“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
01 апр
2014
 
 

ќфисът за технологичен трансфер в областта на » “ вече работи

«веното работи към Ѕј»“ по проект по ќѕ  онкурентоспособност. ”слугите му ще са безплатни до кра€ на годината.

4895 прочитани€

Ќационални€т офис за технологичен трансфер в областта на информационните и комуникационни технологии (ќ““-» “) към Ѕългарската асоциаци€ по информационни технологии (Ѕј»“) вече предостав€ услуги за заинтересованите страни. “ова съобщиха от ќ““-» “ по време на среща с целеви групи и доставчици на знани€, ко€то се състо€ на 1 април в —офи€.

«веното е създадено през 2012 г. в рамките на проект BG161PO003-1.2.02-0051-C0001 “—ъздаване на национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии” по процедура "—ъздаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер", с финансовата подкрепа на ќперативна програма „–азвитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007- 2013, съфинансирана от ≈— чрез ≈вропейски€ фонд за регионално развитие и от държавни€ бюджет на –епублика Ѕългари€.

÷ентърът си е поставил за задача да улесни обмена на технологии между научноизследователската дейност и потребителите на иновации в практиката като насърчи комуникаци€та между предприемачи, компании в » “ сектора в страната и изследователите, предлагащи иновации от страна на висшите училища, научни организации и други.

ќсновната миси€ на офиса е да подпомага сътрудничеството между двете страни чрез определ€не на технологичните потребности от иновации в предпри€ти€та, предлагане на подход€щи изследователски решени€ за внедр€ване в практиката и съдействие на учените в процеса на комерсиализаци€ на готови иновационни предложени€.

ƒейността на офиса е концентрирана върху извършването на технологични€ трансфер между разработчик на научно-технологични€ продукт (научноизследователски организации) и получател (основно ћ—ѕ, които имат нужда както от внедр€ване на нови конкурентни продукти и от решаване на конкретни проблеми, възникнали в процеса на т€хната производствена дейност).

÷ентърът ще предостав€ множество полезни услуги:

  • ѕровеждане на срещи и събити€ за идентифициране на технологични потребности и иновации в целевите компании и възможностите за удовлетвор€ването им чрез разработки от страна на доставчиците на знани€.

  • ѕровеждане на срещи и събити€ (информационни услуги) за представ€не на иновативни разработки пред предпри€ти€ (основно ћ—ѕ, които работ€т в други сектори, но жела€т да направ€т инвестиции, свързани с внедр€ване на информационни и комуникационни технологии).

  •  онсултантски или юридически услуги, свързани със защита правата върху интелектуална собственост на иновативни продукти, процеси или услуги (патентоване, лицензиране, споразумени€ за ноу-хау, регистриране на изобретени€ и полезни модели; търговски марки, създаване на високотехнологични смесени предпри€ти€).

  • »зработване на технически, финансови, икономически оценки и оценки на интелектуалната собственост на иновативни продукти, процеси или услуги – съдействие за технологичен трансфер и технологично развитие относно технологична оценка на производството чрез провеждане на технологичен одит на фирма, съдействие при пазарната реализаци€ на научни разработки – трансфер на нови продукти и процеси.

  • ”слуги, свързани с оптимизиране на технологии за производство, респективно за създаване или реализиране на конкретен иновативен продукт, процес или услуга.

  • –азработване на бизнес и маркетингови стратегии за пазарна реализаци€ на конкретни иновативни продукти, процеси или услуги.

  •  онсултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на внедр€ване на иновативни продукти, процеси или услуги.

  • —ъздаване на прототипи на иновативни продукти и/или процеси, съвместно с университети и научни звена.

  • ќсигур€ване на достъп до виртуален офис за технологичен трансфер с цел достъпност и възможност за комуникаци€ и взаимодействие до бази данни за разработки, продуктови, процесни иновации, разработчици на иновации, както и връзка и взаимодействие с други национални, европейски и международни мрежи на офиси за технологичен трансфер.

—он€ ѕеткова, ръководител на ќ““-» “. —нимка:  онстанца √ригорова

—он€ ѕеткова, ръководител на ќ““-» “. —нимка:  онстанца √ригорова

”слугите на центъра ще са безплатни до кра€ на 2014 г., когато изтича срокът за изпълнение на проекта, разкри за Computerworld Ѕългари€ —он€ ѕеткова, ръководител на ќ““-» “. „—лед това офисът ще продължи дейността си. ¬ момента се опитваме да създадем устойчива стратеги€ за развитие на офиса за технологичен трансфер, затова създаваме много контакти с партньори и мрежи, за да може да предостав€ме тези услуги и след приключването на проекта. «атова провеждаме толкова много кампании и информационни семинари, за да стигнем по-близо до реалните ползватели – иноваторите, за да разберем техните реални нужди“, посочи ѕеткова.

ƒо момента партньори на ќ““-» “ са Ѕългарска мрежа за технологичен трансфер (Ѕћ““), ÷ентър за трансфер на технологии при „—офийски университет "—в.  лимент ќхридски", ‘ондаци€ "ѕриложни изследвани€ и комуникации", “ехнически университет-—офи€, “ехнически университет-√аброво, “ехнически университет-¬арна, “ехнически университет-ѕловдив, јмерикански университет в Ѕългари€-Ѕлагоевград, Ќов български университет-—офи€, —офтуерен университет-—офи€, двата фонда за рискови инвестиции – LAUNCHub и Eleven Accelerator Venture Fund, Enterprise Europe Network (EEN) и Steinbeis-√ермани€.

¬ече има н€колко постъпили за€вки за ползване на услугите на ќ““-» “, но тепърва се очаква активизиране на ползвателите, допълни ѕеткова.

 ъм центъра работи експертна работна група, ко€то има капацитет и познани€, и ще оцен€ва постъпилите разработки. ќсновен критерий за оценка от страна на комиси€та ще бъде иновативността на предложението.

„¬с€ка иноваци€ или нужда от иноваци€, ко€то стигне до нас като запитване за ползване на услугите, ще бъде оценена от наши консултанти в комиси€та. ¬одещи критерии са дали иде€та е иновативна и дали има приложимост на пазара. ѕри една гол€ма част от иновациите, които пристигат при нас, се оказва, че вече има сходна верси€ на предложението, а това не отговар€ на критериите за иновативност. –азработките тр€бва да са за нещо подобрено, ново, нещо, което към момента го н€ма на пазара като готов или патентован продукт или услуга“, уточни —он€ ѕеткова.

¬ рамките на проекта е създаден и виртуален офис за технологичен трансфер, в който заинтересованите страни могат да направ€т безплатна регистраци€ като разработчици или като ползватели на иновативните продукти и услуги.

¬иртуални€т офис за технологичен трансфер е портал, чрез който ќ““-» “ предостав€ възможност за достъп до база данни, с фирми, разработчици и ползватели на иновации, предостав€не и търсени от т€х услуги, продукти, разработки.

„рез регистраци€ и създаване на индивидуален профил във виртуални€ офис ќ““-» “ осигур€ва достъп, връзка и взаимодействие с други национални, европейски и международни мрежи на офиси за технологичен трансфер, и партньори.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас