“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
21 апр
2015
 
 

 андидатстваме по проекти с европари вече през »—”Ќ 2020

8419 прочитани€

 онстанца √ригорова

ѕрез нови€ програмен период, обхващащ 2014 – 2020 г., вс€ка държава членка на ≈вропейски€ съюз, каквато e и Ѕългари€, има задължението да създаде и използва сво€ собствена информационна система за управление, изпълнение и наблюдение на одобрените ќперативни програми, съфинансирани от  охезионни€ и —труктурните фондове на ≈—. ¬ тази връзка јдминистраци€та на ћинистерски€ съвет на –епублика Ѕългари€ об€ви обществена поръчка за избор на изпълнител на информационна система за управление и наблюдение на средствата от ≈— в Ѕългари€ 2020 (»—”Ќ 2020), ко€то е спечелена и възложена на  онсорциум »—”Ќ2020, обединение на фирмите „јбати“ јƒ и „Ќю јй“ јƒ.

—истемата се разработва по проект: „0115-÷ «-2.1 „»нформационна система за управление и наблюдение на средствата от ≈— в периода 2014-2020 г. - »—”Ќ 2020” (BG161PO002-2.1.01-0007)“, финансиран по ќперативна програма „“ехническа помощ” и съфинансирана от ≈вропейски€ съюз чрез ≈вропейски€ фонд за регионално развитие и е достъпна на адрес: https://eumis2020.government.bg/.

ѕрочетете още: —правочник за органите на изпълнителната власт - до декември

»зглед към началната страница на »—”Ќ 2020

ќтговорна за »—”Ќ 2020 е дирекци€ „—истеми за управление на средствата от ≈вропейски€ съюз” в администраци€та на ћинистерски€ съвет.

»де€та е информационната система да стартира официално още с първата открита процедура по оперативна програма. ќчаква се това да бъде процедурата „ѕодобр€ване на производствени€ капацитет в ћ—ѕ“ по ќѕ „»новации и конкурентоспособност“, насоките по ко€то б€ха об€вени за обществено обсъждане на 7 април от ”правл€ващи€ орган на ќѕ» .

ќсновната цел на системата е всички данни по изпълнение на оперативните програми, още от т€хното възникване, да се събират и отчитат електронно. ѕо този начин ще се осигури възможност за т€хното ефективно управление, наблюдение, отчитане и проверки, както и обмен на информаци€ с органите на ≈ , ще има проследимост по вс€ка една програма, процедура, договор за предостав€не на финансова помощ, ще може да се наблюдава изпълнението по различни критерии и индикатори.

—истемата е изц€ло уеб базирана и за работа с не€ е необходим единствено уеб браузър.

¬ новата система попълването на данни се извършва изц€ло в електронен вид. ѕриложени са унифицирани формул€ри за кандидатстване по всички оперативни програми, така че данните се въвеждат и обработват в изц€ло структуриран вид, с което изготв€нето на справки и анализи е значително по-лесно и точно.

»—”Ќ 2020 се състои от два основни модула - публичен и вътрешен.

ѕрез публични€ модул кандидатите имат възможност да подготв€т и подават проектни предложени€. —истемата дава възможност на потребителите да създадат и попълн€т електронен формул€р за кандидатстване, да прикачат всички необходими приложени€ към него и да подадат своето проектно предложение. «а целта са въведени т.нар. »—”Ќ файлове, които представл€ват формул€ри в специален XML формат, които потребителите могат да попълват, изтегл€т и съхран€ват, което им дава възможност за многократен достъп и въвеждане на данни, както и за сподел€не на файловете с други потребители.

ѕри кандидатстване онлайн, с електронен подпис, системата н€ма да спира приемането на кандидатури веднага след изтичане на крайни€ срок за участие. јко документите са подадени след този срок, оценителната комиси€ ще прецен€ва дали да дисквалифицира участника.

»зчисл€ването на бюджета на проекта до гол€ма степен е автоматизиран. ¬ъведена е възможност за проверка на данните, което значително намал€ва риска от грешки при въвеждане и изчислени€ или примерно при надхвърл€не на максимално допустими€ бюджет.

ѕодаването на проектни предложени€ ще може да става по електронен път с е-подпис или на гише. ѕри кандидатстването, ако потребител€т не разполага с електронен подпис, ще се наложи да подаде на м€сто проектопредложението си в съответни€ управл€ващ орган, но без да отпечатва ц€лото проектопредложение, което вече е попълнил в системата, а само с деклараци€ на харти€, ко€то гарантира идентичността му с уникален код , който системата ще генерира. — този номер ще се регистрира кандидатурата. —истемата ще изготв€ и етикет за подаване , на който също ще бъде отпечатан уникални€ код с възможност да се чете и от баркод четец. «а кандидатстване с електронен подпис е необходимо да бъде изтеглено проектопредложението и да бъде подписано с т.нар. “Detached Signature”.

¬ публични€ модул има отделна секци€, в ко€то ще са налични всички отворени процедури по различните оперативните програми.

ўе могат да се прав€т и справки по оперативни програми и проекти по различни параметри и индикатори. ќбобщената информаци€ за финансовото изпълнение по оперативните програми ще бъде налична в три основни групи – по отделни оперативни програми, по райони за планиране, и по организации (бенефициенти, партньори, изпълнители, кандидати).

¬ътрешни€т модул е предназначен за работа на звената за управление и наблюдение на програмите, одитиращи и сертифициращи органи като с негова помощ се откриват нови процедури, оцен€ват проектни предложени€, сключват договори, отчитат и наблюдават резултати.

»—”Ќ 2020 е предназначена да събира и обработва данни за седемте основни национални оперативни програми, изпълн€вани в Ѕългари€ в периода 2014 – 2020 година: „ƒобро управление“, „“ранспорт и транспортна инфраструктура“, „–егиони в растеж“, „–азвитие на човешките ресурси“, „»новации и конкурентоспособност“, „ќколна среда“, и „Ќаука и образование за интелигентен растеж“.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас