“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ћалък и среден бизнес
07 май
2015
 
 

ќб€виха първата процедура по ќѕ» 

ќбщи€т размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата Дѕодобр€ване на производствени€ капацитет в ћ—ѕУ е 293 374 500 лева. ѕроцедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложени€. ѕодаването на проектните предложени€ по процедурата се извършва чрез »—”Ќ 2020 през http://eumis2020.government.bg.

6253 прочитани€

Ќа 7 май √лавна дирекци€ „≈вропейски фондове за конкурентоспособност” - ”правл€ващ орган на ќперативна програма „»новации и конкурентоспособност“ (ќѕ» ), об€ви подбор на проектни предложени€ по първата процедура по ќѕ»  2014-2020 - BG16RFOP002-2.001 „ѕодобр€ване на производствени€ капацитет в ћ—ѕ“.

ѕроцедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на ≈вропейски€ съюз чрез ≈вропейски€ фонд за регионално развитие. ѕроектите следва да се изпълн€ват на територи€та на –епублика Ѕългари€. ќбщи€т размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 293 374 500 лева.

ѕроцедурата е по ѕриоритетна ос 2 „ѕредприемачество и капацитет за растеж на ћ—ѕ“, »нвестиционен приоритет 2.2 „ апацитет за растеж на ћ—ѕ“, като целта й е предостав€не на инвестиционна подкрепа на българските малки и средни предпри€ти€ (ћ—ѕ) за подобр€ване на производствените процеси, повишаване на производствени€ капацитет и засилване на експортни€ потенциал.

ѕрочетете още:  андидатстваме по проекти с европари вече през »—”Ќ 2020

ƒопустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1) ƒейности за подобр€ване на производствените процеси и/или 2) ƒейности за добав€не на нови характеристики или подобр€ване на съществуващите продукти и услуги, и/или 3) ƒейности за разнообраз€ване на асортимента от продукти и услуги на предпри€ти€та и/или 4) ƒейности за внедр€ване на нови технологии за подобр€ване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствени€ процес.

ѕодаването на проектните предложени€ по процедурата се извършва чрез попълване на уеб базиран формул€р за кандидатстване и подаване на формул€ра чрез »нформационната система за управление и наблюдение на —труктурните инструменти на ≈— в Ѕългари€ (»—”Ќ 2020) без използването на електронен подпис, чрез модула „≈-кандидатстване“ на следни€ интернет адрес http://eumis2020.government.bg.

ѕодаването на проектните предложени€ по процедурата се извършва чрез попълване на уеб базиран формул€р за кандидатстване и подаване на формул€ра чрез »нформационната система за управление и наблюдение на —труктурните инструменти на ≈— в Ѕългари€

¬сички останали документи са придружителни към формул€ра за кандидатстване и се подават на хартиен носител на адреса на ”правл€ващи€ орган – ћинистерство на икономиката, √лавна дирекци€ „≈вропейски фондове за конкурентоспособност”: —офи€ 1000, ул. „6-ти септември” є 21.

ѕроцедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложени€ както следва:

1) 08 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на нискотехнологичните и средно нискотехнологичните промишлени производства;

2) 08 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на високотехнологичните и средно високотехнологичните промишлени производства, и

3) 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на интензивните на знание услуги.

»нформационни дни за представ€не на възможностите за кандидатстване по процедурата

¬ периода 11-19 май 2015 г. ћинистерството на икономиката организира информационни дни за представ€не на възможностите за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.001 „ѕодобр€ване на производствени€ капацитет в ћ—ѕ“. ¬ рамките на информационните дни експерти от √лавна дирекци€ „≈вропейски фондове за конкурентоспособност” ще представ€т процедурата пред заинтересованите страни. ќрганизаци€та по провеждането на информационната кампани€ е в сътрудничество с ћрежата от 28 информационни центъра за попул€ризиране на  охезионната политика на ≈— в страната.

»нформационните дни са открити и ще се проведат по следни€ график:

  •   ¬раца – 11 май 2015 г. (понеделник), от 10.00 до 14.00 часа (регистраци€: 9.30 - 10.00 ч.), в залата на ќбщински съвет
  • ¬елико “ърново - 12 май 2015 г. (вторник), от 10.00 до 14.00 часа (регистраци€: 9.30 - 10.00 ч.), в √ол€ма зала на ќбщина ¬елико “ърново
  • ¬арна - 14 май 2015 г. (четвъртък), от 10.00 до 14.00 часа (регистраци€: 9.30 - 10.00 ч.), в «ала хотел „„ерно море“
  • Ѕургас - 15 май 2015 г. (петък), от 10.00 до 14.00 часа (регистраци€: 9.30 - 10.00 ч.), в Ѕизнес инкубатор Ѕургас, ул. „јл. Ѕатенберг“ є 28
  • ѕловдив - 18 май 2015 г. (понеделник), от 10.00 до 14.00 часа (регистраци€: 9.30 - 10.00 ч.), в залата на ќбщински съвет
  • —офи€ - 19 май 2015 г. (вторник), от 10.00 до 14.00 часа (регистраци€: 9.30 - 10.00 ч.) , в «ала „—ердика“, хотел „Ѕалкан“ (Ўератон)

ѕредостав€ната безвъзмездна финансова помощ тр€бва да отговар€ на услови€та за държавни помощи. ѕриложими€т режим на държавна помощ по насто€щата процедура за подбор на проекти е регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от –егламент (≈—) є 651/2014 на  омиси€та от 17 юни 2014 година за об€в€ване на н€кои категории помощи за съвместими с вътрешни€ пазар в приложение на членове 107 и 108 от ƒоговора (OB L 187/26.06.2014).

 андидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат раз€снени€ във връзка с Ќасоките за кандидатстване до 21 дни преди крайни€ срок за подаване на проектни предложени€. ƒопълнителни въпроси могат да се задават само по електронната поща smecapacity@mi.government.bg, като €сно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Ќе могат да се дават раз€снени€, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Ќ€ма да бъдат предостав€ни отговори на въпроси, зададени по телефона. Ќ€ма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

ѕълни€т пакет документи и Ќасоките за кандидатстване по процедурата са публикувани на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на ≈динни€ информационен портал за обща информаци€ за управлението на —труктурните фондове и  охезионни€ фонд на ≈вропейски€ съюз в –епублика Ѕългари€: www.eufunds.bg

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас