“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ лидери
бр. 8, 2011

28 фев
2011
 
 

ћащабни » “ проекти реализира българката енергетика през последните 5 г.

2307 прочитани€


ѕоследните 5 години се характеризират със съществени промени в сектор енергетика, коментира √алина ¬ангелова, доскоро ръководител на управление “»нформационни системи и технологии” в Ќ≈ . —ред т€х са приватизаци€ на електроразпределителните дружества и н€кои електроцентрали, преструктуриране на компаниите и раздел€не на дейностите им, либерализаци€ на енергийните пазари, развитие на газови€ сектор. ≈дна от важните тенденции е изграждането на нови конвенционални и възобнов€еми източници, включително “≈÷ ћарица »зток 1 и 3, соларните и в€търни паркове, малките ¬≈÷, и ко-генерациите. „¬ енергийни€ сектор навл€зоха много нови технологии, коментира ¬ангелова. ¬ тази връзка се проведоха много търгове и се реализираха различни проекти“, “е могат да бъдат обособени в следните групи:
- инфраструктурни проекти - и Ќ≈ , и електроразпределителните дружества направиха пълна подм€на на »“ инфраструктурата, което включва комуникационна инфраструктура, сървъри, работни станции и перифери€. ≈дна част от компаниите (тези с чужда собственост) приложиха модела на аутсорсинг на »“ инфраструктурата си. „“ези проекти са много сложни, изискват много добро управление на всеки етап: анализ на състо€нието, прехвърл€не на инфраструктурата, пром€на на архитектурите“,  см€та ¬ангелова.
- внедр€ване на ERP системи. ¬сички електроразпределителни компании, а също и Ќ≈ , ≈—ќ, ћарица »зток 1 внедриха най-мощната ERP система - SAP. ¬ момента върви и внедр€ването в ќвергаз. „“ези системи позвол€ват локални€т и корпоративен мениджмънт да има пълен контрол върху финансовите операции и резултати, улесн€ват вземането на бързи корективни действи€. ERP системите в н€кои компании са интегрирани с другите приложени€ и консолидират финансовата информаци€ от всички системи“, допълва ¬ангелова.
- внедр€ване на нови клиентски системи. ≈лектроразпределителните дружества внедриха нови клиентски системи, базирани на различни платформи. “ези системи са напълно съобразени с изисквани€та за раздел€не на дейностите и дават много по-гол€ма гъвкавост на компаниите в новите услови€ - гъвкави тарифи, възможности за използване на различни форми за разплащане, възможност за отчитане на по-кратки и по-дълги периоди, интеграци€ с други системи - кол центрове, системи за документооборот и т.н. ¬недр€ването на клиентските системи е свързано с много предизвикателства - изключително труден процес на миграци€ на стари данни, обучение на гол€м брой потребители, локализаци€ на международни софтуери
- внедр€ване на √»— системи. Ќационалната електрическа компани€, както и електроразпределителните и газоразпределителните дружества на ќвергаз, внедриха нови географски информационни системи, базирани на ESRI. “е позвол€ват визуализаци€ на местоположението на активите на мрежата, оптимизиране на процесите по изграждане и ремонт на активите на мрежата, внедр€ване на нови процеси с използването на мобилни устойства
- внедр€ване на SCADA системи. “ова са изключително важни системи, свързани с управлението на мрежите в реално време. Ќ≈  внедри нова система за диспечерско управление. ƒоколкото ми е известно всички електроразпределитени дружества внедриха нови SCADA системи.
—поред јтанас ћарин, »“ директор на ≈лектроенергийни€ системен оператор (≈—ќ), през последните 5 години подобни или еднакви мащабни »“ проекти са реализирани на различни места в енергетиката, като отчита н€колко ключови тенденции:
- »зграждане на центрове за данни (Data center). “акива центрове се изградиха и продължават да се изграждат на различни места в енергетиката. ¬се пак един от най-големите реализирани проекти е на „≈«.  омпани€та инвестира много средства, изгради завършена инфраструктура на такъв център в съответствие със стандарта TIA-942 и има възможност дори да продава услуги и на други контрагенти. „≈« изгради и –езервен ÷ентър за ƒанни за да елиминира рисковете и да запази работоспособността на системите при форсмажорни обсто€телства.
- »зграждане на платформи за пазар на електроенерги€. „«наем, че развитието на пазара на електроенерги€ се базира изключително на информационни технологии, казва ћарин. - —истеми, свързани с пазара на електроенерги€, изградиха и продължават да изграждат гол€ма част от участниците в този процес - търговци, производители и др. „аст от тези участници дори предлагат услуги, свързани с ползването на техните системи от заинтересовани контрагенти. «адачата за изграждане на пазарна платформа у нас се решава най-мащабно в ≈—ќ ≈јƒ, който е отговорен за организирането на електроенергийни€ пазар в Ѕългари€ като ц€ло и затова мащабът на инвестициите и работата в тази област в български€ системен оператор са най-значителни.“
- »зграждане на автоматизирани енергийни обекти. »зграждането на подстанции без персонал в енергетиката е друга важна тенденци€, ко€то се засили през последните 5 години у нас. “акива обекти се изграждат, както в електропреносната мрежа от Ќ≈  ≈јƒ, така и  в разпределителните мрежи от ≈лектроразпределителните дружества (≈–ƒ).
—ами€ факт, че става дума за безотказна работа на важни инфраструктурни (в н€кои случаи стратегически) обекти без персонал, говори достатъчно за изисквани€та, които се постав€т към »“ решени€та приложени в т€х. “ези решени€ включват телемеханични и телекомуникационни системи, отдалечено видеонаблюдение и др. ѕример за такъв обект е подстанци€ 110 KV „ амбаните” до —офи€. “акива проекти често се реализират от консорциуми или големи чужди компании в сътрудничество с български фирми. ѕредизвикателство в тези проекти е и координаци€та на работата между различните контрагенти, което не-винаги е лесна задача.
-  ѕроект за присъедин€ването на турската ≈≈— към обединената ≈≈— на ≈вропа. „“ова е международен проект, който вече н€колко години се ръководи от български€ системен оператор,  об€сн€ва јтанас ћарин. - ѕрисъедин€ването на гол€ма електроенергийна система като турската (около 5 пъти по-гол€ма от нашата), в перифери€та на обединената ≈≈— на ≈вропа е гол€мо предизвикателство и изисква огромни усили€, както организационни, така и технически. ѕроцесът на присъедин€ване наложи развитие на информационно-управл€ващи системи, комуникационни системи, системи за защита, системи за измервани€ и др.“ ќсновната част от тези системи, както и т€хното централизирано управление е съсредоточено в ÷ƒ” на ≈—ќ ≈јƒ. —ложността на задачата може да се прецени дори само от факта, че след н€колкогодиша работа по присъедин€ването сега предстои едногодишен пробен тестов период на паралелна работа, преди официалното приемане на –. “урци€ в европейската обединена електроенергийна система. 
“ехнологичните потребности на енергийни€ сектор
—поред √алина ¬ангелова, основните предизвикателства през следващите години ще са:
- ќптимизиране на разходите за поддръжка на енергийните мрежи. “ова е свързано с внедр€ване на нови системи за управление на активите. “ези системи ще използват нови по-мощни средства за анализ на състо€нието на активите, по-гъвкаво и стратегическо планиране и следене на дейностите и разходите по ремонти и поддръжка, по-добро планиране на ремонтните програми.
- »нтеграци€ на технологичните и бизнес системите. ¬ момента се внедр€ват различни компоненти на отделни системи. ѕон€кога те не са интегрирани. √ол€мо предизвикателство ще бъде интегрирането на тези системи и изграждането на интелигентни системи, които ще обработват големите масиви от технологични данни и ще предлагат бизнес решени€.
- –азвитие на клиентските системи. ѕоради очакваната конкуренци€, енергийните дружества тр€бва да предлагат по-атрактивни услуги за крайните клиенти. “ова може да са нови тарифни планове, но може да са и допълнителни услуги като информаци€ по sms за планирани ремонти, напомн€не за сметки и т.н., или например подобр€ване на времето за отстран€ване на проблеми. “ова ще бъде свързано с внедр€ването на нови системи за анализ на прекъсвани€та и др.
- –азвитие на системите за участие на свободните пазари на енерги€. ¬ече се по€в€ват такива системи. “е анализират сключените договори, състо€нието на мощностите и евентуалните разходи при изключване/включване на нови мощности. “ези системи могат да разиграват what-if ситуации и да предлагат най-финансово изгодни€ сценарий.
Ќашата страна като членка на ≈— тр€бва да хармонизира законодателството си в съответствие с “рети€ либерализационен пакет, об€сн€ва јтанас ћарин от ≈—ќ. „ƒо месец март тази година тр€бва да се направ€т промени в «акона за енергетиката, а в едногодишен срок да се извършат и структурни промени в енергетиката. ўе се наложат промени във вторичното законодателство, правилата за търгови€ и т.н. ѕромените в законодателството налагат и ще налагат многократни промени и в информационните системи на енергийни€ сектор, допълва специалистът. - “ова изисква използването на гъвкави решени€, с възможности за разширение и адаптаци€, но по-важното е, че тр€бва да се използват доставчици на »“ решени€ и системи, които са в състо€ние да адаптират системите си при вс€ка следваща пром€на в законодателството.“ —поред него ще се засили тенденци€та за развитие и внедр€ване на информационни системи, свързани с пазара на електроенерги€ при всички участници. „“ъй като пазарът на електроенерги€ основно се състои от обмен и обработка на информаци€ между всички, включени в процеса, при изграждането на тези системи тр€бва да се търси съвместимост както със системите на български€ системен оператор, така и със системите на съседните системни и търговски оператори, твърди ћарин. - ≈дна от задачите на ≈вропейската организаци€ на системните оператори ENTSO-E е да разработва и налага стандарти, спазването на които ще гарантира тази съвместимост. Ќ€кои от тези стандарти са в процес на одобрение, а други се разработват. — две думи – тр€бва да сме готови за много промени в изисквани€та към информационното осигур€ване през следващите н€колко години“, допълва »“ директорът на ≈—ќ.
»нформационната сигурност заслужава специално внимание. ќпазването на информаци€та и достъпът до информационните и управл€ващи системи става все по-важно за всеки бизнес, а за енергетиката това е от изключително значение. „ѕреди всичко е необходимо да се въвеждат и спазват строги правила. ћоето лично впечатление е, че информационната сигурност в сектора  не е на необходимото ниво, твърди ћарин. - “р€бва да се провеждат одити по сигурността и да се засили дейността по акредитаци€ на информационните системи. ѕоказателно е, че в рамките на ENTSO-E от 2011 г. започва провеждането на одит по информационна сигурност на системите на операторите, свързани с електронната магистрала (Electronic Highway) на организаци€та.“
—поред ћарин в областта на ¬≈» предстои много работа по отношение на законодателството, както и по отношение на развитие на системите за управление на тези източници. ”скор€ването на работата в посока интелигентни мрежи би улеснило управлението на ≈≈— при нарастването на д€ла на ¬≈» в общи€ електроенергиен баланс на страната. ѕрогнозирането на тези генериращи мощности също е сложен проблем по който се работи, а за решаването му са необходими специализирани информационни системи.
»нтелигентните енергийни мрежи
„—март грид системите ще имат развитие в бъдеще, не съм сигурна дали в следващите 5 години или в по-далечно бъдеще, см€та √алина ¬ангелова. - ѕървата стъпка към изграждането на тези системи е осигур€ване на необходимата инфраструктура - устройства и комуникационни канали, по които сигурно и евтино може да се комуникира с устройствата. ¬ече има инсталирани на н€кои места "интелигентни електромери", които засега се използват само за дистанционно отчитане. ¬тората стъпка е в регулатора - той тр€бва да позвол€ва прилагането на гъвкави тарифи и свободното договар€не с клиентите. “ретата стъпка е в сами€ търговец. “ой тр€бва да е достатъчно креативен, за да измисл€ начини за привличане на нови клиенти. –азбира се, тр€бва да се разполага и с необходимите »“ системи за това“, допълва ¬ангелова
„Smart Grid решени€та изискват огромни инвестиции, каквито се прав€т не само в —јў, но и в редица европейски страни, коментира јтанас ћарин. ѕрактически всички големи »“ и технологични компании са привлечени и работ€т усилено по темата. Ќие имаме много да наваксваме, за съжаление не само в инвестициите, но и в стратегиите, законите и плановете за въвеждане на такива системи.  ато ц€ло в тази област у нас всичко предстои. –азвиват се н€кои отделни елементи на SmartGrid инфраструктура, например пилотните проекти, реализирани от ≈–ƒ за дистанционно отчитане и управление на електроенерги€та при битови клиенти“, допълва »“ специалистът.
ѕодготовката на специалисти
–ол€та на образованието е от изключително значение за подготовката на технологични кадри у нас, коментира јтанас ћарин. „¬ миналото имахме добри традиции, но светът се промен€ бързо и мисл€, че сега тр€бва много да наваксваме. ћоментните пробл€съци и успехи на наши ученици в различни състезани€ по света говори, че имаме потенциал. ѕрез следващите години обаче са необходими преди всичко повече средства и извършване на реформи в посока нови програми и доближаване на образованието до изисквани€та на реални€ бизнес. —ветовната икономика се промен€. ўе си позвол€ да припомн€ една прогноза, че в бъдеще просперитетът на страните все-повече ще се определ€ от техническите познани€ на техните работници. ¬с€ка страна, включително и нашата, може да стане високо технологична супер сила, ако развива този потенциал“, об€сн€ва »“ директорът на ≈—ќ.
„—читам, че нивото на образованието е спаднало драстично през последните години”, допълва √алина ¬ангелова. —поред не€, това, което тр€бва да се направи, е:
- привличане на българските студенти обратно в Ѕългари€ и задържане на добрите български студенти;
- по-гол€ма бизнес насоченост на техническото образование;
- включване на теми за новите технологии в програмите на университетите;
- разработване на съвместни проекти между бизнеса и университетите;
- развитие на стажантските програми и практикуване в големите водещи компании в областта на енергетиката.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас