“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | „овешки ресурси
13 мар
2012
 
 

8 младежи с аутизъм стажуват в родни » “ организации

ќчаквани€та в резултат от пилотни€ проект са разработени€т метод за обучение и заетост на аутисти да се приеме като стандарт за вс€ка индустри€, ко€то използва »“ в работата си.

11845 прочитани€

 онстанца √ригорова, в. Computerworld Ѕългари€

20 младежи с разстройства от аутистични€ спектър преминаха теоретично и практическо обучение по специална методика за работа с основни компютърни приложени€, а 8 от т€х в момента стажуват и работ€т в »“ фирмите Ѕалкан сървисис, Ћаджър, Melon Technologies, Ќемечек, Software AG Development Center Bulgaria, както и в ≈вропейски софтуерен институт - ÷ентър »зточна ≈вропа (≈—» ÷»≈) и във ¬арненски€ свободен университет "„ерноризец ’рабър". „етирима от участниците са успели да вземат сертификат за компютърна грамотност.

“ова е малка част от постигнатото от участниците в пилотни€ проект “–азработване и пилотиране на модел за обучение и заетост на хора с разтройства от аутистични€ спектър в » “ сектора”, съфинансиран от ≈вропейската комиси€. »нициативата се изпълн€ва от ≈—» ≈—» ÷»≈, —дружение “јсоциаци€ јутизъм” и Ѕългарската асоциаци€ на софтуерните компании (Ѕј— ќћ).

ѕрез месец юли 2010 г. програма “ѕ–ќ√–≈—” на отдел “–авни права и социално включване” към ƒирекци€ “ѕравосъдие” на ≈— об€ви конкурс за финансиране на проекти за пилотно осигур€ване на заетост на хора с разстройства от аутистични€ спектър. ѕодадени са над 50 проекта от всички държави членки на ≈—. —амо четири от кандидатурите са одобрени за финансиране, като сред т€х и предложението на ≈—» ÷»≈, Ѕј— ќћ и “јсоциаци€ јутизъм”.

“«а съжаление на теори€ и по документи има възможност за подкрепа на хората с увреждани€ в Ѕългари€, но на практика младежите, които се включиха в проекта, са били регистрирани в бюрата по труда по 3 години и така и не са получили предложение за заетост”, каза ћирена ¬елкова, председател на “јсоциаци€ јутизъм”. 20-те участници в инициативата са всъщност първите желаещи да се включат, а не е правен специален подбор. “—траховете на родителите и на самите хора с увреждани€ как ще бъдат интегрирани, са големи и желаещите много плахо за€виха готовността си да участват”, допълни ¬елкова. ¬ Ѕългари€ младежите са били години наред извън интегрираната форма на образование и повечето от т€х не са се сблъсквали с работната среда, преди да се включат в проекта. „есто хората се притесн€ват да вземат документа, описващ наличието на разстройство в развитието, а родителите на деца и младежи, които се справ€т по-добре и са по-самосто€телни, премълчават тази информаци€, за да не ограничат възможностите им за развитие.

√еорги Ўарков, управител на ≈вропейски софтуерен институт - ÷ентър »зточна ≈вропа (≈—» ÷»≈), и «орница –усинова, заместник-министър на труда и социалната политикаѕрез обучение в рамките на проекта преминаха и работодатели и техни служители, за да доби€т нужните умени€ за работа с младежите със специфични потребности, тъй като хората с аутизъм изпитват затруднени€ с комуникаци€та, езика на т€лото, мимиките и интонаци€та, с очни€ контакт, с възприемането и интерпретациите на емоциите на останалите хора. —ъщевременно обаче се оказва, че аутистите често се откро€ват с много по-висока от средната за обществото интелигентност, и са изключителни перфекционисти в работата си. ¬ този смисъл много подход€ща работа за т€х е тестване на софтуерни продукти за грешки или за достъпност за хора с увреждани€, администриране на данни и др.
√рупа експерти от “јсоциаци€ јутизъм” осигури подкрепа на хората с аутизъм и на работодателите в обучителни€ и работни€ процес през цели€ проект и след приключването му.

јутизмът по света и у нас
 јутизмът е сериозно нарушение. ћакар навремето да се считаше, че този тип разстройства са р€дкост, клиничните изследвани€ показват, че разпространението на аутизъм и на разстройства от аутистични€ спектър (ASD) са 60 на 10 000 души, твърд€т от международната асоциаци€ Autism-Europe. ѕон€кога аутизмът е комбиниран с други увреждани€, например синдром на ƒаун, епилепси€, синдром на –ет, или “уберозната склероза. Ќаред с “класически€ аутизъм”, нарушени€ като синдрома на јспергер и первазивни разстройства на развитието (Pervasive Developmental Disorder - Not Otherwise Specified - PDD-NOS) също се включват в ASD. ƒори в съвременното общество, поради неточна диагноза или некачествено обслужване, много хора с аутизъм не получават адекватна грижа. ћнозинството от аутистите са мъже. ѕо последни данни, около 60 на сто от хората с ASD са от нормално до много талантливи. ѕрез последните 20 години, бро€т на децата с диагноза аутизъм в —јў е нараснал 10 пъти. ѕо данни на Autism Society of America от 2010 г., едно на всеки 110 деца има разстройство от аутистични€ спектър. ¬ ≈вропа един на всеки 150 души страдат от ASD. ¬ъв ¬еликобритани€ аутистите са над половин милион, в Ѕелги€ са около 73 500. ¬ Ѕългари€ не е налична официална статистика за бро€ на децата с аутизъм, но по неофициална информаци€, те са между 16 000 и 20 000.

“ѕроектът даде възможност и на самите работодатели да преодоле€т страха от юридическата страна на наемането на човек с увреждане. «атова разработихме и методика за наемане на хора с ASD, ко€то да обучи кандидатите на определени технически умени€, и да научи представителите на фирмите как да се държат с тези служители със специфични възможности. ћакар и само месец след началото на стажовете, вече имаме уверени€ за повечето от стажантите, че ще останат на работа под различна форма на заетост на работа в »“ компаниите. «а останалите ще търсим варианти за реализаци€”, каза √еорги Ўарков, управител на ≈—» ÷»≈. “ой допълни, че се над€ва на подкрепа от страна на институциите изработени€т в рамките на проекта метод за обучение и заетост на аутисти да се приеме като стандарт за вс€ка индустри€, ко€то използва »“ в работата си, като допълни, че моделът е приложим за всички хора в неравностойно положение. ƒруга логическа стъпка от страна на държавата според Ўарков е всички центрове, които се занимават с обучени€ на хора с увреждани€, да бъдат регистрирани в една мрежа и да получават съфинансиране на дейността си по облекчена и €сна процедура. —ъщото се отнас€ и за работодатели и фирми, които ги приемат на стаж и работа, и в допълнение се бор€т с бюрократични и правни ограничени€.

ќбучителната програма и методиката за адаптирана заетост, разработени в рамките на проекта, ще бъдат публично достъпни за всички заинтересовани лица. »де€та е тази методика да залегне в Ќационалната програма за развитие: Ѕългари€ 2020, дебатите по определ€нето на приоритетите в ко€то предстои в ћинистерски€ съвет и в ѕрезиденството, както и да се заложи в Ќационални€ план за действие по заетостта, изготв€н от социалното министерство.

““ова е един прекрасен модел как с помощта на бизнеса, хората, които имат н€какви различи€ могат да бъдат приети в обществото, за€ви «орница –усинова, заместник-министър на труда и социалната политика. - — малко средства и добрата вол€ на работодателите можем да дадем възможност на младежите хора да намер€т реализаци€ в живота, особено във време на криза, когато Ѕългари€ е изправена пред тежкото предизвикателство да се справи с младежката безработица. Ќие можем да подкрепим с възможности за финансиране за този и за следващи€ програмен период промотиране на подобен вид практики посредством оперативна програма “„овешки ресурси”, и ≈вропейски€ социален фонд.”

“Ќад€вам се този модел да получи подкрепа от институциите, така че да се превърне в национална политика, тъй като в ситуаци€ на криза, инвестици€та в този сектор ще намали икономическата цена на социалната интеграци€, каза ћари€ «латарева, ръководител на офиса на ѕрограмата за развитие на ќќЌ (ѕ–ќќЌ) Ѕългари€ - –аботата на ѕрограмата на ќќЌ за развитие в Ѕългари€ приключва, но ние искаме да подкрепим разпространението на този модел и в други държави и създаването на международни партньорства.”

“«а хората с увреждани€ и в частност за онези с разстройства от аутистични€ спектър се говори малко, още по-малко се прави. —поред първи€ световен доклад за хората с увреждани€, изготвен от световната здравна организаци€ и —ветовната банка миналата година, над 1 милиард човека, или около 15% от населението на зем€та, живее с н€каква форма на увреждане, като този д€л продължава да нараства. Ќай-гол€мото малцинство в света се €в€ват хората с увреждани€”, об€сни «латарева.
ƒискриминаци€та, изолаци€та и социалното изключване на тези хора са факт както в глобален мащаб, така и за Ѕългари€, посочи «латарева.

»ван «ахариев, директор на  онфедераци€та на работодателите и индустриалците в Ѕългари€ ( –»Ѕ) за€ви, че финансирането на образованието като елемент от корпоративната социална отговорност е приоритет на бизнеса и се възприема като инвестици€ в бъдещето и като механизъм за баланс между частните и публичните интереси. “—оциалната интеграци€ на хората в неравностойно положение не тр€бва да се приема само като конюнктурно средство или начин за социална защита, а приложена като реална практика, т€ може да има потенциал за решаването на проблемите със заетостта и за подобр€ване на качеството на живота.”, категоричен беше «ахариев.

ƒЌ≈— призова за лечение на децата с редки и тежки забол€вани€ у нас
ƒЌ≈— призова за лечение на децата с редки и тежки забол€вани€ у нас√ражданско движение за национално единство и спасение (ƒЌ≈—) изпрати на 11 март отворено писмо до ѕредседател€ на народното събрание, ѕрезидента, ћинистър-председател€, вицепремиера и ћинистър на финансите, ћинистъра на здравеопазването и ќмбудсмана на Ѕългари€, в което призовава за спешни мерки, които да гарантират ефективното и навременно лечение и рехабилитаци€ на децата с редки и тежки забол€вани€ у нас. ¬ писмото се изтъква, че липсва статистика за бро€, териториалното разпределение и вида на забол€вани€та на децата, системата за финансиране на лечението е крайно неефективна и неадекватна, липсва адекватна система за рехабилитаци€, липсват рампи, асансьори и др. елементи на достъпност на градската среда, майките, пожелали сами да се грижат за децата си, вместо да ги повер€т на държавните заведени€, не получават необходимата финансова и институционална подкрепа за усили€та, които полагат, и че липсва нормативна възможност за присаждане на стволови клетки в Ѕългари€, а подобна интервенци€ в чужбина е финансово невъзможна за родителите. ѕо тези болезнени проблеми ƒвижение ƒЌ≈— е предложило решени€, като апелира и за създаването на регистър на децата с редки и тежки забол€вани€ и на информационна платформа за експерименталните, нетрадиционните и традиционни начини на лечение в Ѕългари€ и по света, вместо родителите да се допитват помежду си и да ползват съмнителна информаци€ от »нтернет

ќт јгенци€та по заетостта отбел€заха, че в момента всички лица с увреждани€ могат да участват в различните проекти, програми и мерки, реализирани от ведомството. Ќационалната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждани€ дава възможност на тази специфична група граждани да получат работа, стига те да са регистрирани в Ѕюрата по труда и да отговар€т на съответните законови изисквани€. ƒопустими€т срок за заетост е до 24 месеца, какъвто е периодът и на отпусканата държавна субсиди€ за лица с увреждани€, ко€то е 350 лв. на месец за хора с висше образование и минималната работна заплата за хора със средно образование. “ази възможност обаче, според Ўарков е неприложима на практика за младежите с аутизъм, тромава и крайно недостатъчна - повечето н€мат дори завършено средно образование формално. ¬ сравнение с представените от поканените лекторите на конференци€та утвърдени практики на държавна и законова подкрепа от »спани€, Ѕелги€ и ≈—, тази м€рка изглежда наистина архаична, категоричен бе Ўарков.

 ато предизвикателство определи ћа€ ћаринова, изпълнителен директор на Ѕј— ќћ участието на петте компании - членове на асоциаци€та, които създават заетост на хора с разстройства от аутистични€ спектър по проекта.
“ѕроектът е пилотен, но се над€вам той да има продължение и да успеем с общи усили€ да привлечем още компании за каузата”, каза ћаринова.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас