Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | Малък и среден бизнес
бр. 18, 2011

05 май
2011
 
 

С до €200 хил. за предприятие ще се финансира въвеждане на ERP/CRM по “Конкурентоспособност”

1519 прочитания

75% от общите допустими разходи по проекта ще се осигурят от ОПРКБИ, останалата част ще е собствено участие от кандидатите.

Все още се очаква дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - управляващ орган на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" (ОПРКБИ) 2007-2013 и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия - междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на оперативната програма, да обявят процедура за безвъзмездно финансиране „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”. По тази схема за първи път от обявяването на оперативната програма ще бъде осигурен безвъзмезден финансов ресурс за въвеждане на ERP или CRM системи, или друг вид системи за управление (СУ) на ресурсите в предприятията. Това съобщи Севделина Георгиева, консултант „Европейски проекти и програми“ във фирма Делина Консулт. Общият бюджет на процедурата е 29 337 450 лв. (15 млн. евро). Максималният размер на безвъзмездната помощ по един проект е 391 166 лв. (200 хил. евро). 75% от общите допустими разходи по проекта ще се осигурят от ОПРКБИ, а оставащите 25 на сто следва да се финансират със собствени средства на кандидата.

Допустимост на кандидатите
Според информацията от публикуваните насоки за кандидатстване, които бяха публикувани на Интернет страницата на ОПРКБИ за предварително обсъждане, има определени изисквания, на които трябва да отговорят кандидатите в процедурата. Те трябва да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, и ОП „Конкурентоспособност“. Също така седалището им трябва да е в България. Участниците в процедурата следва да имат минимум една приключена финансова година (2010 г.) преди датата на обявяване на настоящата процедура за набиране на проектни предложения, и да имат реализирани нетни приходи от продажби за последната приключена финансова година (2010 г.) равни на или надвишаващи 200 000 лв. Клонове на местни или чуждестранни юридически лица не могат да участват в процедурата за подбор на проекти, поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Допустимост на проектите/дейностите
Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 12 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за безвъзмездна финансова помощ. Друго условие е проектите и дейностите да се изпълняват само на територията на България и да включват задължително дейности за сертифициране на системи за управление и/или удостоверяване на съответствието на продукти, и/или въвеждането на добри производствени практики (посоченото условие не се отнася до дейностите, свързани с внедряване на ERP системи и/или CRM системи, и/или друг вид СУ); да не се предвижда реализацията им в партньорство с други предприятия/организации; да бъдат съфинансирани от страна на кандидата. Предприятия, имащи сключени договори по ОП “Конкурентоспособност” или други програми, финансирани от ЕФ, могат да кандидатстват по настоящата схема, само ако не се дублират дейностите. При кандидатстване следва да се има предвид максималния размер на помощи в режим де минимис, получени за последните 3 финансови години. Допустими по процедурата ще са дейности за предоставяне на професионални съвети и консултации за подготовка, разработване и въвеждане на посочените СУ на ресурсите, както и дейности за инвестиции в ново оборудване и нови технологии, които допринасят за въвеждане на посочените ИТ решения.

Разрешено е финансирането и на въвеждане на СУ в предприятията като ISO 9001:2008, БДС EN16001:2009 (Energy Management Systems), ISO 14001:2005 (EMAS), ISO 22000:2006, ISO 27001:2007, ISO 20000-1:2005, ISO 13485 и др. Не може да се кандидатства обаче за въвеждане на OHSAS 18001. Сред допустимите дейности са и консултантски услуги, инвестиционна подкрепа, услуги за сертифициране на СУ от акредитирани органи или за удостоверяване на съответствието на продукти от акредитирани органи, консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение, одит и визуализация. По програмата ще се финансират и дейности по постигане на продуктово съответствие на предприятията - СЕ маркировки и оценка на съответствието, както и въвеждане на добри производствени практики. Задължителен краен резултат от изпълнението на проектите е придобиването на сертификат за удостоверяване на съответствието или поставена маркировка за съответствие „СЕ”, съответно получаването на документ за удостоверяване въвеждането на добри производствени практики. Допустимо по схемата е и въвеждане на ERP или CRM системи, или друг вид системи за управление на ресурсите в предприятията, като се допускат дейности за предоставяне на професионални съвети и консултации за подготовка, разработване и въвеждане на системите, както и дейности за инвестиции в ново оборудване и нови технологии, които допринасят за въвеждане на ERP, CRM или друг вид СУ. По отношение на дейностите, свързани с внедряване на ERP, CRM и/или друг вид системи няма изискване за придобиване на сертификат за въведените СУ като краен задължителен резултат от изпълнението на проекта.

Допустими разходи
По схемата се приемат разходи за закупуване на дълготрайни материални активи - оборудване, машини, съоръжения, допринасящи за въвеждането на дадена СУ или постигането на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти, както и за покупка на нематериални активи - за специализиран софтуер, допринасящ завъвеждането на системите за управление. Приемливи са също разходи за услуги, пряко свързани с въвеждането на СУ и съответните европейски/международни стандарти/добри производствени практики. Допустими са още разходи за сертифициране на системи за управление и на продукти/удостоверяване на съответствието на продукти. За консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по процедурата се предвиждат до 5% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв., за визуализация на проекта – не повече от 5000 лв. и за одит на проекта - не повече от 1500 лв. Общият размер на разходите за услуги по проекта може да бъде 100% от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 50 000 лв. Не се допуска кандидатстване само за инвестиционна подкрепа. Условия за допустимост на разходи Да са необходими за изпълнението на проекта и реалистични на базата на представените оферти; Да бъдати завършени след датата навлизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ и до изтичане на срока за изпълнение на проекта, с изключение на разходите за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение; Да са действително платени не по-късно от датата на подаване на междинния/финалния отчет по проекта от страна на бенефициента; Да са отразени в счетоводната и данъчната документация на бенефициента/изпълнителя; Да могат да се установят и проверят, да бъдат подкрепени от оригинални разходо-оправдателни документи.

Кандидатстване и оценка
Кандидатстването ще се извършва чрез посочените документи по процедурата, когато бъде обявена – формуляр за кандидатстване, бюджет, както и придружителни документи. Много важен елемент от офертата е окомплектоването, поясни Севделина Георгиева. Следва подаване на предложенията преди обявения краен срок за участие. Оценителният процес ще включва няколко фази - оценка на административно съответствие, оценка за допустимостта на кандидатите, оценка за допустимостта на проектите и техническа и финансова оценка на проектното предложение. Крайният срок за подаване на проектни предложения ще бъде около 3 месеца след обявяването на схемата. Като целият процес от обявяване на схемата до подписване на контракт за изпълнение на проекта продължава около 6 месеца.

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ
Фирмите представят
Безпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Безпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Изключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Рей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриденРей О’Фаръл, VMware: Светът на облаците ще е хибриден

Техническият директор на компанията е уверен, че публичните услуги няма да заменят собствените сървъри.

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас