“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
06 юни
2014
 
 

Ќј÷»ƒ ще модернизира системите си и ще предостав€ е-услуги

3799 прочитани€

Ќа 9 юни от 11 ч. в Ѕългарската телеграфна агенци€ в —офи€ ще бъде об€вено началото на изпълнението на проекта "—ъздаване на модел на единна информационна среда и архитектура за реализиране и интегриране на електронни административни услуги в Ќј÷»ƒ" на Ќационални€ център за информаци€ и документаци€. Ќачинанието се осъществ€ва с финансовата подкрепа на ќперативна програма "јдминистративен капацитет", съфинансирана от ≈— чрез ≈вропейски€ социален фонд по приоритетна ос III. " ачествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2. "—тандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост". ѕроектът, който е с продължителност 18 месеца, считано от 28 €нуари т.г., ще бъде реализиран в изпълнение на договор за предостав€не на безвъзмездна финансова помощ по договор є 13-32-25/28.01.2014 г. по ќѕј . ќбщата стойност на проекта възлиза на 355 610 лева.

ѕроектът

”спешната реализаци€ на проекта включва:

- —ъздаване на единен централизиран портал за електронни услуги на Ќј÷»ƒ;

- »зграждане на единна информационна среда и архитектура за реализиране и интегриране на електронни регистри и електронни услуги;

- —ъздаване на базова функционалност на автоматизираната информационна система, реализираща по електронен път процеси и процедури, обслужващи вътрешни за Ќј÷»ƒ дейности и документооборот във връзка с изпълнение на услугите.

- ќсъществ€ване по електронен път на 2 административни услуги - правото на достъп до обществена информаци€ и подаване на предложени€ и сигнали.

–езултатите ще бъдат постигнати чрез изпълнението на следните основни групи дейности:

- ѕодготвителни дейности: ѕодготовка и провеждане на обществена поръчка по «ќѕ за възлагане изпълнението на предвидените проектни дейности;

- јнализ, разработка на модел и архитектура и проектиране на необходимите технологични разработки;

- —офтуерна разработка на портално приложение, базова функционалност на ј»— и две електронни административни услуги и регистри;

- ¬писване на информационни обекти и услуги в регистрите съгласно изисквани€та на «≈” и Ќаредбата за общите изисквани€ за оперативна съвместимост и информационна сигурност (Ќќ»ќ—»—);

- ќдит: »звършване на ц€лостен одит след приключване на основните дейности по проекта и изготв€не на одиторски доклад.

- ѕо информаци€ и публичност: планиране и провеждане на встъпителна и заключителна пресконференции относно дейностите, включени в обхвата на проекта и изготв€не на брошура.

–епублика Ѕългари€, като пълноправен член на ≈—, е участник в общите процеси на глобализаци€ и интернационализаци€ на образованието и пазарите на труда. Ќј÷»ƒ осигур€ва ћинистерството на образованието и науката и структурите на изпълнителната власт, Ќародното събрание, јдминистраци€та на ѕрезидента и други организации и частни лица с библиографска и аналитична информаци€; поддържа базата данни "«ащитени дисертационни трудове и лица на академични длъжности" и —писъка на регулираните професии в –епублика Ѕългари€.

Ќј÷»ƒ организира процедурата по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел улесн€ване достъпа до пазара на труда. ÷ентърът подпомага висшите училища при признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища с цел продължаване на образованието в същото висше училище с информаци€ и експертна оценка.

—ъщо така Ќј÷»ƒ е компетентни€т орган по издаване на удостоверени€та за придобита професионална квалификаци€ на територи€та на –епублика Ѕългари€ по нерегулирани професии, необходими за достъп или за упражн€ване на регулирана професи€ на територи€та на друга държава.

’арактерът на дейностите, осъществ€вани от Ќј÷»ƒ, предпостав€ обслужване на изключително широк кръг от заинтересовани страни, включващи граждани и бизнес, което доведе до необходимостта от създаването на проекта. Ќеговото реализиране ще създаде възможност за надеждно и удобно предостав€не на административни услуги по електронен път.

ќбщата цел на проекта е подобр€ване обслужването на гражданите и бизнеса и постигане на по-високо ниво на оперативна съвместимост на информационните системи на Ќј÷»ƒ чрез създаване на единна информационна среда, портал и архитектура за реализиране и интегриране на електронни административни услуги и регистри, съгласно изисквани€та на «≈” за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

÷елеви групи на насто€щи€ проект са: гражданите, потребители на предостав€ните услуги и на специализирана информаци€, възпроизвеждана и съхран€вана в Ќј÷»ƒ; бизнеса – юридически лица, заинтересовани  от предостав€ните услуги и на специализирана информаци€, възпроизвеждана и съхран€вана в Ќј÷»ƒ и Ќј÷»ƒ като институци€, ко€то разработва и разпростран€ва информаци€ за образование и професионална квалификаци€ и като контактна точка по ƒиректива 2005/36/≈ќ и делегиран координатор в системата IMI на ≈—.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
ѕреглед на тенденциите и обобщение на ERP пазара през 2018

ѕреглед на тенденциите и обобщение на ERP пазара през 2018

 акви нови и интересни неща може да ни разкаже ѕламен Ѕоев от ≈лит —офтуер

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас