“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
11 дек
2014
 
 

ѕристанищната инфраструктура вече се управл€ва с √»—

4375 прочитани€

—ъгласно чл. 115л от «акона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на –епублика Ѕългари€ («ћѕ¬¬ѕѕ–Ѕ) ƒържавно предпри€тие "ѕристанищна инфраструктура" (ƒѕѕ») е юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от “ърговски€ закон, със седалище —офи€ и с клонове - териториални поделени€. ƒѕѕ» управл€ва собствеността на 15 пристанищни терминала, разположени в българската част на река ƒунав и 11 по черноморски€ бр€г. “е  се простират на територи€та на 25 общини, на площ над 6 550  000 кв.м.

Ќационалната пристанищна система разполага с кейов фронт с обща дължина 13 076 м в морските пристанища и 7 862 м в речните пристанища и 152 корабни места.

¬»«»“ ј Ќј »“ ѕ–ќ≈ “ј

»ме на проекта: „ѕроектиране и внедр€ване на географска информационна система (√»—) за управление на пристанищната инфраструктура”

ѕрочетете още: ѕърво свое събитие проведе √»— јлианс Ѕългари€

¬ъзложител: ƒѕ „ѕристанищна инфраструктура” (ƒѕѕ»)

»зпълнители: 1.  онсорциум „√еоѕорт” /по ƒоговор є ƒ≈ѕ-1/04.02.2014 г. с предмет: „ѕроектиране и внедр€ване на √»— за нуждите на ƒѕ „ѕристанищна инфраструктура”;

2. „Ѕитмап” ≈ќќƒ по ƒоговор є ƒ≈ѕ-2/04.02.2014 г. с предмет: „ќсъществ€ване на наблюдение и контрол по изпълнението на договора за: „ѕроектиране и внедр€ване на географска информационна система /√»—/ за нуждите на ƒържавно предпри€тие „ѕристанищна инфраструктура”.

ƒата на стартиране/дата на приключване на проекта: 19.04.2011 / 01.12.2014

Ѕюджет на проекта: 4 703 728,60 лв. (от които – 3  352  207, 76 лв са от ≈‘––)

 атегори€: Ќационални »“ проекти, реализирани в администраци€та

ќбща дължина само на ∆ѕ линии и др., които преминават през територи€та на пристанищата е 45 км.
452 сгради са разположени на територи€та на пристанищата за обществен траспорт с национално значение с обща разгърната застроена площ  374  413 кв.м.

Ќай-стари€т документ, свързан с българските пристанища е свъзан с решението за постро€ването на пристанищата ¬арна и Ѕургас – това е ”каз на  н€з ‘ердинанд ≤ от 1889 г. ѕрез 1894 започва строителството на ѕристанище Ѕургас.

ƒве години по-късно започва и изграждането на пристанището във ¬арна, което е тържествено открито през май 1906 г.

ƒнес основните дейности на ƒѕѕ» са свързани с:

 • »зграждането
 • –еконструкци€та
 • –ехабилитаци€та
 • поддържането
 • управлението на собствеността
 • организаци€та на работата в пристанищата за обществен транспорт с  национално значение;
 • обезпечаване на достъпа до т€х;
 • поддържане на съществуващите и изграждане на нови:
	- подходни канали
	- пристанищни акватории
	- морски и речни депа
	- вълноломи
	- защитни съоръжени€ и други;
 • осъществ€ване на навигационното осигур€ване на корабоплаването във вътрешните морски води, каналите и акватори€та на пристанищата
 • предостав€не на услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването и предостав€не на речни информационни услуги на корабни€ трафик.

Ќеобходимост от √»—

 ато предпри€тие, собственост на държава-член на европейски€ съюз, ƒѕѕ» има ангажимента да поддържа структурирани и оперативно съвместими данни и регистри за обектите, които управл€ва и да ги поддържа и съхран€ва чрез подход€щи средства.

ƒѕѕ», операторите, концесионери на пристанища и представители на институции и икономически субекти, свързани с морски€ бизнес е необходимо да разполагат със съвременна възможност  за извличане на различна по вид и съдържание актуална информаци€.

¬ рамките на ƒѕѕ», до изграждането на √»—, е липсвала възможност за унифициран вход на процесите, както и за ефикасен обмен на информаци€ между √лавното управление на предпри€тието и териториалните поделени€, както и с други институции.

ќсновните цели пред, поставени пред проектираната система в ƒѕѕ» са били:

 • —ъздаване на общ, за предори€тието, пространствен модел на обектите, съдържащ информаци€ за т€х и създаващ услови€ за ползването им от служителите на предпри€тието в съответствие с необходимостта и компетенциите им;
 • ѕовишаване на ефективността на работа на структурите на предпри€тието, чрез по-добро информационно осигур€ване относно пространствените характеристики на управл€ваните от не€ обекти;
 • —ъздаване и поддържане на обща оперативна картина на състо€нието на инфраструктурата и акватори€та на пристанищата;
 • ќптимизиране разходите по поддръжка на съоръжени€та;
 • —ъздаване на предпоставки за изпълнение на европейските стандарти по защита на околната среда.

ќбхват на решението

√еографската информационна система предостав€ възможности за централизиране на информаци€та за обектите, съоръжени€та и материалните активи на ƒѕѕ», интегрирането й с наличната техническа и чертожна информаци€ и представ€нето и в пространствен контекст.

√»— на пристанищната инфраструктура обхваща:

 • ѕристанища и пристанищни терминали в обхвата на действие на “ериториално поделение на ƒѕѕ» – клон Ѕургас: Ѕургас-изток, Ѕургас »зток – терминал 2ј, Ѕургас-запад, –осенец, Ќесебър и —озопол; —кладова база Ћозово (сухо пристанище);
 • ѕристанища и пристанищни терминали в обхвата на действие на “ериториално поделение на ƒѕѕ» – клон ¬арна: ¬арна-изток, ¬арна-запад, “≈÷ ≈зерово, ѕетрол, Ћеспорт, ‘ериботен комплекс - ¬арна и Ѕалчик и отделни терени в обхвата на пристанището в това число и двата важни за корабоплаването канали  анал 1 и  анал 2;
 • ѕристанища и пристанищни терминали в обхвата на действие на “ериториално поделение на ƒѕѕ» – клон Ћом: Ћом, ќр€хово, ¬идин-център, ¬идин-юг, ¬идин-север и ‘ериботен комплекс – ¬идин;
 • ѕристанища и пристанищни терминали в обхвата на действие на “ериториално поделение на ƒѕѕ» – клон –усе: –усе-изток, –усе-център, –усе-запад, —илистра, “утракан, —вищов и —омовит, пристанище Ќикопол, терени извън района;

ќписание на системата

√»— на пристанищната инфраструктура е реализирана като система с централизирана архитектура. ¬ основата й стои сървър за управление на бази данни, като единно хранилище  за  данните, с които оперира системата.
¬ гео-базата данни са структурирани следните типове информаци€:

 • общи геоданни за обзорна карта на Ѕългари€ – общини, землища, населени места, пътна и железопътна мрежа, водни обекти, населени места;
 • данни за релеф;
 • данни от геодезически измервани€;

»нформаци€та е структурирана в два основни модела данни:

 • данни за пристанищната инфраструктура – включват информаци€та от изготвената на базата на геодезически измервани€ и налична информаци€ специализирана карта, както и данни предоставени от ƒѕѕ», специализираните поделени€ „–ъководство на корабни€ трафик” и специализирано навигационно оборудване;
 • данни от регистрите на ƒѕѕ» – специфичните за предпри€тието данни, които могат да се промен€т и актуализират във всеки момент;
 • данни за кадастър и собственост – съдържа актуалната към момента информаци€, предоставена от изпълнителната агенци€ по кадастър и геодези€, свързана с поземлените имоти, сгради и самосто€телни обекти в сгради на територи€та на ƒѕѕ». “ези данни се зареждат директно в системата и не подлежат на редакци€ (официалните данни от »ј√  );

‘ункции и модули

‘ункции, които могат да бъдат управл€вани с √»— на пристанищната инфраструктура:

 • въвеждане и редакци€ на пространствена информаци€ – за всеки обект може да бъде създавано електронно досие с необходимата информаци€, карта на обекта, конкретни параметри и характеристики;
 • автоматично генериране на справки и анализи, необходими за ежедневната работа на служителите на ƒѕѕ»;
 • възможност  за едновременен достъп в системата на служители както от √лавното управление в софи€, така и от териториалните поделени€ във ¬арна, Ѕургас, –усе и Ћом;
 • ¬ъзможност за създаване и поддържане на цифров чертожен архив;
 • ѕоддържане на данни за хронологи€та на инспекциите по съоръжени€та на пристанищната инфраструктура и за експертните констатации за т€хното състо€ние;
 • ¬ъзможност за визуализаци€ на състо€нието на съоръжени€та ( за наблюдение от дистанци€);

–азработени са следните модули:

 • јдминистраци€ на потребители и базови номенклатури – дефинира различни права за достъп до функционалност от модулите, както и регламентирани права за достъп до информаци€, базирано на териториален принцип.
 • Ќастолни модули за управление и зареждане и обработка на пространствени данни - предостав€т средства за редакци€ и поддръжка на пространствените данни. –азработени са средства за импорт на информаци€ от различни източници – кадастрални данни, специализирана карта, специфични за ƒѕѕ» данни.
 • ”правление на документен и чертожен архив - позвол€ва съхран€ване на неограничен брой документи в цифров вид за всеки обект на ƒѕѕ», независимо дали става въпрос за технически проекти, протоколи, технически чертежи, документи и т.н. ћодулът позвол€ва параметризиране на цифровата информаци€ с информаци€ относно т€х, както и  бързо търсене и извеждане на информаци€ от архива. ћодул „„ертожен архив“ е интегриран с всички останали модули от системата.
 • ”правление на дълготрайни материални активи - поддържа информаци€ за начина, по който инфраструктурните обекти и съоръжени€ се използват като ресурси, предназначени за стопанска дейност. “ози модул позвол€ва изготв€нето на инвентаризации, инвестиционни планове, рехабилитации и планови ремонти.
 • WEB √»— – осигур€ва оторизиран онлайн достъп, интегрира информаци€ от всички модули и дава възможност за ползване от отдалечени поребители през уеб браузър.

»зползване и услуги

—ъгласно изисквани€та на възложител€ √»— е инсталирана във всички клонове “ѕ на ƒѕѕ»: ¬арна, Ѕургас, Ћом и –усе, както и в двете специализирани поделени€ във ¬арна и –усе, съответно: дирекци€ „–ъководство на корабни€ трафик–„ерно море” и дирекци€ „–ъководство на корабни€ трафик-река ƒунав”. »нсталирана е на общо 20 работни станции.

¬недр€ването на √»— за ƒѕѕ» допринас€ и подпомага за:

 • внедр€ването на  съвременни комуникационни решени€ и достигането до нормите и стандартите на морски€ и речен транспорт в ≈вропейската ќбщност;
 • динамизиране на процеса на планиране и разработване на инвестиционни проекти по ќѕ“ и ускор€ване процеса на изпълнението им в насто€щи€ и следващ програмен период.
 • развитие и утвърждаване на интелигентни транспортни системи;
 • разработване на специализирани системи за управление на активите на пристанищната инфраструктура;
 • поддържане на актуален регистър на активите на пристанищната инфраструктура;
 • подобр€ване на ефективността и ефикасността при управление на пристанищната инфраструктура;
 • оптимизаци€ на съвместната работа на отделните звена в структурата на ƒѕѕ».

—лед въвеждането географската информационна система на пристанищната инфраструктура ефективно се използва от експертите на ƒѕѕ» в √лавно управление – —офи€, и териториалните поделени€ ¬арна, Ѕургас, –усе и Ћом.

√»— на пристанищната инфраструктура предостав€ следните услуги, съгласно чл. 14 от «акон за достъп до пространствени данни:

 • услуги за намиране, позвол€ващи търсене на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни въз основа на съдържанието на съответните метаданни и представ€не съдържанието на метаданните;
 • услуги за разглеждане, позвол€ващи най-малко: представ€не, навигаци€, увеличаване/намал€ване, избор на панорамен изглед или припокриване на разглежданите масиви от пространствени данни и представ€не на информаци€ за легендата и друго относимо съдържание на метаданните;
 • услуги за изтегл€не, позвол€ващи копиране на масиви от пространствени данни или на части от тези масиви, и където е приложимо, осигур€ване на пр€к достъп до т€х;
 • услуги за трансформиране, позвол€ващи трансформирането на масиви от пространствени данни, с оглед постигане на оперативна съвместимост;
 • услуги за извикване на услуги за пространствени данни;
 • услуги за предостав€не на метаданни.

ѕолзването на уеб услугата е безплатно и достъпът се предостав€ чрез подаване на за€вление – деклараци€, което може да  бъде изтеглено от сайта на ƒѕ „ѕристанищна инфраструктура” (www.bgports.bg).

√»— осигур€ва и възможност за различни справки и анализи на информаци€та и ще  поддържа обмен на данни с други информационни системи. “ехнологи€та дава възможност натрупаните данни и информаци€ да се използват за специфични изследвани€, за управление на ресурси, за регионално и териториално планиране, както и за икономическо моделиране на процеси.

ќбхващането на всички обекти на пристанищната инфраструктура в единна система дава възможност за:

 • централизиране на информаци€та за обектите, съоръжени€та и материалните активи на ƒѕѕ»;
 • интегрирането й с наличната техническа и чертожна информаци€;
 • представ€нето и в пространствен контекст.
 • извършване на пространствени анализи и справки, в това число и от външни потребители;
 • по-ефективно планиране на инвестициите и на финансовите ресурси;

ѕотенциал за развитие

ѕроектираната и разработена в рамките на проекта пространствена база данни и √»— са изц€ло съобразени с изисквани€та, препоръките и стандартите на  ƒиректива 2007/2/Eќ на ≈вропейски€ парламент и на —ъвета от 14 март 2007   (INSPIRE). »зграден е необходими€ интерфейс, метаданни и предпоставки съобразени с изисквани€та на директивата за осъществ€ване на достъп до пространствената база данни съгласно изисквани€та на техническата спецификаци€. ѕо този начин е осигурена възможност за интеграци€ с Ќационални€ ѕортал за ѕространствени данни, който се изгражда и поддържа от »зпълнителна агенци€ "≈лектронни съобщителни мрежи и информационни системи" към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщени€та. ¬ сътрудничество с European Commission DG JOINT RESEARCH CENTRE е реализиран интегриран достъп до метаданни и данни с реализиран в подкрепа на ƒунавската стратеги€ INSPIRE портал.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас