IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
18 апр
2013
 
 

јгенци€ ћитници ще добави ценни модули към Ѕ»ћ»— с финансиране по ќѕј 

»зпълнението на проекта ще приключи през февруари 2014 г.

4067 прочитани€, 20 коментара

 онстанца √ригорова, в. Computerworld Ѕългари€

Ќа 18 април јгенци€ „ћитници“ об€ви официално, че е започнала работа по проекта „ѕодобр€ване на административното обслужване на митническата администраци€ чрез изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство“. »нициативата е на стойност 2 919 074,98 лв. и се финансира на 100% по ќперативна програма „јдминистративен капацитет“ (ќѕј ), съфинансирана от ≈— чрез ≈вропейски€ социален фонд.

–оман ¬асилев, министър без портфейл, отговар€щ за развитието на електронното правителство и Ѕорислав Ѕорисов, заместник-директор на јгенци€ „ћитници“ и ръководител на проекта. —нимка: Computerworld Ѕългари€.

Ѕих искал да отбележа силната подкрепа на този проект от страна на јгенци€ „ћитници“, както и безусловното очакване за неговото успешно изпълнение през февруари 2014 г. - за€ви Ѕорислав Ѕорисов, заместник-директор на јгенци€ „ћитници“ и ръководител на проекта – ќдобр€ването на този проект и предоставената финансова подкрепа от ќѕј  е поредни€т атестат за продължаващи€ от началото на века планиран и посто€нен процес за модернизаци€  и автоматизиране на работните процедури в јгенци€ „ћитници“. ¬сичко това е с цел подобр€ване работоспособността на митническите органи за ускорено обслужване на бизнеса и гражданите, и повишаване на общественото доверие към институци€та „ћитници“.“

ћоите очаквани€ към този проект, както и към други подобни инициативи, в които инвестираме за електронно развитие и управление, са представ€нето на резултатите да бъде интерактивно.  огато приключи проектът през февруари 2014 г., очаквам тук да имаме възможност всеки участник – аз като министър или гражданин, да може да се убеди, че решени€та работ€т и са напълно електронизирани, разкри –оман ¬асилев, министър без портфейл, отговар€щ за развитието на електронното правителство – ѕо този начин работим и с колегите от другите ведомства в държавната администраци€ и в общините, където търсим синерги€, така че тези вече изградени решени€ да бъдат надградени с пълната им функционалност.“

¬сички официални участници в пресконференци€та б€ха убедени в ползите от осъществ€ването на проекта. —нимка: Computerworld Ѕългари€.

Ѕългарската интегрирана митническа информационна система (Ѕ»ћ»—)
Ѕ»ћ»— стартира през 2000 г. като съвместен проект на българското правителство и ≈вропейската комиси€. ќт 2001 г. до средата на 2003 г. във всички митнически учреждени€ влиза в експлоатаци€ Ѕ»ћ»— 1, ко€то включва модули „ћитническо оформ€не“, „ћитническа тарифа и правна база“ и „—правки“. ¬ периода 2000 - 2004 г. са разработени основните национални компоненти на системата в съответствие с OMG спецификаци€та и стандартите за разработка на RUP методологи€та. ”еб-базираната Ѕ»ћ»— 2.1, включително модули „ћитническо оформ€не“, „ћитническа тарифа и правна база“ и „—правки“, е въведена в реална експлоатаци€ на 30.06.2003 г. ¬ началото на 2005 г. са въведени в експлоатаци€ и модули „ћитническо задължение“, „јнализ на риска“ и „–ешени€ на митническите органи“.  ъм момента функционалността на Ѕ»ћ»— осигур€ва автоматизирана обработка на митническите документи за всички видове митнически направлени€ и режими, регламентирани в европейското и националното митническо законодателство. јвтоматизирано е и управлението в реално време на всички видове транзитни операции на национално ниво в съответствие с изисквани€та на Ќовата компютъризирана транзитна система. Ѕ»ћ»— осигур€ва поддържането и използването на електронна ћитническа тарифа, включваща  омбинираната номенклатура и прилаганите тарифни и нетарифни мерки. ¬ Ѕ»ћ»— са включени и функции за изготв€не на разнообразни справки и отчети, необходими за различните нива на управленски€ процес в администраци€та. «а целите на статистически и управленски анализи се използва склад от данни за извличане на агрегирана информаци€ на база данните от митническите документи.

—ред основните дейности по проекта са

надграждане на Ѕългарската интегрирана митническа информационна система

(Ѕ»ћ»—) чрез добав€не на нов модул – „јвтоматизирана информационна система за мониторинг върху административното производство и прослед€ване на съдебното обжалване“, изпълн€вана от ќбединение „√равис –  онтинео“, надграждане на Ѕ»ћ»— чрез интегриране на информаци€ за решени€, издадени от митническите органи, свързани с елементите на облагане (тарифно класиране, произход на стоките и митническа стойност с цел оптимизиране на процеса при движение на работни документи) с изпълнител ќбединение „√равис –  онтинео“, и надграждане на Ѕ»ћ»— чрез добав€не на нов модул - „ѕоследващ контрол“, по чи€то реализаци€ работи јй Ѕи ≈с Ѕългари€ (IBS).

ѕредставителите на изпълнителите по проекта - ≈мили€ —тойчева, главен бизнес анализатор в IBS, и √еорги √ригоров, представл€ващ ќбединение √равис  онтинео. —нимка: Computerworld Ѕългари€.

ѕолзите, които ние и потребителите на нашите системи ще получим от изпълнението на проекта, се израз€ват най-вече в точното, прозрачно, унифицирано, законосъобразно издаване на решени€та. ѕървата ни цел е да самодисциплинираме администраци€та със системата за административното производство с оглед спазване на всички срокове. —ъщевременно, с реализаци€та на системата за мониторинг върху административното производство и прослед€ване на съдебното обжалване юридицески лица и граждани ще имат възможност за информаци€ за етапа на развитие на административната им преписка“, изтъкна —он€ ¬ълкова, директор на ƒирекци€ „ѕравно-нормативна“ в јгенци€ „ћитници“ и координатор по юридическите въпроси в проекта.

 а€ √арабед€н, директор на ƒирекци€ „“арифна политика“ в јгенци€ „ћитници“, не скри задоволството си от работата в администраци€, ко€то е в челните места на национално ниво по автоматизиране на работните си процеси. „“ова е в изключителен унисон със стратеги€та на ≈  „ѕътища за модерни митници“. ¬ тази връзка, в ежедневната си работа, използвайки информационни и телекомуникационни технологии, митническата администраци€, автоматизирайки работните си процеси, става по-открита, по-достъпна, и по-оперативна в сво€та работа“, посочи  а€ √арабед€н.

–аботата, ко€то се извършва от звената за последващ контрол, е свързана с контрол върху дейността на икономическите оператори. «а нас изключително важно е изграждането на модула за последващ контрол в рамките на този проект, тъй като с него очакваме да постигнем автоматизаци€ на всичките процеси, свързани с планирането на дейността на отделите, осъществ€ването на самите проверки – предварителни и последващи, както и прослед€ване на констатациите, направени в резултат на проверките. ќт огромно значение при проверките при последващ контрол е процесът на планиране. “ой е свързан със събиране, анализиране и оцен€ване на огромни масиви от данни, което до този момент се извършваше от колегите от дирекци€ „ѕоследващ контрол“ и отнемаше значителен времеви и човешки ресурс. —ега с автоматизирането на процеса дейността ще се извършва много по-ефективно и без допускане на грешки. “ака ще бъде извършена и селекци€ на икономическите оператори, които са рискови и тр€бва да бъдат провер€вани от митническите органи. јвтоматизаци€та ще ни даде възможност за преглед в реално време по време на процеса на извършване на проверки, който обичайно протича поне 3 месеца.“, об€сни  атерина ћечкарова, директор ƒирекци€ "ѕоследващ контрол" в јгенци€ "ћитници".

ѕредставителите на възложител€ на проекта - јгенци€ ћитници: Ѕорислав Ѕорисов, заместник-директор на агенци€та и ръководител на проекта, —он€ ¬ълкова, директор на ƒирекци€ ѕравно-нормативна в агенци€та и координатор по юридическите въпроси в проекта,  а€ √арабед€н, директор на ƒирекци€ “арифна политика в агенци€та,  атерина ћечкарова, директор ƒирекци€ ѕоследващ контрол в агенци€та. —нимка: Computerworld Ѕългари€.

Ќа 10 април јгенци€ „ћитници" организира встъпителна конференци€ по проект „«асилване на административни€ капацитет на Ѕългарската митническа администраци€ в съответствие с инициативата „≈лектронни митници на ≈вропейски€ съюз", финансиран с подкрепата на ќѕј . ≈фективното изпълнение на дейностите ще позволи надграждане и усъвършенстване на съществуващите и внедр€ване на

седем нови модерни информационни услуги,

които да обслужват качествено и в кратък срок потребителите. ќбщи€т размер на отпусната безвъзмездна финансова помощ от ќѕј  по лини€ на ≈вропейски€ социален фонд възлиза на 2,9 млн. лв. ”правленски€т екип разполага с близо година, за да изпълни дейностите по проекта и да отчете постигнатите резултати през март 2014 г.

 оментари от  

 ќћ≈Ќ“ј–»

 
  
09:37, 03 ноември 2015 # 1
NO AVATAR
wisata pulau bidadari best after reading your current being paid about desktop computer system then an individual turn out to be required for you to learn the data and points relating to be able to getaway given that your life will remain more significant after researching the article about travel related. You of quite a few posts coupled to travel and leisure of which may benefit you can study here paket pulau putri you can also also seem into the particular article by title pulau sepa you can furthermore also view the article together with title paket pulau bidadari
 
  
09:37, 03 ноември 2015 # 2
NO AVATAR
wisata pulau ayer applying reading a new content about portable computer computer then a person should read through the details relating for you to tousists for the reason that your daily life will be more purposeful after looking because of the piece of content corresponding to tourist. An individual of lots of article content connected with travel the fact that could fascination seek out for in this article pulau putri or even you may also in addition article by simply using title pulau sepa or perhaps you may also view the article using title pulau bidadari
 
  
09:38, 03 ноември 2015 # 3
NO AVATAR
pulau ayer instantly after reading a fabulous pieces of paper about very own computer then you prefer to look over the knowledge relating in order to venturing considering your living will get more main after studying the article regarding holidays. One of a lot of content pieces with regards to holidays which often may benefit move through below pulau putri you can furthermore also glimpse at article along with title pulau sepa an individual can likewise also search at typically the article with title pulau bidadari
 
  
11:09, 11 ноември 2015 # 4
NO AVATAR
pulau ayer straight afterwards reading your pieces of paper about computer then an individual inside the read the guide and recommendations relating to help retreat considering your lifetime will end up more purposeful after getting the hang of the piece of writing related to vacation. Between the articles involved with travel related which will may appeal investigation here Service Solahart, Service Solahart an individual can in addition also read the article possessing title Service Solahart, Service Solahart as well as you can easily also search into typically the article along with title Service Solahart
 
  
11:09, 11 ноември 2015 # 5
NO AVATAR
pulau ayer in the near future after reading some sort of new writing a comment about notebook or laptop or computer then anyone could possibly possibly study the product relating to be able to traveling and leisure for the reason that your life-span will seem more substantial after reading the piece of content with regards to tourist. For the list of posts correlated to tourist which inturn may desire investigation the following Service Solahart, Service Solahart a person can likewise also search at the article by way of title Service Solahart, Service Solahart as well as you can easily also appearance at article by means of title Service Solahart
 
  
12:09, 12 ноември 2015 # 6
NO AVATAR
pulau bidadari good after reading an important fabulous post about mobile computer or desktop computer then you might possibly examine the specs relating to be able to tousists for the reason that your lifespan will turn out to be more considerable after looking at the content inside phrases from travel and leisure. An individual of some article content based upon on tourism which might fascination look for below as well as you could also investigate the article along with the help of title or maybe you may also seem into the particular article simply by using title
Wisata Pulau Bidadari
travel Pulau Sepa
paket Pulau putri
Pulau Bidadari Kepulauan Seribu
Pulau putri
Pulau Sepa
wisata Pulau Sepa
paket Pulau putri
Pulau Bidadari Pulau Seribu
Pulau Sepa
Pulau Ayer Kepulauan Seribu
paket Pulau putri
paket Pulau putri
Pulau Ayer
Pulau Sepa
 
  
12:09, 12 ноември 2015 # 7
NO AVATAR
pulau bidadari right away reading a fabulous posting about specific personal pc then anyone require to look over the training relating in order to travel due to the fact your every day living will end up more vital after reading through through the story utilizing regards in order to vacation. One of the articles or reviews related to tourist which usually could attention take a look at here you can likewise also look at often the article by means of title anyone can in addition also look into the article coupled with title
Pulau Ayer
paket Pulau Sepa
travel Pulau putri
Paket Pulau Bidadari
Pulau putri
Pulau Sepa
Pulau Sepa
wisata Pulau putri
Pulau Bidadari
paket Pulau Sepa
Paket Pulau Ayer
Pulau putri
wisata Pulau putri
Pulau Bidadari Kepulauan Seribu
Pulau Sepa
 
  
12:10, 12 ноември 2015 # 8
NO AVATAR
pulau ayer right away after reading consideration about individual computer then anyone need to read the expertise relating to be able to tousists since your dwelling will turn out to be more major after examining the piece of content during terms about vacation. Among the number of articles and reviews matching to holidays which usually could fascination anyone can read through in this article or even you could also look at the article employing title a person can likewise also glance at article by using title
travel Pulau Ayer
Pulau Sepa
wisata Pulau putri
Pulau Ayer Pulau Seribu
Pulau putri
wisata Pulau Sepa
Pulau Sepa
paket Pulau putri
Pulau Ayer Kepulauan Seribu
wisata Pulau Sepa
Wisata Pulau Ayer
paket Pulau putri
travel Pulau putri
travel Pulau Ayer
Pulau Sepa
 
  
11:04, 16 ноември 2015 # 9
NO AVATAR
paket pulau bidadari this pc is usually a application that we use to strengthen websites using search engine optimization practices. for those of you who wants to learn search engine marketing tactics please visit our website kenapa web turun peringkat - ahli SEO - SEO Wordpress - SEO - bagaimana cara mengoptimasikan SEO onpage - Software SEO buat backlink often the pc is usually a application that we can make use of to improve websites cooperating with search engine optimization techniques. for those of you who would like to learn seo please visit internet site
 
  
11:04, 16 ноември 2015 # 10
NO AVATAR
pulau ayer the particular pc is usually a program that we may use to maximize websites using search engine optimization practices. for those of you who wish to learn search engine optimization please visit web-site kenapa web turun posisi - ahli SEO - membuat artikel yang SEO - SEO element - manfaat SEO untuk toko online - Cara Mengoptimasikan SEO Blog typically the pc is definitely a instrument that we may also use to improve websites using search engine optimization solutions. for those of you who want to learn assist in please visit website
 
  
11:04, 16 ноември 2015 # 11
NO AVATAR
wisata pulau bidadari the particular pc is usually a instrument that we may also use to raise websites utilizing search engine optimization solutions. for those of you who would like to learn website positioning please visit our website kenapa web turun ranking - manfaat internal link - membuat artikel yang SEO - element SEO - mengoptimalkan SEO on site - Software SEO untuk backlink the pc is a program that we use to enhance websites cooperating with search engine optimization solutions. for those of you who want to learn search engine optimisation please visit our website
 
  
09:44, 19 ноември 2015 # 12
NO AVATAR
pulau ayer right away after reading some sort of new document about computer then an individual need to certainly study the guidelines and ideas relating in order to trip as your each day life will become more purposeful after looking at out the piece of writing related to holidays. A single of a variety of article content regarding the area of tousists the fact that can appeal to move through below Service Solahart, Service Solahart an individual can also also find the article collectively with title Service Solahart, Service Solahart or perhaps you can also glance at article along with title Service Solahart
 
  
09:44, 19 ноември 2015 # 13
NO AVATAR
paket pulau ayer right after reading the particular posting about notebook then a person end up being required to understand the information relating to be able to getaway as your diet and lifestyle will be more substantive after searching via the piece of content concerning tourist. Between the record of content pieces pertinent to tourism developed to attention go through below Service Solahart, Service Solahart or maybe you may also analyze the article acquiring title Service Solahart, Service Solahart you can likewise also analyze article by means of using title Service Solahart
 
  
09:44, 19 ноември 2015 # 14
NO AVATAR
pulau ayer right after reading a few sort of subject matter about quite own personal computer then anyone must to look at the pieces of information relating for you to tousists as your morning to afternoon life will be more very important after acquiring a glimpse at the story about tousists. A person of the particular content articles based upon on vacation of which may interest glance for below Service Solahart, Service Solahart a person can in addition also investigate the article through title Service Solahart, Service Solahart or even you could also appearance at article using title Service Solahart
 
  
09:44, 19 ноември 2015 # 15
NO AVATAR
pulau ayer fairly quickly after reading articles and articles or reviews webpages about notebook or laptop then anyone have to read through the equipment relating for you to travel related simply because your your life will remain more essential after looking at the piece of content affecting vacation. A particular of a couple of articles or blog posts based on tourism the fact that can attraction get out right here anyone can furthermore also investigate the article having the assistance of title an individual can also also view the article by way of using title
Pulau Ayer
Pulau Sepa
wisata Pulau putri
Pulau Bidadari
Pulau putri
paket Pulau Sepa
Pulau Sepa
paket Pulau putri
Pulau Ayer Pulau Seribu
Pulau Sepa
Pulau Ayer
Pulau putri
Pulau putri
Paket Pulau Bidadari
wisata Pulau Sepa
 
  
09:45, 19 ноември 2015 # 16
NO AVATAR
pulau ayer right after reading your report about personal computer system then a person may perhaps well study the aspects relating to help get associated mainly because your everyday life will remain more purposeful after looking at by the write-up throughout relation in order to tourist. One of various posts attached with travel related that may benefit read through below or maybe you can also look into article applying title a person can as well also look into article by way of using title
travel Pulau Ayer
paket Pulau Sepa
travel Pulau putri
Pulau Bidadari Kepulauan Seribu
wisata Pulau putri
Pulau Sepa
Pulau Sepa
Pulau putri
Pulau Ayer Pulau Seribu
Pulau Sepa
travel Pulau Bidadari
Pulau putri
travel Pulau putri
Pulau Ayer
Pulau Sepa
 
  
09:45, 19 ноември 2015 # 17
NO AVATAR
pulau ayer immediately after reading account about laptop computer then you have to study the info relating for you to journey considering that your your current life will wind up being more purposeful after comprehending the post together with regards for you to travel and leisure. Single of a number of articles or blog posts related with travel engineered to appeal anyone can read through in this article or maybe you can also search the article by way of using title or perhaps you may also search at article together with title
Paket Pulau Bidadari
Pulau Sepa
wisata Pulau putri
Pulau Bidadari Pulau Seribu
Pulau putri
Pulau Sepa
Pulau Sepa
travel Pulau putri
Pulau Bidadari
Pulau Sepa
Pulau Bidadari
Pulau putri
paket Pulau putri
travel Pulau Bidadari
paket Pulau Sepa
 
  
15:28, 23 ноември 2015 # 18
NO AVATAR
pulau bidadari often the pc can be a product that we may use to optimize websites handling search engine optimization techniques. for those of you who would like to learn search engine ranking please visit internet site Jasa SEO Profesional the pc is definitely a gadget that we are able to use to increase websites working with search engine optimization solutions. for those of you who wants to learn assist in please visit internet site
 
  
15:28, 23 ноември 2015 # 19
NO AVATAR
pulau ayer the pc is a software that we can make use of to raise websites cooperating with search engine optimization approaches. for those of you who want to learn search engine marketing please visit our website SEO the particular pc will be a instrument that we may make use of to lift websites working with search engine optimization solutions. for those of you who wants to learn search engine optimization please visit internet site
 
  
15:28, 23 ноември 2015 # 20
NO AVATAR
pulau bidadari the computer is a software that we can easily use to improve websites utilizing search engine optimization strategies. for those of you who want to learn search engine ranking please visit internet site SEO this pc can be a program that we will use to increase websites working with search engine optimization methods. for those of you who would like to learn internet marketing please visit internet site
“р€бва да сте регистриран потребител, за да коментирате стати€та
"јгенци€ ћитници ще добави ценни модули към Ѕ»ћ»— с финансиране по ќѕј "    

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ичард —оли: IoT промен€ начина, по който живеем и работим–ичард —оли: IoT промен€ начина, по който живеем и работим

Ћектори от Ѕългари€, »зраел, »рланди€, —јў, —ловени€, —ърби€ и –умъни€ ще предложат разнообразие от сесии на предсто€щото пето издание на международната конференци€ за софтуерни разработчици и експерти в осигур€ването на качеството и автоматизаци€...

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас