“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
22 дек
2011
 
 

’ибридна ¬≈» система на IPS осигури енерго-независимост в офис на …елоу 333

8721 прочитани€

»зползването на възобнов€еми енергийни източници (¬≈») е едно от големите предизвикателства в днешно време. Ќо тези системи не са само слънчеви панели, в€търни турбини и преобразователи, а интелигентни решени€, които чрез автоматизирани процеси извършват управлението (и през »нтернет) на добитата енерги€ и нейното най-рационално използване. ” нас подобни системи от екзотика се превръщат в стандарт.

¬изитка на проекта:
 1. »ме на проекта: ¬недр€ване на EXERON - ’ибридна ¬≈» система за осигур€ване на пълна енергийна независимост;
 2. ¬ъзложител: …елоу 333 јƒ;
 3. »зпълнител: »нтернешенъл ѕауър —ъплай (IPS);
 4. ƒата на стартиране/дата на приключване на проекта: 01.03.2011 – 01.09.2011;
 5. Ѕюджет на проекта: 28 000 евро.

«а съжаление мащабите са все още малки, но направените инсталации и оптимистични първи резултати дават надежда, че ¬≈» системите ще бъдат по-често внедр€вани и използвани в Ѕългари€. ѕодобна “умна” инсталаци€ вече успешно работи в офис на компани€та …елоу 333, а интеграци€та е извършена от български€ разработчик »нтернешенъл ѕауър —ъплай (IPS). …елоу 333 извършва превоз на пътници и осъществ€ване на контрол и връзка с таксиметровите си автомобили от контролен център.  омпани€та използва модерна техника за радиосвързаност, наблюдение, позициониране и контрол.»нтернешенъл ѕауър —ъплай (IPS) е новата визи€ на добре познатата компани€ 2—-“рифонов с-ие. ƒружеството е частно и е основано в Ѕългари€ през 1989 г. от висококвалифицирани специалисти по радиоелектроника. IPS е 100% дъщерно дружество на 2—-“рифонов с-ие —ƒ, което от сво€ страна е част от 2C Group. ќсновната дейност на 2—-“рифонов с-ие —ƒ е проектиране, разработка и производство на токозахранващи системи. IPS се занимава с маркетинга, рекламата и продажбата на продуктите на 2—-“рифонов с-ие —ƒ, както и други съпътстващи дейности.

÷ели на внедр€ването

ѕроблемите на …елоу 333 са свързани с ненадежността на токозхранването, честите прекъсвани€, продължителната липса на електрозахранване, както и смущени€та идващи по мрежата. ¬сичко това пречи на нормалната работа и на ц€лата организаци€, тъй като техниката не толерира подобни прекъсвани€ и е чувствителна на смущени€.“÷елта бе да се осигури енергийна независимост, като за целта се разработи и интегрира система за добиване и преобразуване на слънчева енерги€ – разказва јлександър –ангелов, управител на IPS. - “ази енерги€ се използва за захранване на ел. апаратура, а излишната такава се съхран€ва в акумулаторни батерии. ѕри дни без слънце и недостатъчен зар€д в акумулаторните батерии системата стартира дизел генератор, който дозарежда батериите. ѕрез малките часове на денонощието, когато отчитането на тока от мрежата става по нощна, доста по-изгодна тарифа, системата тр€бва да може да дозарежда акумулаторните батерии.”

—пецифичните процеси

ѕроцесите, които обхваща решението, са:

 • ƒобиване и преобразуване на слънчева енерги€ в електрическа, при това посредством специален тракинг алгоритъм, който да увеличава максимално ефективността на преобразуването;
 • –егулиране и контрол на електрическата енерги€ с цел зар€д на акумулаторни батерии;
 • »нвертиране на посто€нното напрежение от слънчевите панели/батериите посредством DC-AC инвертор с цел захранване на ел. апаратура и уреди;
 • ћениджмънт система за контрол и наблюдение на всички параметри на системата и управление на дизел генератора;
 • ћикрокомпютърна система за управление на процесите, водене на статистика и предаване на системни данни посредством интернет.

ќсобеност на ¬≈» инсталаци€та’ардуерната платформа, както и софтуерните решени€ са изц€ло разработени от IPS. »нверторът е с двойно преобразуване и галванично раздел€не на входа от изхода, с което се постига максималната възможна защита на крайните консуматори.

—офтуерът включва:

 • иновативен MPP тракинг алгоритъм, с който се следи и се регулира натоварването на панелите с цел извличане на максилна енерги€;
 • софтуер за управление на тока на зар€д/разр€д на батери€та;
 • софтуер за управление, синхронизаци€ и контрол на системните модули;
 • софтуер за управление на крайни устройства и предаване на системни данни по »нтернет. 

“—истемата се ползва за захранване на ел. апаратура и уреди, като по този начин се изключва напълно възможността за отказ поради липса на ел. захранване - сподел€  алин  окошаров, директор на …елоу 333. – “–ешението е от т. нар. “зелен” тип. ѕести разходи за енерги€, осигур€ва пълна енергийна независимост и не произвежда вредни емисии.”Ѕлагодарение на системите за преобразуване на енерги€ (соларни контролери и инвертори) може да бъде доставена енерги€ на места, откъснати от цивилизаци€та, без достъп до електропреносната мрежа. “ази енерги€ може да бъде използвана за домашно потребление, за изпомпване на вода и снабд€ване на домакинства, за охлаждане и др.

 ак работи Exeron

ѕри първите слънчеви лъчи системата Exeron започва да генерира енерги€. јко има н€кой в дома, той може да ползва възобнов€емата енерги€ директно. јко н€ма никой, Exeron захранва консуматори като хладилник, алармена система и др. »злишната енерги€ се съхран€ва в батери€.  огато има достатъчно съхранена енерги€, Exeron включва пералн€та например, като прецен€ва моментните консумации и избира най-подход€щото време и през това време може да изключи климатизаци€та. –азбира се, процесът може да е контролиран от потребител€, като той получава SMS за вс€ко решение или действие от страна на хибрида, което вие може да управл€вате във всеки един момент, отвс€къде. —лед залез Exeron ще достав€ нужната енерги€ от заредените през ден€ батерии. ¬ много краен случай, когато в продължение на дни н€ма слънце, а батери€та бъде изчерпана, микрокомпютърното управление на Exeron може да включи дизел генератор, който за кратко време да зареди батери€та, като това по никакъв начин н€ма да се отрази на консуматорите.

— около 70% са намалели сметките за ток

“—лед внедр€ването става вече известна консумаци€та на отделната апаратура във всеки един момент, което от сво€ страна позвол€ва използването на енергиен мениджмънт и въвеждането на енергийна дисциплина. ќсвен това намал€ сметката за ток с около 70%. ѕостигане на пълна енергийна независимост”, разкри още  алин  окошаров.—поред представители на IPS възможностите за надграждане на Exeron са неограничени, тъй като системата е изградена изц€ло на модулен принцип и увеличаването на капацитета става само чрез добав€не на нови модули към системата. ¬ъв всеки един момент може да се внедри и умножи в други офиси и обекти. —истемата може да бъде използвана в бита, за захранване и осигур€ване на енергийна независимост както на еднофамилни къщи, така и на цели квартали и селища. Ѕлагодарение на модулната си структура, капацитетът на Exeron може да се разшир€ва неограничено.

—ъщо така, Exeron успешно се използва като решение в телекомуникациите и отбраната. «а захранване на телеком оборудване, за осигур€ване на електроенерги€ в полеви услови€ и др.Exeron е интелигентна модулна система, към ко€то могат да бъдат включени едновременно различни източници на енерги€ – фотоволтични панели, в€търна турбина, дизел генератор, акумулаторна батери€ и ако е налична – електрическа мрежа. ≈лектроенерги€та може да бъде консумирана веднага, а също така да бъде съхранена в батери€ за по-нататъшното й използване. ‘ункционалните параметри на Exeron могат да бъдат наблюдавани и контролирани от произволна точка на света. ≈динственото необходимо условие е наличието на достъп до »нтернет. —ледващата стъпка на IPS е да работи по внедр€ване на Exeron като компонент в т.нар. “умни” мрежи (smart grid). 

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас