“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
01 сеп
2014
 
 

ћ“»“— работи по «акона за е-управление в диалог с » “ бранша

5102 прочитани€

ƒоц. д-р  амен —пасов е заместник-министър на транспорта, »“ и съобщени€та в служебното правителство. “ой е инженер по автоматизаци€ на производството в ’имико-технологични€ и металургичен университет – —офи€, където е защитил и докторантура. ƒоц.  амен —пасов е международен магистър по бизнес администраци€ от Ѕизнес училището към ”ниверситета на ёжна  аролина, —јў, и —топански€ университет във ¬иена. ѕо-гол€мата част от трудови€ му стаж е в областта на електронното правителство, оперативната съвместимост и информационната сигурност. ѕреди да поеме заместник-министерски€ пост, —пасов е доцент във ‘акултета по математика и информатика на —” „—в.  лимент ќхридски”.

ƒоц. д-р  амен —пасов. —нимка:  онстанца √ригорова. ¬сички права запазени.

ѕрочетете още: ƒоц.  амен —пасов ще отговар€ за ресор »“ и съобщени€ в ћ“»“—

ƒоц. д-р  амен —пасов. —нимка:  онстанца √ригорова. ¬сички права запазени.

            - √-н —пасов, какви са приоритетите на служебното правителство на –епублика Ѕългари€ и какво включват конкретните цели и планове на кабинета по отношение на развитието на информационните технологии и съобщени€та?

—лужебното правителство и в частност на ћ“»“—, плътно следват приоритетите, зададени от президента. ≈кипът ни е силно фокусиран в работата по изготв€не на промените в «акона за електронното управление и то в диалог с всички заинтересовани организации от сферата на информационните и комуникационните технологии. ќсновната ни цел е да положим максимални усили€ и да ускорим процеса по въвеждане на електронното управление.

¬ече активно започнахме работа по подготовката на годишните планове за развитие на електронното управление в държавната и общинската администраци€. —ъщо така и правим необходимите стъпки, за да ускорим въвеждането на електронни услуги, които по една или друга причина са били в застои. Ќасочили сме са към ускор€ване на работата по приключването им, така че бързо да бъдат въведени и да облекчим гражданите и бизнеса.

ќще на първото заседание на ћинистерски съвет б€ха приети изменени€ в правилника за работа на кабинета, с което бе даден €сен сигнал към ц€лото общество за важността на е-правителството. ≈катерина «ахариева, служебен заместник министър-председател по икономическа политика, служебен министър на регионалното развитие и служебен министър на инвестиционното проектиране, беше назначена и за председател на —ъвета за административна реформа (—ј–) и на —ъвета за е-управление (—≈”). ≈дна от причините да изоставаме в развитието на е-управлението според класациите на ќќЌ е това, че досега тези два съвета б€ха разделени и имаха различни председатели.

¬ момента ≈катерина «ахариева следи лично какво се случва в темата е-управление и как се развива подготовката на промените в «акона за електронното управление.

—ветовните добри практики показват, че там, където е-управлението е поверено в ръцете наличност, ко€то е на достатъчно високо ниво в административната йерархи€, там и успехите са най-големи. „овекът, отговар€щ за е-управлението обикновено отговар€ и е непосредствено подчинен на държавни€ ръководител. «а пример можем да вземем ќбединеното кралство, ≈стони€, ёжна  оре€, —јў, и др. ≈-управлението е комплексно. “о не е задача на едно отделно ведомство, което да провежда сво€ изолирна политика, по него тр€бва да работ€т в синхрон всички участници в процеса.

Ќие живеем в информационно общество и ако погледнем кои са най-добре развиващите се компании в света, то това са организации, които са изградили сво€ бизнес около »“. ¬сички те използват » “ като €дро на сво€та дейност. —ъщото важи за администраци€та. ѕроцесите в съвременната администраци€ в държавите с добре развито е-управление са преправени, направен им е реинженеринг, така че ефективно да се използват »“. «атова е много важно, че двата съвета б€ха обединени, защото ако искаме да направим реформа в администраци€та, тр€бва да използваме »“. јко искаме да направим е-управление, ни тр€бва реформа в администраци€та.

            - ћинистър Ќиколина јнгелкова вече об€ви, че подготовката на «акона за електронното управление е в ход.  акви основни промени ще съдържа той?

 лючови€т израз по отношение на изготв€нето на промени в «акона за електронното управление, е „в диалог с всички заинтересовани организации от сферата на информационните и комуникационните технологии“. ¬ъв вече създадената работна група по въпросите на е-управлението са включени двама представители на общата работна група на » “ бранша по въпросите на е-управлението, както и представители на  –»Ѕ, Ѕ“ѕѕ, ЅјЌ, ћ“»“—, и на ÷ентър за превенци€ и противодействие на корупци€та и организираната престъпност). ≈дна от задачите е законодателството да бъде синхронизирано с ц€лата правна рамка, ко€то съществува в държавата, и вътре да н€ма текстове, които да предразполагат или да предпостав€т н€какви форми на корупци€.

ќчевидно е, че в наши€ мандат не можем да приемем променени€ закон за електронно управление, защото н€маме парламент, но задачата ни е да направим предложени€та за промени. “ака че те да бъдат приети от следващото Ќародно събрание.


ѕаралелно текат и други процеси. ≈дна от идеите е да се подготви пакет от предложени€ за промени в закони, които са вътрешно съгласувани – в момента се подготв€т изменени€ в законите за достъп до информаци€та, за е-правосъдие, за е-идентичност. ÷елта е всички тези закони да бъдат синхронизирани и когато бъдат внесени в Ќародното събрание, да може да има ефект от приемането им.

ќсвен това, предвижда се изработването на изменени€та да бъде обект на широко обществено обсъждане.

¬ Ѕългари€ до момента са правени много проекти за е-управление, повечето от които са добри и отчитат, че сами по себе си предлагат много услуги и решават големи въпроси. √олеми€т проблем, който се по€в€ва, е че обикновено след изпълнението на проекта има 1 година гаранци€ и поддръжка, след което проектът умира, и ефектът от него изчезва – т.е. липсва устойчивост. ¬ тази връзка едно от нещата, които искаме да направим, което е пр€ко свързано с промените в закона, е да се разпишат функциите на държавни€ системен администратор или интегратор. «адачата е да се определи организаци€ – държавно предпри€тие, ко€то да управл€ва портфолио от проекти, и от друга страна – да поддържа системите, след като те бъдат изградени. “ук обръщам особено внимание на думата „системи“, защото не говорим отделно за софтуер и хардуер. ¬ света на бизнеса, където се разработват приложени€, се мисли как продуктът да функционира във времеви хоризонт от поне 5-10 години напред. “ова, което се случва в Ѕългари€, е че ние пускаме приложение – защото е-управлението се изгражда именно с бизнес приложени€, което работи 1 година и след това започваме да работим над друго такова. Ќие не искаме това да се случва. “р€бва да се създаде механизъм, който да гарантира устойчивост в рамките на 5-10 г. ¬ъвеждането на подобен модел ще отключи и потенциала на »“ фирмите, защото те са носителите на иновациите, те ще създават приложени€та на база на бизнес нуждите на администраци€та и ще се поддържат от специално създадени€ системен администратор / интегратор, който има грижата те да работ€т във времето. «а целта тр€бва да се помисли и за необходимото финансиране. —м€та се, че годишната поддръжка на един внедрен проект във фирмите е от пор€дъка на 10-25% от стойността на проекта. ѕо същи€ начин би следвало и в държавни€ бюджет да се предвид€т средства за поддръжка за всеки внедрен проект в държавната администраци€.

ѕриключили (разплатени) обществени поръчки за последната календарна година (юли 2013 г. - юли 2014 г.) по данни регистъра към јгенци€та по обществени поръчки:

- компютърно оборудване принадлежности – 336 договора, 137 поръчки, 61 267 208 лв.

- софтуерни пакети и информационни системи – 229 договора, 210 поръчки, 51 268 879 лв.

- »“ услуги: консултации, разработване на софтуер, »нтернет поддръжка – 159 договора, 129 поръчки, 76 701 883 лв.

- общо – 724 договора за 189 237 970 лв.

 

            -  акво предвиждате като източници и обем на финансиране и като проекти и дейности, свързани с развитието на електронното управление в Ѕългари€?  акво да очакваме в следващи€ програмен период 2014-2020 г. - досега е-управлението се финансираше предимно по ќперативна програма „јдминистративен капацитет“, ко€то сега е ќѕ „ƒобро управление“? 

ќсновни€т източник на финансиране на проекти за е-управление ще бъде ќперативна програма „ƒобро управление“. ∆еланието на това правителство, е преди кра€ на мандата си да съгласува всички програми с финансиране от ≈—, да ги внесе в ≈  и да получат одобрение. Ѕългари€ вече пропусна 2014 г. и ако не успеем да внесем националните оперативни програми в предвидени€ период, съществува риск следващото разглеждане да се отложи за 2015 г., с което ще имаме още една загубена година от програмни€ период. ќт тази гледна точка от съществено значение е всички забележки от страна на ≈  да бъдат отразени и коригирани в най-кратки срокове, за да не допуснем още една „нулева“ година. ÷елта е да стартираме нови проекти, а не да буксуваме и накра€ да се окаже, че н€ма финансиране.

–азговора води  онстанца √ригорова

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас