“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
16 дек
2014
 
 

ќбщина —вищов дигитализира наличните си картни материали в √»—

7400 прочитани€

ќбщина —вищов e проспериращ образователен, промишлено-аграрен, търговски и транспортен център на река ƒунав с национално и европейско значение, запазващ богатото културно-историческо наследство, с възможности за устойчиво социално-икономическо развитие. “€ се намира в —еверна Ѕългари€ и представл€ва съставна община на ќбласт ¬елико “ърново. Ќейни€т общински€т център е едноименни€т град —вищов. »ма 16 населени места с общо население от 50 831 души по пребро€ването от 1 февруари 2011 г.

Ќужда от интелигентно решение за устройственото планиране

√еографските информационни системи (√»—) се утвърждават като адекватно решение на проблемите, пред които са изправени общинските администрации. “енденци€та тези системи да предостав€т централизиран и унифициран подход в решаването на задачи в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, постави пред ќбщина —вищов перспективата от създаване на единен цифров модел на територи€та, както и управл€ването му и неговата визуализаци€ чрез средствата на √еографска информационна система.

ѕрочетете още: ≈-управлението да се фокусира върху услугите

¬»«»“ ј Ќј »“ ѕ–ќ≈ “ј

»ме на проекта: —ъвмест€ване на регулационни и кадастрални планове, внедр€ване на √еографски информационни системи (√»—) и създаване на 5 работни места

¬ъзложител: ќбщина —вищов

»зпълнител: „ћапекс“ јƒ

ƒата на стартиране/дата на приключване на проекта: 26.03.2014 / 24.04.2014

 атегори€: Ќационални »“ проекти, реализирани в администраци€та 

¬недр€ването на единна географска информационна система, по естествен път се доказа и като средство за постигане на целта на общината да издигане работата си на едно ново и съвременно ниво на обслужване на граждани и бизнес.

—лед одобр€ване на кадастрална карта и кадастрални регистри (   –) в ќбщина —вищов, е възникнала необходимостта от съпостав€не на данните за границите на поземлените имоти в новоодобрената кадастрална карта с линиите от регулационните планове, при извършване на специфичните дейности на общината и  при предостав€не на услуги за клиентите й. — одобр€ването на    –, старата кадастрална основа на регулационните и застроителни планове е престанала да бъде актуална и съответно да служи за прилагане на регулаци€та и застро€ването с вещноправен ефект, съгласно § 22 от «”“.

¬ тази връзка общината е предприела мерки за създаване на единен цифров модел, който да бъде вграден в адекватна и ефективна √еографска информационна система, ко€то да позвол€ва както решаването на задачата по съпостав€не на данни, така и качественото обслужване на клиентите на общината.

÷ели на »“ проекта

Ќовата система решава широк спектър от задачи в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. “€ позвол€ва онаглед€ване, анализ, поддържане и актуализиране на изградени€ цифров модел, съчетаващ кадастрален, регулационен и застроителен план, както и кадастрална карта и кадастрални регистри.

ќсновните функции на системата са:

 • ќсигур€ване на среда за въвеждане, визуализаци€, търсене, манипулаци€, сравнение и анализ на всички типове геопространствени данни, използвани в община —вищов;
 • —ъхран€ване и поддържка в собствена база данни на информаци€ от различните типове планове и карти за обекти на територи€та на администраци€та:

-  адастрални карти;

-  адастрални планове;

- ѕланове за регулаци€;

- «астроителни планове;

- ѕодземни проводи и съоръжени€;

- —канирани растерни изображени€.

 • ѕредостав€не в реално време на данни от други източници на географска информаци€ от »нтернет посредством Web услугите Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS) и Web Coverage Service (WCS) и други съвременни технологии;
 • ѕредостав€не на възможност за визуализаци€ на данни от кадастрална карта и кадастрален регистър;
 • ќсигур€ване на възможност за изготв€не на справки, отчети, баланси и разпечатки (официални удостоверителни документи) в одобрени€ вид от община —вищов.

»зпълнението на дейностите по изграждане на общ пространствен модел на обектите от територи€та на град —вищов е извършено, при спазване на следните законови и подзаконови нормативни актове:

 • «акон за кадастъра и имотни€ регистър (« »–);
 • «акон за устройство на територи€та («”“);
 • Ќаредба є3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;
 • Ќаредба є8 от 14.06.2001 г.  за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове;
 • Ќаредба є5 от 1999 г. за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категории.

ѕо-добро информационно осигур€ване

¬недреното »“ решение представл€ва √еографска информационна система „“обел”, разработена и интегрирана от фирма „ћапекс“ јƒ. »нфраструктурата се базира на изградената локална »нтранет мрежа на основата на Microsoft Windows Server 2012 и обособени н€колко работни места с Windows 7 Professional.

 ъм системата компани€та изгражда и общ пространствен модел на град —вищов, съдържащ графична и атрибутна информаци€. “ой е изграден на два етапа:

≈тап 1: оцифр€ване на кадастрални€, регулационни€ и застроителни€ план на гр. —вищов и осъвмест€ването им с одобрената кадастрална карта и регистри на града;

≈тап 2: създаване на геопространствена базаданни и интегриране на предварително оцифрените данни.

ќбщината вече разполага със система, ко€то позвол€ва на общинската администраци€ да въвежда и борави по електронен път с множество данни от различни източници, да филтрира информаци€та по разнообразни начини и да прави анализи. »зползването на системата доведе до по-добро информационно осигур€ване, динамизиране на процесите по планиране и разработване на инвестиционни проекти, както и ускори процеса на изпълнението им.

—пециализиран персонал предварително обучен да работи с „“обел” използва структурираната база данни като са осигурени нива на достъп и са регламентирани местата и хората които работ€т с програмата.

ѕринос за общината от внедр€ването на системата:

 • ѕодобр€ва ефективността на работа на общинската администраци€ при обслужването на граждани;
 • ѕредостав€ възможност за извличане на данни от регулационните и застроителни планове;
 • —истематизира цифровите данни и регламентира достъпа до т€х;
 • јвтоматизира процесите за издаване на документи и същевременно намал€ва времето за извършване на административни услуги;
 • ѕредостав€ възможност за изготв€не на справки  и €сна документална отчетност.

ѕринос за гражданите:

 • ”леснен достъп до услугите;
 •  ачествено административно обслужване;
 • Ћесно и бързо предостав€не на информаци€;
 • ѕрозрачност  на дейностите. 

ѕотенциал за развитие

¬недрената система е гъвкава и позвол€ва разширение, в зависимост от бро€ на служителите. “€ е основана на модулен принцип и подлежи на надграждане с допълнителни функционалности, при възникване на нужда от такава.

—ъщо така „“обел” позвол€ва да се създаде връзка между различни отдели и дирекции работещи с обща или сходна информаци€, като се регламентират нива на достъп и се създаде контрол върху начина на ползване на информаци€та налична в базата данни на програмата.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас