“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
31 дек
2014
 
 

ј√   с »— за специализираната карта на „ерноморието

¬ изпълнение на «акона за устройството на „ерноморското крайбрежие јгенци€та по геодези€, картографи€ и кадастър създаде специализираните карти и регистри за ц€лата територи€ на „ерноморското крайбрежие.

6142 прочитани€

¬ изпълнение на «акона за устройството на „ерноморското крайбрежие јгенци€та по геодези€, картографи€ и кадастър създаде специализираните карти и регистри за ц€лата територи€ на „ерноморското крайбрежие.

—пециализираните карти и регистри съдържат данни както за границите и характеристиките на морските плажове и п€съчните дюни, така и за обектите, попадащи в имотите публичга държавна и общинска собственост – брегозащитни и брегоукрепителни системи и съоръжени€, преместваеми обекти, елементи на благоустро€ването и техническата инфраструктура и други. —пециализираните карти съдържат данни и за влажните зони, крайбрежните езера, островите, лагуните, лиманите. ¬ъз основа на информаци€та за морските плажове се определ€т границите на охранителните зони ј и Ѕ, които дефинират специалните режими за опазване на територи€та и акватори€та.

‘иг.1 ”стие на река ¬елека

ѕрочетете още: ≈—–» Ѕългари€ отличи 6 организации за особени постижени€ в √»—

‘иг.1 ”стие на река ¬елека

Ќаличието на такава богата информаци€ наложи създаването и развитие на информационна система, въз основа на ко€то всеки да може да разглежда и получава данни (точно, визуално и описателно) за плажовете, дюните и другите обекти на „ерноморското крайбрежие.

„рез информационната система јгенци€та по геодези€, картографи€ и кадастър ще осигури публичността на информаци€та и ще предостав€ така необходимите електронни административни услуги на всички заинтересовани - ведомства, общини, търговски дружества и граждани.

јгенци€ по геодези€, картографи€ и кадастър

јгенци€та по геодези€, картографи€ и кадастър (ј√  ) е администраци€ към министъра на регионалното развитие и благоустройството за осъществ€ване на дейностите по кадастъра съгласно «акона за кадастъра и имотни€ регистър (« »–) и дейностите в областта на геодези€та и картографи€та съгласно «акона за геодези€та и картографи€та («√ ).  ато такава, ј√   отговар€ за създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри за територи€та на ц€лата страна. Ќещо повече, агенци€та е тази, ко€то отговар€ за извършване на административно-техническото обслужване на граждани, ведомства, общини и други потребители на кадастрална информаци€, както и за поддържане на държавни€ геодезически, картографски и кадастрален фонд.

«а тази цел в ј√   е разработена и работи »нтегрираната информационна система на кадастъра и имотни€ регистър (»»— »–). «а да отговори обаче на «акона за устройството на „ерноморското крайбрежие («”„ ), както и на потребностите на граждани, ведомства, общини и други потребители, агенци€та има нелеката задача да развие и внедри нова подсистема към не€ със специализирани модули и електронни административни услуги за „ерноморското крайбрежие (»——  „ ).

≈то защо в началото на 2014г. ј√   об€в€ва обществена поръчка за развитие и надграждане на информационната система за специализирани данни и предостав€не на електронни административни услуги за охранителните зони „ј“ и „Ѕ“ и за обектите в имотите – публична държавна и общинска собственост на територи€та на „ерноморското крайбрежие“. ѕроектът е финансиран по ќперативна програма „јдминистративен капацитет“, а за негов изпълнител е избран консорциум „≈—““ ƒ««ƒ с партньори в лицето на ≈—–» Ѕългари€ и “ритон.

¬»«»“ ј Ќј »“ ѕ–ќ≈ “ј

»ме на проекта: „Ќадграждане на информационната система за специализирани данни и предостав€не на електронни административни услуги за охранителните зони „ј“ и „Ѕ“ и за обектите в имотите – публична държавна и общинска собственост на територи€та на „ерноморското крайбрежие“ по ќперативна програма „јдминистративен капацитет“

¬ъзложител: јгенци€ по геодези€, картографи€ и кадастър

»зпълнител:  онсорциум „≈—““ ƒ««ƒ с партньори ≈—–» Ѕългари€ и “ритон

—тартиране/приключване на проекта: 04.2014 г. – 12.2014 г.

Ѕюджет на проекта: 318 000 лв. без ƒƒ—

÷ели на проекта

ќсновната цел на проекта е създаване на така необходимата √»— система на ј√   за данни от специализираната карта на „ерноморското крайбрежие и регистри съгласно «акона за устройството на „ерноморското крайбрежие.

–азработването и внедр€ването на подсистемата има за цел да:

 • —ъздаде услови€ за съхран€ване и поддържане на данните от специализираните карти за устройство на „ерноморското крайбрежие посредством:

 • ¬недр€ване на нов модул на информационната система за данните от специализираната карта и регистри по чл. 6, ал.7 от «акона за устройството на „ерноморското крайбрежие («”„ )

 • —ъздаване на функционални възможности за регистриране и поддържане на зони „ј” и „Ѕ” и на обектите, публична собственост съгласно чл. 6, ал. 4 и 5 от «”„  и изграждане на функционална връзка между т€х и обектите на кадастъра

 • ѕредостав€не на услуги с данни от специализираните карти за устройство на „ерноморското крайбрежие, включително реализиране на електронни административни услуги с данните от специализираната карта и регистри по чл. 6, ал.7 от «”„  и с данни за обектите на кадастъра

 • ќсигур€ване на специализирани данни за справки и официални удостоверителни документи, издавани от ј√   чрез други системи;

–еализирането на проекта е от изключително национално значение като подпомага също така процесите по изработване на устройствени схеми, общи и подробни устройствени планове на територи€та на „ерноморското крайбрежие, опазване на естествени€ ландшафт и морски€ бр€г, предостав€не на концеси€ на морските плажове и много други.

ƒейности в обхвата на проекта

«а постигане на заложените в проекта цели екипът на ≈—–» Ѕългари€ съвместно с този на фирма “ритон извършиха следните дейности:

- ƒейност 1 јнализ на нормативната уредба и класификаци€ на обектите на специализираната карта и регистри по чл. 6, ал.7 от «”„ 

- ƒейност 2 ѕреглед на наличните материали и данни от специализираната карта и регистри по чл. 6, ал.7 от «”„ 

- ƒейност 3 ќбосновка от необходимостта и описание на нови услуги с данните от специализираната карта и регистри по чл. 6, ал.7 от «”„ 

- ƒейност 4 –азработване на техническа спецификации

- ƒейност 5 –азработване на √»— система и база данни за данните от специализираната карта и регистри по чл. 6, ал.7 от «”„ .

- ƒейност 6 “естване на функционалните възможности на разработената √»— система

- ƒейност 7 ѕодготовка на данните от специализираната карта и регистри по чл. 6, ал.7 от «”„  и въвеждането им в базата данни на системата

- ƒейност 8 ¬недр€ване на разработени€ модул за специализираната карта и регистри по чл. 6, ал.7 от «”„ .

»нформационен обхват на системата

»нформационната система за специализираната карта на „ерноморското крайбрежие (»——  „ ) централизира данни за основните обекти от специализираните карти за устройството на „ерноморското крайбрежие, дефинирани по чл. 6, ал. 4 и ал. 5 от «”„ , в това число:

ќ1. ћорските плажове, състо€щи се от активна плажна ивица

ќ2. Ѕрегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжени€

ќ3. ѕрилежащите на морето крайбрежни езера, лагуни, лимани и влажни зони

O4. ќстровите, включително и създадените в резултат на човешка дейност

O5. ѕ€съчните дюни, попадащи в или извън обхвата на морските плажове

ќ7. Ѕреговата лини€

ќ8. јкватори€та на „ерно море с широчина 200 метрова ивица, измерена от бреговата лини€

ќ9. «она „ј”, обхващаща частта на акватори€та на „ерноморското крайбрежие, крайбрежната плажна ивица и част от територи€та, попадаща в ивица с широчина 100 м, измерена по хоризонтала от границите на морски€ бр€г или на морските плажове («”„ , чл. 10)

1ќ. «она „Ѕ”, обхващащи териториите, попадащи в ивицата с широчина 2 км от границата на зона "ј", с изключение на урбанизираните територии на населените места, определени към датата на влизане в сила на «”„  (чл. 11).

11. ƒруги обекти публична собственост, попадащи в територи€та на зона „ј” и зона „Ѕ”.

ќбща архитектура на системата

»——  „  е централизирана информационна система, ко€то създава и поддържа централизиран информационен, софтуерен и хардуерен ресурс за осигур€ване на функционирането си.

—истемата е изградена с трислойна архитектура:

 • —лой – ƒанни – »нформационна база;

 • —лой – —ервизен слой (Ѕизнес логика) - √ео сървър;

 • —лой – ѕриложен слой –  лиентски приложени€.

»нформационната база на системата е геобаза от данни и регистри, обедин€ваща ц€лата информаци€ за обхванатите обекти и процедури. Ѕазата данни интегрира пространствената и непространствената информаци€ и предостав€ интегриран достъп на потребителите до не€ в зависимост от техните права на достъп.

‘иг. 2 јрхитектура на системата

‘иг. 3 ѕредостав€не на данни от —пециализираната карта на „ерноморското крайбрежие за основен обект ћорски плаж  ранево-централен

ядро на системата е сървърната й част, ко€то осигур€ва реализиране на основната бизнес логика. ¬ не€ са съсредоточени функциите за управление на потребителите, осигур€ване и управление на достъпа до данните, основната обработка на данните, предостав€не на информационните услуги и сървърната бизнес логика.

—ървърната част на системата включва:

 • ÷ентрализирана база от данни

 • ѕриложен географски сървър

 • Web сървър на системата

 • ”слуги, публикувани от геосървъра и Web сървъра

 • —ървърна бизнес логика.

ѕотребителските приложени€ предостав€т интерфейс за взаимодействие на потребител€ със системата, предостав€не на резултата от реализираната бизнес логика и извършване на специфични геообработки, при необходимост.

‘ункционалност на системата

»нформационната система осигур€ва достъп до своите функции и възможности, както настолно, така и през уеб, в зависимост от съответните права на достъп на различните потребители. —истемата се състои от следните функционални модули:

 • ћодул „—ъздаване и поддържане на специализирана карта“

‘ункционалността на модула се осъществ€ва от две приложени€:

• ѕриложение за поддържане на данните, предназначено за ограничен брой √»— специалисти, предостав€що мощни възможности за редакции, справки, печат и създаване на карти, автоматизирани обработки чрез геопроцесинг, обработка на данните в базата от данни и т.н.

• ѕриложение за услуги, предостав€що възможности за изпълн€ване на постъпващите за€вки за услуги, събиране, обработка, съхранение и търсене на данни, изпълнение на необходимите пространствено-аналитични операции, специализирани анализи и генериране на справки.

 • ћодул „јдминистрац舓

ћодулът осигур€ва достъп до основните файлови ресурси на информационната система, като позвол€ва създаване на потребители според техните права и задължени€, валидиране и одобр€ване на въведена информаци€, управление и поддръжка на структурата и функционалността на системата, и съответните софтуер и хардуер.

 • ћодул „”слуги“

ћодул „”слуги“ осигур€ва необходимата функционалност за предостав€нето на административни услуги за —пециализираната карта на „ерноморското крайбрежие, в това число:

 • »звадка на обект от —пециализирана карта на „ерноморското крайбрежие с технически характеристики;

 • —кица на имот или сграда от кадастралната карта и допълнителни данни от —пециализираната карта на „ерноморското крайбрежие в урбанизираните територии;

 • —кица на имот или сграда от кадастралната карта и допълнителни данни от —пециализираната карта на „ерноморското крайбрежие в неурбанизираните територии;

 •  омбинирана скица с данни от —пециализираната карта на „ерноморското крайбрежие и данни от кадастралната карта;

 • »звадка от специализираните регистри на обектите от —пециализирана карта на „ерноморското крайбрежие;

 • ≈кспорт на данни от —пециализираната карта на „ерноморското крайбрежие;

 • —писък с координати на подробни точки (включително и надморска височина) от —пециализираната карта на „ерноморското крайбрежие;

 • ѕредостав€не на данни от —пециализираната карта на „ерноморското крайбрежие по критерии за търсене;

‘иг. 3 ѕредостав€не на данни от —пециализираната карта на „ерноморското крайбрежие за основен обект ћорски плаж  ранево-централен

‘иг. 3 ѕредостав€не на данни от —пециализираната карта на „ерноморското крайбрежие за основен обект ћорски плаж  ранево-централен

 • ћодул „»нтеграци€ с  ј»—“

»нтеграци€та между системите  ј»— и »——  „  представл€ва реализаци€ на връзка на взаимодействие за целите на предостав€нето на електронни административни услуги. —ъгласно изисквани€та към двете системи, електронните административните услуги се за€в€ват в  ј»—, където се води и деловодството, а резултатите от услугите (например скици) се изработват в »——  „ . »нформационните обмен между двете системи е от съществено значение за изпълнението на електронно административни услуги.

 • ћодул „»нтеграци€ с »»— »–“

ƒвете системи са интегрирани чрез две връзки:

- ¬ръзка на ниво геобаза от данни – предназначена за обмен на географски данни (имоти, сгради и др.).

- ¬ръзка на ниво база от данни – предназначена за обмен на таблични данни (права, адреси и др.).

 • ћодул „“ърсене и справки“

ћодул „“ърсене и справки“ осигур€ва функционални възможности, свързани с предостав€не на информаци€ за специализираната карта на „ерноморското крайбрежие по дефинирани от потребител€ критерии. ћодулът осигур€ва възможност за извършване на различни видове търсени€, справки и анализи както за обекти от »Ѕ на »— — „ , така и за обекти от интегрираните с »——  „  информационни системи. ћодулът функционира интегрирано с останалите модули на »——  „ .

 • ћодул импорт/експорт

»нформационната система (»——  „ ) предостав€ функционални възможности за тест на данните, предоставени от правоспособните лица като част от процедурата по приемане на специализирана карта по «”„ . ѕосредством модула експертите от ј√   имат достъп до пълните функционалности по проверка, редакци€ и пром€на на статуса на данните, свързани със — „ .

¬ рамките на проверката се извършва анализ на структурата и съдържанието на постъпващите към информационна база на системата данни. –езултатът от анализа се поддържа в регистър на валидираните обекти, като е предоставена възможност за табличен преглед и графична визуализаци€ на записите от регистъра.

ћодулът „»мпорт/експорт“ осигур€ва въвеждането/извеждането на CADX файлове в/от системата.

Ќай-съвременни технологии

»——  „  е изградена на база водещи, най-съвременни технологии, в това число:

 • √»— сървър - ArcGIS for Server

 • √»— настолен софтуер – ArcGIS for Desktop

 • ѕриложен сървър от услуги за спомагателни обработки – WCF Services

 • ƒруги

≈фект от системата

–азработената информационна система предостав€ така необходимата съвместена информаци€ от кадастралната карта и специализираните карти на „ерноморското крайбрежие за ползването й както общинските и държавните администрации – управл€ващи собствеността, контролиращи строителството и опазващи околната среда, така и от граждани и бизнес, желаещи да реализират инвестиционни намерени€ в тази територи€. Ќаличието на онлайн достъп до специализираната карта за зоните и обектите осигур€ва необходимата публичност за границите на териториите с ограничени€, което е предпоставка за намал€ване на финансовите средства още в процеса на проучване за строителство или други инвестиционни намерени€, както и за опазване и защита на защитените зони.

„¬недрената информационна система за специализираната карта на „ерноморското крайбрежие е »“ проект от национално значение, който позвол€ва качествено електронно обслужване на ведомства, общини и граждани, във връзка с кадастъра и имотни€ регистър на „ерноморското крайбрежие, като ни помага да отговорим на редица регулаторни изисквани€ в тази област“, казва инж. ¬алентин …овев, изпълнителен директор на ј√  .

ѕотенциал за развитие

“ака създадената информационна система позвол€ва надграждане, мащабиране и гъвкава конфигураци€. —истемата притежава широки възможности за развитие, благодарение на нейната отвореност към различни »“ и специфични √»— стандарти, формати на данни и услуги, както и поради възможността за добав€не/създаване на нови функции без необходимост от преработване на архитектурата или структурата на базата данни.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас