“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ѕизнес
17 апр
2013
 
 

Ќедостигът на кадри е истинската криза за българските » “ износители

ѕроблемите, свързани с липсата на достатъчно квалифицирани хора, намал€ващото население и недостатъчно доброто образование, б€ха обсъдени на втората годишна кръгла маса ДBulgarian ICT Watch Ц възможности и успешни стратегии за » “ износУ

16048 прочитани€

“ихомир »ванов

—екторът на » “ е сред икономическите сектори в Ѕългари€, които се оказаха най-гъвкави и подготвени за кризата. —лед като т€ започна да се усеща у нас, €сно си пролича, че вече немалко български фирми в сферата на » “ са готови да парират трудностите на ограничени€ роден пазар с успешни партньорства и проекти в чужбина. ѕролича си, че редица български компании вече могат да са не само желани аутсорсинг партньори, а и интересни и успешни производители на собствени продукти и услуги, които имат м€сто на много чуждестранни пазари. ѕри това дори на много развити пазари, като западноевропейските или —јў. ≈дна друга задаваща се криза обаче заплашва растежа и устойчивостта на тези успешни бизнеси. » т€ не идва отвън, а бавно се разраства тук, при нас – все по-силни€т недостиг на човешки ресурси. –азбира се, това не е тема, ко€то ние споменаваме или вие чувате за пръв път. Ќо е достатъчно важна, за да й се обърне внимание повече от веднъж. «ащото » “ у нас е като цвете в пустин€ – развива се въпреки всичко, но не може без жизненоважни ресурси.

„»зносът на технологични продукти от Ѕългари€ бележи ръст от година на година. —ъс своето развитие българските »“ компании се трансформират от аутсорсинг компании в компании, предостав€щи собствени продукти и услуги на световните пазари. ¬се повече от т€х откриват офиси в ≈вропа, —јў, јзи€. “ези компании са и едни от най-добрите работодатели в Ѕългар舓, за€ви Ќед€лка …оловска, управител на ICT Media, по време на откриването на втората годишна кръгла маса „Bulgarian ICT Watch – възможности и успешни стратегии за » “ износ“, организирана на 11 април от ICT Media, Ѕългарската агенци€ за инвестиции (Ѕј») и Ѕългарската асоциаци€ на софтуерните компании (Ѕј— ќћ). »нициативата се проведе със съдействието на Ѕългарската асоциаци€ на информационните технологии (Ѕј»“) и Ѕългарската аутсорсинг асоциаци€ (Ѕјј). √енерален партньор на събитието бе InterConsult Bulgaria (»нтер онсулт Ѕългари€), a официални партньори б€ха Datecs (ƒатекс) и Sofia Airport Center.

Ѕорислав —тефанов, изпълнителен директор Ѕј», също отбел€за по време на събитието, че » “ секторът е отличник в нашата икономика по отношение на средна работна заплата, конкурентоспособност и експортен потенциал. „“ова е един сектор, в който има както много успешни чужди фирми в Ѕългари€, така и много успешни български фирми. ¬ това отношение проблематиката в този сектор е доста по-различна от тази в останалите в българската икономиката. “€ опира до това как да намерим нови хора, така че да позволим на фирмите, които вече са в Ѕългари€, да се развиват все по-бързо и по-успешно. ¬ това отношение една от темите, които най-често се дискутират и са най-важни за сектора, е свързана с образованието и пазара на труда“, посочи той.

√еорги Ѕрашнаров, председател на ”— на Ѕј— ќћ и управител на Nemetschek Bulgaria (Ќемечек Ѕългари€), също см€та липсата на достатъчно квалифицирани специалисти за основен проблем. „“ова наистина е една от най-големите бариери за увеличаване на оборота и на износа. „аст от проблема си е наш, защото знаем, че тр€бва да работим дългосрочно с българската учебна система, но част е и на държавно ниво, защото ние лобираме за по-свободен режим за привличане на чуждестранни специалисти, а трета част е в начина и процесите, по които фирмите работ€т. ясно е, че по екстензивни€ начин, по който досега работихме, базиран само на привличане на повече и повече хора, трудно ще успеем да издържим. “ова означава, че тр€бва да сме по-интензивни, т. е. да имаме повече възможности за финансиране на иновации и нови продукти и т€хното експортиране с много по-гол€м марж“, каза той по време на дискуси€та.

Datecs – една от най-големите български » “ компании и износители – също не може да избегне този проблем, сподели президентът на фирмата Ќиколай »лиев. „≈дната пречка, ко€то Datecs изпитва със същата сила, както и останалите фирми, е липсата на възможност за растеж с качествени специалисти. ¬ момента, в който си създадеш име, получаваш нови поръчки, а винаги липсват подход€щи кадри, особено за развой“, изтъкна той.

„аст от официалните участници на „Bulgarian ICT Watch – възможности и успешни стратегии за » “ износ“ б€ха (отл€во над€сно) Ќикола —то€нов, √еорги Ѕрашнаров, Ѕорислав —тефанов, Ќиколай »лиев и »вайло —лавов

»зпълнителната агенци€ за насърчаване на малките и средните предпри€ти€ (»јЌћ—ѕ) ще се опита да облекчи ситуаци€та с н€колко нови мерки, сподели нови€т изпълнителен директор на агенци€та Ќикола —то€нов.

»јЌћ—ѕ ще се опита йерархично да сегментира фирмите в Ѕългари€ според техни€ стадий на развитие, така че да насочи конкретни мерки, с помощта на които компаниите да се развиват от най-долни€ (иде€та за бизнес) до най-горни€ сегмент (износ). ѕричината за сегментаци€та и бъдещите мерки е фактът, че наши€т пазар е малък и една фирма, какъвто и пазарен д€л да има у нас, н€ма как да се развие, за да бъде достатъчно конкурентоспособна на чуждите компании, каза Ќикола —то€нов.

„јко обаче много развием компаниите, те ще останат без достатъчно кадри – добави изпълнителни€т директор. – «атова се мисли по прилагането на дуална система за обучение. “ук и фирмите ще тр€бва да поемат сво€та рол€ чрез част от обучението на млади кадри, които да могат да навл€зат в практиката, а един-два дни да имат и теоретическа подготовка в учебно заведение. “ака тези кадри скоро ще могат да започнат реално да работ€т в н€ко€ компани€. ¬ тези обучени€ ще имаме нужда от помощта на бизнеса, защото целта на споменатото сегментиране е фирмите, които са на по-преден етап, да предадат опита си на тези след т€х в развитието си. ќпитът ми сочи, че това е изключително полезно и за самите обучаващи, защото те самите разбират н€кои неща за себе си, преподавайки ги на н€кой друг.“

√еорги Ѕрашнаров отбел€за, че »јЌћ—ѕ е един от най-важните партньори за бъдещото развитие на » “ у нас и се съгласи с Ќикола —то€нов. „јз също споменах проблема с кадрите, който спира доброто развитие на сектора, и ви увер€вам, че отсега се мисли по въпроса. ƒоколко фирмите са готови – ако минете през —офийски€ или “ехнически€ университет и попитате хората от първи или втори курс, едва ли повече от 10% н€ма да са такива, които вече работ€т в н€ко€ от тези фирми. “ака че, компаниите са си взели поуката и дори прекал€ват с това, че гол€ма част от младежите не ход€т в университетите. Ќо фирмите също порасват и разбират, че това не е добре. ќпитваме се да наложим регулаци€, каквато има и в √ермани€ – студентите да могат да работ€т максимално 20 часа на седмица, за да могат все пак да посещават фундаменталните науки, които на фирмите не им е работа да преподават. “ака след 2-3 г. тези млади специалисти ще имат възможност не просто да са добри зана€тчии, а да израстнат като архитекти, дизайнери, проектни мениджъри и т. н.“, каза той.

«аместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма ¬иолета Ћорер също адресира н€колко мерки на държавно ниво, цел€щи да доведат до повече добре образовани кадри за сферата на » “. „Ќие си даваме сметка, че този сектор не може да бъде конкурентен на световни€ пазар, ако не разчита на добре квалифицирани специалисти“, изтъкна т€ още при откриването на кръглата маса. «атова и ведомството води интензивни разговори с ћинистерството на образованието за модифициране на образователните програми към нуждите на бизнеса, добави т€. „¬ «акона за насърчаване на инвестициите са предвидени специални стимули за обучение – възможност, от ко€то се възползват все повече високотехнологични компании. –азчитаме много и на Sofia Tech Park – проект, който тр€бва да събере на едно м€сто научните разработки с потенциал за пазарна реализаци€, бизнесът, който има нужда от т€х, и структурите, които могат да финансират този процес. ѕроектът е в интензивна подготвителна фаза, подписан е договор за финансиране на определени дейности по ќперативна програма „–азвитие на конкурентоспособността на българската икономика“. –аботим съвместно с представители на научните среди и бизнеса, подписани са меморандуми за сътрудничество с “ехнически€ университет, ЅјЌ и —офийски€ университет. »нтересът към проекта от страна на бизнеса нараства непрекъснато, а нашата основна цел е Sofia Tech Park да стане притегателно м€сто за научни€ капацитет и иновативните компании от страната и региона, да предлага уникална база за развитие, да стане не само национален, но и балкански център за новаторство, технологии и икономика на знанието“, за€ви ¬иолета Ћорер.

»вайло —лавов, член на Ѕорда на Ѕјј и изпълнителен директор на Bulpros (Ѕулпрос), обаче изтъкна по време на събитието, че огромен проблем е не просто недостигът на образовани кадри, а като ц€ло намал€ването на населението. „ олкото повече намал€ваме, толкова по-гол€ма ще става нуждата от специалисти“, за€ви той, добав€йки, че в Ѕългари€ по-скоро ще дойдат да работ€т » “ специалисти от ”крайна, отколкото от √ермани€, въпреки че на хората от ”крайна им е значително по-трудно да дойдат да работ€т у нас. —поред него, държавата тр€бва усилено да работи върху улесн€ването на внас€нето на чуждестранни професионалисти от най-различни страни, а да не разчита само на ползите от членството си в ≈вропейски€ съюз.

Ќед€лка …оловска сподели, че резултатите от проучване на ICT Media, направено сред българските износители преди година, показват, че за своите успехи те най-много разчитат на именно собствените си служители, на техните квалификации и на вътрешните си иновации. ѕоддръжката на държавата бе едва на пето м€сто. ƒали това класиране може да се подобри с помощта на резултатни мерки, насочени към насърчаването на вноса на професионалисти, увеличаването на естествени€ прираст на населението и подобр€ването на образованието? —ъс сигурност!

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас