“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
29 €ну
2014
 
 

—»ЅјЌ  оптимизира финансови€ си мениджмънт с ERP решение

 редитната институци€ се довери на Atlantis ERP Financials, внедрена от Ѕалкан —ървисис.

10414 прочитани€
¬»«»“ ј Ќј »“ ѕ–ќ≈ “ј

»ме на проекта: ¬недр€ване на Atlantis ERP Financials в —»ЅјЌ 

¬ъзложител: —»ЅјЌ  ≈јƒ

»зпълнител: Ѕалкан —ървисис ќќƒ

ƒата на стартиране на проекта: март 2013 г.

ƒата на приключване на проекта: септември 2013 г.

—»ЅјЌ  е динамично развиваща се търговска банка с 19 годишен опит в предлагането на пълната гама от банкови  и финансови услуги и продукти както за гражданите, така и за корпоративните клиенти и малките и средни предпри€ти€. –азполага с широко разгъната клонова мрежа в ц€лата страна и непрекъснато инвестира в обнов€ването и разшир€ването й.

ќт 2007 г. институци€та е част от белгийската банково-застрахователна група  ¬—. »нтегрирането й с другата компани€ на групата в Ѕългари€ – ƒ«», позвол€ва прилагането на иновативен подход в предлагането на нови за български€ пазар банково-застрахователни продукти и услуги.

—»ЅјЌ  притежава пълен банков лиценз. ƒейства като лицензиран инвестиционен посредник и извършва всички дейности, посочени в «акона за кредитните институции.

¬ помощ на финансови€ отдел

¬ услови€та на динамични промени вс€ка банкова институци€ се нуждае от комплекс »“ системи, с който да устои на новите предизвикателства, за да успее да запази стабилността, доверието на клиентите си и позициите си на финансови€ пазар. √лавното »“ решение във вс€ка съвременна финансова организаци€ е нейната основна банкова система, ко€то обхваща всички банкови транзакции и сделки. “о обаче н€ма как да поеме цели€ набор от задачи, осигур€ващи функционирането на една банка. —ъвременни€т финансов мениджмънт изисква също:

  • детайлно управление на оперативните разходите в н€колко дименсии;
  • пълна информаци€ за дълготрайните активи, техните амортизации, подобрени€, преоценки, вътрешни премествани€;
  • управление на стоково-материалните запаси, цели€ цикъл по т€хното придобиване (поръчка-доставка-плащане), складово управление и вътрешно разпределение;
  • управление на взаимоотношени€та с доставчиците на банката, прослед€ване на гаранции, депозити, договори;
  • управление на подотчетните лица;
  • навременно, точно и максимално автоматизирано начисление и плащане на данъците, управление на взаимоотношени€та с бюджета;

«а да подобри счетоводните си процеси в посочените направлени€, —»ЅјЌ  избра решението Atlantis ERP Financials. “о е фокусирано именно върху оперативната дейност и има за цел да допълни комплекса от »“ решени€, осигур€вайки навременна и детайла картина на онези аспекти, които традиционните банкови системи обикновено пропускат или обобщават.

»нтеграции и ефект

Atlantis ERP Financials

Ќ€колко са основните интеграции на Atlantis ERP Financials с други системи на банката. Ќа първо м€сто е връзката на ERP решението с основната банкова система. “€ е двупосочна – Atlantis взема информаци€ за сметки, валути и валутни курсове, за издадени ƒƒ— документи и т.н. —лед въвеждането и одобрението на документите и осчетовод€ването им, информаци€та се изпраща към основната банкова система, където се съхран€ва ц€лото счетоводство на организаци€та.

«а обработката на разходите за заплати и осигуровки по дефинираните мулти-дименсионални разходни центрове, Atlantis е интегриран със системата за “–«. ƒанните се изпращат от “–« системата, обработват се от Atlantis и след това осчетовод€вани€та се подават на основната банкова система.

«а осигур€ването на комбиниран репортинг и анализи е изградена връзка с хранилището за данни (data warehouse), където информаци€та от Atlantis се събира с информаци€та от другите системи и дава пълната финансова картина на банката.

„Ќезависимо от това, че на практика процесът по осчетовод€ване на разходите по бюджетни звена и бизнес сегменти се усложн€ва, ползите от предостав€нето на навременна и детайлна информаци€, необходима за контрол и вземане на решени€, далеч превишават разходите по имплементирането. ¬недр€ването на Atlantis ERP Financials не само  улесн€ва и оптимизира работата  на служителите в счетоводни€ отдел, но води и до подобр€ване на процесите и ефективността на дирекци€ „‘инанси“ и на банката като ц€ло. √енерирането на информаци€ става за секунди в най различни разрези, което разшир€ва информационната база на мениджмънта и подобр€ва процесите по взимане на решени€. Ѕлагодарение на конструктивните и навременни предложени€ от екипа на Ѕалкан —ървисис, както и на високи€ им професионализъм, проектът беше реализиран и въведен успешно“ -  сподел€ јндриана јндреева – финансов директор в —»ЅјЌ .

“—истемата позвол€ва да се реализират бързо и успешно справки по разчетни сметки, специални сметки, клиенти и доставчици – сподел€ –адка Ќикова, главен експерт в банката. – »ма възможност за бързо търсене на документи и справки, по много зададени критерии във всички модули, като всички документи и справки от програмата могат да се съхран€т и настройват за печат съобразно нашите предпочитани€.”

≈дна от важните функционалности на решението е възможността за електронно подписване на плащани€, които банката прави към контрагентите си. ÷ели€т работен процес по одобрението и подписването на платежни документи, съобразен с нивата на достъп, и лимитите на потребителите, е на практика безхартиен. ќсвен удобството и бързината, електронното одобрение напълно съответства на политиката на банката за отговорност към опазването на природата и нейните ресурси.

 ратки срокове

ѕроектът е стартиран в средата на март 2013 г. и от началото на юли м.г. новата система е въведена в употреба. —лед н€кои доработки и модификации, при вече работещо решение, проектът е финално предаден в началото на септември м.г.

≈кипът по внедр€ване и миграци€ на Ѕалкан —ървисис се е състо€л от четирима специалисти, а от страна на —»ЅјЌ  участие са взели трима души.

—лужителите във финансовата институци€ изтъкват бързото приключване на проекта като един от неговите основни успехи.

“Ѕлагодарение на квалифицираните служители от Ѕалкан —ървисис софтуерът беше успешно внедрен за изключително кратък срок. – см€та ƒима »ванова, също главен експерт в банката. – «а краткото време, в което работихме заедно, научихме много нови и полезни неща, както ние от т€х, над€ваме се и те от нас.”
„¬недр€ването на Atlantis ERP Financials е един успешен проект за —»ЅјЌ , който се вписва напълно в параметрите на груповата политика на KBC“ – заключва ‘ранк янсен – »зпълнителен ƒиректор и CFO на —»ЅјЌ  ≈јƒ.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас