“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ лидери
бр. 8, 2011

28 фев
2011
 
 

«астрахователните компании тр€бва да реализират нови »“ стратегии

1447 прочитани€

«астрахователни€т бизнес принадлежи на групата информационно интензивни сектори на икономиката, в които пазарната конкуренци€ и икономически€т растеж са основните двигатели за внедр€ване на информационни технологии. ¬ случа€ през последните 5 години тр€бва да отчетем вли€нието на 3 допълнителни фактора – регулаци€та, »“ пазара и професионалната »“ общност.  
o ѕостигането на съвместимост с изисквани€та на регулаци€та, и особено промените в законовата и подзаконовата нормативната база след приемането ни в ≈—, ориентирани към стимулиране на пазарната конкуренци€ и защита на потребителите, имаха важна рол€ за развитието »“ функци€та и институционалното укрепване на »“ процесите  в застрахователните компании. ¬ъвеждането на периодичната отчетност по застраховката “гражданска отговорност на водачите на ћѕ—” например, както и стриктни€т контрол върху отчетите принуди застрахователите да подобр€т методите и процесите за обхващане и управление на данните, да консолидират и интегрират системните решени€, да разви€т и стабилизират функционалните и информационните характеристики на прилаганите технологии.  
o ѕредложени€та на локални€ пазар на информационни технологии покриваха необходими€ за застрахователни€ бизнес спектър от технологии, продукти и услуги и са ценово конкурентни. ѕредставени са значимите глобални »“ компании, налични са интересни локални разработки, внедрителски опит и знани€, които в съвкупност позвол€ват решаване на сложните и комплексни »“ проблеми на застрахователни€ бизнес.
o ‘ормирана е значима професионална »“ общност на »“ специалисти и мениджъри от финансови€ сектор, налична е специфичната професионална инфраструктура от печатни издани€, научно-технически конференции, консултантски фирми и други канали за обмен на информаци€, опит и знани€, които спомагат за създаване и поддържане на необходими€ интелектуален капитал в компаниите от сектора.
 ато ц€ло в предкризисни€ период се изградиха системите за обхващане и поддържане на €дрото на застрахователни€ бизнес - оценка и остойност€ване на рискове, администриране на застрахователни полици и обработка на щети, като върху избора на конкретните системи и технологически решени€ съществено вли€ние оказваха и прилаганите бизнес модели и »“ стратегии на компаниите – собственици на българските застрахователи (в повечето случаи глобални застрахователни компании с опит и традиции в управлението на »“).
¬сеобщо е мнението, че в кризисни€, и най-вече в следкризисни€ период корпоративните информационни технологии във финансови€ сектор “н€ма да бъдат никога същите”. ѕрогнозите за ниски темпове на растеж, въвеждането на нови и по-стриктни регулации на финансови€ сектор, предусещането за нарастващи пазарна конкуренци€ и изисквани€ на потребителите в съвкупност очертават една сложна и развиваща се рамка, в ко€то застрахователните компании тр€бва да разработ€т и реализират нови »“ стратегии. “е са обвързани, от една страна, с бизнес приоритетите и промен€щите се бизнес модели, а от друга – фокусирани върху приноса им за увеличаване на  стойността на бизнеса и подобр€ване на  контрола върху »“ разходите и релевантните »“ рискове. ѕредвид глобалните »“ тенденции,  конкретните пазарни и регулаторни услови€, както и достигнатото равнище на »“ в застрахователни€ сектор, може да се предполагат активни изменени€ в следните области:
1. “ехнологическа реализаци€ на нови бизнес модели на застрахователните компании.  онкурентоспособността ще зависи от способностите да се реализират бързо и ефективно посто€нни изменени€ в застрахователните продукти и услуги, в организаци€та на дистрибуци€та и в операциите при обслужване на клиентите, и по конкретно:
o “ехнологическо обхващане на операциите при продажби и обслужване, които са генетично натоварени със сложни процеси и многокомпоненти правила, форми и документи, и поради това все още са частично или неефективно интегрирани в наличните системи;
o “ехнологическа интеграци€ на бизнес партньорите при дистрибуци€ на продукти (брокери, агенти) и при обслужване на клиенти (сервизи, доставчици), които поради естеството на застрахователни€ бизнес имат основна рол€ в реализаци€ на достъпа и обслужване крайните клиенти. 
Ќа тази основа ще се осъществи и преходът от масови и осреднени цени на застрахователните продукти към индивидуално ценообразуване, основано на индивидуална оценка на риска и ценността на конкретни€ клиент, за което вече са налични достатъчно идеи и проекти.
2: ћодернизаци€ и оптимизаци€ на наличните технологии и системи. «а да отговор€т на посто€нно нарастващите критерии на мениджмънта за максимизаци€ на резултатите (оперативна ефективност, производителност, качество на обслужване) и минимизаци€ на привлечените ресурси (капиталови и оперативни разходи и бюджети) »“ мениджърите и »“ екипите тр€бва да имат предложени€ и инициативи за:
o ћодернизаци€ на наличната »“ архитектура посредством консолидаци€ и виртуализаци€ на »“ ресурси, управление на жизнени€ цикъл на »“ активи за стабилизиране и намал€ване на оперативните разходи и повишаване на сигурността на услугите;
o ѕодобр€ване на оперативната ефективност посредством усво€ване на нови системни решени€ в критичните за застрахователните операции области (управление на бизнес процеси, управление на документите, интеграци€ на услугите, алтернативни канали);
o ≈фективно използване на вътрешни€ »“ потенциал (хардуерни и софтуерни активи и персонал) и външните »“ ресурси и услуги, както и т€хното балансиране с оглед редуциране и контрол на общата им стойност. 
—ъществени изменени€ ще настъпват и в структурите, механизмите и процесите за корпоративно управление на »“ в резултат на разшир€ващо се прилагане на общоприетите стандарти и практики за управление на »“ услугите и за систематичен контрол на »“ рисковете. ¬с€ка »“ инициатива и всеки »“ проект през следващите години тр€бва да води до намаление на разходите за операции, да допринас€ за привличане и задържане на клиентите, да предостав€ нови продукти или услуги и да създава възможности за бързо приспособ€ване към пазарната и регулативната среда.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас