“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
11 дек
2014
 
 

»“ решението ‘окус  уриер автоматизира дейностите в »н “айм

—истемата Д‘окус  уриерУ повиши приходите на компани€та с 14% на годишна база.

6064 прочитани€

ќт самото си създаване през 1990 г. »н “айм ќќƒ е оторизиран представител на UPS за Ѕългари€.  ъм момента компани€та има 35 офиса в Ѕългари€ и 100% покритие на територи€та на страната. »н “айм е пионер в областта на експресни куриерски услуги на вътрешни€ пазар.  омпани€та обслужва пратки изц€ло със собствени средства, като по този начин предлага широка гама от услуги с гъвкави транзитни времена.

ќсновни предизвикателства, довели до необходимостта от »“ проекта

 ъм кра€ на 2012 г. »н “айм ќќƒ разполага с ц€лостна софтуерна и »“ инфраструктура, ко€то все по-трудно отговар€ на динамичните изисквани€ на бизнеса, налагани от промен€щата се пазарна среда. ƒоработката и разшир€ването на тези системи с цел въвеждането на нови функционалности се оказва сложно и неоправдано от финансова и технологична гледна точка.

ѕрочетете още: Ќова »— в »н “айм улесн€ва е-магазините и куриерската фирма

ѕрез 2012 г. мениджмънтът на »н “айм ќќƒ взима стратегическо решение за подобр€ване на резултатите на компани€та като увеличи пазарни€ си д€л в сегментите на бизнес и крайните потребители и повиши качеството на услугите, което съответно да повли€е положително и върху удовлетвореността и ло€лността на клиентите.  онкретните бизнес предизвикателства б€ха:

 • ѕовишаване ефективността на вътрешните процеси по обработка на пратки;

 • ѕовишаване ефективността на обслужването на клиентите и подобр€ване на т€хната удовлетвореност;

 • ѕредостав€не на възможност служителите на »н “айм ќќƒ да имат достъп до всички бизнес процеси и данни в единна информационна система, в зависимост от ролите им в компани€та;

 • —тандартизиране и унифициране на процесите в компани€та, независимо от локаци€та (централен офис, регионален офис, център за дистрибуци€, куриерски офис);

 • —тандартизиране и унифициране на адресите на клиентите с цел качествено изпълнение на куриерските услуги и минимизиране на грешно доставените пратки;

 • ѕоддръжка на различни групи клиенти – възможност за индивидуален подход към всеки клиент като отстъпки и други;

 • Ѕезпроблемна поддръжка и навременно обнов€ване на ценовата политика една стъпка преди конкурентите и пазара;

 • —ледене в реално време на пратките и техни€ статус;

 • ¬ъзможност за внедр€ване на специфични процеси, например наложен платеж и обратни разписки;

 • —ледене в реално време на бизнес показателите с оперативни инструменти за отчитане на най-важните параметри;

 • јвтоматизаци€ на ръчни процеси – прилагане на технологични средства за етикиране, маркиране и печатане.

¬»«»“ ј Ќј »“ ѕ–ќ≈ “ј

»ме на проекта: „‘окус  уриер“

¬ъзложител: »н “айм ќќƒ

»зпълнител: „—кейл ‘окус“ јƒ

ƒата на стартиране/дата на приключване на проекта: 29.11.2012 – 31.07.2014

Ѕюджет на проекта: 686 925,97 лв.

 атегори€: Ќационални »“ проекти, изпълнени в корпоративни€ сектор)

 онкретни стъпки за реализиране

«а постигане на тези цели »н “айм извърши вътрешен анализ за избор на подход за изпълнение и интегратор на »“/софтуерно решение. ќсновните критерии за избор на »“ платформа са:

 • ¬ъзможност за безпроблемно внедр€ване на специфичните бизнес процеси на компани€та, чи€то реализаци€ с готово ERP решение би наложила значителна инвестици€ и усили€ за доработка;

 • Ќасочване на инвестици€та за покриване на бизнес изисквани€та;

 • ќтворена платформа с възможност за стандартизирана интеграци€ с други информационни системи, мобилни терминали и т.н.;

 • ћащабируемост – възможност за увеличаване на капацитета на системата без софтуерни ограничени€, само с добав€не на хардуер;

 • —игурност – ползване на платформи и технологии, които позвол€ват многослойни архитектури за внедр€ване във вътрешни мрежи, в частен облак, в IaaS среди и други, без компромис към изисквани€та за сигурността на информаци€та;

 • ѕолзване на корпоративни технологии;

 • ѕроизводителност и работа при гол€мо натоварване – платформата тр€бва да позвол€ва обработка на големи обеми от данни (например фактури с хил€ди позиции) и с много едновременно вписани потребители;

 • ¬ъзможност за автоматизирано превантивно наблюдение и поддръжка с цел гарантиране на договорените параметри на нивото на обслужване с бизнеса (SLA).

—тремежът на мениджмънта на »н “айм ќќƒ да е в унисон с пазарните тенденции и да предусеща бъдещите нужди, наложи изисквани€та към начина на внедр€ване на решението – ползването на agile методологиите за управление на проекта. «а реализаци€та на проекта »н “айм инвестира собствени средства в комбинаци€ със субсидии по ќѕ „–азвитие на конкурентоспособността на българската икономика“, ко€то финансира част от необходимите средства. —лед внимателен подбор компани€та избира за свой партньор по внедр€ването на »“ решението ScaleFocus - българска компани€, специализирана в предостав€нето на »“ консултантски услуги, внедр€ването и разработването на софтуерни решени€.

»“ решение

—пециализираното »“ решение, което ScaleFocus внедр€ва в »н “айм съчетава в единна информационна система всичките бизнес процеси по дейностите за осъществ€ване на куриерски услуги. —истемата „‘окус  уриер“ е уеб базирана и позвол€ва автоматизирана обработка на товарителници, прослед€ване на пратки и фактуриране, и отчитане на услугите. ќсновните функционалности са:

 • ѕрослед€ване движението на пратката от нейното поръчване до достав€нето й до крайни€ получател;

 • √енериране, обработка и обмен на финансови документи;

 • √ъвкава поддръжка на клоновата мрежа и управление на транспортни маршрути;

 • »нтеграци€ със счетоводни системи - системни€т модул позвол€ва обм€ната на фактури с външни счетоводни системи;

 • —истема за управление на клиенти, позвол€ваща индивидуално тарифиране, организиране и поддръжка на клиентски кампании;

 • јвтоматично генериране на справки, позвол€ващо адекватно и своевременно прослед€ване на дейността на бизнеса.

—истемата се състои от следните основни софтуерни и хардуерни компоненти (‘иг. 1):

 • —пециализирана система за оперативно управление на куриерска фирма „‘окус  уриер“;

 • —офтуер за сървърна виртуализаци€;

 • —офтуер за релационна база данни;

 • —офтуерна система за автоматизирано превантивно наблюдение и управление;

 • —ървърна конфигураци€;

 • ћобилни сканиращи устройства;

 • ћултифункционални системи за сканиране, дигитализаци€ и обработка на данни.

јтанас Ѕелопитов, финансов мениджър на »н “айм.

‘игура 1

ѕри внедр€ването и доразработването на „‘окус  уриер“ ScaleFocus заложи на съвременни софтуерни технологии и архитектура, приложими за корпоративни€ сектор (‘иг. 2).

јтанас Ѕелопитов, финансов мениджър на »н “айм.

‘игура 2

„‘окус  уриер“ ползва многослойна архитектура и е базирана основно на Java EE технологии. ¬секи слой е реализиран на базата на framework компоненти. ѕри изпълнението и управлението на проекта са ползвани съвременни методологии и инструменти за управление на софтуерни проекти. —пазвани са необходимите процеси за качествено изпълнение. —лед пускане в експлоатаци€ „‘окус  уриер“ премина в режим на поддръжка, ко€то се извършва автоматизирано чрез специализирана система за наблюдение и управление. “‘окус  уриер“ е жива система и се обогат€ва и доразвива с нови функционалности. Ѕизнес реалността налага гъвкавост и навременна реакци€ при промени“, казва ÷ветелина  овачева, мениджър на проекта от страна на ScaleFocus.

÷ветелина  овачева, мениджър на проекта от страна на ScaleFocus.

Eфекти от »“ решението

“–ешението, което ScaleFocus внедриха за »н “айм, ни помогна да повишим приходите си с 14% на годишна база, тъй като усп€хме да оптимизираме оперативните си разходи. Ќ€кои от най-полезните функционалности за нас са улесненото въвеждане на нови товарителници, удобното прехвърл€не на данните от баркод четеца в системата, добра видимост върху различните паричните потоци като наложени платежи, застраховки и куриерски услуги чрез прегледни справки“, сподели јтанас Ѕелопитов, финансов мениджър на »н “айм.

јтанас Ѕелопитов, финансов мениджър на »н “айм.

Ѕелопитов за€ви още, че „‘окус  уриер“ спомага за по-ефективната комуникаци€ в екипа на »н “айм и прозрачността на работата, с което се подобр€ва качеството и бързината на извършваните услуги. „—истемата допринесе за 100% изпълнение на поставените цели, като по този начин рефлектира и върху увеличение на пазарни€ д€л на »н “айм в страната и чужбина. “«а мен най-силното предимство на ц€лостното »“ решение, което ScaleFocus предложиха, е възможността за мултиплицирането му и на други пазари, където »н “айм работи или възнамер€ва да разшири дейността си.“

≈фективността на системата се потвърждава и от постигнатите резултати по време на използването й:

 • ”нифициране на бизнес процесите в ц€лата компани€. „‘окус  уриер“ се ползва успешно от всички над 300 потребители;

 • ѕодобр€ване на нивото на обслужване на клиентите чрез минимизиране на несъответстви€та във всекидневната работа;

 • ”скорена обработка на обратни разписки и плащани€;

 • ѕодобрен механизъм за дефиниране на индивидуални тарифни планове, който ускор€ва регистрирането на нови и редактирането на съществуващи клиенти;

 • Ќамаление на оперативните разходи и намал€ване времето за обработката и изпълнението на една за€вка;

 • ”величение на добавената стойност - системата подпомага доброволното идентифициране на нови транспортни варианти, което генерира значителни икономии за компани€та.

Ќовата система намал€ва значително оперативни€ риск за бизнеса на »н “айм, тъй като има високо ниво на наличност, резервираност, сигурност и позвол€ва превантивна автоматизирана поддръжка. ѕредостав€ се и неограничена мащабируемост и възможност за добав€не на нова функционалност по отношение на специализирани€ софтуер – той е реализиран като многослойна модулна система върху виртуализирана среда.

Ѕлагодарение на това, че „‘окус  уриер“ ползва стандартизирани корпоративни технологии и архитектура, той се интегрира с минимални усили€ към други софтуерни системи. “ова дава на »н “айм гъвкавост бързо да стартира работа с нови бизнес партньори, както и да разшир€ва вътрешната софтуерна екосистема. Ќапример предстои интеграци€ с портала за бизнес клиенти „My In Time“.

„¬ъпреки сложността и спецификата на бизнес процесите в »н “айм ќќƒ, проектът по внедр€ване на „‘окус  уриер“ усп€ да се вмести в определените бюджетни рамки. “ова се дължи в гол€ма степен на €сното определ€не на бизнес целите във фазата за анализ. “ова доведе до избора на итеративна методологи€ за изпълнение на проекта“, припомн€ ÷ветелина  овачева.

ѕотенциал за развитие

„‘окус  уриер“ има модулна архитектура с изолирана бизнес логика, което позвол€ва както лесна конфигураци€ на текущите бизнес процеси и клиентски услуги, така и добав€нето на нови. Ѕлагодарение на интегрирана речникова база данни, решението може да бъде локализирано на вс€какъв език и да бъде използваемо във вс€ка точка на света.

»н “айм ќќƒ посто€нно дигитализира и автоматизира сво€ бизнес. “екущо системата поддържа мобилни терминали за служителите в склад, а в бъдеще се очаква интеграци€ с мобилни терминали за куриерите и с мобилни приложени€. —истемата позвол€ва на »н “айм безпроблемно да посрещне нуждите на бизнеса си за електронна търгови€ в Ѕългари€. „‘окус  уриер“ поддържа интеграци€ и с електронни магазини с цел потребителите лесно и бързо да избират параметрите за доставка. ¬недреното решение, представл€ва стабилна и гъвка платформа, ко€то да улесни експанзи€та на компани€та в съседни държави.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас