“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
03 дек
2013
 
 

ћ“»“— разви е-управлението при пространствените данни

3936 прочитани€

ћинистерството на транспорта, »“ и съобщени€та (ћ“»“—) провежда държавната политика в секторите транспорт, информационни технологии, съобщени€ и електронно управление.

ћ“»“— изготв€ национални стратегии за развитие, а задача на останалите министерства е да подготв€т секторни стратегии, които да бъдат хармонизирани с националните цели и задачи.

ѕредизвикателства, свързани с »“ проекта

ѕрочетете още: ћ“»“— надгради централните системи на е-правителството

„аст от потребностите са да се надгради съществуващата и да се създаде нова пространствена инфраструктура. “€ е условие за развитието на мрежовите услуги на електронното управление и за сподел€не на пространствени данни, които са необходими за предостав€не на услуги от други приложни области, изискващи пространствена информаци€; ƒруга потребност е да се натрупа практически опит, отговар€щ на съвременните световни тенденции в областта и да се създадат основните електронни услуги с пространствени данни. Ћипсата на опит за развитие на съществуващите геобазирани инфраструктури и за изграждане на нови в съответствие с международните тенденции, пречи на създаването на комплексни услуги на електронното управление, които използват пространствени данни на мета-ниво. ќчаквани€та на администрациите са да могат да обмен€т практически опит и информаци€ в това приложно поле.

ѕотребността на ћ“»“— е да развие административни€ капацитет на структурите си за предостав€не на услуги с пространствени данни, в т. ч. услуги за наблюдение и докладване, справочни услуги с пространствени данни, както и да усъвършенства административни€ си капацитет за управление на проекти, които развиват такива услуги. “ова са потребности и на други администрации, които създават и поддържат пространствени данни, но н€мат достатъчен опит за развитие на техните геореферирани и комплексни услуги. Ќа следващо м€сто са потребностите на гражданите от по-бързи и по-качествени услуги и предварителна информираност за факторите, които подпомагат административните решени€ по отношение на техните искани€ за административни услуги с комплексен характер.

ѕотребностите на гражданите и бизнеса са свързани с достъпността и наличието на справочни услуги с пространствени данни и техните атрибутни данни, като напр. разписани€ и маршрути на ж.п. пътен и друг транспорт, местоположение на обект, както и от комплексни услуги, решени€та за които се вземат от администрациите с помощта на основни и атрибутни пространствени данни за създаване на информаци€та, ко€то е необходима за вземане на конкретни решени€, свързани с административните услуги към гражданите и бизнеса, в т.ч. за услуги за строителство на обекти и инфраструктура, свързани с кадастъра, с наличието, достъпността, характеристиките на терени, наличието/отсъствието на други инфраструктури и/или защитени територии. »дентифицирана е необходимостта от предварителна информираност на гражданите и бизнеса, ко€то да предшества за€влени€та им за административни услуги с комплексен характер, налагащи използването на пространствени данни и информаци€ за ограничаващите обсто€телства по отношение на определени административни решени€, произтичащи от екологични и нормативни изисквани€. “акива ограничителни обсто€телства за административните решени€ и услуги са защитени области, обект на екологична защита по специален закон, наличие на природни ресурси, чието ползване е несъвместимо с решение за строеж на обект, предизвикващ замърс€ване, или възпреп€тстване на друг вид дейност или местообитание. ќчаквани€та на гражданското общество са да бъде предварително информирано чрез общодостъпни източници за вли€нието на такива фактори чрез услуги, свързани с пространствени данни за географската област, за ко€то се отнас€ планираното действие, или за€вление за административна услуга.

ѕостигнати са изискваните от проекта специфични цели:

 • ѕодобр€ване качеството на административното обслужване на гражданите и бизнеса в областта на пространствените данни и мрежовите услуги за железопътни€ транспорт.

 • ѕовишаване ефективността на функционирането на администраци€та за предостав€не на публични мрежови услуги.

 • ѕодпомагане на публичните администратори на пространствени данни за изпълнение на техните ангажименти във връзка с новите европейски изисквани€ по отношение на инфраструктурата за пространствена информаци€.

ѕараметри на новото »“ решение

ƒостъпът до пространствените данни се извършва чрез реализираните уеб услуги за разглеждане и изтегл€не, а до метаданните за пространствените данни – чрез услугата за намиране. ”слугите за намиране и изтегл€не, както и гол€ма част от методите на услугата за разглеждане (GetCapabilities, GetFeatureInfo, DescribeLayer), в резултат на сво€та работа, връщат XML структуриран файл. ћетодите на услугата за разглеждане (GetMap. GetLegendGraphic) – връщат карта в растерен или векторен формат.

 лиентските платформи, реализирайки консумиране на реализираните улуги, чрез за€вките GET и POST и спазвайки изисквани€та за обработка на резултатите от работата им, описани в OGC и INSPIRE-спецификациите, вод€т до следните основни преимущества:

 • ”еб базирани инструменти за визуализаци€ и анализ на пространствени данни;

 • ѕр€к достъп до пространствени бази данни в различни формати;

 • ѕоддържа отворени ISO и OGC стандарти;

 • ѕоддържа INSPIRE директивите и правилата за прилагането й.≈дин от водещите принципи при реализаци€та е използването на отворени стандарти като всички решени€ се базират на OGC стандартите на Open GIS Consortium по отношение на пространствените данни и на ISO стандартите по отношение на метаданните. ѕри това е целено постигането на пълно съответствие с нормативната рамка на национално и европейско ниво – INSPIRE, ƒиректива 2007/2/≈ќ, «акона за електронното управлени€ («≈”) и «акона за достъп до пространствени данни («ƒѕƒ).

–азработката на приложени€та и услугите е стъпила на иновативни продукти и доказани технологии – всички решени€ се базират на утвърдени технологии от Intergraph и Microsoft за управление на пространствени данни и предостав€не на електронни услуги. ѕолзваната Ѕƒ е Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition, а базови€т √»—-сървърен софтуер включва Intergraph Geomedia WebMap Professional и Intergraph Geospatial SDI. «а подготовка на данните е ползван Intergraph Geomedia Professional.

”слугите и приложени€та по проекта са реализирани на базата на архитектура, ориентирана към услугите (ServiceOrientedArchitecture – SOA) и се базират на достав€ни€ √»— сървърен и настолен софтуер. –азработваните софтуерни приложени€ и услуги са базирани изц€ло на отворени стандарти. –азработката е с изц€ло многослойна архитектура. —ло€т от разработваните приложени€ и услуги е независим от сло€ с базов софтуер (интерфейсно неутрален). ћрежовите услуги, предостав€ни като комплексно решение са достъпни от ≈диннни€ портал за достъп до електронни административни услуги(www.egov.bg).

‘»√”–ј 1: —истемна архитектура на проекта

‘»√”–ј 1: —истемна архитектура на проекта

‘»√”–ј 2 - Ћогически дизайн и процесна обвързаност на решението

‘»√”–ј 2 - Ћогически дизайн и процесна обвързаност на решението

ѕрактическо приложение на новата »“ система

 • ѕриложението за валидиране - администраторите на √»— данни могат да ги преведат в съответствие в изисквани€тана INSPIRE.

 • ѕриложението за планиране и мониторинг на наличието и съответствието на мрежовите услуги, метаданни и пространствени бази данни - ¬ъзможност за въвеждане на информаци€, изчисл€ване, визуализаци€ и извършване на справки за наличието и съответствието на мрежовите услуги, метаданни и пространствени данни (back-office функционалност – административното ниво); ¬ъзможност за ограничени справки и визуализаци€ на резултатите за публичен достъп (front-office функционалност – нивото за граждани и бизнес-субекти).

 • ”слугата за намиране - ѕозвол€ва търсене на масиви от пространствени данни и услуги за такива данни въз основа на съдържанието на съответните метаданни. ѕозвол€ва представ€не на съдържанието на метаданните за ж.п. инфраструктурата.

 • ”слугата за разглеждане - ѕозвол€ва представ€не, навигаци€, увеличаване, намал€ване, избор на панорамен изглед или припокриване на разглежданите масиви от пространствени данни и представ€не на информаци€ за легендата и друго съответстващо съдържание на метаданните за ж.п. инфраструктурата.

 • ”слугата за изтегл€не - ѕозвол€ва изтегл€не на пространствени данни или предефинирани части от т€х за ж.п. инфраструктурата

ѕром€на след реализирането на проекта

“— разработените софтуерни инструменти се предостави на администраци€та, български€ бизнес, чуждестранните инвеститори, неправителствените организации и гражданите достъп до пространствена информаци€, като по такъв начин им се спест€ват пари, време, намал€ват се разходите за дублиращи се данни и дейности. —ъздаде се възможност да се гарантира достоверност на данните и единен източник“, посочват от ћ“»“—.

ѕрактически се демонстрира принципа на електронното правителство за еднократно предостав€не на данни и многократното им използване през „едно гише”, формира се визи€ за планиране на √»— и за композиране на мрежови услуги с пространствени данни, това допринесе за постигане на по-добра ефективност и оптимизиране на съществуващите процеси. ѕроектът стана основа за създаване на адекватни на новите европейски изисквани€ технологични предпоставки в областта на пространствените данни, категорични са от ћ“»“—.

¬ рамките на проекта е изработен модел на данни (ETL) от приложна област ж.п. транспорт, за бъдещо преобразуване на пространствените данни на ƒѕ Ќ ∆» към данни съответстващи на изисквани€та по INSPIRE. 

ѕолзи от резултатите от проекта:

 • ”лесн€ване на администраци€та в следенето на напредъка по INSPIRE;

 • ѕодпомагане на администраторите на √»— данни да ги преведат в съответствие в изисквани€тана INSPIRRE;

 • ¬ъзможност потребителите на услугите да за€в€ват и да извличат геоространствени данни;

 • —ъздаване на предпоставки за консолидиране на геопространствените данни на национално ниво;

 • ѕодобрена оперативна съвместимост между подобни портали по директивата INSPIRE, разположени в страните членки на ≈—.

ќсновната цел на приложението за валидиране на метаданни за пространствените данни е да помага при създаването и валидирането на метаданни, съвместими с INSPIRE ƒирективата и INSPIRE –егламента.

— разработените мрежови услуги (”слуга за намиране на пространствени данни за ж.п. инфраструктурата; ”слуга за разглеждане на пространствени данни за ж.п. инфраструктурата; ”слуга за изтегл€не на пространствени данни за ж.п. инфраструктурата) е направена първата стъпка за интеграци€ на данните на Ќационална компани€ железопътна инфраструктура (Ќ ∆») в бъдещи€ национален портал за пространствени данни.

— приложението за планиране и мониторинг на наличието и съответствието на мрежовите услуги, метаданни и пространствени бази данни се улесн€ва администраци€та в следенето на напредъка по INSPIRE. 

ѕотенциал за развитие

—ъздаваните в този проект гео-услуги за ж.п. транспорт за граждани, на следващ етап, ще могат да се експонират и изпитат и през информационно-комуникационната среда за транс граничен и мобилен достъп до услуги, предостав€ни от многоканални платформи, създавана по ≈вропейски проекти. –еализаци€та на тези услуги послужи за пилотно изпитване на технологи€та и процесите и са основа за последващото реализиране на посочените електронни услуги с други данни, както в областта на транспорта (автомобилен, воден, въздушен), така и по отношение на други теми пространствени данни.

–еализаци€та на тези услуги ще послужи за пилотно изпитване на технологи€та и процесите и ще послужи за основа за последващото реализиране на посочените електронни услуги с други данни, както в областта на транспорта (автомобилен, воден, въздушен), така и по отношение на други теми пространствени данни.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас