“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ кариера
24 юли
2014
 
 

ѕроект на ЌЅ” подпомага пазарната реализаци€ на »“ студенти

ѕо инициативата са актуализирани учебните планове и програми на ƒепартамеинт "»нформатика" в ЌЅ”, за да бъдат синхронизирани с нуждите на бизнеса. —тудентите са натрупали безценен опит от работата си по проекти в среда, близка до реалната.

7716 прочитани€

ѕрактическо доказателство за народната поговорка „—говорна дружина – планина повдига“ са първите резултати от проекта „ѕодготовка на специалисти по информационни технологии в икономиката на знанието”, изпълн€ван от ƒепартамент „»нформатика“ на Ќов български университет (ЌЅ”) – в качеството му на координатор, с партньори ‘ондаци€ ≈вропейски софтуерен институт ÷ентър »зточна ≈вропа (≈—» ÷»≈), XS Software („≈ксес —офтуер“ јƒ) и Haemimont Games („’емимонт √еймс“ јƒ). »нициативата, по ко€то обединиха сили представители на публични€, частни€ и неправителствени€ сектор в Ѕългари€, се финансира по ѕриоритетна ос 3: „ѕодобр€ване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието” на ќперативна програма „”правление на човешките ресурси“ 2007-2013.

ѕартньорите по начинанието имаха за задача да адаптират насто€щите програми за обучение към потребностите на бизнеса, за да се осигури непрекъсната практическа актуализаци€ на необходимите умени€ в завършващите при постъпване на работа.

»зпълнението на проекта започна през месец май 2013 г. и се очаква да приключи през декември 2014 г. Ѕюджетът е 294 000 лв.

„–ешихме да стартираме този проект много амбициозно и с много ентусиазъм от всички страни“, коментира доц. д-р ѕет€ јсенова, ръководител на ƒепартамент „»нформатика“ в ЌЅ”.

—пецифични цели на проекта:

- да се модернизират съдържанието и методите на обучение в бакалавърските и магистърските програми към департамент информатика в Ќов български университет (ЌЅ”), за да отговар€т те в по-гол€ма степен на изисквани€та на глобалната икономика и на потребностите на »“ сектора у нас. ѕромените се основават на предварителни анализи на профила на »“ сектора у нас, на изисквани€та на работодателите към компетентностите на »“ специалистите, на опита на водещи в света университети.

- да създадат услови€ за работа в среда, близка до реалната - предпоставка за лесна адаптаци€ в прехода университет - фирмена среда и за по-успешна кариера.

- да се използват средствата на електронното обучение и различни формати (текст, аудио, видео), за да се даде равен шанс за включване в обучението на всички студенти, включително и на тези с увреждани€.

¬сички промени се осъществ€ват в сътрудничество между преподаватели и представители на бизнеса.

ќбщата цел на проекта е да синхронизира подготовката на специалисти по информационни технологии (»“) със социалната поръчка за нов тип професионалисти, работещи в икономика на знанието. “акъв тип икономика се опира на възможностите на »“ и на способността на специалиститеда се самообразоват през цели€ живот, и да поддържат високо равнището на сво€та квалификаци€. ≈кспертите в отворените общества тр€бва да са подготвени за предизвикателствата на глобални€ пазар, за динамиката на технологичните промени и тези на пазара на труда. «аложените идеи в предложени€ проект работ€т именно в тази посока.

ќсновни€т въпрос по проекта е бил какво иска български€т »“ бизнес. «а тази цел, ≈—» ÷»≈ е проучил много об€ви за работа, за да установи хора с какви компетентности се търс€т на пазара на труда. »нститутът е направил анализ на »“ сектора у нас и сравнение с европейските тенденции. „“ака ≈—» ÷»≈ установи каква подготовка очаква от университетите »“ секторът“, допълни доц. јсенова.

≈вропейски€т софтуерен институт анализира и компетентностите на програмите като ц€ло и на курсовете на бакалавърските и магистърските програми в ЌЅ”. ѕри анализа на компетентностите се използва ≈вропейската рамка за е-компетентностите (е-CF). “—верихме си часовника, като направихме анализ на компетенциите на основни учебни програми по бакалавърските специалности „»нформатика“, “ћрежови технологии“ и магистърската специалност „”правление на проекти по »““ в ЌЅ”“, каза доц. јсенова. »зползвайки ≈вропейската рамка за е-компетенции, XS Software е съпоставил съществуващите компетентностни модели на техните служители, след което е направено сравнение между очаквани€та на бизнеса и предостав€ното от ЌЅ” обучение.

»люстраци€ 1: ƒвустранна матрица за проследимост между компетентностите, предостав€ни от програмите по »“ на ЌЅ”, и изисквани€та на бизнеса.

ƒвустранна матрица за проследимост между компетентностите, предостав€ни от програмите по »“ на ЌЅ”, и изисквани€та на бизнеса.

ƒейностите по проекта:

1) јнализ на състо€нието на »“ сектора у нас: профил на производствата, необходимост от »“ кадри, очаквани€ на работодателите за компетентностите на завършващите студенти: - јнализ на професоналните компетентности в бизнеса – XS Software и Haemimont Games - јнализ на компетентностите, развивани с учебните програми в университета – ЌЅ” - —ъпоставка и напасване на компетентностите от университета и бизнеса чрез европейска рамка на »“ компетентностите – ≈—» ÷»≈

2) јнализ на учебната документаци€ на програмите към департамент “»нформатика” от гледна точка на заложените компетентностите и необходимост от пром€на - ЌЅ”

3) јнализ на формите на практическо обучение по »“ в университетите по света и у нас и разработване на модел за ЌЅ” от страна на университета

4) промени на учебната документаци€ според предложени€та за ново съдържание и практическо обучение и адаптаци€ към компетентностни€ модел - ЌЅ”

5) —ъздаване на студио (лаборатори€) за работа в среда, близка до реалната за разработване на фирмени проекти - ѕрактически разработки като част от учебната програма – ЌЅ”, XS Software (като част от дългогодишни€ проект XS Innovation Garage), Haemimont Games

6) —ъздаване на конкретни учебни материали по промененото учебно съдържание и за практическо обучение

7) —ъздаване на практически задани€ за л€тна студентска практика - ЌЅ”, XS Software, Haemimont Games

8) „астичен експеримент на практическото обучение

„«а пръв път в Ѕългари€ във връзка с учебни програми се намери общ език между това, което университетът и преподавателите прав€т, това, което реални€т бизнес иска, и общата тенденци€ в ≈вропа за мобилност на кадри, на обучение и на бизнеса – коментира д-р √еорги Ўарков, управител на ≈—» ÷»≈ – “ази обща рамка, или общ език, беше ≈вропейската рамка за е-компетентности, ко€то е проста, защото обхваща 36 компетентности, но и сложна, тъй като е странна като език, както за част от преподавателите, така и за бизнеса. Ќе можем да вкараме хората лесно в една матрица с попълване на хиксчета в колонките. ќт друга страна, точно тази рамка осигури общи€ език. ћисл€, че след първоначалната трудност и скептицизъм, както от страна на хората, които описват професиите и длъжностите във фирмите, така и от страна на преподавателите, всички се убедиха, че щом се намери общи€т език, усили€та си заслужават.“

ѕроблемът идва от това, че макар и всички да работ€т в индустри€та на информационните технологии, има разлики между задължени€та на позиции с еднакви наименовани€ в телекомуникациите, разработката на бизнес софтуер, гейминга, аутсорсинга на бизнес процеси и др., споделиха от XS Software. „ќттук произтече и трудността за унифициране на профилите, за което ни помогна ≈вропейската рамка за е-компетентностите. “ака се по€ви и нелеката задача за университетите да състав€т програма, ко€то да удовлетвори всички тези поръчители на професионални умен舓, допълниха от XS Software.

ƒ-р √еорги Ўарков изтъкна, че методиката стъпва на анализ на отделните курсове в две програми в ЌЅ” как композират ц€лата програма, и очаква да се валидира този профил на базата на много детайлно описание на отделните компетентности, с реални модели от фирмите.

јнализирани са добри практики на световни университети за обучение на студентите от гледна точка на формиране на известен практически опит. “ова е в основата на разработване на многослоен модел за практическо обучение в компютърните специалности на ЌЅ”.

Ќа база на анализите и направените изводи са променени учебните планове и програми, за да бъдат синхронизирани с нуждите на бизнеса, с търсените компетентности и с разработени€ модел за практическо обучение. —поред д-р √еорги Ўарков, смисълът от работата в истинската лаборатори€ е всичко, което студентите придобиват като знани€, и частични умени€, да ги прилагат веднага на практика и да се сблъскат с реалността.

»люстраци€ 2: —реща на студенти с ментори на XS Software

—реща на студенти с ментори на XS Software

ѕо инициативата вече са разработени учебни материали - 5 теми с акцент на практическата им приложимост и 10 проекта за работа в реална среда, които са предоставени на студентите чрез използваната в ЌЅ” система за електронно обучение Moodle в текстов, аудио и видео формат. »знесени са и 7 лекции на живо чрез »нтернет.

≈дна от най-съществените и уникални дейности по инициативата е работата по проекти в почти реална среда. ““ук ключова рол€ изиграха партньорите от страна на частни€ бизнес - XS Software и Haemimont Games, като 2 проекта за обучение в почти реална среда предложиха от Haemimont Games, и 5 - от XS Software. „етири от предложените 5 проекта б€ха разработени напълно. «а предсто€щите стажове са подготвени още 6 проекта (2 - от Haemimont Games и 4 - от XS Software)“, разкри доц. јсенова.

»люстраци€ 3:  адър от защитите на проектите в реална среда

 адър от защитите на проектите в реална среда

”роци от практиката

ѕрактическите зан€ти€ с Haemimont Games са обхванали студенти от първи и втори курс на обучение, а с XS Software – от трети и четвърти курс. „»скахме да видим разликите, защото студентите в последните два курса на обучение от информатичните специалности от всички университети започват да работ€т, което пренатоварва обучението им, докато първи и втори курс по-активно посещават учебните зан€ти€. ¬€рвам, че пратиката донесе значителни ползи за студентите, те предадоха много добри работи и самите те отчитат, че това ги изведе много напред. Ќа н€кои от т€х им се наложи да учат съвсем нови технологии, които ще са им полезни при започване на работа“, каза доц. јсенова.

–езултат от всички анализи е преструктуриране на учебните програми на ƒепартамент „»нформатика“ на ЌЅ”, и въвеждане на нови курсове, които да осигур€т актуални компетентности, като е взето и решение за засилване на практическите форми на обучение. „–езултатните студенти са тези, които съчетават добра фундаментална подготовка с известен практически опит, който да им позволи по-лесно да се адаптират във фирмените услов舓, посочи доц. јсенова.

¬зето е решение практическото обучение да се прави на различни етапи, които градират, като е създаден модел за това обучение. „≈дин от основните етапи е да се опитаме да учим студентите да работ€т по проекти по начин, по който те се прав€т във фирмите. «а проектите в почти реална среда студентите б€ха подпомагани от фирмени специалисти, които много всеотдайно предаваха опита си и насочваха студентите в процеса на работа. ћного често изпълнението на задачите изискваше самосто€телно студентите да усво€т неизучаван материал, както това ще им се налага да прав€т, когато работ€т. Ќакра€ имаше защити на проектите, където фирмените специалисти и студентите се вълнуваха еднакво при представ€не на резултатите. «ащитите б€ха емоционални и интересни. “р€бва да се отбележи всеотдайността на програмистите от фирмите, които работеха със студентите много мотивирано”, разказа доц. д-р ѕет€ јсенова.

„Ќие като хора в този бранш доста често се сблъскваме с липсата на подготвени специалисти, и ни се налага да наемаме недобре подготвени хора и да инвестираме в обучението и развитието им, т.е. частично да се опитаме да свършим работата, ко€то би тр€бвало да вършат университетите, подчерта Ќадежда ƒанабашева, директор „”правление и поддръжка на игри“ в XS Software – —лед като получихме покана от страна на ЌЅ” за участие в този проект, н€махме колебание относно участието си. –аботихме с н€колко групи студенти, за ментори избрахме н€кои от най-добрите си разработчици. ћислехме, че за т€х ще е интересно да работ€т със студенти върху практическа работа.  атегорично имаше на какво да научат студентите и какво да дадат като знани€. ѕет души б€ха менторите-програмисти от XS Software и двама – от Haemimont Games.”

Ѕо€н ѕейчев, водещ програмист в XS Software и един от менторите по програмата, призна, че около 90% от технологиите в проекта, за които той е бил отговорен, не са били застъпени в учебното съдържаниена ЌЅ”. “ой разказа, че по време на проекта студентите освен с новостите по писане на код, са се запознали и с платформи за управление на задачите, сподел€не и взаимно редактиране на код и др. ÷енно за компаниите е също, че те са придобили умени€ за работа в срокове и в рамките на конкретно задание, срещнали са се с предизвикателствата да работ€т в екип.

“рудности и постижени€

—поред доц. д-р ѕет€ јсенова, ръководител на ƒепартамент „»нформатика“ в ЌЅ”, проектът показва, че най-същественото затруднение пред студентите е да комуникират помежду си - възпитаването на общуването и работата в групи не се практикува в достатъчна степен още в системата на средните училища.

ƒруги€т основен проблем, пред който са били изправени студентите, е спазването на сроковете за разработване на практическите задачи.

Ќадежда ƒанабашева об€сни, че очаквани€та на компани€та са се оказали по-високи, отколкото реалните умени€ на студентите, затова се наложило да модифицират задани€та. Ќа финала на защитите обаче се оказало, че студентите признали, че са придобили напълно нови знани€ и умени€, което осмислило ц€лата работа по проекта.

„Ќай-много ни радва интересът на студентите към практическите задани€, за€ви —ветлана ¬ълева, директор „„овешки потенциал и организационна култура“ в XS Software - ”частник в реалните разработки по време на учебната година се записа и в летните студентски практики. ƒруг студент, след като написа заданието си на Ruby on Rails, реши за оставащото време до кра€ на проекта, да го напише и на PHP. ≈дин от екипите така се запали, че си направи 24-часов маратон по "кодене". ¬ъодушевени от оживлението на студентите, менторите ни попитаха доц. јсенова за възможността за съвместна работа по проекти и през следващата учебна година. ѕрепоръчваме и на други работодатели участие в студентски практики, защото духът на ентусиазма се пренесе и в ежедневната работна атмосфера на колегите.“

Ќад стати€та работи  онстанца √ригорова

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас