“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
15 дек
2011
 
 

√»— - внедрена в ƒѕ ДЌационална компани€ ∆елезопътна инфраструктураУ

»зпълнител е консорциумът Д≈вро√ео–ейл", включващ  онтракс, ≈—–» Ѕългари€, Ћирекс Ѕ√, ≈вросенс, √еокад-93 и √еотехинженеринг.

14730 прочитани€
ќбщи данни за проекта
 • »ме: „ѕроектиране и внедр€ване на √еографска информационна система за нуждите на Ќ ∆»"
 • ¬ъзложител: ƒѕ „Ќационална компани€ ∆елезопътна инфраструктура"
 • »зпълнител:  онсорциум „≈вро√ео–ейл"
 • —тарт/приключване на проекта: 25 май 2009 ÷ 25 ноември 2010 г.

Ќационална компани€ „∆елезопътна инфраструктура" (Ќ ∆») съществува от 1 €нуари 2002 г., когато според «акона за железопътни€ транспорт Ќ  Ѕƒ∆ бе разделена на две компании – Ќ ∆», поемаща част от активите и пасивите, ко€то се отнас€ до железопътната инфраструктура, и Ѕƒ∆ ≈јƒ, ко€то отговар€ за железопътни€ транспорт.

Ќ ∆» осигур€ва използването на жп инфраструктурата от лицензирани превозвачи, извършва дейности по развитието, ремонта, поддържането и експлоатаци€та на тази жп инфраструктура, като събира инфраструктурни такси в размер, определен от ћ—. Ќад 7 хил€ди км е общата разгъната дължина на жп линиите, като 43,9% са единични (или малко над 3 хил. км), а 1941 км са удвоени. ќсвен това компани€та се грижи и за над 1800 км гарови коловози.

—ъщевременно Ќ ∆» отговар€ за разработването на графици за движение на влаковете, съгласувано с превозвачите, а за пътническите превози - и с общините, както и за управление на влаковата работа в жп инфраструктурата. Ќ ∆» е длъжна да приема всички за€вки за превоз от превозвачите, както и да изготв€, поддържа и съхран€ва регистър, съдържащ данни за зем€та и обектите на жп инфраструктура.

»менно за модернизиране на тази инфраструктура в компани€та подготви огромен проект, с който кандидатства за финансиране по ќѕ „“ранспорт", като финансовата помощ е одобрена в началото на 2009 г.

‘инансиране

ѕроектът е финансиран от ѕриоритетна ос V „“ехническа помощ" на ќперативна програма „“ранспорт" (ќѕ“) 2007–2013 г., като договорът за предостав€не на безвъзмездна финансова помощ от ќѕ“ е сключен на 6 €нуари 2009 г. Ѕезвъзмездната финансова помощ от ≈вропейски€ фонд за регионално развитие (≈‘––) е в размер на 85% от общата стойност на проекта, а останалите 15% са национално съфинансиране.

»зпълнител е консорциумът „≈вро√ео–ейл", като  онтракс е водещ партньор в консорциума, в който участват още ≈—–» Ѕългари€, Ћирекс Ѕ√, ≈вросенс, √еокад-93 и √еотехинженеринг (вж. карето).

≈рол ћустафов, ръководител на «вено √»— в ƒирекци€ "—тратегическо развитие и инвестиционни проекти" към ÷” на ƒѕ Ќ ∆»¬ рамките на проекта се проектира и внедр€ва √еографска информационна система (√»—), ко€то осигур€ва база данни с геопространствени параметри за железопътната инфраструктура. √»— осигур€ва идентифицирането на обектите на жп инфраструктурата и установ€ва т€хното местоположение в пространството, а освен това се използва за извършване на геоанализи и ефективно управление на инфраструктурните операции. —истемата позвол€ва следене на обекти в реално време, постигане на високо технологично управление на влаковата работа, дейността в гарите и управлението на капацитета.

ƒоговорът за изпълнение е сключен на 25 май 2009 г. след проведена тръжна процедура по реда на «ќѕ. “ой е с продължителност 18 месеца, като дейностите по проекта са групирани в 4 етапа – проектиране на √»—, заснемане на железопътната инфраструктура, изграждане на √»— и внедр€ване на √»—.

÷ели и конкретни стъпки за реализиране

ѕроектът изисква създаване на √»— – софтуерно приложение за въвеждане и следене на ц€лата жп инфраструктура, както и заснемане на жп инфраструктурата и нейните елементи, включително аерофото заснемане от самолет и създаване на цифров модел на релефа и ортофото карта с резолюци€ 10 см. ¬ключени са и дейност като геодезическо заснемане на имотите на Ќ ∆» за нанас€не в кадастър, а също обработка и подготовка за въвеждане на данните в √»—.

—ледващата стъпка по проекта е доставка и пускане в експлоатаци€ на хардуерна, комуникационна и софтуерна инфраструктура, в това число мощен сървърен комплекс, комуникационно оборудване, непрекъсваемо токозахранване, плотер и скенер, работни станции и операционни системи за т€х.

ƒоставена и пусната в експлоатаци€ е и система за управление на базата данни. Ќакра€ е проведено тестване на системата, обучение на администратори и потребители на √»— решението.

Ќапредък на проекта

Ќа 24 септември 2009 г. »зпълнител€т е предал доклад за ≈тап 1, който е върнат за корекции и доработване, а ревизирани€т доклад е приет и одобрен от комиси€ от Ќ ∆» на 17 ноември 2009 г. ѕроектът на √»— включва бизнес модел на √»— с детайлна техническа спецификаци€, изграждане на системна архитектура. Ќа този етап е изготвен и проект на базова архитектура – хардуер и база данни, информационна инфраструктура. »зготвени са също ортофото-прототипи на жп инфраструктура и елементи, с окончателен формат на данните, извършени са и пилотни геодезически дейности – заснемане на 30 гари.

¬ кра€ на декември 2009 г. е одобрен прототип на системата, като хардуерът и софтуерът за не€ са доставени съответно на 10 май и на 25 май 2010 г. Ќа 25 май 2010 г. е представена изградената √»— система.

Ќа 5 ноември 2010 г. е осъществено внедр€ването на √»— системата. »зградено е сървърно помещение, като преместването на »“ инфраструктурата в него е осъществено на 8 март 2011 г. ќсвен това е изградена комуникационна свързаност между ÷ентрално управление и регионалните поделени€ на Ќ ∆».  упени са допълнителни лицензи за работа с √»— на служителите от регионалните поделени€ на компани€та, както и още работни станции за тези служители.

ќписание на решението

ѕроектът обхваща ц€лата територи€ на Ѕългари€, ко€то е разделена на 13 регионални подразделени€ на Ќ ∆». ќбект на заснемане са основни средства и съоръжени€ като железен път (горно и долно строене) – общо 6937 км, в т.ч. 5114 км текущ път; 1823 км гарови коловози, 186 тунела с обща дължина 48 км, 1018 моста с обща дължина 42 км, около 15 300 водостоци и 843 прелеза.

ќптофото карта с резолюци€ 10 см на гр. ¬елико “ърново. »зточник: презентаци€ на Ќ ∆»

«а подсистема „ адастър и имотен регистър" от √»— системата на Ќ ∆» са получени данни за имотите, собственост на компани€та, от много различни ведомства, включително ћинистерството на земеделието и храните, јгенци€ по геодези€, картографи€ и кадастър. »ма и имоти от кадастрални карти, които са в процес на одобр€ване, както и кадастрални и регулационни планове, предоставени от самата компани€.

«а тази подсистема „ адастър и имотен регистър" данни за имоти, собственост на Ќ ∆», са получени чрез цифров модел за прилежащи територии на Ќ ∆», за които има одобрени кадастрални карти. ƒанни са подадени и чрез обединен цифров модел за прилежащите територии на Ќ ∆», но без кадастралните карти, в които са обединени имоти в земеделски и горски територии, имоти от преки геодезически измервани€, както и кадастрални карти в процес на одобрение. ¬сички файлове с данни са трансформирани в система UTM35N и са разделени по зони  -3,  -5,  -7 и  -9.

¬ъздушното аерофото заснемане е отнело повече от 226 летателни часа и обработка на над 32 хил€ди аерофото изображени€. «а навигаци€ по време на полет е използвана GNSS мрежа за първи път за територи€та на ц€лата страна. ѕри тези полети са маркирани и измерени над 3500 бро€ наземни контролни точки. —ъздадена е 3D база данни на елементите от жп инфраструктура и съвмест€ването на геодезическо и фотограметрично (лабораторно) заснемане. »зработени са прецизен ÷ифров модел на релефа, както и ÷ифрово цветно ортофото с резолюци€ 10 см.

 лиенстки декстоп софтуер за железен път. »зточник: презентаци€ на Ќ ∆»

ѕредизвикателствата

≈дно от предизвикателствата бе изключително кратки срокове за аерофото заснемане – 7 месеца, в т.ч. зимен период. »зискваше се значителна логистична подкрепа при аерофото заснемането (предполетна подготовка, разрешени€ за полети (в т.ч. и граничните райони), ћ“ќ бюлетини, летищна информаци€, въздушен контрол на трафика и т.н.). ќсвен това се налагаше работа със секретни материали, т.е. декласификаци€ по «« ».

ћетодологи€та на работни€ процес е изисквала напълно завършена технологична карта за набиране и съвмест€ване на различни по вид пространствени данни, включително геодезическо заснемане, 3D стереокартографиране, данни за релеф и цветни ортофото изображени€ до подготовката им за въвеждане в √»—.

—истемна архитекура на решението

—ред използваните иновации са създаване на 3D база данни на обектите и елементите на жп инфраструктура, съчетана с прецизно цветно ортофото покритие. Ќемалко предизвикателство представл€ва и обхватът на проекта – за първи път за територи€та на ц€лата страна инфраструктурна организаци€ разполага с такъв вид данни.

»“ инфраструктурата

 аре 1: ’ардуерни елементи от »“ инфраструктурата
 • Ѕлейд инфраструктура HP BladeSystem c7000
 • ƒисков масив HP StorageWorks EVA 4400
 • –оботизирана лентова библиотека и управл€ващ софтуер
 • HP OV DataProtector
 • LAN и SAN комутатори
 • UPS устройства
 • PC-та  за локалните и отдалечени ј–ћ
 • Ўирокоформатен принтер, скенер и копир
 • ќS: Windows Server x86 & Itanium

ќще по време на подготвителни€ етап са направени проверки и препоръки за избор на сървърно помещение, преглед на »“ архитектурата в Ќ ∆», включване на новата инфраструктура и съгласуване.

—амото изграждане включва доставка и физически монтаж, инсталаци€ на оборудването, инсталиране и конфигуриране на ќ—, настройки на системата за архивиране и възстанов€ване, настройки на системни€ хардуер и софтуер във връзка с оптимизаци€ работата на приложени€та, както и пълно документиране на направените инсталации.

ѕри самото внедр€ване на √»— решението освен инсталирането на хардуера, системни€ софтуер (вж. каре 1) и софтуера за управление на бази данни, както и на √»— приложението с всички модули (вж. каре 2), е осъществена системна интеграци€, зареждане на данните. —лед това е проведено обучение на потребителите и са организирани приемни тестове за системата при пълно натоварване на системата с реално въведени данни.

—офтуерни елементи от »“ инфраструктурата

ƒоставени, инсталирани и пуснати в експлоатаци€ са модули:

 • Ѕаза данни на Oracle Enterprise Edition
 • Partitioning
 • RAC (Real Application Cluster)
 • OLAP
 • Spatial Diagnostics
 • Pack Tuning
 • Pack WebLogic Server Enterprise Edition

–азработени са и са тествани модулите на √»—:

 • ѕодсистема „∆елезен път"
 • ѕодсистема „ адастър и имотен регистър"
 • ћодул „÷ифров чертожен архив"
 • ћодул „јдминистриране"
 • WEB приложение на системата (със съответните модули за „∆елезен път", „ адастър и имотен регистър", „÷ифров чертожен архив" и „–евизионни актове")

Eфект от »“ решението

¬ъвеждането на √»— ще спомогне за подобр€ване на качеството и ефективността на управление на железопътната инфраструктура, ще създаде услови€ за икономически растеж. —истемата ще спомогне за постигането на дългосрочните цели за устойчиво развитие и модернизиране на националната транспортна инфраструктура, об€сн€ва ≈рол ћустафов, ръководител на «вено √»— в ƒирекци€ "—тратегическо развитие и инвестиционни проекти" към ÷” на ƒѕ Ќ ∆».

»зпълнителите на проекта

 онсорциум „≈вро√ео–ейл" печели обществената поръчка с предмет „ѕроектиране и внедр€ване на √»— за нуждите на Ќационална компани€ „∆елезопътна инфраструктура". ѕартньорите в консорциума, обедин€ващи успешен опит и добри технически възможности за реализирането на проекта, са  онтракс, ≈—–» Ѕългари€, Ћирекс Ѕ√, ≈вросенс, √еокад-93 и √еотехинженеринг.  онсорциумът съчетава богати€ опит на лидери в съответната област и притежава комбинаци€ от експертни знани€ и специфично ноу-хау за успешното изпълнение на проекта.

 •  онтракс е на български€ »“ пазар над 17 г. и е сред водещите системни интегратори.  омпани€та е специализирана във внедр€ване на високотехнологични решени€ в областта на » “, аутсорсинг, развоен софтуер. ѕрез последните години  онтракс реализира редица широкомащабни иновативни проекти в страната, в това число: национална система за спешни повиквани€ с единен европейски номер 112, ÷ентър за аерокосмически наблюдени€, —истема за гласуване на Ќародното събрание.  ато лидер в консорциума  онтракс e отговорен за управление на проекта, както и за дизайн на базата данни, внедр€ване и поддръжка на системата за съхранение на информаци€.
 • ≈—–» Ѕългари€ е официален представител на американската компани€ ESRI Inc., световни€ лидер в областта на географските информационни системи (√»—). ≈—–» Ѕългари€ притежава близо 15 г. опит в предостав€нето на √»— продукти, решени€, технологии и професионални услуги. Ѕлагодарение на изключителни€ опит на сво€ екип, компани€та е реализирала успешно множество √»— проекти от национален мащаб в сфери като централна и местна власт, отбрана, кадастър, ютилити, околна среда, земеделие, регионално развитие, управление при извънредни ситуации, телекомуникации, транспорт, здравеопазване, образование.
  ≈—–» Ѕългари€ отговар€ за изграждане на софтуерната система на проекта, като изпълн€ва проектиране, реализаци€, внедр€ване и поддръжка на √»— за железопътната инфраструктура. —истемата обхваща железни€ път и кадастъра и в съответствие със стандартите интегрира гол€м обем от разнообразни подробни данни. “€ се базира на мощната и съвременна географска платформа на ≈—–», осигур€ваща както постигане на техническите предизвикателства на проекта, така и удовлетвор€ване на изисквани€та за оперативна съвместимост.
 • ≈вросенс е учредено през 2003 г. от европейската корпоративна група ≈UROSENSE, ко€то е лидер в световен мащаб в областта на дистанционните изследвани€ от 1964 г. ≈вросенс предлага високотехнологични услуги за аеро-фото заснемане, дешифриране на снимки, обработка и дешифриране на цифрови сателитни изображени€, изготв€не на фотограметрични и топографски карти, въздушно лазерно сканиране (LIDAR) за височинни измервани€, разработване на бази данни за √»—/»—« и AM/FM и предостав€не на консултации в тази сфера, градоустройствено и ландшафтно планиране, проучвани€ на горските и природните ресурси, цифрово ортофото заснемане, картографи€, хидрографи€, изследвани€ на околната среда. ¬ъв връзка с реализаци€та на обществената поръчка ≈вросенс осъществ€ва планиране, организаци€, изпълнение и контрол на дейностите по заснемане на железопътната инфраструктура и нейните елементи, както и подготовка на данните за вход в √»— по предварително разработена и утвърдена структура.
 • — повече от 18 г. опит в сферата на »“, Ћирекс Ѕ√ е една от водещите компании в тази област. ”спешната реализаци€ на проекти, значими за държавната администраци€ и корпоративните клиенти, е в основата на репутаци€та й на иновативна организаци€, оправдаваща очаквани€та за намирането на ефективни » “ решени€. ќпитът, натрупан от изграждането на многобройни иновационни проекти, утвърждава дружеството като технологичен лидер, който задовол€ва нуждите от оптимизаци€ на бизнес процесите на своите клиенти и повишава т€хната ефективност. ќтговорностите на Ћирекс Ѕ√ в консорциума включват управление на проекта, както и доставка, изграждане и поддръжка на информационната и комуникационна инфраструктура.
 • √еокад-93 е компани€ с основен предмет на дейност извършване на всички видове топографо-геодезически дейности, разработване на приложен софтуер, създаване и поддръжка на цифрови модели на населени места и извънселищни територии и разработване на географски информационни системи. ¬исококвалифициран екип от фирмата е участвал при създаването на първата автоматизирана информационна система на територи€та на гр. —офи€ (1986-90 г.) ќт 2007 г. фирмата работи активно на територи€та на ‘ранци€, където изработва ортофотопланове и геодезически заснемани€ на над 500 км магистрали. ќтговорностите на √еокад-93 в консорциум ≈вро√ео–ейл включват изпълнение на дейности по заснемане на железопътната инфраструктура и нейните елементи.
 • √еотехинженеринг е фирма за инженерингови, проектантски и консултантски услуги в областта на геодези€та, кадастъра, картографи€та, пътното, жп и хидротехническото строителство, геодинамиката. –аботи в областта на строителството на сгради и съоръжени€, минното дело, изработването на общи и подробни устройствени планове. ќтговорностите на √еотехинженеринг в консорциум „≈вро√ео–ейл" включват изпълнение на дейности по заснемане на железопътната инфраструктура и нейните елементи. 
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас