“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
14 дек
2011
 
 

805 библиотеки в ц€лата страна предостав€т безплатен »нтернет достъп

ѕорталът на програма Д√лоб@лни библиотеки - Ѕългари€Ф е информационен ресурс за българската библиотечна общност.

7747 прочитани€

—тратегическата цел на ѕрограма „√лоб@лни библиотеки - Ѕългари€” e да осигури лесен и равноправен достъп до информаци€, знани€, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността чрез мрежата на обществените библиотеки, като в рамките на пет години повиши степента на използване на библиотеките в ц€лата страна и помогне на българските граждани да се приобщ€т към глобалното информационно общество.

¬»«»“ ј Ќј »“ ѕ–ќ≈ “ј

»ме: ѕрограма „√лоб@лни библиотеки - Ѕългари€”

¬ъзложител: ѕрограмата е финансирана от ‘ондаци€ „Ѕил и ћелинда √ейтс” по инициативата „√лобални библиотеки”

»зпълнител: ѕрограмата се изпълн€ва от «вено за управление на програмата («”ѕ), състо€що се от 20 души и базирано в —офи€. «”ѕ ръководи и координира дейностите, извършвани от 5 ключови консултанти, 28 регионални координатори, 30 регионални »“ специалисти, 15 ключови обучители, 140+ обучители по 4 тематични направлени€ и всички подизпълнители, свързани с изпълнението на програмата.  лючови партньори по програмата са ћинистерство на културата (ћ ), ѕрограмата за развитие на ќќЌ в Ѕългари€ (ѕ–ќќЌ), Ќационално сдружение на общините в –епублика Ѕългари€ (Ќ—ќ–Ѕ), Ѕългарска библиотечно-информационна асоциаци€ (ЅЅ»ј) и ћинистерство на транспорта, информационните технологии и съобщени€та (ћ“»“—). ”правлението на програмата се извършва от следните органи:  омитет за управление на програмата (ћ  и ѕ–ќќЌ), –аботна група (надзор на експертно ниво) и ”правителен съвет (стратегическо управление). ¬ –аботната група и ”правителни€ съвет са включени представители на петимата ключови партньори.

—тартиране/приключване: ѕрограмата стартира с планираща фаза през 2008 г. и същинска фаза, ко€то се изпълн€ва от 2009 до 2013 г.  омпонентите, които включват доставка на » “ оборудване за целевите библиотеки и изграждане на модерен уеб портал, б€ха изпълнени през 2011 г. 5. Ѕюджет на проекта $14 313 533 (20 081 045 лв.)

ѕрограмата осъществ€ва целите си чрез: » “ компонент, включващ закупуване и доставка на » “ оборудване за българските обществени библиотеки, одобрени за включване в програмата (т.нар. целеви библиотеки) и двуезичен уеб портал на програмата - www.glbulgaria.bg; компонент „ќбучение”, по който библиотекарите в целевите библиотеки се обучават в » “ умени€, управление на библиотеката, предостав€не на модерни услуги и комуникаци€ с партньори и общности; компонент за застъпничество, услуги, партньорства и набиране на средства, който подпомага библиотеките в гореописаните дейности; компонент „ћониторинг и оценка на въздействието”, чрез който се прослед€ва как модернизирането на обществените библиотеки промен€ качеството на живота на българските граждани.

ќбществената значимост на програмата се обуслав€ от нейни€ обхват, който е географски балансиран, така че да покрие територи€та на ц€лата страна и обхваща 960 целеви библиотеки от 895 градове и села в 260 общини.

Ѕиблиотеките, които са идентифицирани като потенциални целеви, са избрани на три етапа - 2009, 2010 и 2011 - чрез кандидатстване и прилагане на процедура и методологи€ за избор въз основа на подадените кандидатури. ÷елевите библиотеки са подписали споразумени€ за сътрудничество с местната община, ћ  и ѕ–ќќЌ, с които подписалите се ангажират за дългосрочно сътрудничество с цел осигур€ване на устойчивост на постигнатите резултати по програмата.

»ндиректното въздействие се основава на предостав€нето на безплатен достъп на гражданите до »нтернет с помощта на компютърната техника, доставена по програмата в обществените библиотеки.  ъм 2009 г. населението на Ѕългари€ е 7 563 710 души (по данни от Ќ—» за 2009), а в обхвата на 805-те библиотеки, оборудвани до месец декември 2011 г. с компютри по програмата, попадат 5 910 896 души, като делът на обхванатото население е 78,1% от населението на ц€лата страна. ƒо кра€ на €нуари 2012 г. ще бъдат оборудвани още 155 библиотеки и съответно този процент ще нарасне.

Ѕизнес предизвикателства, довели до необходимостта от »“ проекта

ѕрез 2008 г. като част от планиращата фаза на програмата е проведено проучване на нуждите на българските библиотеки чрез посещение на м€сто от анкетиращи екипи в 2353 обществени библиотеки на територи€та на ц€лата страна. –езултатите от това проучване са следните: 1526 (65%) библиотеки н€мат нито един компютър; 329 (14%) библиотеки имат само един компютър, закупен през или след 2006 г.; 2060 (близо 88%) библиотеки н€мат компютър за посетители; едва 152 (около 6%) библиотеки разполагат поне с един компютър за посетители.
—поред данните за целевите библиотеки от ≈тапи 2009 и 2010, които са 805, 53% от анкетираните в т€х служители не са преминали никакво »“ обучение.

÷ели и конкретни задачи и стъпки за реализирането им

ѕрограмата цели да подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество и да повиши качеството на техни€ живот чрез използване на обществените библиотеки като м€сто за достъп до информационни технологии и иновативни услуги.

ѕрограмата работи активно с библиотеките и с всички техни насто€щи и потенциални партньори за насърчаване на инициативи, които да имат значим ефект върху населението в региона, където съответната библиотека е разположена, сред които са: повишаване нивото на образователна и информационна грамотност, предостав€не на нови и разнообразни услуги, подпомагане процеса по намиране на информаци€ и предостав€не на информаци€ за нови възможности за намиране на работа, обучение и др.

ѕрограмата има за цел да обучи приблизително 3000 библиотекари в 4 тематични направлени€ („» “” - 11-дневно обучение, „ќрганизаци€ и управление на работата в обществената библиотека” - 5-дневно обучение + 2,5-дневно обучение по „”правление на проектен цикъл и застъпничество”, „”слуги в модерната библиотека” - 10-дневно обучение, „ќбщуване и работа с хора” - 6-дневно обучение).

ќбучението има за цел да повиши квалификаци€та на библиотекарите и да ги подготви да предостав€т още по-професионално услуги и помощ на посетителите на библиотеките, както и да създаде възможности за предостав€не на обучени€ за граждани, включително за хора в неравностойно положение и лица със специални нужди. ѕрез 2011 г. са проведени 146 обучени€ за използване на » “, през които са преминали 1467 библиотекари от ц€лата страна.

ќбучението на граждани в целевите библиотеки по програмата е друг значим ефект от изпълнението на програмата. ќт €нуари до юни 2011 г. са проведени 439 групови обучени€ за възрастни и са обучени 3292 души, предимно пенсионери. ќбучението е съобразено с нуждите на обучаемите, които най-често искат да усво€т основни умени€ за работа с компютър и комуникаци€ в »нтернет, социални мрежи, текстов и видео-чат. ќбучени€та се вод€т от библиотекарите в местните целеви библиотеки и се организират по т€хна инициатива.

ѕрограма „√лоб@лни библиотеки - Ѕългари€” акцентира и върху работата с библиотеките под формата на организиране на регионални тематични срещи с библиотекари и местни заинтересовани страни. ѕрез 2011 г. са проведени 8 такива срещи с различни цели и теми: създаване на разбиране и стимул за доброволчество, насърчаване и развитие на партньорства, обмен на добри практики между библиотеките при предостав€нето на услуги и насърчаване на иновации в тази област, развитие на местно е-съдържание и промоциране на работата в обществена полза.
ѕрограмата също така предостав€ актуална информаци€ относно възможности за финансиране на целевите библиотеки на национално и международно ниво и ги насърчава и подпомага да подготв€т и предават проектни предложени€ (от май 2011 г. с тази цел по програмата работи консултант по фондонабиране).

»“ инвестици€та по програмата е една от най-мащабните по обем и доставено оборудване в библиотеките в Ѕългари€. »змежду всички »“ проекти, осъществ€вани на територи€та на страната през последните години в обществените институции и организации, ѕрограма „√лоб@лни библиотеки - Ѕългари€” е единствени€т проект за доставка на » “ оборудване в обществените библиотеки от такъв мащаб.

» “ решението

ѕрограмата започна да достав€ » “ оборудване в библиотеките, включени в трите етапа на програмата (2009, 2010 и 2011) през ноември 2010 г. и планира да приключи инсталирането на ц€лото оборудване до кра€ на 2011 г.

ќборудването се достав€ във вс€ка библиотека под т.нар. » “ пакет, който съдържа определен брой и тип компютри, мрежови и периферни устройства. —ъздадени са 7 пакета, като пакетът, получен от вс€ка целева библиотека, се определ€ в зависимост от различни показатели като големина на населеното м€сто, в което т€ се намира, численост на населението и свободна площ в библиотеката (“аблица 1).

¬ъв всеки пакет има между 3 и 25 компютри с монитор в зависимост от големината на съответни€ пакет, принтер и/или мултифункционално устройство, маршрутизатор и комутатор и в повечето пакети - и мултимедиен проектор. ѕреди да бъде доставено оборудването от съответни€ пакет » “ оборудване, вс€ка библиотека преминава през две проверки за изпълнение на задължителните услови€ за участие в програмата, а именно: ремонтирани зали и сервизни помещени€ за посетители, отопление/климатизаци€/вентилаци€ – в зависимост от помещени€та и климата на населеното м€сто, бюра и столове според за€вени€ брой работни места за посетители, »нтернет връзка с минимален капацитет 512  Ѕ/с.

— цел установ€ване на готовността за инсталиране на оборудването вс€ка библиотека е проверена и за наличието и правилното изграждане на локална мрежа и подсигур€ване на необходимото електрическо захранване и съответни€ брой контакти. —лед установ€ване на готовността на вс€ка библиотека е пристъпено към доставката и инсталирането на оборудването в библиотеката.

»нфраструктурното решение към момента на инсталаци€ на оборудването е наличието на локална физическа мрежа.

ƒоставеното оборудване в рамките на програмата е, както следва:

є    »ме на типа оборудване     оличество    
                                ≈тап 2009       ≈тап 2010    ≈тап 2011    ќбщо количество за програмата от всеки тип
1 Ћаптоп                           157                    20             1                  178
2 Ќастолен компютър       2897                 1339           521               4757
3 ћонитор                       2897                 1339           521               4757
4 —ървър                            27                     0             0                    27
5 ÷ветен принтер                69                     6             0                    75
6 ћултифункц. принтер      455                  352          153                 960
8 ѕроектор                        395                 248          148                  791
9 –утер                             455                 352          153                  960
10 —уич                             482                 352          153                  987

Ќа всички компютри и сървъри е инсталиран следни€т софтуер:
ќперационна система:     Microsoft Windows 7 Enterprise; Microsoft Server 2008 R2
ѕриложени€ на Microsoft: Microsoft Office Professional Plus 2007; Microsoft Office Multi-Language Pack 2007; Microsoft Visio Professional 2010; Microsoft Project Professional 2010; Microsoft Security Essentials или Panda Antivirus Pro 2012
»нтернет браузъри:     Google Chrome; Opera; Mozilla Firefox; Apple Safari
„ат:                 Skype
”еб приложени€:         Java Runtime Environment; Microsoft.NET Framework
„етци на файлове:     Adobe Reader; Adobe Flash Player; 7 RAR for Windows

ѕрограма „√лоб@лни библиотеки - Ѕългари€” използва активно сво€ уеб портал, като целите му са да предостав€ текуща и архивна информаци€ за програмата, да предизвиква интерес към българските обществени библиотеки и да насърчава взаимодействието между библиотекарите и библиотечните потребители. ѕорталът на програмата е двуезичен и се оцен€ва от ‘ондаци€ „Ѕил и ћелинда √ейтс” като отличен инструмент за видимост и застъпничество на програмата.

ѕрез 2011 г. порталът е мигриран от написана по поръчка система за управление на съдържанието към по-гъвкаво решение, базирано на Drupal, даващо възможност за добав€не на допълнителни компоненти в зависимост от необходимостта за това. ѕорталът се развива интензивно и отчита 1 445 572 посещени€ за периода от октомври 2010 до ноември 2011 г., като уникалните посещени€ са 856 492. ѕорталът на програмата участва в ежегодни€ конкурс за най-добър български сайт Ѕ√ —айт и спечели трето м€сто при гласуването на публиката в категори€ „ќбразование, наука и култура”.

ќтзиви от потребители

Ѕиблиотекарите от целевите библиотеки, които са основните потребители на техниката, подават отчети за дейността си към «”ѕ за вс€ко тримесечие.

¬ отчетите си библиотекарите подават данни, че те и посетителите ползват оборудването за: стандартна работа с компютър, принтиране, сканиране, копиране на документи, изготв€не на рекламни материали, прожектиране на филми и презентации, открити уроци; в помощ на самодейните състави и хоби кръжоците в населеното м€сто; за ползване на електронни ресурси и услуги.

ƒанни за ползване на »нтернет за периода €нуари-юни 2011 г.

—поред личните наблюдени€ на библиотекарите, колко често потребителите в библиотеката ползват интернет за следните дейности (в %):

                                                                          често    р€дко / никога     не мога да отговор€
1. „етене на вестници, новини и списани€ онлайн 52,8          45,1                          2,1
2. »зпращане и получаване на електронна поща   87,9          11,3                          0,8
3. ѕолзване на Skype                                         95,1            4,4                          0,5
4. ƒостъп до онлайн радио и телевизи€                42,2          53,0                          4,9
5. √ледане на филми, слушане на музика              67,9          30,8                           1,3
6. “ърсене на здравна информаци€                      55,1          39,7                           5,1
7. “ърсене на информаци€ за свободни работни места, портали за търсене на работа   

                                                                        64,9          32,1                           3,1
8. “ърсене на информаци€ за кандидатстване в училища и университети; информаци€ за школи и курсове                                                             64,1          33,8                           2,1
9. ѕрослед€ване на осигурителни фондове             54,6          40,3                           5,1
10. “ърсене на информаци€ за култура и прекарване на свободното време – информаци€ за концерти, постановки, изложби, нови книги                          

                                                                         43,8          51,3                          4,9
11. “ърсене на информаци€ за отдих и възстанов€ване – почивки, екскурзии, пътувани€, туризъм                                                               49,2          47,2                           3,6
12. ѕолзване на електронни услуги - подаване на декларации, за€вка за издаване на документи, търговски регистри                                                              

                                                                           25,6          67,2                         7,2
13. “ърсене на информаци€ за стоки и услуги           49,2          46,4                         4,4
14. ≈лектронно банкиране, онлайн пазаруване           10,0          70,5                       19,5

„Ѕлагодарение на новите технологии и осемчасови€ работен ден на библиотеката потребителите се увеличиха почти двойно в сравнение с предходни години.  омпютърната зала почти винаги е пълна и често се налага потребителите да изчакват реда си. ћного ме радва това, че библиотеката възвърна сво€ живот”, за€виха от Ѕиблиотека при Ќ„ "ѕросвета-1929 г.", с. Ћюл€ково, общ. –уен, обл. Ѕургас.

„» “ оборудването е като глътка въздух за нашето малко населено м€сто. «алата е не само средище на хора, които имат нужда от информираност, но и м€сто за срещи и контакти на хора от различни възрасти. — компютърните конфигурации ние привл€кохме в библиотечните помещени€ нови посетители, които не само използват » “, но пос€гат и към книгата”, об€сниха от Ѕиблиотека при Ќ„ "«емеделец-1899", с.  озаревец, общ. Ћ€сковец, обл. ¬елико “ърново.

„Ѕлагодарение на ѕрограма "√лоб@лни библиотеки - Ѕългари€" библиотеката при Ќ„ "—ъгласие - 1890 г." се превърна в нещо повече от културно средище - в м€сто, което предлага на своите читатели безплатен достъп до различни видове услуги… Ѕиблиотеката стана по-привлекателно м€сто за потребителите”, твърд€т от Ќ„ "—ъгласие - 1890 г.".

“ѕрограма "√лоб@лни библиотеки - Ѕългари€" е типичен пример за успешно взаимодействие между книгата и компютъра. ≈дна съвременна библиотека в 21 век не може да съществува без компютри и »нтернет, защото те се €в€ват още един източник на информаци€, обогат€ват и улесн€ват работата на библиотекар€ и тази на читател€.”, е мнението на представителите на Ѕиблиотека при Ќ„ "—ъгласие - 1890 г.", гр.  аварна, общ.  аварна, обл. ƒобрич.

Eфект от »“ решението

¬ своите отчети библиотекарите сподел€т, че работата им е значително улеснена от наличието на » “ оборудване в техните библиотеки, което им спест€ва време и усили€ в ежедневните дейности. —воевременното обнов€ване на портала на програмата също е полезно за т€х, тъй като чрез него те получават събрана на едно м€сто информаци€ за новостите в българската библиотечна общност.

—ред конкретните ползи за работата на целевите библиотеки са:
- ¬ъзможност целевите библиотеки да предостав€т достъп до електронно пребро€ване на населението, електронно гласуване и други услуги на електронното правителство. ÷елевите библиотеки се включиха активно в последното пребро€ване на населението, като предоставиха достъп до услугата и съдействие на гражданите, желаещи да € ползват.
- —ъдействие от библиотекарите за използване на онлайн услуги като: подаване на различни видове декларации, издаване на документи от държавни институции, електронно банкиране, онлайн пазаруване.
- ѕосредничество на библиотеките за подобр€ване на комуникаци€та между местната общност и местната власт – много обществени събити€ се провеждат в читалищата, като и за организаци€та и провеждането им се използва » “ оборудването в библиотеките, включително за изготв€не на покани, изнас€не на презентации, подготовка и копиране на текстове, свързани със събити€та и пр.
- ѕодобрени библиотечни услуги за населението - получаване на информаци€ за книги чрез e-mail или SMS.
ѕрез 2011 г. основни€т фокус беше върху подобр€ване на работата на библиотеките и привличането на повече читатели в т€х, както и върху информирането им за новите възможности, които българските библиотеки им предостав€т.

ѕотенциал за развитие

–ешението за » “ оборудване на библиотеките и уеб порталът на програмата са изградени с възможност за развитие и надграждане. «а периода 2012-2013 г. се разглеждат следните възможности:
- централизирана инфраструктура, ко€то обхваща изградената мрежа от целеви библиотеки;
- нови онлайн услуги, разработени с помощта на консултант библиотечни услуги и активни библиотекари от страната и предостав€ни чрез новото » “ оборудване и чрез портала на програмата (описани в “ алейдоскоп на услугите” и инициативите в съвременната обществена библиотека - и в раздел “Ќови услуги в библиотеката” на портала на програмата);
- предостав€не на допълнителен софтуер за библиотеки, които не са целеви по програмата, но биха го използвали в съответствие с целите на програмата.

ѕроекти по инициативата „√лобални библиотеки” с подобни характеристики (» “ оборудване, обучение и уеб сайт) се изпълн€ват успешно и в други държави по цели€ св€т, намиращи се в »зточна ≈вропа, Ћатинска јмерика и јфрика. »нформаци€та за проекта е свободно достъпна на портала на програмата, което позвол€ва то да бъде реализирано и в други подобни проекти.

≈“» ≈“»:
»“ проект
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас