“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | —офтуер
бр. 40, 2011

28 окт
2011
 
 

≈фективната √»— е гол€м плюс за общината

646 прочитани€

“ехнологични, финансови и административно-организационни пречки обаче забав€т проникването на √»— в общините

“ихомир »ванов
ќбикновено публични€т сектор е най-големи€т потребител на географски информационни системи (√»—). “ова важи и за Ѕългари€. —ъответно гражданите и бизнесът са едни от най-важните потребители на услугите, предлагани от държавата, а в конкретни€ случай на тази стати€ – от общината. ¬инаги се говори за ползите от √»— за местното самоуправление, никога за негативи. » има защо. “акъв тип системи например са способни да предостав€т в реално време инфраструктурна информаци€, както и прогнозни анализи, на основата на които да се вземат бързи, обосновани и информирани решени€ при бедстви€. ƒори и данните да не са в реално време, а да са по-статични и да се обнов€ва на периоди от време, те пак позвол€ват планиране и подобр€ване на подготовката при най-различни ситуации. “ова води до намал€ване на щетите при бедстви€, улесн€ване на изготв€нето на инфраструктурни проекти и съответно

повишаване доволството на хората
– онези, които в крайна сметка решават дали същото общинско ръководство да поеме следващи€ мандат, или не. ≈вгени€  араджова, управител на ESRI Ѕългари€, подчертава, че „най-големите ползи от √»— са повишаване ефективността и бързината на работа в самата община, посредством достъп до общи данни и автоматизиран обмен на географска информаци€ между отдели. √»— повишава и качеството на самото управление като дава възможност за създаване на обща оперативна картина, даваща възможност на ръководството да знае във всеки момент какво и къде се случва на територи€та на общината. √»— води и до по-прозрачно управление и осигур€ва лесно и бързо взаимодействие между гражданите и администраци€та – пример за това е јктивен.Ѕ√, където гражданите подават сигнали върху картата и получават обратна връзка от общините.“ Ќаличието на завършени и ефективни √»— в общините би довело и до гол€ма полза за държавата като ц€ло. „»зграждането на подобна √»— среда подпомага усили€та, полагани от правителството, за изграждане на устойчива бизнес среда, като по този начин Ѕългари€ се превръща във все по-конкурентоспособна в привличането на инвеститори, както чужди така и местни. ‘актор, който е жизнено важен за постигане на ефективен растеж, както на микро-, така и на макроикономическо ниво, коментира ƒе€н Ѕалтаджиев, »“ мениджър в Mapex (ћапекс).

„«а разлика от повечето други информационни системи, √»— в общината н€ма само локално значение, но и за ц€лата държава“, за€ви ≈вгени€  араджова. Ѕизнесът също е основен бенефициент от общинските √»—. “ака проектантски, инженерни, инфраструктурни и други фирми могат много по-лесно да работ€т и взаимодействат с общината, ако т€ има такъв софтуер. –осен –усинов, ръководител на ƒатекс √»— център (Datecs GIS Center), изтъква, че основен информационен проблем в Ѕългари€ е липсата на н€колко основни регистъра с лесен достъп до т€х. „Ќапример огромна би била ползата от това да има електронен регистър на адресите в Ѕългари€ с точно географско позициониране, който да е достъпен за всички – администраци€, фирми и граждани", каза той. » ƒе€н Ѕалтаджиев акцентира върху подобна възможност – за създаване на е-архиви, в които да са събрани дигитализирани всички налични планове и чертежи в общините, а данните да са достъпни и онлайн. ќсвен това географските информационни системи могат да доведат до сериозни

спест€вани€ и предпазване от грешки.
„√»— в значителна степен елиминира възможностите за допускане на грешки в информаци€та, поддържана в общината и предостав€на на гражданите и бизнеса, и намал€ва времето за изпълнение на дейностите – коментира ≈вгени€  араджова. – √»— премахва разходите за поддържане на едни и същи видове данни на много места в общината, между които може да има и разлики, които да вод€т до липса на консистентност на решени€та на общината или до грешни решени€. ¬ буквален смисъл, когато в общинско ¬и  предпри€тие се внедри √»—, това предпазва от загуби и на вода.“ ¬ъпреки многото предимства, навлизането на √»— в българските общини се сблъсква с

технологични, финансови и административно-организационни пречки,
според –осен –усинов. “е обаче могат да бъдат преодолени с използването на уеб-базирани решени€. „ƒълго време √»— технологиите б€ха наистина сложни за реализаци€ и използване и скъпи за внедр€ване. “е изискваха висока степен на образованост и мотиваци€ за работа с т€х. » колкото по-малка беше една община, толкова по-трудно беше за не€ да изгради √»— решение. —м€там, че нещата сега сто€т по различен начин“, каза той. ѕо отношение на техническите пречки „вече могат да се изграждат централно базирани системи и ц€лата сложност по инсталаци€та – създаване на базата данни, описването на процесите и реализирането на функционалност – да се поеме от един високо-професионален екип. ¬секи един потребител може да работи с олекотен уеб интерфейс, програмиран точно за неговата рол€, с което спест€ваме години обучение“, об€сни –усинов. ќтново

централизирани€т модел помага
и за оптимизиране на цената за придобиване и използване на √»—. “ака се преодол€ва нуждата от отделни и скъпи лицензи за вс€ко работно м€сто, както и разходи за техническа поддръжка и ъпгрейд в хил€ди точки на страната – това се извършва само на централните сървъри. ќсновната от трите категории пречки обаче са административно-организационните, см€та –осен –усинов. „—м€там, че в момента това е основни€т проблем. ¬ече 20 години продължаваме да правим пилотни проекти, а после от т€х не следва нищо. ѕродължават да се изграждат сложни и скъпи системи даже в много малки общини, отделни агенции и министерства, които след приключване на финансирането по съответната програма просто н€ма да имат средства за поддържане на тези системи и капацитет да ги използват и развиват. ћисл€, че е крайно време нещата да започнат да се решават централизирано в Ѕългари€. » когато моделът за една е-услуга или административна дейност се разработи един път, той да бъде използван от всички общини. ј не да се разработва и плаща многократно от различни общински администрации, а на кра€ да имаме множество различни бизнес модели за една и съща дейност“, коментира той. ƒе€н Ѕалтаджиев също изтъква технически и икономически причини за малки€т брой общини в Ѕългари€, използващи √»—. „≈дин от важните фактори е информираността на местната администраци€ и гражданите за развитието на информационните технологии“, каза той.

—поред него, основна задача на местната власт тр€бва да е общините в Ѕългари€ да са с добра инфраструктура и лесен достъп до услуги. „«а постигането на тази цел първите стъпки са цифровизиране на съществуващата информаци€ и внедр€ването на √»—“, подчерта той. ƒе€н Ѕалтаджиев препоръчва на общините да се възползват от ќперативна програма „јдминистративен капацитет“ (ќѕј ) за преодол€ване на икономическите проблеми, но ≈вгени€  араджова изтъква, че „малкото схеми по ќѕј  са крайно недостатъчни“, както и че за кандидатстване по такава програма се изисква капацитет и ресурс за добра подготовка. „ ато ц€ло в Ѕългари€ има много малко пари за »“ – добави ≈вгени€  араджова. – ѕри проектите по ќѕ се изисква устойчивост, но всъщност проектите н€мат перо за поддръжка. “. е. случват се само еднократни проекти без дългосрочна програма (вкл. »“ като ц€ло) и това изтощава и самите администрации, които страдат от недостатъчно ресурси, вкл. човешки.“ ќсвен това от ESRI Ѕългари€ отбел€зват като пречка и продължаващите с години проблеми с данните в общините, които „затрудн€ват вс€ко внедр€ване на √»—, а в н€кои случаи и възпират общините да искат да развиват определени √»— приложен舓. 

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас