“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
25 авг
2014
 
 

И65 млн. за » “ и иновации по ѕрограмата за селските райони

Ќад 2,338 млрд. евро е бюджетът за Ѕългари€ по ѕрограмата за развитие на селските райони (ѕ–—–) през нови€ програмен период, като в тази сума са включени 2,286 млрд. евро от ≈вропейски€ земеделски фонд за развитие на селските райони (≈«‘–—–) и близо 53 млн. евро за техническа помощ.

4033 прочитани€

39,81 млн. евро ще е финансирането за засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите (около 1,7% от общи€ бюджет по програмата), а 24,64 млн. евро – средствата за подобр€ване на достъпа до информационни и комуникационни технологии (» “) и на т€хното използване и качество (1 на сто спр€мо общи€ размер на средствата по програмата) в рамките на ѕрограмата за развитие на селските райони (ѕ–—–) през нови€ програмен период 2014-2020 г.

Ќад 2,338 млрд. евро е бюджетът за Ѕългари€ по ѕрограмата за развитие на селските райони (ѕ–—–) през нови€ програмен период, като в тази сума са включени 2,286 млрд. евро от ≈вропейски€ земеделски фонд за развитие на селските райони (≈«‘–—–) и близо 53 млн. евро за техническа помощ. ‘инансирането по ѕ–—– има най-гол€м д€л в сравнение с националните оперативни програми, като възлиза на около 1/4 от всички средства по ≈вропейските структурни и инвестиционни фондове за Ѕългари€ през програмни€ период 2014 - 2020 г.

«начителна част от средствата по ѕ–—– ще бъдат насочени в две тематични цели: 579,57 млн. евро са заложени за насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността и дискриминаци€та, и 465,32 млн. евро са предвидени за опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната ефективност. 383,21 млн. евро са предназначени за насърчаване на адаптаци€та към изменението на климата и превенци€та и управлението на риска, а 376,03 млн. евро – за повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предпри€ти€ и на селскостопански€ сектор (за ≈«‘–—–), и на сектора на рибарството и аквакултурите (за ≈‘ћƒ–).

ѕрочетете още: Ќови технологии в българското земеделие и животновъдство

ѕо ѕ–—– са предвидени средства и за подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори (225,40 млн. евро), насърчаване на устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната сила (171,29 млн. евро), и инвестиции в образование, обучение и професионална квалификаци€ за умени€ и учене през цели€ живот (20,86 млн. евро).

≈вропейската комиси€ одобри —поразумението за партньорство на Ѕългари€ за периода 2014-2020 г. в началото на месец август.

¬ съответствие с десетгодишната стратеги€ на ≈— за растеж и заетост „≈вропа 2020“ и общите цели на общата селскостопанска политика, могат да бъдат определени три дългосрочни стратегически цели за политиката на ≈— за развитие на селските райони в нови€ програмен период:

  • насърчаване на конкурентоспособността на селското стопанство;

  • осигур€ване на устойчивото управление на природните ресурси и дейности, свързани с климата;

  • постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително създаване и поддържане на заетост.

√лад за храна

«емеделската продукци€ в световен план се очаква да се увеличава с близо 1,5% на година през следващите н€колко години, според разчетите на ќрганизаци€та за икономическо сътрудничество и развитие (ќ»—–).

Ќарастването на населението от хора на «ем€та постав€ под засилен натиск селскостопанската индустри€, ко€то е изправена пред търсенето на храна. ƒосега секторът усп€ваше да се изправи срещу това предизвикателство благодарение на напредъка в областта на торовете, химикалите и семената. Ќа фона на очакваното увеличение на населението на планетата до 1,2 милиарда души преди кра€ на десетилетието, и раст€щ дневен прием до над 500 калории през изминалите н€колко декади, консумаци€та на храна продължава да се повишава и фермерите разчитат изключително много на навлизането на нови технологии и на механизаци€та, за да ускор€т и увеличат добивите.

Ќарастването на населението от хора на «ем€та постав€ под засилен натиск селскостопанската индустри€, ко€то е изправена пред търсенето на храна

ƒо 2050 г. ще има още 3 милиарда души, като глобалното население ще надхвърли 9 милиарда души, които ще тр€бва да се изхранват с нещо, а до това време търсенето на производство на месо ще нарасне с почти 75% и производството на зърнени култури ще тр€бва да се повиши с 1 милиард тона.

ѕрогнозите на Freedonia показват, че се очаква световното търсене на земеделско оборудване да се увеличи с близо 5% на годишна база и до 2014 г. да достигне $123 милиарда.

—ветовни€т пазар на семена се предвижда да достигне $47 милиарда до 2015 г., според данните на Global Industry Analysts.

“ърсенето на торове се очаква да нарасне с 3% на година до 2014 г., достигайки 380 милиона метрични тона, според Freedonia.

—ветовната индустри€ за пестициди се очаква да се възстанови след срива от 2009 г. насам. ѕрогнозите са индустри€та, ко€то се оцен€ва на $45 милиарда, да се съживи и да покаже известен растеж, по данни на Freedonia.

ѕри инвестиции от $13 милиарда в селско стопанство и в свързаните със земеделие отрасли от 2007 г. насам, тенденци€та е вложени€та в индустри€та да се увеличават. —елскостопански€т сектор ще се концентрира върху нарастващи добиви чрез научни и технологични иновации.

Ќови технологии в земеделието:

- √олеми данни

¬ съвременни€ св€т информаци€та се превръща в критичен фактор за вземането на правилни и точни решени€. ƒа за бъдат наистина полезни, данните тр€бва да бъдат събрани, съхранени, обработени и представени своевременно. ¬сичко това изисква поддръжката на компютри и комуникационни мрежи и т€хната интеграци€ с различни системи в »нтернет или в облака. ћного търговци предпочитат облачните решени€ за обработване и съхранение на данните си, за да избегнат режийните разходи по поддръжка на локални компютри и мрежи; така те плащат абонаментна такса за дистанционен достъп до компютърни и мрежови услуги.

√оворейки за √олемите данни, неслучайно през 2013 г. гигантът в агробизнеса Monsanto плати $930 милиона, за да придобие Climate Corporation – разработчик на софтуерна платформа, ко€то събира данни, свързани с прогнози за атмосферните услови€, за да помогне на фермерите по-ефективно да отглеждат продукци€та си и да имат по-високи добиви, писа IDG News Service. ќснована през 2006 г., компани€та Climate Corporation е разработила платформа, ко€то обедин€ва мониторинг на местните атмосферни услови€, моделиране на агрономически данни и симулации с висока резолюци€ на времето. “ова е само едно от многобройните приложени€ на √олемите данни.

- –оботика

”потребата на роботите се засилва в различни икономически отрасли, особено що се отнас€ до разработването на роботи в комбинаци€ с обмен на информаци€ – между хора, сензори, компютри, машини и т.н. Ќедостигът на работна сила в земеделски€ сектор би могъл да даде бърз тласък на приложението на роботиката в селскостопански€ отрасъл.

–оботиката всъщност представл€ва употребата на автоматизирани машини вместо хората с цел обработване на информаци€ или извършване на физически задачи. “€ може да бъде под формата на софтуер за гласово разпознаване, който отговар€ на въпроси на потребителите, на софтуер, който обработва данни и прави препоръки за съответните практики, и т.н. Ќикой човек не може да преработи огромни€ обем данни и друга информаци€ своевременно за вземането на решение, и именно тук технологиите идват на помощ.

 ласическата рол€ на роботите като автономни машини, които дистанционно се насочват, използвайки телематични решени€, ще започне да се про€в€ва в известна степен през следващите н€колко години. ѕървоначално тези машини ще се използват за прости, повтар€еми задачи, като товарене и разтоварване на материали. Ќа следващ етап, можем да говорим за автономно управл€еми трактори, които се€т семена, разпръскват химикали или жънат реколтата.

—ензорите, интелигентните мрежи и роботите ще дадат възможност за приложението на индивидуализирани решени€

—ензорите, интелигентните мрежи и роботите ще дадат възможност за приложението на индивидуализирани решени€, като например агенти за защита на продукци€та, които да се използват само на местата, на които са нужни. “ова е комбинаци€ от » “, геномика и сензорни и идентификационни технологии.

”потребата на дрони в земеделието вече е факт, особено в —јў, където малките лет€щи безпилотни въздухоплавателни средства обхождат милиони акри селскостопански площи, като спест€ват много средства на стопаните. ўатската асоциаци€ за безпилотни превозни средства (Association for Unmanned Vehicle Systems International) – търговската група, ко€то представл€ва производители и потребители на дрони и друго роботизирано оборудване, предвижда, че 80% от търговски€ пазар на дрони може да бъде за земеделски цели.

- Ќаука

¬ момента са известни около 20 милиона химически субстанции, като бро€т им се удво€ва на всеки 13 години… Ќауката се развива с бързи темпове, и се очаква да продължим да бъдем свидетели на нови методи за подобр€ване на добивите в земеделието и животновъдството.

ћикро- и нанотехнологиите също са област с приложение в селското стопанство. “е представл€ват работа с материали с размери между 0,1 и 100 нанометра, често на равнище индивидуални атоми. ѕрактическото им приложение се простира от нови процедури за преработване и производство, нови "системи за доставка", които ефективно достав€т съответните добавки на правилното м€сто в т€лото, до опаковане и логистика, като консерванти, сигнално опаковане, и интелигентни сензори за различни субстанции.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас