“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ лидери
бр. 8, 2011

28 фев
2011
 
 

Ѕъдещето на корпоративните »“ е в ц€лостното управление на информаци€та в организаци€та

1501 прочитани€

—ъществени технологични тенденции в корпоративните »“ системи през последните 5 г.  
ќсновна тенденци€ е корпоративните »“ да се развиват по посока постигане на качество в информационното обслужване за бизнеса. ƒоскоро вниманието на »“ мениджърите бе фокусирано върху изпълнението на мащабни проекти, миграци€та към западни системи от висок клас и внедр€ването на нови технологии, а днес основни€т акцент е качеството, което се осигур€ва. ¬се повече бизнесът залага на SLA споразумени€ за ниво на »“ услугите като подход за постигане на високо качество на информационното обслужване. ¬ света на корпоративните »“ акцентите вече са как с помощта на дадена технологи€ да обслужваме успешно потребностите на бизнеса, по какви критерии се доказва това и дали съдействаме за възход€щото развитие на компани€та.
«атова в корпоративните организации се преминава от методологии, ориентирани към изпълнение на проекти и реализаци€ на нови технологии, към управление жизнени€ цикъл на услугите (Life Cycle Management), ITIL и управление на промените.
¬с€ка бизнес организаци€ очаква надеждно »“ обслужване, кратко време на престой на системите, бърза реакци€ при проблеми, както и постигане на приемливи цени за обработка на транзакциите. »“ специалисти тр€бва да започнат реално да се занимават с използване на резервните мощности и т€хното тестване, да обърнат повече внимание върху въвеждането на подход€щи системи за мониторинг на производителността, да покажат ефективността на т€хната работа. ‘окусът се промен€ сериозно, когато тр€бва да регистрираме точно времето за реакци€ и времето за изпълнение на вс€ка транзакци€, достъпността на системите и мрежите и то по надежден начин, който създава база за дискуси€ с бизнеса на тема SLA договори.
ѕрез последните 1 - 2 години се прав€т сериозни опити нивото на информационно обслужване в организациите да се оцени на базата на количествени показатели. “ова е свързано с разшир€ващите се възможности за аутсорсинг. јко дадена услуга е обособена с конкретни параметри за качество и цени, т€ може да бъде възложена на външни изпълнители.  олкото повече услуги се параметризират по този начин, толкова по-обективна е оценката за нивото на »“ обслужването в дадена организаци€. ѕрез последните 5 г. бе постигнат значителен напредък в параметризирането на инфраструктурните услуги - обслужване на мрежата, системи за сътрудничество, електронна поща, help-desk и т.н. ÷ели€т спектър от традиционни »“ услуги, осигур€вани доскоро от вътрешни »“ отдели, все по-често се изпълн€ва от външни организации.
¬ съвременни€ бизнес каналите за достъп до услуги, предостав€ни на клиентите, са изключително важни. –аботата по различни канали и необходимостта от динамично предостав€не на услуги през тези канали логично води към ориентирана върху услугите архитектура (SOA). Ќа базата на този подход е изключително важно още на ранен етап да се обмисли изборът на доставчици и при въвеждане на информационни решени€ да се отчита възможността в бъдеще те да предостав€т възможност за гъвкаво развитие, включително в посока публикуване на услуги. “ова отново изисква от »“ ръководител€ мислене на ниво архитектура.
ѕерспективи пред корпоративните организации през следващите 5 г.
Ќай-сериозен акцент бих поставил върху преминаването от конкретен оперативен мениджмънт на »“ обслужването към верен избор на архитектура и „управление на информаци€та" в пълни€ смисъл на това пон€тие. »ма съществена разлика между  управлението на »“ системи, необходими на институци€та, и управлението на нейната информаци€. 
”правлението на поискани от бизнеса »“ услуги е традиционен и масово прилаган в момента подход. –азлична е гледната точка, когато »“ директорът в институци€та има общ поглед върху нейни€ бизнес и информационни потоци, когато той предвижда потребностите и посреща бъдещите нужди на институци€та с в€рно структурирани информационни решени€.
„есто един архитект на информационни системи, влизайки в дадена институци€, заварва много неавтоматизирани информационни потоци, открива гол€м обем информаци€, ко€то се движи в неструктуриран вид.
Ѕъдещото развитие на информационните технологии и успешното развитие на взаимоотношени€та между »“ и бизнеса зависи от това да се даде възможност на »“ специалистите да разви€т информационните системи по такъв начин, че информационните потоци в дадена институци€ да се управл€ват ц€лостно.
¬се повече организации ще преминат от реализаци€ на конкретна система, поискана от бизнеса (CRM или BI решение), към подход, при който »“ специалистите  анализират потребностите на организаци€та и да предлагат решени€, покриващи от край до край потребностите от информаци€. 
¬ момента типичната ситуаци€ е малка част от бизнес процесите да бъдат напълно или дори частично покрити с информационни решени€. –едица специфични дейности обаче не са осигурени с информационна технологи€. «а да бъдат ефективни, информационните технологии тр€бва да покриват процеса от край до край. “е тр€бва да осигур€т приемане на ц€лата информаци€ в структуриран вид и да завършват с извеждане на информаци€ за процеса във вид, осигур€ващ неговото ц€лостно измерване и анализ. «а да може това да е валидно за всички значими процеси в дадена институци€ е необходимо специалистите, запознавайки се с процесите в даден бизнес, да определ€т правилно с какви средства да ги осигур€т информационно.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас