“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
07 юли
2011
 
 

¬ ќбщина град ƒобрич заработи уникална за страната √»—

–азработената географска информационна система в ќбщина град ƒобрич е първото решение за подземни проводи и съоръжени€ с модул за териториално и селищно устройство у нас

9510 прочитани€

»ме на проекта: ѕ–ќ≈ “ BG0039 - „ѕлан „Ѕъдеще” – подобр€ване на капацитета на човешките ресурси в ќбщина град ƒобрич за по-добро градско управление, планиране и развитие“

¬ъзложител: ќбщина гр. ƒобрич

»зпълнители:

  •  онсорциум „ ерис” √ƒ, (Kontrax и ESRI Ѕългари€) – за разработване и доставка на √»— на подземни проводи и съоръжени€ към т€х на територи€та на ќбщина град ƒобрич, инсталиране хармонизиране и тестване на √»—, представ€не пред отговорните общински служители;
  • ESRI Ѕългари€ – разработване и доставка на интегриран модул “—”/√»— за устройство на територи€та и връзката й с кадастъра;
  • ќбединение  адастър за ƒобрич √ƒ (“отал 2000,  арат-¬. Ќиколов,  адпроект-ѕетър  ьосев, Ћандеск) – изработване на специализирана кадастрална карта и регистри на подземни проводи и съоръжени€ към т€х на територи€та на ќбщина град ƒобрич;
  • Stemo – доставка на компютърно оборудване и операционна система за сървърен клъстер, необходими за изграждане на √»— на подземни проводи и съоръжени€ към т€х на територи€та на ќбщина град ƒобрич.

—тарт-край на проекта: април 2009 г. – април 2011 г.

Ѕюджет на проекта: 302 000 евро; средствата са осигурени от »сланди€,  н€жество Ћихтенщайн и  ралство Ќорвеги€ чрез ‘инансови€ механизъм на ≈вропейското икономическо пространство.

ƒобрич е със статут на община-град от 1990 г. — указ на президента в населеното м€сто на общината е включена само територи€та на града.

јдминистративното обслужване на гражданите се осъществ€ва от общинска администраци€ с численост 188 души. “€ е организирана в 8 дирекции, 7 отдела и 1 сектор.

¬ общината е въведен нов модел на административно обслужване, като 90 % от административните услуги вече са компютъризирани. ≈жегодно се извършват над 200 000 административни услуги.

—ъщо така в ƒобрич има изграден модерен ÷ентър за услуги и информаци€, до който имат достъп и хора в неравностойно положение.

 

ѕричините за проекта

ќсновен проблем пред ќбщина град ƒобрич е бил свързан с управление на територи€та, тъй като не е разполагала с актуална и адекватна информаци€ за подземните проводи и съоръжени€ на територи€та на града. ќсвен това е липсвал съвременен начин, базиран на новите информационни технологии, за комуникаци€ между общината и експлоатационните дружества.

„¬сичко това водеше до хаотична работа с подземните мрежи, липса на адекватно планиране и като резултат - разпил€ване на енерги€ и ресурс и лошо качество на услугите за гражданите. Ћипсата на достоверна и пълна информаци€ се идентифицираше и като пречка за бързо вземане на инвестиционни решен舓, об€сн€ва Ќадежда ѕеткова, заместник кмет „»кономическо развитие и европейски програми“ в ќбщина град ƒобрич.

 

ѕървата цел на проекта

е било подобрението на подземни€ кадастър в гр. ƒобрич и развиването на такъв, където той липсва, за да се постав€т основите на една географска информационна система (√»—), каквато в рамките на този проект е внедрена от ESRI Ѕългари€ за подземните проводи и съоръжени€та към т€х на територи€та на общината.

“ази система сега се използва за координаци€ на дейностите между общината (водеща организаци€), E.ON, ¬и , Alcatel-Lucent Ѕългари€, „ерноморска технологична компани€ (партньори), —лужбата по геодези€, картографи€ и кадастър – ƒобрич, областната управа и √ражданска защита ƒобрич.

—ъщо така внедрената географска информационна система спомага за увеличаване капацитета на човешките ресурси в общината и прилагане на добри практики, отнас€щи се до √»—.

«аедно с това е укрепен и капацитетът на административните и обществени услуги, предостав€ни от институциите на местната власт, които се занимават се с градско планиране и развитие.

 

√еографската информационна система

на ƒобрич е базирана на реални данни, получени чрез геодезично заснемане на територи€та на цели€ град с площ 1401 хектара, включваща две промишлени зони – „—евер“ и „«апад“, както и 16 жилищни района. «аснети са над 250 бро€ точки от работната геодезическа основа и 1100 км подземни проводи и съоръжени€, включващи телекомуникационна мрежа, улично осветление и тролейбусна мрежа, както и:

  • водопроводна мрежа (209 км) – съдържа вид и диаметър на тръбите, дълбочина на полагане, местоположение на кранове;

  • канализационна мрежа (274 км) – съдържа данни за местоположение на канализационни профили, шахти, преливници и помпени станции;

  • слаботокова мрежа (129 км) – съдържа данни за местоположение на каналната мрежа и кабелите в изкоп, шахтите и разпределителни шкафове;

  • силнотокова мрежа (502 км) – съдържа данни за местоположение на кабелни линии – наименование на кабела, тип, сечение; възлови станции и подстанции – трафопостове и разпределителни шкафове/кутии – тип, наименование;

  • газопроводна мрежа (9 км) – съдържа вид и диаметър на тръбите, дълбочина на полагане, при наличие на шахти разположени една под друга се отраз€ват всички.

ƒанните са цифровизирани и обработени с цел изработване на специализирана кадастрална карта и регистри на подземни проводи и съоръжени€ към т€х.

Potребителите на √»— на територи€та на ќбщина град ƒобрич

–ешението е базирано на технологии на ESRI. »зползвани са системата за управление на бази данни PostgreSQL, ESRI ArcGIS Server Advanced Enterprise 10 и ArcEditor 10.

ArcGIS Server предостав€ базовата инфраструктура за създаване на ориентираната към услуги архитектура на √»— в общината. ѕродуктът осигур€ва публикуване на пространствени данни в »нтернет, управление на геоданни и геопроцесинг на сървъра. »ма възможност за едновременно предаване на пространствени данни за настолни и уеб клиенти от един сървър, а в бъдеще тази възможност ще се ползва и за мобилни клиенти. ArcGIS Server осигур€ва поддръжката на неограничен брой уеб клиенти, ползващи стандартен браузър – Internet Explorer, Mozilla и др. ѕоддържа и растерни, и векторни пространствени данни и предостав€ стандартен набор от геопространтвени услуги и инструменти на сървъра за създаване и публикуване на географски уеб приложени€.

ArcEditor е ц€лостна настолна географска информационна система за редактиране и управление на данни. ѕродуктът позвол€ва редактиране както от един, така и от повече потребители едновременно. — ArcEditor може да се създават и редактират богати интелигентни геобази данни, включващи топологи€, връзки, атрибути и правила, да се моделират комплексни, многопотребителски работни процеси, включващи редакции на данни, да се управл€ват и разглеждат геометрични мрежи и т. н.

„рез инсталиране на работни станции в общината, експлоатационните дружества, областната администраци€, јгенци€та по картографи€ и кадастър за достъп до новата √»—.

 

≈фект от »“ решението

–азработената географска информационна система е първото решение за подземни проводи и съоръжени€ с модул за териториално и селищно устройство у нас, изтъква Ќадежда ѕеткова. “€ дава възможност да се извеждат справки и скици и да се извършват анализи, подпомагащи вземането на правилни решени€ и предостав€нето на информаци€ за граждани и инвеститори. ¬ рамките на проекта е разработен и допълнителен интегриран модул за устройство на територи€та, който улесн€ва поддържането и актуализирането на данни за кадастъра и дейностите по поддръжката на регулационни и застроителни планове.

ѕроектът носи реални ползи и за жителите на града. —истемата ще даде възможност да бъде прекратена порочната практика да се копае без необходимата информаци€ за подземната инфраструктура.

ƒетелина Ќиколова, кмет на ќбщина град ƒобрич

Ќа практика √»— позвол€ва да бъде приложен нов модел за управление на подземната инфраструктура на местно ниво, осигур€ващ по-добро взаимодействие между всички институции, отговорни за управлението и поддръжката на подземната инфраструктура. –ешението и модулът за устройство на територи€та са предоставени за ползване на отделните експлоатационни дружества, така че ќбщина ƒобрич, ¬и , E.ON, „ерноморска технологична компани€ и Alcatel-Lucent Ѕългари€ могат да синхронизират действи€та си при управление на територи€та.

— подобр€ване на комуникаци€та между институциите чрез въвеждане и поддържане на √»—, ќбщина ƒобрич има възможност да предостав€ по вс€ко време актуална и навременна информаци€ за състо€нието на подземни мрежи и кадастрални данни за територи€та на цели€ град.

ѕроектът ще позволи и разшир€ване обема на електронните услуги, предостав€ни на гражданите, и по-конкретно на услугите, свързани с кадастъра.


ќбщината разшир€ва √»—

√еографската информационна система в ƒобрич позвол€ва надграждане, мащабиране и гъвкава пренастройка според големината на бизнеса и бро€ на служителите.

ќбщината вече планира да позволи работата с √»— и онлайн.

ќсвен това понасто€щем се работи по проект за създаване на интегрирани планове за градско възстанов€ване и развитие с конкретни инфраструктурни проекти и актуализиране на подробните устройствени планове на града с цел привличане на структурни фондове за следващ програмен период. ѕредвидено е те да бъдат слой от системата.

”стойчивостта на цели€ »“ проект ще се гарантира с поддържане и актуализиране на новоизградената система от обучени за целта 30 експерти от общинската администраци€ и експлоатационните дружества.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас