“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
18 апр
2013
 
 

јгенци€ ћитници ще добави ценни модули към Ѕ»ћ»— с финансиране по ќѕј 

»зпълнението на проекта ще приключи през февруари 2014 г.

7531 прочитани€

 онстанца √ригорова, в. Computerworld Ѕългари€

Ќа 18 април јгенци€ „ћитници“ об€ви официално, че е започнала работа по проекта „ѕодобр€ване на административното обслужване на митническата администраци€ чрез изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство“. »нициативата е на стойност 2 919 074,98 лв. и се финансира на 100% по ќперативна програма „јдминистративен капацитет“ (ќѕј ), съфинансирана от ≈— чрез ≈вропейски€ социален фонд.

–оман ¬асилев, министър без портфейл, отговар€щ за развитието на електронното правителство и Ѕорислав Ѕорисов, заместник-директор на јгенци€ „ћитници“ и ръководител на проекта. —нимка: Computerworld Ѕългари€.

Ѕих искал да отбележа силната подкрепа на този проект от страна на јгенци€ „ћитници“, както и безусловното очакване за неговото успешно изпълнение през февруари 2014 г. - за€ви Ѕорислав Ѕорисов, заместник-директор на јгенци€ „ћитници“ и ръководител на проекта – ќдобр€ването на този проект и предоставената финансова подкрепа от ќѕј  е поредни€т атестат за продължаващи€ от началото на века планиран и посто€нен процес за модернизаци€  и автоматизиране на работните процедури в јгенци€ „ћитници“. ¬сичко това е с цел подобр€ване работоспособността на митническите органи за ускорено обслужване на бизнеса и гражданите, и повишаване на общественото доверие към институци€та „ћитници“.“

ћоите очаквани€ към този проект, както и към други подобни инициативи, в които инвестираме за електронно развитие и управление, са представ€нето на резултатите да бъде интерактивно.  огато приключи проектът през февруари 2014 г., очаквам тук да имаме възможност всеки участник – аз като министър или гражданин, да може да се убеди, че решени€та работ€т и са напълно електронизирани, разкри –оман ¬асилев, министър без портфейл, отговар€щ за развитието на електронното правителство – ѕо този начин работим и с колегите от другите ведомства в държавната администраци€ и в общините, където търсим синерги€, така че тези вече изградени решени€ да бъдат надградени с пълната им функционалност.“

¬сички официални участници в пресконференци€та б€ха убедени в ползите от осъществ€ването на проекта. —нимка: Computerworld Ѕългари€.

Ѕългарската интегрирана митническа информационна система (Ѕ»ћ»—)
Ѕ»ћ»— стартира през 2000 г. като съвместен проект на българското правителство и ≈вропейската комиси€. ќт 2001 г. до средата на 2003 г. във всички митнически учреждени€ влиза в експлоатаци€ Ѕ»ћ»— 1, ко€то включва модули „ћитническо оформ€не“, „ћитническа тарифа и правна база“ и „—правки“. ¬ периода 2000 - 2004 г. са разработени основните национални компоненти на системата в съответствие с OMG спецификаци€та и стандартите за разработка на RUP методологи€та. ”еб-базираната Ѕ»ћ»— 2.1, включително модули „ћитническо оформ€не“, „ћитническа тарифа и правна база“ и „—правки“, е въведена в реална експлоатаци€ на 30.06.2003 г. ¬ началото на 2005 г. са въведени в експлоатаци€ и модули „ћитническо задължение“, „јнализ на риска“ и „–ешени€ на митническите органи“.  ъм момента функционалността на Ѕ»ћ»— осигур€ва автоматизирана обработка на митническите документи за всички видове митнически направлени€ и режими, регламентирани в европейското и националното митническо законодателство. јвтоматизирано е и управлението в реално време на всички видове транзитни операции на национално ниво в съответствие с изисквани€та на Ќовата компютъризирана транзитна система. Ѕ»ћ»— осигур€ва поддържането и използването на електронна ћитническа тарифа, включваща  омбинираната номенклатура и прилаганите тарифни и нетарифни мерки. ¬ Ѕ»ћ»— са включени и функции за изготв€не на разнообразни справки и отчети, необходими за различните нива на управленски€ процес в администраци€та. «а целите на статистически и управленски анализи се използва склад от данни за извличане на агрегирана информаци€ на база данните от митническите документи.

—ред основните дейности по проекта са

надграждане на Ѕългарската интегрирана митническа информационна система

(Ѕ»ћ»—) чрез добав€не на нов модул – „јвтоматизирана информационна система за мониторинг върху административното производство и прослед€ване на съдебното обжалване“, изпълн€вана от ќбединение „√равис –  онтинео“, надграждане на Ѕ»ћ»— чрез интегриране на информаци€ за решени€, издадени от митническите органи, свързани с елементите на облагане (тарифно класиране, произход на стоките и митническа стойност с цел оптимизиране на процеса при движение на работни документи) с изпълнител ќбединение „√равис –  онтинео“, и надграждане на Ѕ»ћ»— чрез добав€не на нов модул - „ѕоследващ контрол“, по чи€то реализаци€ работи јй Ѕи ≈с Ѕългари€ (IBS).

ѕредставителите на изпълнителите по проекта - ≈мили€ —тойчева, главен бизнес анализатор в IBS, и √еорги √ригоров, представл€ващ ќбединение √равис  онтинео. —нимка: Computerworld Ѕългари€.

ѕолзите, които ние и потребителите на нашите системи ще получим от изпълнението на проекта, се израз€ват най-вече в точното, прозрачно, унифицирано, законосъобразно издаване на решени€та. ѕървата ни цел е да самодисциплинираме администраци€та със системата за административното производство с оглед спазване на всички срокове. —ъщевременно, с реализаци€та на системата за мониторинг върху административното производство и прослед€ване на съдебното обжалване юридицески лица и граждани ще имат възможност за информаци€ за етапа на развитие на административната им преписка“, изтъкна —он€ ¬ълкова, директор на ƒирекци€ „ѕравно-нормативна“ в јгенци€ „ћитници“ и координатор по юридическите въпроси в проекта.

 а€ √арабед€н, директор на ƒирекци€ „“арифна политика“ в јгенци€ „ћитници“, не скри задоволството си от работата в администраци€, ко€то е в челните места на национално ниво по автоматизиране на работните си процеси. „“ова е в изключителен унисон със стратеги€та на ≈  „ѕътища за модерни митници“. ¬ тази връзка, в ежедневната си работа, използвайки информационни и телекомуникационни технологии, митническата администраци€, автоматизирайки работните си процеси, става по-открита, по-достъпна, и по-оперативна в сво€та работа“, посочи  а€ √арабед€н.

–аботата, ко€то се извършва от звената за последващ контрол, е свързана с контрол върху дейността на икономическите оператори. «а нас изключително важно е изграждането на модула за последващ контрол в рамките на този проект, тъй като с него очакваме да постигнем автоматизаци€ на всичките процеси, свързани с планирането на дейността на отделите, осъществ€ването на самите проверки – предварителни и последващи, както и прослед€ване на констатациите, направени в резултат на проверките. ќт огромно значение при проверките при последващ контрол е процесът на планиране. “ой е свързан със събиране, анализиране и оцен€ване на огромни масиви от данни, което до този момент се извършваше от колегите от дирекци€ „ѕоследващ контрол“ и отнемаше значителен времеви и човешки ресурс. —ега с автоматизирането на процеса дейността ще се извършва много по-ефективно и без допускане на грешки. “ака ще бъде извършена и селекци€ на икономическите оператори, които са рискови и тр€бва да бъдат провер€вани от митническите органи. јвтоматизаци€та ще ни даде възможност за преглед в реално време по време на процеса на извършване на проверки, който обичайно протича поне 3 месеца.“, об€сни  атерина ћечкарова, директор ƒирекци€ "ѕоследващ контрол" в јгенци€ "ћитници".

ѕредставителите на възложител€ на проекта - јгенци€ ћитници: Ѕорислав Ѕорисов, заместник-директор на агенци€та и ръководител на проекта, —он€ ¬ълкова, директор на ƒирекци€ ѕравно-нормативна в агенци€та и координатор по юридическите въпроси в проекта,  а€ √арабед€н, директор на ƒирекци€ “арифна политика в агенци€та,  атерина ћечкарова, директор ƒирекци€ ѕоследващ контрол в агенци€та. —нимка: Computerworld Ѕългари€.

Ќа 10 април јгенци€ „ћитници" организира встъпителна конференци€ по проект „«асилване на административни€ капацитет на Ѕългарската митническа администраци€ в съответствие с инициативата „≈лектронни митници на ≈вропейски€ съюз", финансиран с подкрепата на ќѕј . ≈фективното изпълнение на дейностите ще позволи надграждане и усъвършенстване на съществуващите и внедр€ване на

седем нови модерни информационни услуги,

които да обслужват качествено и в кратък срок потребителите. ќбщи€т размер на отпусната безвъзмездна финансова помощ от ќѕј  по лини€ на ≈вропейски€ социален фонд възлиза на 2,9 млн. лв. ”правленски€т екип разполага с близо година, за да изпълни дейностите по проекта и да отчете постигнатите резултати през март 2014 г.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас