“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
19 фев
2015
 
 

ўе въвеждаме е-здравни карти и единна »— в здравеопазването

6282 прочитани€

≈кип на Computerworld

„≈вропейските и националните приоритети в областта на здравеопазването са въвеждане на електронни здравни карти и единна информационна система, ко€то да бъде неделима част от съвременното модерно здравеопазване. ÷елите, които всички си постав€ме, са разработването на електронни здрави карти, предостав€нето на онлайн услуги и изграждането на европейски информационни мрежи и портали в областта на здравеопазването. —ледвайки приоритетите, Ќ«ќ  е изградила интегрирана информационна система, подчинена на единни стандарти и правила за отчитане, централизирано наблюдение, контрол и управление на процесите, гарантирана честота и регул€рност на постъпване на информаци€та. ¬ резултат получихме огромната по обем и строго класифицирана информационна база данни“, за€ви √ергана Ќенчовска, директор на дирекци€ „»ѕ—»“ в Ќационална здравноосигурителна каса (Ќ«ќ ) на десетото юбилейно издание на националната конференци€ по е-здравеопазване „»новационен модел за устойчиво и модерно здравеопазване“, състо€ла се на 19 февруари в —офи€ ’отел Ѕалкан.

√ергана Ќенчовска, директор на дирекци€ „»ѕ—»“ в Ќ«ќ 

ѕрочетете още: ‘армацевтите и здравните доставчици ще инвестират в » “

√ергана Ќенчовска, Ќ«ќ 

ќрганизатори на събитието са ICT Media и ‘ондаци€ „≈лектронно здравеопазване – Ѕългар舓. “о се провежда под егидата на ѕарламентарна комиси€ по здравеопазването на 43-ото Ќ— на Ѕългари€ и със съдействието на ћинистерство на транспорта, »“ и съобщени€та, Ќ«ќ  и Ѕългарски „ервен  ръст и с подкрепата на ѕосолството на —јў в Ѕългари€.

 онференци€та се провежда с партньорството на Amgen, Aossia, Ciela Norma, Gamma Consult, Global Traffic Technologies, Huawei, Kontrax, Lirex.com, Mtel/Check Point Cardio, Novo Nordisk, Sqilline/SAP, Software Company Ltd. и BNP Paribas.

Ќенчовска уточни, че след получаването на базата данни са установили, че изграждането на портален интерфейс за достъп до информаци€та в не€ е най-добри€т вариант. ќт две години насам Ќ«ќ  централизира сво€та информационна и комуникационна инфраструктура, налагайки централизирани групови политики, които да стандартизират работата на потребителите и правата за достъп до информаци€та.

Ќ«ќ  разполага с пациентско досие, постав€що пациента в центъра на модела и съдържащо информаци€ за ц€лата оказана медицинска помощ на здравноосигуреното лице. „ƒанните в е-здравното досие все още не са пълни.  ъм него тр€бва да бъдат добавени всички участници в здравноосигурителни€ процес, който е извън Ќ«ќ . —амо тогава ще получим в пълнота е-пациентско досие, което ще отговар€ на европейските критерии за такова“, об€сни Ќенчовска.

ќт миналата година Ќ«ќ  успешно внедри —пециализирана информационна система за бизнес анализи (—»—Ѕј), ко€то интегрира данни за анализ от различни информационни системи, експлоатирани в Ќ«ќ .

’ристо ’ристов, и.д. директор на дирекци€ "»“ и е-управление" в ћ“»“—

’ристо ’ристов, ћ“»“—

’ристо ’ристов, и.д. директор на дирекци€ "»нформационни технологии и електронно управление" в ћ“»“— изтъкна като основни проблеми пред разгръщането на е-управлението и в частност – на е-здравеопазването законодателната и нормативната база, които изостават в развитието си в сравнение с напредъка на технологиите, както и фактът, че не винаги се прилага системен подход при изграждането на инфраструктурата и софтуерните приложени€. —поред него необходимите конкретни мерки включват:

- усъвършенстване на нормативната база;

- въвеждане на централизиран системен подход при провеждане на процеса на изграждане на е-управление;

- анализ на административните процеси, приоритизиране на административните услуги, оптимизиране на техните бизнес процеси с цел електронизирането им;

- въвеждане на единно звено, което да осигур€ва пълна функционалност и интегритет на получените проектни резултати;

- постигане на висока степен на оперативна съвместимост.

ѕредвидените законодателни мерки, представени от ’ристов, са:

  • изготв€не на «акона за е-идентичност в съответствие с –егламент 910/2014 на ≈—

  • приемане на промени в «≈”, включващ въвеждане на ≈динен системен интегратор

  • пром€на в «акона за е-документ и е-подпис

  • изготв€не на «акон за широколентови€ достъп до интернет

—ред предсто€щите инвестиционни мерки са изграждането на NGA свързаност и на единен център за данни за правителствени€ облак.

’ристов очерта и възможностите за финансиране на е-управлението през текущи€ програмен период. 145 млн. евро са заделени само за е-управление по ќперативна програма „ƒобро управление“ 2014-2020, предназначени за усъвършенстване и осъвремен€ване на общите ресурси, за е-административни услуги и за достъп до е-услуги. ќтделно 34 млн. евро са заложени и в ѕрограмата за селските райони за широколентова свързаност на слабонаселените региони.

„»зграждането и въвеждането на всеобхватна интегрирана информационна система в Ѕългари€ е не само необходимо, то е наложително. »менно по този начин ще се постигне прозрачност в здравната система, ще се преустанов€т съществуващите в момента корупционни и порочни практики за източване на и без това ограничени€ финансов ресурс, ще се осигури нормалното и ефективно функциониране на ц€лата здравна система“, за€ви ген.-майор проф. д-р —то€н “онев, председател на ѕарламентарната комиси€ по здравеопазването към 43-ото Ќародно събрание.

√ен.-майор проф. д-р —то€н “онев, предс. на ѕарламентарната комиси€ по здравеопазването към 43-ото Ќ—

√ен.-майор проф. д-р —то€н “онев

“ой посочи като „подводни камъни“ пред въвеждането на е-здравеопазването рискът от изтичане на лични данни, давайки пример по€вилата се в »нтернет информаци€ от здравни€ картон на легендарни€ пилот от ‘ормула 1 ћихаел Ўумахер, който пострада сериозно в кра€ на 2013 г., докато караше ски.

„ѕромените в закона за защита на личните данни и в закона за достъп до информаци€та са много важни във връзка с електронното здравеопазване“, подчерта “онев и добави, че е-здравеопазване може да има, само ако е налице необходимата законодателна рамка за неговото приложение. “ой подчерта, че усили€та на  омиси€та по здравеопазване в Ќ— са насочени именно в тази посока.

„—поред данни от доклад на анализаторската компани€ Transparency market research, през 2013 г. »“ разходите за здравни институции в световен мащаб са на стойност $35,1 млрд. ѕрогнозата е през 2019 г. обемът на този пазар да достигне $53,2 млрд., което съответства на годишен кумулативен ръст от пор€дъка на 7%“, посочи при откриването на събитието Ќед€лка …оловска, управител на ICT Media.

„—ъс засилването на частните болници в Ѕългари€, се по€в€ват много нови решени€. „астни€т бизнес генерира нови решени€ и се €в€ва локомотив в този сектор. Ќ€кои частни болници в Ѕългари€ спечелиха редица престижни европейски и световни награди в областта на е-управлението“, каза д-р »ван  остов, председател на ‘ондаци€ „≈лектронно здравеопазване – Ѕългар舓.

ƒ-р »ван  остов, председател на ‘ондаци€ „≈лектронно здравеопазване – Ѕългар舓

ƒ-р »ван  остов

 лейтън ’амилтън, ръководител на подразделение за е-«дравеопазване и иновации към регионални€ офис за ≈вропа на —ветовната здравна организаци€ (—«ќ) представи новата европейска рамка за политики и стратеги€ за 21-и век - Health 2020. “€ има за цел да подкрепи действи€ от страна на правителствата и обществата за постигане на значителен напредък в подобр€ване на здравето и благосъсто€нието на населението, намал€ване на неравнопоставеността, укрепване на публичното здравеопазване и осигур€ване на фокусиран върху човека модел в здравните системи. ƒокументът „«драве 2020” е одобрен в две форми – „≈вропейска политическа рамка в помощ на действи€та на институциите и обществото за здраве и благосъсто€ние”, предназначена за политици и за разработване на политики, и по-подробни€ вариант: „«драве 2020 – политическа рамка и стратеги€”, съдържаща повече детайли за оперативна работа. ѕрилагането на документа „«драве 2020” в страните от ≈— вече е предизвикателство с най-висок приоритет, на базата на две стратегически цели: безпристрастност, равенство и човешки права и подобрено управление.

 лейтън ’амилтън, ръководител на подразделение за е-«дравеопазване и иновации към регионални€ офис за ≈вропа на —ветовната здравна организаци€

 лейтън ’амилтън, —«ќ

»нициатива на —«ќ в здравни€ сектор е дългосрочната European Health Information Initiative, посветена на подобр€ване на здравето на европейските граждани чрез усъвършенстване на информаци€та, ко€то е в основата на политиката, посочи  лейтън ’амилтън. “ова включва насърчаване на международното сътрудничество с цел обм€на на знани€ и опит, изграждане на капацитет и хармонизиране на събирането на данни. »нициативата съдържа 5 основни компонента: разработване на индикатори за здраве и благосъсто€ние, засилено разпространение на здравна информаци€, изграждане на капацитет, укрепване на здравно-информационните мрежи, подкрепа за развитие на здравно-информационни стратегии.

ѕрез 2008 г. са регистрирани 57 милиона смъртни случаи в света, от които 36 милиона са се дължали на неинфекциозни болести. «атова се ражда нова иде€ – използването на т.нар. мобилно здравеопазване (mHealth), или прилагане на мобилните технологии за осигур€ване на по-здрав живот. “ака —ветовната здравна организаци€ и ћеждународни€ телекомуникационен съюз (ITU) разработват програмата Be Healthy Be Mobile, по ко€то за периода 2013-2016 г. двете организации предвиждат развиване на най-добри практики за мобилно здравеопазване и изграждане и пилотно прилагане на инструменти за многократна употреба, които да се сподел€т в световен мащаб.

—«ќ е създала и инструментариум за национални стратегии в е-здравеопазването. “ова е ресурс за развитие или осъвремен€ване на съществуващите национални стратегии в сферата на е-здравеопазването.

—тандартите за обмен и вътрешна съвместимост на данни в сферата на е-здравеопазването също са актуална тема. ≈вропейската рамка за вътрешна съвместимост в е-здравеопазването съдържа 4 стълба - законодателен, организационен, семантичен и технически.

—поред  лейтън ’амилтън, през 2015 г. основните действи€ и тенденции в ≈вропа ще са свързани с:

- натиск за въвеждане на пациентско-центрични системи в здравеопазването и повишаване на мерките за ангажиране на пациента в предостав€нето на грижи;

- въвеждане на национални електронни здравни досиета от повечето държави;

- телемедицина/теле-грижа/теле-здравеопазване навлизат все по-широко и се използват като компонент в помощ на управлението на здравната система;

- здравната информаци€ все още е изключително “натрупана в архиви” и се търс€т интегрирани здравни информационни системи.

ѕрактически решени€

  • ƒ-р Ќадежда “одоровска, заместник-генерален директор на Ѕългарски „ервен кръст представи изпълн€вани€ от организаци€та проект „ƒомашни грижи за независим и достоен живот” (2012-2016 г.) в партньорство с ћинистерство на здравеопазването, ћинистерство на труда и социалната политика и Ўвейцарски „ервен кръст. ѕроектът се финансира в рамките на Ѕългаро-швейцарската програма за намал€ване на икономическите и социалните различи€ в разширени€ ≈— и има за цел институционализиране на услугата „домашни грижи“ като форма на интегрирано предостав€не на здравни грижи и социални услуги по домовете на възрастни хора с хронични забол€вани€ и трайни увреждани€. ¬ рамките на проекта са създадени центрове за домашни грижи във ¬раца, ќр€хово, Ѕ€ла —латина и  риводол – потребителите са над 65 г. с хронични забол€вани€ и трайни увреждани€, самотни хора. ¬ъв всеки от т€х работ€т екипи от медицински сестри и домашни помощници, а във всеки център има около 100 пациенти.

«аедно с CheckPoint Cardio е въведен дистанционен мониторинг на кардиологичното състо€ние на пациентите на ÷ентър „ƒомашни грижи“, като се постав€т устройства за 24-часов телемониторинг на пациентите и се прав€т ≈ √ и консултации с кардиолог в реално време от медицински€ център за дистанционен мониторинг. –езултатите разкриват забол€вани€ на сърдечно-съдовата система, нерегистрирани и неразпознати до момента ритъмно-проводни нарушени€ или исхимични епизоди, които иначе не биха били диагностицирани. ѕри 37% от пациентите досега са проведени допълнителни консултации с кардиолог със съдействието на ÷ентъра „ƒомашни грижи“ и в 90% от случаите терапи€та е променена. ”стройствата за телемониторинг се приемат добре от пациентите и се обслужват безпроблемно от персонала.

  • —ложността на една болнична система за обмен на данни и всичките източници на информаци€, ноебходими за създаването на т.нар. ≈лектронно досие означава, че изграждането на ц€лостно е-здравеопазване н€ма как да се случи в рамките на един мега проект. “ова сподели …ордан …орданов, изпълнителен директор, „ онтракс“ јƒ.

«а да работи една система в болнично заведение е необходима специална ифраструктура, различна от тази в един офис. ќсвен скоростна и надеждна мрежа са необходими и различни нива на сигурност и възможности за достъп от страна както на лекари, така и на пациенти. ¬сичко това, плюс наличието на специализирана техника обаче веро€тно не е най-гол€мата трудност при изпълн€ване на проекти, свързани с електронно здравеопазване. —амото изграждане и внедр€ване на една информационна система е тежък логистичен проблем, тъй като работата на болницата н€ма как да бъде прекъсвана.

«атова, според …орданов, правилни€т подход е поетапното изграждане на отделните подсистеми, с актуални публични регистри, съответните правила за достъп и необходимите уеб услуги.

Ќаличието на такива регистри при различните участници в системата на здравеопазването като ћ«, Ќ«ќ  и др. фондове, »јЋ, Ќ—÷–Ћѕ (национален съвет за цени и реимбурсиране на лекарствени продукти), Ќ÷ќ«ј (Ќационален център за опазване на общ здраве и анализи), в лекарските съюзи др. е сред основните предпостави за реализирането на общо решение за електронно здравеопазване. —поред него обаче най-удачно е информаци€та да се съхран€ва там, където т€ бива създавана. “.е. необходима е единна система за обмен на данни, към ко€то поетапно да се включват нови източници, обогат€вайки общи€ електронен запис и възможностите за бърз достъп до данни. ¬ъзможен вариант е и тези регистри да се създават като публично-частни партньорства, каквито примери има в «ападна ≈вропа.

—поред него добър пример е системата за болнични листа, ко€то е внедрена до ниво готовност за 4 месеца (от които в продължение на един е била използвана в тестов режим), което пък е доказателство че такива проекти могат да се изпълн€ват и доста бързо.

¬ момента  онтракс има над 6 хил. потребители в сферата на здравеопазването в Ѕългари€. Ќад 2200 семейни лекари работ€т с информационна система ’ипократ GP – което е над 50% пазарен д€л. –ешението за диагностично–консултативни центрове, ’ипократ S пък се използва от над 2450 потребители и е с 30 на сто пазарен д€л. Ќе на последно м€сто продукт за стоматолози, ’ипократ D и D-Lite, е използван от 1400 души – над 50% пазарен д€л.

  • ¬ъпреки че развитието в областта на мобилните устройства, които през 2011 г. надминаха по бройка настолните компютри, е много по-€вно от останалите аспекти на »“ сферата, повечето както офиси, така и болнични заведени€ продължават да разчитат именно на такава стационарна техника. “ака започна презентаци€та си ћихаил-≈рнесто ћихайлов, »“ продуктов мениджър в Huawei.

ѕо думите му при настолните машини развитието също е налице, като най-очевидни€т негов аспект е миниатюризаци€та. ≈дин съвременнен компютър спокойно може да се побере в джоб на сако. ѕо-интересните промени обаче са по-скоро скрити. ƒесктоп вируализационните решни€, като Huawei FusionCloud Desktop Solution, увеличават гъвкавостта на системите, възможностите за контрол и сигурността на личните данни.

≈дин от основните ефекти от използване на виртуални и облачни решение е скокът ефективността, спр€мо по-старите PC-базирани системи, е между 5 и 10 пъти, сподели ћихайлов. ≈дин от най-важните аспекти на една болнична система е защитата за данните. »зползване на настолни терминални устройства, които лесно могат да бъдат контролирани от администратора, увеличава общата сигурност на системата. „рез ограничаване използването на периферни устройства или деактивиране на USB портове се намал€ват значително възможностите за теч на информаци€.

ƒруг ефект е реализирането на висока енергийна ефективност. ≈дно устройство от типа тънък клиент харчи много по-малко енерги€ от традиционен настолен компютър. —поред ћихайлов внедрилите решение за десктоп виртуализаци€ могат спокойно да очакват около 70 на сто спест€ване в тази насока, като тази цифра включва и потреблението на сървърите, обработващи и съхранвващи информаци€та от всички терминални устройства. ¬с€ко такова устройство спест€ва по около 5 лв. на месец, посочи още ћихайлов.

  • ¬идеоконферентните решени€ б€ха основна тема на презентаци€ на фирма Lirex.com, проведена от ћариела √еоргиева, мениджър работа с клиенти и продажби в компани€та. —поред не€ подобни инсталации повишават качеството на медицинската грижа, тъй като позвол€ват комуникаци€, ко€то максимално се доближава до разговор лице в лице, в гол€ма степен пренебрегвайки ограничаващи фактори като разсто€ни€та и намал€вайки разходите.

≈дна от основните ползи от такива решени€, според √еоргиева, е при провеждането на обучени€ на лекари, специализанти, студенти и т.н. ѕодобни инсталации позвол€ват на публиката да “присъства” в операционната зала, нещо, което поради очевидни причини н€ма как да се случва. “ака студентите в аулата могат да наблюдават директно работата на лекарите и да им задават въпроси. ¬ъзможно е записване на операции, които да бъдат показвани на по-късен етап или да бъдат спирани в определени моменти за вмъкване на забележки и коментари и да бъдат провеждани по-детайлни анализи на манипулациите.

—подел€нето на опит е друга полза, ко€то предлагат видеоконферентните решени€. ¬ъзможностите за контакт за водещи експерти, независимо от времето и разсто€ни€та, означава и достъп до най-модерните и иновативни методи за лечение.

ƒруго потенциално приложение е възможността за отдалечена консултаци€. “ази тема е особено актуална за Ѕългари€, където в доста населени места здравните заведени€ изпитват недостиг на експертен медицински състав. „рез видеоконферентни системи пациентите от слабонаселени или отдалечени райони могат да получат навременна експертна консултаци€.

Ќе на последно м€сто видеоконферентните системи могат да бъдат интегрирани с медицинско оборудване като лапароскопи, ендоскопи, ехографи, рентгенови апарати и т.н. и изображени€та от т€х да бъдат директно изпращани към съответната аудитори€ или към специалист за разчитане и консултаци€.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас