“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
31 дек
2014
 
 

–»ќ—¬-–усе опазва биоразнообразието с √»—

6286 прочитани€

–егионална инспекци€ по околната среда и водите – –усе (–»ќ—¬-–усе) е регионален орган на ћинистерството на околната среда и водите, осигур€ващ провеждане на държавната политика по опазване на околната среда на територи€та на областите –усе, –азград и —илистра. “ериториални€т обхват е с обща площ над 8 200 км2, включваща 22 общини, с 306 населени места и над 560 000 жители.

ќсновните направлени€, по които регионалната инспекци€ работи, са опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърс€ване и увреждане, екологосъобразно използване на земните недра и подземните богатства, екологосъобразно изграждане на селищната околна среда, управление на отпадъците, опазване на биоразнообразието и защитените територии, опазване на горските екосистеми, експлоатаци€ на Ќационалната система за екологичен мониторинг, събиране и предостав€не на информаци€ за състо€нието на околната среда и водите.

Ќа територи€та на инспекци€та попада един от най-значимите резервати в Ѕългари€ – поддържан резерват „—ребърна“, обект на —ветовното природно и културно наследство на ёЌ≈— ќ. –азположен край село —ребърна, резерватът се намира на главни€ миграционен път „Via Pontica” на прелетните птици между ≈вропа и јфрика. 221 вида птици гнезд€т в —ребърна, като резерватът е единственото традиционно гнездово находище в Ѕългари€ на къдроглави€ пеликан. ќсвен с богатата си и разнообразна фауна, на територи€та на резервата се среща и гол€мо разнообразие от флора - 139 вида висши растени€, 11 от които редки или застрашени от изчезване.

ѕрочетете още: —ветовната банка и ≈  ползват √»—, залагат на отворените данни

‘иг. 1 ѕоддържан резерват —ребърна

‘иг. 1 ѕоддържан резерват —ребърна

ќсновни предизвикателства

«а ефективното изпълнение на всички дейности и процеси по управление на защитените територии и защитените зони от ≈кологична мрежа Ќатура 2000 на територи€та на инспекци€та, както и контрола на компонентите на околната среда в част „Ѕиологично разнообразие”, –»ќ—¬-–усе е изправена пред редица предизвикателства. Ћипсата на единна централизирана геобаза данни с информаци€ относно тези компоненти, в комбинаци€ с редица други специализирани данни във връзка с Ќационалната екологична мрежа на територи€та на –»ќ—¬-–усе, затрудн€ва и забав€ работата на инспекци€та. Ќа лице е също необходимостта от визуално представ€не на ц€лата информаци€, както и възможности за извършване на множество пространствени анализи, справки и отчети. ѕредизвикателство се оказва и комуникаци€та с различни институции, юридически и физически лица при трансфериране на необходимите данни и информаци€, гол€ма част от които са геореферирани.

¬сичко това определ€ необходимостта от внедр€ване на съвременна специализирана географска информационна система, ко€то да отговори на потребностите на »нспекци€та. ≈то защо, –»ќ—¬-–усе об€ви обществена поръчка за „«акупуване на специализиран софтуер за √»—, както и изработка (разработка) на специализиран софтуер за нуждите на –»ќ—¬-–усе, във връзка с изпълнение на проект с наименование „ƒейности по устойчиво управление на поддържан резерват „—ребърна” и резерват „Ѕели Ћом“. ѕроектът е одобрен за финансиране по ќперативна програма „ќколна среда 2007-2013г.”, а за негов изпълнител е избрана ≈—–» Ѕългари€.

¬»«»“ ј Ќј »“ ѕ–ќ≈ “ј

»ме на проекта: „«акупуване на специализиран софтуер за √»—, както и изработка (разработка) на специализиран софтуер за нуждите на –»ќ—¬-–усе, във връзка с изпълнение на проект с наименование „ƒейности по устойчиво управление на поддържан резерват „—ребърна” и резерват „Ѕели Ћом“, одобрен за финансиране по ќперативна програма „ќколна среда 2007-2013г.“

¬ъзложител: –»ќ—¬-–усе

»зпълнител: ≈—–» Ѕългари€

ƒата на стартиране/приключване на проекта: 03.11.2014г. – 10.12.2014г.

 атегори€: Ќационални »“ проекти, реализирани в администраци€та

÷ели и стъпки за реализиране на целите

ќсновната цел на проекта е внедр€ването на специализирана, най-съвременна географска информационна система (√»—), ко€то да осигури възможност за създаване, съхран€ване, анализ, обработка и визуализиране на геопространствени данни. ÷елта е подпомагане на по-ефективно, координирано и устойчиво управление и опазване на биоразнообразието и защитените зони на територи€та на –»ќ—¬-–усе, като даде възможност за работа с наличните и предостав€ни от други институции данни, както и впоследствие за въвеждане на данни от теренни проучвани€, свързани с животински и растителни видове и техните местообитани€, данни за горски подотдели, туристически обекти и инфраструктура.

ѕроектът цели да подпомогне ефективното изпълнение от –»ќ—¬-–усе на всички процеси, свързани със защитените територии, об€вени съгласно изисквани€та на «акона за защитените територии и защитените зони от мрежата Ќј“”–ј 2000, об€вени по реда на «акона за биологичното разнообразие. Ќе на последно м€сто, внедр€ването на специфицираната по проекта √»— система има за цел да повиши ефикасността на работата и подпомогне дейността на инспекци€та в комуникаци€та с различни институции, юридически и физически лица при трансфериране на данни и информаци€.

«а ефективното реализиране на всички цели на проекта и успешното разработване и внедр€ване на най-съвременна √»— система, ко€то да подпомага дейността на –»ќ—¬-–усе, ≈—–» Ѕългари€ изпълни следните дейности:

 • ѕроектиране на системата - в рамките на етапа на проектиране ≈—–» Ѕългари€ извърши общо (логическо, концептуално) проектиране и детайлно (физическо) проектиране на географската информационна система на –»ќ—¬-–усе.

 • –азработване на системата - дейността включи разработване на приложното програмно осигур€ване на подсистемите и съответните модули на √»— системата.

 • “естване – в хода на реализаци€ на географската информационна система, ≈—–» Ѕългари€ извърши непрекъснато тестване. Ѕеше осъществено както модулно и интегрирано тестване, така и функционално тестване и тестване на производителността, които да гарантират постигане на заложените цели за системата.

 • ћиграци€ на данни - дейността включи миграци€ на наличните в рамките на –»ќ—¬-–усе пространствени и непространствени данни в информационната база на системата. ƒанните б€ха проверени по отношение на т€хната семантична, топологична и логическа акуратност.

 • »нсталиране на системата в среда на –»ќ—¬-–усе

 • ќбучение - за целите на осигур€ване на пълноценно използване и експлоатаци€ на системата, се проведоха сери€ от обучени€ на служители на инспекци€та за работа и администриране на системата.

 • ”правление на проекта

»нформационната система

√»— на –»ќ—¬-–усе е разработена като информационна система с централизирана архитектура, ко€то създава и поддържа централизиран информационен и софтуерен ресурс. √»— за –»ќ—¬-–усе е проектирана и разработена със сервизно-ориентирана трислойна софтуерна архитектура, включваща слоевете „»нформационна база“, „Ѕизнес логика и услуги“ и „ѕотребителски приложен舓.

»нформационната база на системата е изградена като геобаза от данни, ко€то съхран€ва пространствената и описателната информаци€, и предостав€ интегриран достъп на потребителите до не€, в зависимост от техните права. ¬ информационната база на √»— система се поддържат следните данни:

 • Ѕазови данни, в това число административно-териториално деление, околна среда и релеф, хидрографи€ и напоителни системи, транспортна инфраструктура;

 • –егистър „«ащитените територии” (данни, поддържани от »јќ—);

 • –егистър „«ащитени зони” (данни, поддържани от »— «« ≈ћ Ќатура 2000);

 • –егистър „–азрешителни” (данни, поддържани от »—–”ћ¬);

 • √орска база данни;

 •  адастрални карти (  ) и  арти на възстановена собственост ( ¬—)

 • –егистъ𠄬ековни дървета”;

 • –егистър „CITES”;

 • –егистър „«ащитени диви животни”;

 • –егистър „Ћечебни растени€”;

 • –егистър „ѕредпроектни и инвестиционни предложени€”

 • –егистър „«ащитени територии”;

 • –егистър „«ащитени зони”;

 • –егистър „ онтролна дейност”;

 • ƒруги данни, в това число туристически обекти и инженерна инфраструктура;

—истемата има сървърна и потребителска част. —ървърната част на системата включва централизирана база от данни, приложен географски сървър, уеб сървър, услуги, публикувани от геосървъра и уеб сървъра, сървърна бизнес логика. —ървърната част на системата поема основните функции на системата като поддържане на базата от данни, обработка на информаци€та за осигур€ване на функциите на системата (изпълнение на приложната бизнес логика), предостав€не на различни методи на достъп до данни, и функции на различните клиенти на системата.  лиентската част на системата включва два вида клиенти, развърнати в организационната структура на –»ќ—¬-–усе: WPF клиенти и десктоп клиенти.

‘иг. 2 √еографска информационна система на –»ќ—¬-–усе

‘иг. 2 √еографска информационна система на –»ќ—¬-–усе

«а да отговори на потребностите и заложените изисквани€, във функционално отношение системата включва следните подсистеми и модули:

 • ѕодсистема „—пециализирани данни”, съдържаща следните модули:

- „ѕоддържане на специализирани данни и регистри”

- „ѕреглед на специализирани данни и регистри”

- „—ъздаване на карти”

- „»мпорт/≈кспорт на данни”

 • ѕодсистема „¬заимодействие с външни системи”, съдържаща следните модули:

- „¬заимодействие посредством услуги”;

- „¬заимодействие на файлово ниво”

 • ѕодсистема „јдминистраци€ и контрол”, съдържаща следните модули:

- „”правление на достъпа, ролите и правата”;

- „Ќаблюдение и управление”.

ѕодсистемата „—пециализирани данни” предостав€ възможност на потребителите за поддържане и преглед на специализирани географски данни и регистри, в това число свързани с процесите по управление на защитените територии и защитените зони. ѕодсистемата поддържа функционални възможности за създаване на карти, справки и отчети със специализираните данни, тематична визуализаци€ в √»— среда на данни и информаци€ по различни критерии, извличане, запис и съхранение на информаци€ от информационната база на системата, координатни трансформации и много други.

√»— на –»ќ—¬-–усе съдържа отделна подсистема за взаимодействие с външни информационни системи. ѕосредством двата си модула „¬заимодействие посредством услуги“ и „¬заимодействие на файлово ниво“, подсистемата позвол€ва използване на информаци€, предостав€на от външни източници под формата на картови услуги, както и възможности за предостав€не на услуги към други институции. ќсвен под формата на онлайн картови услуги, системата позвол€ва на потребителите и взаимодействие на файлово ниво в различни файлови формати.

ѕодсистемата „јдминистраци€ и контрол” поддържа функционалностите на информационната система, свързани с управление нивата на достъп, средствата за администриране на √»— системата и поддържане на номенклатурите на информационната база.

“ака разработената и внедрена система на –»ќ—¬-–усе отговар€ на всички международни »“ и √»— (W3C, OGC, ISO) стандарти, като за целта, в качеството на базова √»— платформа за изграждане на системата е използвана ArcGIS. ќсновните компоненти на платформата, върху които е изградена системата са:

 • ArcGIS for Server– геосървър, осигур€ващ централизирано управление на данните и предостав€не на гео услуги;
 • ArcGIS for Desktop Standard – десктоп √»— клиент за визуализиране, редактиране и анализира на данни.
 • ArcGIS for Desktop Basic – десктоп √»— клиент с базови функции за създаване, редактиране и управление на данни.

Eфект от »“ решението

¬недрената географската информационна система подпомага значително –»ќ—¬- –усе в изпълнение на работните процеси и дейности на инспекци€та, свързани с управлението на защитените територии и зони, дейностите по контрол, извършвани в рамките на инспекци€та, предостав€нето на данни и информаци€ на трети страни, и т.н.

„—пециализираната √»— система повишава значително ефикасността на работа на нашата инспекци€, като води до едно по-добро и ефективно изпълнение на процесите, свързани със защитените територии, об€вени съгласно изисквани€та на «акона за защитените територии и защитените зони от мрежата Ќј“”–ј 2000“, коментира г-н ƒауд »бр€м, директор на –»ќ—¬-–усе.

ѕотенциал за развитие

“ака създадената √»— на –»ќ—¬-–усе, позвол€ва лесно надграждане, мащабиране и гъвкава конфигураци€. —истемата притежава широки възможности за развитие, благодарение на нейната отвореност към различни стандарти, формати на данни и услуги, както и поради възможността за добав€не/създаване на нови функции без необходимост от преработване на архитектурата или структурата на базата данни. ¬недреното решение позвол€ва интеграци€ с други информационни системи, посредством приложените стандарти за оперативна съвместимост.

”стойчивостта на разработената √»— и на проекта като ц€ло се гарантира благодарение на обучените за целта експерти от –»ќ—¬-–усе, които да поддържат и актуализират новоизградената система.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас