орган и реагира динамично и компетентно при възникване на нови и неуредени в закона казуси от бизнеса. “ака например, т€ вече има издадени редица становища по различни казуси, свързани с предостав€не на облачни услуги.

‘акт е, че облачните услуги са частен случай на прехвърл€не (трансфер) на данни. „есто сървърът, който хоства облака, се разполага на територии, които не са в ≈—. „есто има най-различни сървъри на дружеството, което получава трансферираните лични данни и трудно може да се идентифицира на кой точно сървър и в ко€ държава те се съхран€ват и обработват. —лучвало се е доставчици на облачни услуги да не жела€т да уточн€т къде се намира физически съответни€ сървър, много често това дори е тайна.

—ъветът на  «Ћƒ и на DRP е всеки конкретен случай на предостав€не и получаване на облачни услуги да бъде анализиран спр€мо спецификите си.

«наейки всички детайли на конкретното правоотношение, което ще възникне във връзка с тези услуги, да бъде поискано становището на  «Ћƒ как в конкретни€ случай следва да бъдат предоставени услугите и трансфера на личните данни. ѕо този начин комиси€та анализира конкретните ситуации и дава съвети, осигур€ващи превенци€ срещу налагане на сериозни санкции.

ќпределено европейското законодателство е уеднаквено, но и позвол€ва на държавите-членки да упражн€т допълнителен контрол, ако искат. ‘акт е, че българската  омиси€ за защита на личните данни предпочита да упражн€ва такъв контрол, особено когато става въпрос за огромни масиви от данни, които зас€гат интересите на много физически лица. ¬ такива случаи контролът и превенци€та, осъществ€вани от  «Ћƒ, са оправдани.

¬ зависимост от това какъв брой лица би бил засегнат в случай на злоупотреба и изтичане на данни, българското законодателство предвижда различни нива на въздействие, които предполагат и изискват съответните мерки за защита да бъдат осигурени от администраторите на лични данни. » всичко това тр€бва да бъде съобразено и спазено от всеки администратор в ежедневната му работа.

–азговора води  онстанца  адънкова

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас