“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
14 дек
2011
 
 

“ърговска лига-Ќј÷ работи с модерна »“ платформа за управление на аптечните складове и продажби

Д“ърговска лига национален аптечен центърФ јƒ избра УAтос јй “и —олушънс енд —ървисисФ за реализаци€ на приложението.

7083 прочитани€

““ърговска лига национален аптечен център” јƒ e водещ търговец на едро с лекарства в страната,  който през насто€щата година отбел€зва 20 години от основаването си. ѕрез годините фирмата е  генератор на дълбоки пазарни проучвани€ и публични комуникации в здравеопазването. “€ е основен партньор на държавата и публичните фондове (Ќ«ќ , ƒържавен резерв) в развитието и реформата на здравеопазването. ѕровежда много и успешни маркетингови кампании по налагане на нови лекарствени продукти, модернизира българската фармацевтична индустри€, лекарствоснабд€ването и лекарстворазпространението. ƒългогодишен безлихвен кредитор на българските държавни болници и основен инвеститор в мащабни проекти за подобр€ване инфраструктурата на сектора и подобр€ване достъпността на пациента до модерна медицинска помощ.

“аквор Ѕохос€н – изпълнителен директор в “ърговска лига-Ќј÷

√рупата на “ърговска лига възникна от развитата фармацевтична дистрибуци€ на “ърговска лига, започнала през 1991 г. ƒнес фирмената група представл€ва функционално интегриран конгломерат от компании и холдингови структури със здрава мрежа и концепци€ за добра рентабилност. ѕрез изминалите години “ърговска лига-Ќј÷, в рамките на фирмената група, инвестира в изградените на “зелено”  два нови завода за производство на лекарствени средства на “„айкафарма висококачествените лекарства” јƒ. «аводите във ¬арна и ѕловдив,  изц€ло проектирани да съответстват на изисквани€та на добрата производствена практика във фармаци€та (GDP), с най-съвременно оборудване от световни производители, зададоха нови стандарти за качество в родното фармацевтично производство.

„рез Ѕългарски€ кардиологичен институт, “ърговска лига-Ќј÷ инвестира в изграждането и на четири нови инвазивни кардиологични клиники, които осигуриха животоспас€ващо лечение за пациенти в области, където по-рано това бе немислимо.

“ърговска лига никога не е приватизирала аптечно предпри€тие или фармацевтичен завод. Ќейни€т възход е изц€ло плод на органично израстване, модерно знание и упорит труд.

““ърговска лига национален аптечен център” работи за опазването на човешкото здраве и околната среда и основава дейността си на тези принципи. ÷€лата дейност е ориентирана към разпростран€ване бързо и навс€къде в страната на най-качествените продукти на водещите производители, при  конкурентни услови€.
 омпани€та е развила редица иновативни решени€ в сферата на фармацевтичните решени€, кардиологично лечение за българските и чуждестранни пациенти, лекарствено лицензиране, решени€ в областта на търгови€ на едро и дистрибуци€, както и редица нови методи на лечение за българските пациенти.

ѕрез ц€лото си съществуване “ърговска лига-Ќј÷ е разбирала нуждата от инвестиции в съвременна информационна инфраструктура, ко€то да обслужва цели€ спектър от взаимно-свързани сложни дейности цел€щи подобр€ване здравето на българските граждани. “€ е пионер у нас при използването на роботизирани автоматични линни в своите складови бази. ѕърва и засега единствена в бранша, ко€то използва SAP ERP  информационна система за обслужване на ц€лостната си дейност. ¬ този смисъл разшир€ването на областите на приложение на съществуващата информационна система е естествено продължение на усили€та за взаимстване  и прилагане на най-добрите световни практики в сво€та дейност.

‘актори за необходимостта от въвеждане на »“ системата

ѕроблемите пред които се  изправ€т  дистрибуторите на лекарствени  средства и в частност  “ърговска лига – Ќј÷,  са породени от високата степен на държавна регулаци€ на дейността им и от несигурната пазарна среда, в ко€то работ€т. ќт една страна държавата често промен€ правилата в рол€та си на  регулатор и потребител на лекарствени средства чрез държавните поръчки и непрозрачните конкурси за лекарствоснабд€ване на гол€м брой държавни и общински болници. Ќ«ќ  с приети€ от не€ реимбурсен списък определ€ видовете потреб€вани на национално ниво лекарствени средства и техни€т обем, като така директно вли€е на дейността на дистрибуторите. ќт друга страна, несигурната икономическа ситуаци€ поражда проблеми със събираемостта на паричните средства от продажбите, докато основните местни и чуждестранни доставчици изискват предплащане на доставките си. Ќалице е посто€нен пазарен натиск за намал€ване на цени, гол€ма конкуренци€ при ниска рентабилност и гол€м на брой слабо капитализирани клиенти – аптеки.

—ъщевременно застар€ващото население и повишената заболеваемост е предизвикателство за предостав€нето на достъпна, ефективна и модерна лекарствена терапи€.

ѕредизвикателствата

ѕред търговците на едро са:
- да задържат и разшир€т основните си клиенти ( в т.ч. аптеки) чрез по-добри услови€ на доставка (по-кратки срокове, по-редовно зареждане), създаване на нови канали за комуникаци€ и взаимодействие с т€х;
- да оптимизират складовите си наличности като освобод€т оборотен капитал;
- да намал€т административните дейности по въвеждането на информаци€ в различни системи;
- да покриват критериите наложени от изисквани€та  на ƒобрата дистрибуторска практика(GDP).
ѕред аптеките:
- да поддържат оптимални наличности;
- да осигур€т навременни доставки на изчерпващи се лекарства;
- да имат възможност за връщане на лекарства, които не се продават или имат изтичащ срок на действие;
- да извършват дейността съобразно всички регулаторни изисквани€ – раздел€не на дейността за продажба на лекарства по Ќ«ќ  и свободен пазар, контрол на продажбата на лекарства по Ќ«ќ 
- да предостав€т изискваната информаци€ от регулаторните институции – Ќ«ќ , ћ«, реимбурсни агенти с нужното качество и в необходимите срокове;

÷ели и стъпки за реализирането им

»зграждане и предостав€не на модерна информационна платформа за управление на складовите наличности и продажбите на клиентите (аптеки) на “ърговска лига-Ќј÷ с цел оптимизиране на разходите,  интегриране на информационните потоци и структуриране на информаци€та във вид удобен за оперативно управление и контрол.

» “ решението

ѕроучване и анализ на продажбите в аптеките показаха, че част от изисквани€та на оперативната работа в обектите ще бъдат покрити само чрез разработване на нестандартно за SAP, но в същата среда, допълнително приложение.

¬еска ƒавидова – изпълнителен директор на Atos Ѕългари€

 раткото време за реакци€ при обслужване на клиентите, множеството контролни функции на фармацевтите, които не предполагат отраз€ване в системата, регистраци€та на редица данни, специфични за дейността и отчитането й пред регулаторните органи показаха необходимостта процесите по продажби да бъдат отраз€вани чрез значително по-олекотен интерфейс, а впоследствие, генерираните документи да осигур€т интеграци€та с останалите функционалности на SAP – ‘инансово счетоводство,  онтролинг и ћатериално стопанство.

»нтеграци€та се реализира чрез рефериране към основни данни в стандартната система и генериране на документи чрез стандартни системни функции.

»нфраструктурата при възложител€ “ърговска лига-Ќј÷ е изградена на базата на два HP Itanium сървъра, свързани в клъстер и SAN (storage area network) среда за съхранение на данни. — клиентите е изградена VPN свързаност, базирана на Cisco рутери и хардуерен  firewall. –ешението е разработено на SAP NetWeaver, ABAP stack с SQL централна база данни.

»зползваните стандартни SAP модули:
- FI - ‘инанси (Finance)
- SD – ѕродажби (Sales & Distribution)
- CO –  онтролинг (Controling)
- MM – ”правление на материалите (Material Management)

ƒопълнително разработени модули:
- модул за продажба на реимбурсирани лекарства от Ќ«ќ  с поддръжка на всички необходими данни за продажбата. ѕоддръжка и актуализаци€ на позитивен списък, рецептурни книжки, ћ Ѕ. —пециален контрол за продажба на наркотични лекарства;
- модул за свободна продажба на лекарства в аптека;
- централизирано поддържане на ценови листи за н€колко аптеки, собственост на един фармацевт

—истемата има силна интеграци€:
- с Ќќ» за проверка на осигурителни€ статус;
- с Ќ«ќ  за предостав€не на информаци€ за издадените фактури и за актуализаци€ на позитивни€ списък и свързаните с него данни;
- с други реимбурски агенти за реимбурсиране на лекарства за ветерани и военно-инвалиди
- с SAP ERP системата на собственика на аптеките за автоматично осчетовод€ване на движени€та с лекарствените средства
- с SAP ERP системата на търговеца на едро за оптимизиране на веригата на доставки – автоматично създаване на поръчки за доставка към търговеца на едро от поръчките за продажба на аптеката, автоматично осчетовод€ване на фактурите за закупуване на лекарства от аптеките.

ќтзиви от потребителите на системата

–ешението на Aтос јй “и —олушънс енд —ървисис позвол€ва в реално време да се след€т продажбите на лекарствени средства и складовите наличности. –азработеното олекотено приложение за регистриране на продажбите позвол€ва реализирането на икономии от широчината на комуникационни€ канал. «а вс€ка сделка има възможност да се попълн€т и съхран€ват подробни данни за отпуснатото лекарствено средство, срокът на годност, данни от рецептата, насочващ лекар, както и данни за крайни€т клиент-пациент. “ова позвол€ва път€т на едно лекарствено средство да се проследи по ц€лата верига доставчик-аптека-пациент, повишавайки по този начин сигурността, контрола за изб€гване на субективни грешки и предотврат€ване на нежелани лекарствени взаимодействи€. —истемата е интегрирана  с Ќќ» за проверка на осигурителни€ статус и с Ќ«ќ  за предостав€не на информаци€ за издадените фактури. ¬недрената платформа поддържа интеграци€ и със SAP ERP системата на “ърговска лига, което позвол€ва автоматично въвеждане на поръчки за доставка на база извършени продажби в аптеката и автоматично осчетовод€ване на фактурите за закупуване на лекарства от аптеките. ≈динната номенклатура, еднаква за търговеца на едро и аптеката улесн€ва фармацевтите при изготв€не на своите за€вки и при заприхождаването на получената стока, като за вс€ка аптека могат да се дефинират множество доставчици.  јвтоматизираното осчетовод€ване на транзакциите по отпускане и получаване на стока, значително опрост€ва счетоводното обслужване на аптеката, като един счетоводител може да обслужва множество аптеки. «а това способства и разработени€т сметкоплан, идентичен и приложим за множество клиенти-аптеки, без съществени изменени€.

ѕриложението води до подобр€ване на бизнес процесите

–еализирани€т проект подпомага клиентите на “ърговска лига-Ќј÷, като обслужва ц€лостно основната им дейност. —поред “аквор Ѕохос€н - изпълнителен директор в “ърговска лига-Ќј÷, с успешната реализаци€ на проекта, по-малките клиенти-аптеки, получават достъп до съвременна и високотехнологична платформа, в ко€то не биха инвестирали самосто€телно.

ѕромените в бизнес процеса се израз€ват в изградени€ допълнителен канал на комуникаци€ с клиентите.  лиентите (аптеките) получават допълнителна услуга, което заздрав€ва връзките им с дистрибутора, като същевременно те запазват свободата конкурентно да се снабд€ват от  различни доставчици и да ценообразуват пазарно.

ќт сво€ страна дилърите на търговеца на едро са улеснени при приемането и обработката на за€вките от своите клиенти. ќптимизира се  веригата на доставки между търговеца на едро и аптеките. ќсигур€ването на необходимите продукти без презапас€ване води до оптимизаци€ на наличностите и в крайна сметка освобождава оборотен капитал. „рез съобщени€ в стандартното за SAP приложение BusinessWorkplace дилърите и аптеките комуникират директно, обмен€йки съобщени€ в реално време, заобикал€йки стандартните средства за комуникаци€.

Eфект от »“ решението

„рез новата платформа аптеките ще могат да автоматизират не само гол€ма част от административните дейности по въвеждане на поръчки за доставка, фактури, осчетовод€ване, но също и процесите по извършване на справки към регулаторни органи и анализи на реализираните продажби. ѕостигнати€т положителен ефект е по отношение на:
- по-висока надеждност на решението чрез използване на съвременна модерна технологи€.
- сигурно съхранение на данните в технологични и защитени информационни масиви.
- съвременна и адаптивна » “ инфраструктура на дистрибутора, ко€то аптеките могат да ползват
- оптимизиране на натоварването на информационната инфраструктура на доставчика на услугата.
- автоматизирането  на административните дейности по въвеждане на поръчки за доставка, фактури, осчетовод€ване на движени€, справки към регулаторни органи,които намал€ват  административните разходи;
- редуциране на обема на документооборота на аптеката
-  гарантиране на съответствие с всички регулаторни изисквани€;
- централизиране на информаци€та на ниво собственик на аптеки в реално време за анализ на  информаци€та за продажби и подобрено управление.
- прозрачност на финансовите потоци на аптеките.

—лед внедр€ване на системата при над 30 клиента, средните разходи  за зареждане са намалели със средно 27,4%, в следствие на оптимизиране на зареждането ¬ъзможностите за стриктно следене на наличноста подпомагат реализиране на продукти с по кратки срокове на годност, което от сво€ страна води до редуциране на загубите от лекарствени и нелекарствени средства с изтекъл срок на годност (брак) до 2,3% от наличността за период от 3 месеца.
ѕри регистриране на всички елементи при отпускане на лекарствени средства, реимбурсирани от  Ќ«ќ  и инсталиране и свързване към системата на баркод четци за данните от рецептурните книжки на пациентите скоростта на обработване на  една рецепта се увеличи с 40%.
¬ремето за обработка на за€вките от страна на търговеца на едро намал€ с 95%.
ѕрогнозите на “ърговска лига-Ќј÷ са за възвръщане на инвестици€та за тригодишен период в зависимост от икономическата ситуаци€ в страната, бро€т на клиентите възползвали се от услугата и ръстът на реализирани€т през дистрибутора оборот на лекарствени средства.

ѕотенциал за развитие и мултипликационен ефект

–азработеното решение дава възможности за надграждане, като могат да се добав€т допълнителни реимбурсни агенти, като дружества за допълнително доброволно здравно осигур€ване; реимбурсаци€ от организации работодатели и т.н.
Ѕро€т на аптеките, които биха имали желание да ползват услугата на практика е неограничен, като зависи само от възможностите на съществуващата » “.
“ърговска лига – Ќј÷ продължава да развива сво€та информационна система, като още през следващата 2012 година клиентите ще имат възможност да прав€т поръчки онлайн, посредством разработваната CRM платформа, базирана на SAP CRM Sales.
„рез  изграждане на VPN канал използването на приложението, както и оперативни€т контрол върху дейността и анализ на събраната информаци€ е възможен от вс€ка точка с достъп до »нтернет.

≈“» ≈“»:
»“ проект
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас