“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
11 дек
2012
 
 

ќбщина јсеновград внедри уникална за Ѕългари€ √»— за туристически атракции

9169 прочитани€

–азположена в ёжни€ ÷ентрален регион на Ѕългари€, община јсеновград обхваща територи€ от над 650 кв.км и се €в€ва естествена връзка между ÷ентрална Ѕългари€, –одопите и Ѕеломорието. “ова нейно благопри€тно географско разположение, в комбинаци€ с уникалното съчетание на планина с равнина, е причина јсеновград и районът около него да бъдат заселени още от най-дълбока древност и на територи€та на общината да се намират едни от най-значимите културни, исторически и природни забележителности у нас. Ќещо повече, в община јсеновград  е разположена най-гол€мата в Ѕългари€ концентраци€ на свети места – четири манастира, трийсет и три църкви, шейсет параклиса и множество светилища, н€кои от които от най-дълбока древност.

¬изитка на »“ проекта

»ме: „–азработване на географска информационна система (√»—) за туристическите атракции в община јсеновград, доставка на базов софтуер и цифрови модели/геобаза данни“

¬ъзложител: ќбщина јсеновград

»зпълнител: ≈—–» Ѕългари€

ƒата на стартиране/дата на приключване: 16.08.2012г. – 13.11.2012г.

Ѕюджет на проекта: 298 000 лв. без ƒƒ—

≈то защо политиката и визи€та за развитие на община јсеновград са насочени към постигане на високо качество на живот  на жителите на общината, основано на максимално използване на климатичните услови€, разполагаемите природни ресурси, икономически€ и човешки€ потенциал, културните традиции и историческото наследство. «а реализирането на тази визи€, програмата за развитие на община јсеновград постав€ именно туризма като един от приоритетните  отрасли  за общината и залага като основна цел превръщането на јсеновград  в признат и утвърден туристически център за вътрешен и международен туризъм. “ова е и причината, поради ко€то усили€та на общинската администраци€ на јсеновград са насочени именно към максимално използване на даденостите на общината и превръщането на богатото й културно-историческо наследство във визитна нейна картичка.

Ѕизнес предизвикателства, довели до необходимостта от »“ решението

«а превръщането на јсеновград в атрактивна и предпочитана туристическа дестинаци€, общинската администраци€ е изправена пред множество предизвикателства. ≈дин от основните проблеми се €в€ва фактът, че гол€ма част от ценното природно и културно наследство, с което разполага общината, остава  почти непознато. ћного малко са тези, които зна€т, че в община јсеновград се намира единствени€т по рода си у нас ѕалентологичен музей, в който се помещава уникален не само за Ѕългари€, но и за света, скелет на динотериум с височина от 4,5 м. и дължина от почти 7 м., или са чували за скални€ феномен Ѕеланташ, който представл€ва  древно тракийско скално светилище  от кра€ на IV в. - началото на V в.  след ’риста. «а съжаление попул€ризирането на туристическите атракции, намиращи се на територи€та на община јсеновград е крайно недостатъчно. Ќалице е и териториална концентраци€ на туризма, тъй като н€кои от туристическите атракции остават пренебрегвани от туристите, поради което се получават сериозни флуктуации в посещаемостта – директно следствие от недобре развитата географска структура на туризма. Ћипсва и така необходими€т електронен регистър на културно-историческото наследство и природните забележителности в общината, който да позвол€ва т€хното ефективно управление и попул€ризиране.

ƒ-р ≈мил  араиванов, кмет на община јсеновград.

Ќа снимката: ƒ-р ≈мил  араиванов, кмет на община јсеновград.

«а решаването на всички тези проблеми, община јсеновград стартира проект „–азработване на географска информационна система (√»—) за туристическите атракции в община јсеновград, доставка на базов софтуер и цифрови модели/геобаза данни“ като част от проект „јсеновград – свещената порта на –одопите“, финансиран в рамките на ќперативна програма „–егионално развитие“.

÷ели и конкретни стъпки за въвеждане на »“ решението

–азработването на географска информационна система за туристическите атракции в община јсеновград цели да постигне оптимално и ефективно използване на туристически€ потенциал на общината. ѕосредством създаването на електронен регистър с информаци€ за туристическите атракции, в това число снимков и видео материал, се цели изграждането на така необходимата геобаза данни за туристическите обекти, ко€то да подпомогне т€хното ефективно управление и попул€ризиране. »зграждането на специален геопортал, като част от проекта, позвол€ващ на посетителите му да се разход€т по картата на община јсеновград и да разгледат туристическите забележителности на нейната територи€, има за цел да промотира и предостави повече информаци€ за богатото хил€долетно културно-историческо наследство на района, като по този начин повиши интереса към него. ÷елта на триизмерните модели на всички туристически атракции в общината и на виртуалната разходка на јсеновата крепост, е постигането на едно по-атрактивно, интересно и съвременно попул€ризиране на туристическите атракции, което до доведе до по-гол€м интерес към т€х и допринесе за развитието на туризма в региона.

√еопортал за туристически атракции в община јсеновград.

≈то защо заложените в проекта дейности са конкретни и измерими стъпки в посока осъществ€ване на споменатата визи€ за развитие на община јсеновград. ѕроектът е ориентиран към прилагане на най-съвременни високотехнологични и иновативни √»— технологии в комбинаци€ с 3D модели, с помощта на които не само да бъде използван оптимално, но и да се повиши регионални€т туристически потенциал за развитие на общината.


»нформационната система

«а постигането на заложените в проекта цели екипът на ≈—–» Ѕългари€ първоначално извършва анализ на информационното осигур€ване на предостав€ната и искана информаци€ от община јсеновград по отношение на културните, историческите и природните ресурси, дейностите за т€хното обнов€ване и реставраци€  и необходимостта от подобр€ване в тази сфера. ѕроучен и анализиран е процесът на информационно взаимодействие между общинската управа, гражданите и бизнеса. Ќа база тези анализи е проектирана еографска информационна система, ко€то оптимизира процесите и осигур€ва ефективното взаимодействие на общината с граждани, бизнеса и трети страни, с оглед гарантирането на по-добри услуги в областта на туристическите атракции.

–азработената √»— се състои от подсистема „“уристически атракции“, подсистема „ѕубликуване на данни“ и модул за администриране.


- ѕодсистема „“уристически атракции”

ќсновните функции на подсистемата са съсредоточени в уеб приложение за ползване от служителите на община јсеновград. ѕодсистемата позвол€ва въвеждане и редактиране на  туристически забележителности в специално създаден за целта електронен регистър, визуализиране на атракциите върху динамична карта и извършване на богата палитра от пространствени анализи и справки. —лужителите на община јсеновград имат възможност да въвеждат и редактират информаци€та в електронни досиета на туристическите атракции, в това число да прикачат документи към различните забележителности.


- ѕодсистема „ѕубликуване на данни”

“ози модул позвол€ва публикуване на данни за туристическите атракции в община јсеновград в »нтернет в специално разработен за целта √еопортал, който осигур€ва достъп на туристи, граждани, бизнеса и трети страни до богато съдържание от информаци€ за културно-историческите и природни забележителности на територи€та на общината. ѕодсистемата публикува данните, въведени в системата посредством модула „“уристически атракции“ и тези, заредени с помощта на настолни€ професионален десктоп клиент.

√еопорталът е разработен на три езика – български, английски и руски, тъй като има за цел да попул€ризира туристическите атракции в общината, не само на вътрешни€, но и на международни€ пазар. “ой позвол€ва на посетителите да разглеждат забележителностите, като научават повече за това къде се намират те, как се стига до т€х, каква е истори€та им и свързаните с т€х легенди и проекти.

 арта на забележителностите в община јсеновград.

ќсвен снимков и видео материал, геопорталът предостав€ още 3D модели на всички туристически атракции. “ака той позвол€ва на потребителите да разглеждат забележителностите от всеки един ъгъл, което допринас€ за добиването на по-пълна и ц€лостна представа за атракци€та.

 ато част от геопортала е разработена и интегрирана в него и виртуална разходка на јсеновата крепост. «а целта са извършени заснемани€ и измервани€ на обекта с цел събиране на изходни данни.  репостта, всички нейни детайли и заобикал€щата € околна среда са заснети с фотографска техника от различни гледни точки. ¬сички изображени€ са обработени посредством специална технологи€ на „зашиване“ и в последствие интегрирани в уеб-базиран софтуер за виртуална разходка, който отговар€ на всички уеб стандарти.

360-градусова виртуална разходка  на јсеновата крепост.

–азработената 360-градусова виртуална разходка на јсеновата крепост може да бъде отворена през геопортала и предостав€ възможност на потребител€ да се разходи виртуално из крепостта, избирайки интерактивни точки, по които да се предвижва по предварително определени пътеки. 360-градусовата разходка на јсеновата крепост позвол€ва на посетителите на геопортала да придоби€т богати впечатлени€ и усещане за реалистично посещение на забележителността.       

≈лементи и технически характеристики на приложението

√еографската информационна система за туристическите атракции в община јсеновград е изградена като централизирана такава. “€ създава и поддържа единна централизирана база от данни и осигур€ва онлайн достъп на всички потребители до нейните функции и възможности, в зависимост от техните права за достъп. ƒесктоп потребителите могат да достъпват функциите на системата през LAN на общината, а уеб потребителите – чрез »нтернет браузър.

–ешението е базирано на технологии на Esri и Microsoft. »зползвани са система за управление на бази данни MS SQL 2012 Standard, Esri ArcGIS for Server Standard 10.1 и ArcGIS for Desktop Standard 10.1.

ArcGIS for Server Standard предостав€ базовата инфраструктура за създаване на ориентираната към услуги архитектура на √»— за туристическите атракции в общината. ѕродуктът осигур€ва публикуване на пространствени данни в »нтернет, управление на геоданни и геопроцесинг на сървъра. ArcGIS for Server позвол€ва поддръжка на неограничен брой уеб клиенти, ползващи стандартен браузър – Internet Explorer, Mozilla и др. —офтуерът поддържа растерни и векторни пространствени данни и предостав€ широк набор от геопространтвени услуги и инструменти на сървъра за създаване и публикуване на географски уеб приложени€.

¬ комбинаци€ с геосървъра, за целите на проекта, е доставен още настолен професионален десктоп клиент – ArcGIS for Desktop Standard. ѕродуктът представл€ва ц€лостна настолна географска информационна система за редактиране и управление на данни. ArcGIS for Desktop Standard позвол€ва създаване и редактиране на геобази данни, в това число топологи€, връзки, атрибути и правила, моделиране на комплексни, многопотребителски работни процеси, зареждане на CAD и ZEM файлове, извършване на разширени анализи и др.

«а постигането на заложените в проекта цели са доставени още и цифрови данни на град јсеновград и община јсеновград, отговар€щи съответно на карти ћ: 1:100 000 и ћ 1:5000.

Eфект от »“ решението

„–азработената географска информационна система за туристически атракции по проекта „јсеновград – свещената порта на –одопите” е единствената в Ѕългари€ и н€ма аналог, за€ви д-р ≈мил  араиванов, кмет на община јсеновград – “€ отговар€ на добрите световни практики и е един напълно нов за страната ни модел на попул€ризиране на туристически атракции. ƒопълнителен неин плюс е, че позвол€ва интеграци€ с други информационни системи. »нфраструктурата на информационните технологии по проекта създава и поддържа единна централизирана база данни и осигур€ва онлайн достъп на всички потребители. Ќие вече гарантираме най- добрите услуги в областта на туристическите атракции.”

“риизмерен модел на јсеновград.

ѕосредством създадени€ електронен регистър на забележителностите, служителите имат възможност да управл€ват ефективно туристическите атракции на територи€та на общината и същевременно да предостав€т информаци€ за т€х на трети страни по един нов, съвременен начин. –азработени€т геопортал позвол€ва на посетителите да разглеждат картата на забележителности, да получават повече информаци€ за т€х и на тази база да планират сво€та почивка в јсеновград. —ъвременни€т начин, по който е поднесена ц€лата информаци€ в комбинаци€ с триизмерните (3D) модели и виртуалната разходка на јсеновата крепост, отговар€ на световните добри практики и представл€ва един нов за Ѕългари€ модел на попул€ризиране на туристическите атракции.

ѕотенциал за развитие

“ака създадената √»— за туристическите атракции в община јсеновград позвол€ва надграждане, мащабиране и гъвкава пренастройка. —истемата притежава широки възможности за развитие, благодарение на нейната отвореност към различни стандарти, формати на данни и услуги, както и поради възможността за добав€не/създаване на нови функции без необходимост от преработване на архитектурата или структурата на базата данни, което се дължи на сервизно ориентираната й архитектура. —истемата позвол€ва  интеграци€ с други »—, както и добав€не на различни типове клиенти и нови работни места.

”стойчивостта на разработената √»— за туристическите атракции в община јсеновград и на проекта като ц€ло се гарантира благодарение на обучените за целта 10 експерта от общинската администраци€ на јсеновград, които ще поддържат и актуализират новоизградената система.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас