“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
20 дек
2011
 
 

— »нтернет пребро€ването Ќ—» е спестил на държавата 3 млн. лв.

»зпълнител на информационната система "ѕребро€ване 2011" е консорциум Д≈й —и ≈нФ  онсултинг, обединение на фирмите јбати јƒ, —иела-Ќорма јƒ и Ќео —ървисис ќќƒ.

6896 прочитани€

Ќационални€т статистически институт на –епублика Ѕългари€ (Ќ—») е държавна агенци€, пр€ко подчинена на ћинистерски€ съвет, ко€то се занимава със събиране, обработване и предостав€не на точна информаци€ за ц€лостното социално и икономическо състо€ние и развитие на Ѕългари€. Ќационални€т статистически институт е част от Ќационалната статистическа система (Ќ——) и изпълн€ва водеща методологическа и координираща рол€.

¬»«»“ ј Ќј »“ ѕ–ќ≈ “ј
»ме на проекта »—  „ѕребро€ване 2011”
¬ъзложител Ќационален статистически институт
»зпълнител  онсорциум „≈й —и ≈н”  онсултинг, обединение на фирмите јбати јƒ, —иела-Ќорма јƒ и Ќео —ървисис ќќƒ
ƒата на стартиране/дата на приключване 16.06.2010 - 31.01.2011
Ѕюджет 515 000 лв. без ƒƒ—

ѕредизвикателства, довели до въвеждането на »— „ѕребро€ване 2011”

ѕребро€ването на населението и жилищни€ фонд е най-мащабното статистическо изследване, което Ќ—» провежда на всеки десет години. ÷елта на пребро€ването е да се осигури надеждна и изчерпателна информаци€ за населението и жилищните услови€, при които живее.
Ќ—» като правителствена агенци€, чрез »— ѕребро€ване 2011, предложи на обществото една услуга в съответствие с основните принципи на ќбщата  стратеги€ на –епублика Ѕългари€ за е-управление и —тратеги€та за развитие на националната статистическа система за периода 2006-2012 г.
Ѕългарското правителство избра да представи »— "ѕребро€ване" (е-ѕребр€ване) като добра практика на »зложението на шестата европейска конференци€ на министрите за електронно правителство на тема "Borderless eGovernment Services for Europeans", проведена от на 17-18 ноември 2011 г. в ѕознан, ѕолша.

ѕредизвикателства пред Ќ—»:
- за първи път се разработва такъв мащабен национален проект;
- трудност за предварително изчисл€ване капацитета на   необходимата инфраструктура;
- системата не може да бъде спирана за настройване  и отстран€ване на установени дефекти;
- при проблеми или провал се дискредитира Ќ—».


÷ели и стъпки за реализирането им

¬ изпълнение на —тратеги€та за развитие на националната статистическа система на –епублика Ѕългари€ за периода 2006-2012 г., приета от ћ—, една от основните  цели е намал€ване натоварването на респондентите. 
ƒруга важна цел е  осигур€ване изпълнението на европейските регламенти и националната правна рамка за провеждане на пребро€ването на населението и жилищни€ фонд през 2011 г. ¬ъв връзка с изпълнението на тези цели, Ѕългари€ регламентира със закон и проведе пребро€ване на населението и съответно като страна-членка на ≈вропейски€ съюз при изпълнение на този процес следваше нормите на следните документи:
- «акон за пребро€ване на населението и жилищни€ фонд в Ѕългари€ през 2011 г.;
- «акон за статистиката;
- «акон за защита на личните данни;
- «акон за електронното управление;
- –егламент (≈ќ) є 763/2008 на ≈вропейски€ парламент и на —ъвета относно пребро€ването на населението и жилищни€ фонд
- –егламент (≈ќ) є 1201/2009 на ≈  за прилагане на –егламент є 763/2008 на ≈вропейски€ парламент и на —ъвета относно пребро€ването на населението и жилищни€ фонд по отношение на техническите спецификации на темите и на техните разпределени€
«а първи път Ќ—» приложи смесени€ метод за извършване на пребро€ването, чрез осигур€ване възможност за попълване на електронен формул€р през »нтернет (е-ѕребро€ване) и традиционен, чрез интервю, при използване на хартиен въпросник.
ќсновна цел на проекта беше да се предложи на обществото услуга, от технологична гледна точка, актуална на днешни€ ден, ко€то да отговори на търсени€та и очаквани€та на потребителите и да демонстрира начина на взаимодействие с правителството.

» “ решението

»нформационна система “ѕребро€ване 2011” обхваща следните бизнес процеси:
- ѕодготовка и създаване на преброителните списъци;
- ќпредел€не на контролните райони и преброителните участъци;
- »зготв€не на списъци с контрольори и преброители и разпредел€нето им по контролни райони и преброителни участъци;
- ѕребро€ване по »нтернет (е-ѕребро€ване);
-  ласическо пребро€ване чрез преброителни карти, осъществ€вано от ѕреброители;
- ¬ъвеждане, обработка и обобщаване на преброителните данни;
- »зготв€не на статистически справки на база обобщените данни;
- ѕредостав€не данни на ≈вростат в рамките на проекта Census Hub за разпространение на резултатите от пребро€вани€та на страните от ≈вропейски€ съюз.
”еб приложението “еѕребро€ване 2011”  е разработено така, че да се справи с големи натоварвани€ в периода на електронното пребро€ване.
ѕри разработването на информационната система са използвани изц€ло технологиите на Microsoft. “е са следните:
- Microsoft Windows Server Enterprise Edition 2008 R2
- Microsoft SQL Server Enterprise Edition 2008 R2
- ADO.NET Entity Framework 4.0
- Microsoft Internet Information Server 7.5
- Microsoft .NET Framework 4.0
- Microsoft ASP.NET MVC 2.0
- jQuery

јрхитектура на е-ѕребро€ването

—истемата е-ѕребро€ване беше изключително  мащабируема и надеждна: по време на пиковите натоварвани€ повече от 72000 потребители работеха едновременно без да има н€какви прекъсвани€ или влошаване качеството на услугата.
¬ъв връзка с програмата на ≈вропейски€ съюз за пребро€ване на населението и внедр€ването на SDMX стандарта за електронен обмен на данни и метаданни, Ќ—» се включи успешно в Census Hub проекта на ≈вростат.

ѕроектът „Census Hub” на ≈вростат е модерно и иновативно технологично решение за пренос и разпространение на данните от последното пребро€ване на европейските страни през страницата на ≈вростат, в съответствие с –егламент (≈ќ) є 1201/2009 от 30 ноември 2009 г. ќсновната цел на Census Hub проекта е да се предостави на потребител€ лесен достъп, през сайта на ≈вростат, до подробни данни за пребро€ването на населението, които са методологически сравними между страните-членки и са структурирани по един и същи начин.
≈вропейски€т Census Hub е концептуално нова система, ко€то се базира на принципа за сподел€нето на данните, при ко€то група партньори се споразум€ват да предостав€т достъп до данните си съгласно стандартни процеси, формати и технологи€.

ќтзиви от потребителите

»нформационната система беше използвана от всички териториални статистически бюра в страната през цели€ период на пребро€ване на населението.
—лед приключване на пребро€ването, системата продължава да се използва за генериране на статистическа информаци€.
«начителна част от процесите, които са осъществ€вани ръчно при предишни пребро€вани€ на населението, са напълно автоматизирани.

Eфект от системата

Ќовото »“ решение допринас€ за подобр€ване ефективността на работата чрез:
-¬исоко качество на данните. ¬ съответствие с един от основните политически приоритети, заложени в ≈вропейски€ план за действие на електронното правителство 2011-2015 (за подпомагане на потребителите), потребителски€т интерфейс на електронни€ формул€р за е-ѕребро€ване е изграден така, че въвеждането на данните да е максимално улеснено;
-осигур€ване бърз и удобен достъп на гражданите за предостав€не на данни относно “ѕребро€ване 2011”, чрез използване на »нтернет приложението;
-намал€ване на времето и необходимите ресурси от страна на държавата за събиране, обработване и оповест€ване на данни за “ѕребро€ване 2011”;
-ограничаване на хартиени€ документооборот и спест€ване на разходи за транспорт. “ѕребро€ване 2011” дава сво€ принос в подпомагане на зелената вълна за екологи€ и опазване на околната среда.
¬ъвеждането на новата информационна система помага за по-лесно, по-бързо, по-екологично и по-евтино осъществ€ване на пребро€ването на населението чрез използване предимствата на »нтернет. —пест€ват се и финансови, човешки и времеви ресурси (за преброители, за обработка и последващи разходи).
≈лектронното пребро€ване, което се проведе през февруари тази година, предизвика гол€м обществен интерес и степента на участие от страна на гражданите далеч надмина очаквани€та. ќбщи€т брой на българите, преброени по »нтернет, е 3 100 023, което представл€ва 41,2% от общи€ брой на хората, живеещи в Ѕългари€. “ова е изключително висок резултат. «а сравнение - средната очаквана стойност за държавите-членки на ≈— е 20%.
»нформационна система „ѕребро€ване” е разработена и внедрена за сумата от 515 хил. лева без ƒƒ—, след избор от проведена процедура по реда на «ќѕ, при бюджет от 800 хил.лв. с ƒƒ—. »зползването на модерните технологии и най-вече пребро€ването през »нтернет е спестило на държавата около 3 милиона лева (намалени разходи за събиране на данни за преброители, обработка и последващи разходи).

ѕотенциал за развитие

»нформационната система продължава да се развива като склад за съхранение на данни (Data Warehouse), което дава възможност да се извлича информаци€ и статистика по различни параметри и  характеристики.
—истемата е гъвкава и може да се използва на практика от неограничен брой служители като обемът на данните, които могат да се въвеждат и обработват, е в пъти по-гол€м от ползвани€ към момента.

≈“» ≈“»:
»“ проект
ѕрепоръчваме ви:
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас