“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
07 €ну
2013
 
 

¬и  –усе управл€ва своите активи и услуги с √»—

ѕроектът, изпълнен от ≈—–» Ѕългари€, обедин€ва ц€лата налична информаци€ за ¬и  системата на дружеството в единна геобаза данни.

7825 прочитани€

ѕрез 1961 г. с ”каз на ћинистерски съвет е основано едно от най-големите ¬и  предпри€ти€ в Ѕългари€ – „¬и “ ќќƒ-–усе. ƒружеството предостав€ услуги по водоснабд€ване и канализаци€ в 86 населени места на територи€та на област –усе, като негови съдружници са държавата, в лицето на ћинистерството на регионалното развитие и благоустройството, и 8 общини в –усенска област.

»нж. —ава —авов, управител на водоснабдителното дружество „¬и “ ќќƒ-–усе.

Ќа снимката: »нж. —ава —авов, управител на водоснабдителното дружество „¬и “ ќќƒ-–усе

ќрганизирана в 10 експлоатационни района, дейността на ¬и  оператора включва процесите по добиване, обеззараз€ване, транспортиране, разпредел€не и достав€не на вода до потребителите и съответно нейното последващо отвеждане и пречистване. ќсвен предостав€нето на услуги по водоснабд€ване и канализаци€, дружеството отговар€ още за поддръжката, експлоатаци€та и развитието на водоснабдителната и канализационна мрежи. 

Ѕизнес предизвикателства, довели до необходимостта от »“ проекта

¬изитка на »“ проекта

»ме: „√еографска информационна система за нуждите на „¬одоснабд€ване и канализац舓 ќќƒ-–усе“

¬ъзложител: „¬одоснабд€ване и  анализац舓 ќќƒ - –усе

»зпълнител: ≈—–» Ѕългари€

ƒата на стартиране/дата на приключване: 21.06.2011 г.- 17.12.2012 г.

Ѕюджет: 764 427 лв. без ƒƒ—

„¬и ” ќќƒ – –усе, като  повечето ¬и  оператори у нас, се изправ€ пред множество предизвикателства в стремежа си да предостав€ качествени и надеждни ¬и  услуги, отговар€щи на европейските и световни стандарти. ≈дин от основните проблеми, с които се сблъсква предпри€тието, е загубата на питейна вода – загуба, ко€то освен до увеличаване на производствените разходи, може да доведе и до санкции, посредством въведените от държавата икономически лостове.

ƒруго предизвикателство е необходимостта от  повишаване надеждността на предлаганите ¬и  услуги, а именно  осигур€ване на водоснабд€ване и канализаци€ на населението с минимални аварийни и ремонтни престои.

«а решаването на тези проблеми, а и за осъществ€ването като ц€ло на едно информирано и ефективно управление на ¬и  мрежите, позвол€ващо предостав€нето на качествени услуги, е необходим интегриран поглед върху активите на предпри€тието. Ќеобходимо е да се събере и интегрира ц€лата налична информаци€ за ¬и  системата на дружеството в единна геобаза данни. ≈динствено на база въведената и интегрирана информаци€ за местоположението и техническите характеристики на активите, истори€та на повредите, адресната база, кадастъра, регулаци€та и т.н., могат да се извършват необходимите анализи, да се оптимизират ремонтните дейности и да се взимат информирани оперативни и управленски решени€.

≈то защо на 27.03.2012 г. „¬и “ ќќƒ-–усе стартира проект за разработване на интегрирана географска информационна система за нуждите на предпри€тието. «а изпълнител на проекта бе избрана фирма ≈—–» Ѕългари€.

÷ели и конкретни стъпки за реализирането им

Ќачална страница на √»— за ¬и -–усе

ѕосредством въвеждането на √»—, „¬и ” ќќƒ-–усе цели създаването на единна корпоративна система за управление на активите на предпри€тието и предостав€ните ¬и  услуги. »“ решението има за цел да осигури на служителите бърз достъп до актуална и изчерпателна информаци€ за ¬и  системата, обслужването на клиенти, поддържането и експлоатаци€та на мрежите, като по този начин позволи извършването на множество видове справки и анализи.  ато резултат се подпомагат и оптимизират процесите по управление, експлоатаци€ и поддръжка на ¬и  мрежите и съоръжени€та, дейностите по проучване и планиране, диспечиране и инспектиране, обслужването на клиенти, управлението на аварийни и ремонтни дейности, управлението на инвестиционни проекти и много други.

¬ъзможности на √»— за изготв€не на справки и анализи за ¬и -–усе

¬ този контекст, проектът и заложените в него дейности са конкретни и измерими стъпки в посока изпълнение изисквани€та на «акона за водите, тъй като неговото изпълнение допринас€ за увеличаване качеството и надеждността на предостав€ните ¬и  услуги, като същевременно ще се намал€т общите загуби на вода. »зграждането на √»—, също така осигур€ва прозрачност в работата на предпри€тието пред регулаторните органи, гражданите и бизнеса като предостав€ възможност за обмен на информаци€ на специалистите от „¬и “ ќќƒ-–усе с общините, държавните структури (ћ––Ѕ, ћќ—¬, ƒ ≈¬– и т.н.), другите ¬и  оператори и потребителите на услуги.  

»нформационната система

— √»— ¬и -–усе управл€ва подадените сигнали и авариите и ремонтите

«а да реализира заложените в проекта цели, екипът на ≈—–» Ѕългари€ първоначално осъществ€ва анализ на бизнес процесите и основните дейности на дружеството, както и такъв на съществуващата структура и данните на ¬и  мрежите. Ќа база този анализ и направените изводи е проектирана и разработена географската информационна система на предпри€тието.

»зградена на модулен принцип, т€ обхваща всички основни дейности във ¬и  дружеството, като подпомага и оптимизира следните бизнес процеси:   

- ”правление на активите, в това число ¬и  мрежите и съоръжени€та;
- »здаване на изходни данни за проектиране;
- —ъгласуване на работни проекти;
- ”правление на експлоатационни дейности;
- —ключване на предварителни и присъединителни договори;
- ”правление на аварийни дейности;
- ”правление на инвестиционни проекти и програми;
- ƒруги.

ќписание на технологичното решение

√»— помага и в управлението на инвестиционните проекти

√»— за „¬и “ ќќƒ-–усе е разработена като информационна система с централизирана сървърна архитектура, ко€то създава и поддържа централизиран информационен, софтуерен и хардуерен ресурс. »нформационната база на системата е изградена като геобаза от данни, обедин€ваща ц€лата информаци€ за обектите и съоръжени€та на ¬и  мрежите, адресите, кадастъра, сигналите и авариите, клиентите, проектите и др. √еобазата от данни съхран€ва пространствената и описателната информаци€ и предостав€ интегриран достъп на потребителите до не€. ядро на системата се €в€ва сървърната й част.

¬ не€ са съсредоточени функциите за управление на потребителите, осигур€ване на достъпа до информаци€та, основната обработка на данните, в това число геообработка и предостав€не на геопространствени услуги.

ќсигур€вайки основните функции на системата, сървърната част на »“ решението включва:
- ÷ентрализирана геобаза от данни;
- ѕриложен геосървър;
- ”еб сървър на системата;
- ”слуги, публикувани от геосървъра и уеб сървъра.

 лиентската част на системата се състои от два вида клиенти – ƒесктоп и ”еб. ƒесктоп клиентите осигур€ват функциите по управление на геобазата данни, редактиране на графичните и атрибутните данни за мрежата, осигур€ване на моделирането и др. ¬заимодействието между сървърната част на системата и десктоп клиентите се осъществ€ва посредством корпоративната компютърна мрежа, а тази между сървърната част и уеб клиентите – посредством корпоративната мрежа и/или чрез Internet.
√»— за ¬и  –усе е проектирана и разработена със сервизно-ориентирана софтуерна архитектура, включваща слоевете „ѕотребителски приложен舓, „Ѕизнес логика и услуги“ и „»нформационна база“.

“рите сло€ са изградени на база технологии на Esri и Microsoft. »зползвани са система за управление на бази данни MS SQL 2012 Standard, Esri ArcGIS for Server Standard и ArcGIS for Desktop Standard.
ArcGIS for Server Standard предостав€ базовата инфраструктура за създаване на ориентираната към услуги архитектура на √»— за управление на активите и предостав€ните ¬и  услуги. —офтуерът осигур€ва публикуване на пространствени данни в »нтернет, управление на геоданни и геопроцесинг на сървъра. ArcGIS for Server позвол€ва поддръжка на неограничен брой уеб клиенти, ползващи стандартен браузър – Internet Explorer, Mozilla и др. —офтуерът поддържа растерни и векторни пространствени данни и предостав€ широк набор от геопространтвени услуги и инструменти на сървъра за създаване и публикуване на географски уеб приложени€.

¬ комбинаци€ с геосървъра, за целите на проекта, е доставен още настолен професионален десктоп клиент – ArcGIS for Desktop Standard. ѕродуктът представл€ва ц€лостна настолна географска информационна система за редактиране и управление на данни. ArcGIS for Desktop Standard позвол€ва създаване и редактиране на геобази данни, в това число топологи€, връзки, атрибути и правила, моделиране на комплексни, многопотребителски работни процеси, извършване на разширени анализи и др.

Eфект от »“ решението

„–азработената √»— система не само допринас€ за модернизиране управлението на предпри€тието, но и оптимизира значително оперативните дейности и повишава ефективността на работните процеси, сподел€ инж. —ава —авов, управител на водоснабдителното дружество - ќсновните ползи от внедр€ването на »“ решението се израз€ват предимно в по-ефективното управление и експлоатаци€ на ¬и  мрежите, благодарение на бързи€ и лесен достъп на служителите до ц€лата информаци€ за ¬и  мрежите и съоръжени€. —ъбрана и интегрирана в единна геобаза данни, т€ позвол€ва например извършването на бързи анализи за зоните на спиране на водоподаването, в това число с кои арматури от мрежата може да се осъществи то. ¬недрената √»— намал€ва времето за ремонтни дейности поради подобрената подготовка, планиране и информационна обезпеченост на техническите екипи. ¬ този контекст, проектът е една гол€ма крачка в посока реализиране на ефективно, основано на най-съвременни информационни технологии, управление, отговар€що на европейските стандарти.“

ѕотенциал за развитие на системата

“ака създадената √»— за управление на активите и предостав€ните от оператора ¬и  услуги позвол€ва лесно надграждане, мащабиране и гъвкава пренастройка. —истемата притежава широки възможности за развитие, благодарение на нейната отвореност към различни стандарти, формати на данни и услуги, както и поради възможността за добав€не/създаване на нови функции без необходимост от преработване на архитектурата или структурата на базата данни.

—офтуерната и хардуерната архитектура са проектирани и реализирани така, че да осигур€т възможност за многократно увеличение на бро€ на потребителите само чрез използване на стандартни средства – браузър и достъп до »нтернет среда. ¬недреното решение позвол€ва  интеграци€ с други »—, в това число CRM, Billing, софтуерни продукти за хидравлично моделиране и др. Ќещо повече, то позвол€ва добав€не на мобилни клиенти в архитектурата на системата без допълнителна разработка.

”стойчивостта на разработената √»— и на проекта като ц€ло се гарантира благодарение на обучените за целта експерти от ¬и  предпри€тието, които ще поддържат и актуализират новоизградената система.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас