“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
15 дек
2010
 
 

ќбщина √аброво внедри √»— и е-услуги за по-добро качество на административното обслужване

–еализираното от ≈—–» Ѕългари€ »“ решение доведе до положителни резултати вследствие на въвеждането на електронни административни услуги, в т.ч. √»—. — изпълнението на проекта е подобрено значително качеството на междуинституционалните връзки в процеса на административно обслужване на гражданите и бизнеса, което води до бързо и качествено обслужване и недопускане на злоупотреби.

8896 прочитани€
¬»«»“ ј Ќј »“ ѕ–ќ≈ “ј

»ме:

ћодернизиране на административното обслужване в ќбщина √аброво чрез развитие и предостав€не на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса


¬ъзложител:

ќбщина √аброво


»зпълнител:

≈—–» Ѕългари€ ќќƒ, —офи€


ƒата на стартиране/ дата на приключване: 12.06.09-12.05.2011 Ѕюджет: 636 720 лв.

 ато орган на местното самоуправление, общинската администраци€ осигур€ва изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решени€та на общински€ съвет, подпомага кмета на общината при осъществ€ване на правомощи€та му, осигур€ва технически дейността му, подпомага общински€ съвет и осигур€ва дейността му, извършва дейност по административното обслужване на гражданите, физическите и юридическите лица.
—ъгласно действащи€ в Ѕългари€ «акон за местното самоуправление и местната администраци€, общината е натоварена с дейности и отговорности, свързани с постигане на устойчиво местното социално-икономическо развитие в рамките на сво€та територи€, както и предостав€не на качествено административно обслужване за гражданите и бизнеса.


ќбщина √аброво управл€ва 15 проекта на стойност над 150 млн. лева при среден годишен бюджет за местни дейности 30 млн. лв. ¬ процес на подготовка и оценка са още 6.
Ќационалното сдружение на общините в –епублика Ѕългари€ отличи през есента на 2008 г. √аброво като “ќбщина –еформатор” в категори€та “√олеми ќбщини”.
ќбщина √аброво е една от първите общини в Ѕългари€, ко€то с помощта на реализиран проект по ќѕј  притежава разработена и внедрена √еографска информационна система (√»—), с ко€то си постав€ задачата да подобри качеството на административното обслужване в експертните области: кадастър, устройство на територи€та и общинска собственост. ÷елта е да се скъс€т сроковете и да се оптимизира използването на финансовите ресурси, с което да се подобри управлението на процесите в общината чрез въвеждане и интегриране на съвременни технически средства. ¬недрената система предостав€ основата за последващото развитие на √»— и в други сфери и дирекции на общинската администраци€ и осигур€ва €дрото за интегрирана √»— на общината.

»нж. ƒобрин —авчев - заместник-кмет по устройство на територи€та, благоустро€ване и строителство в община √аброво

“¬секи проект постав€ началото на нещо, ние с реализац€ита на проекта по ќѕј  н€маме илюзи€та, че сме решили всички проблеми и завинаги, но се постарахме да поставим основата за развитие на едно в добри€т смисъл по-технократско, по-бизнес и повече ориентирано към резултати  управление, стремеж, който считам, че е редно да бъде следван във времето, тъй както добро управление не се постига с еднократна пром€на, а по-скоро се поддържа с посто€нни усили€”, об€сни инж. ƒобрин —авчев - зам.-кмет по устройство на територи€та, благоустро€ване и строителство в ќбщина √аброво.

Ќа 17-и ноември 2010 г. - —ветовни€т ден на √еографските информационни системи, община √аброво беше отличена от ≈—–» Ѕългари€ с наградата „¬исоки постижени€ в прилагане на √»— за по-качествено електронно управление на общината”.

Ѕизнес предизвикателствата

¬ услови€та на реално членство на Ѕългари€ в ≈—, пред българската община е поставена нелеката задача да постигне устойчиво социално-икономическо развитие в рамките на сво€та територи€ във всички области, в това число ефективно взаимодействие с гражданите и бизнеса като условие за подобр€ване качеството на живот. “ова налага търсене и въвеждане на иновационни механизми и подходи за взаимодействие, които максимално да подобр€т административното обслужване. ¬ъв века на информационните технологии, въвеждането и интегрирането на съвременни информационни системи дава възможност за развитие на електронните услуги, реинженеринг и оптимизаци€ на административните процеси. ќсъзната е необходимостта от използването на човешки€ потенциал за решаване на съществени въпроси и заместването му с подход€щите технически средства за изграждане на устойчива във времето институционална памет и използването й за намиране правилни технически и информирани управленски решени€.

÷ели и конкретни задачи

ќбщина √аброво си е поставила за цел подобр€ване качеството на административно обслужване за гражданите и бизнеса посредством развитие на електронните услуги, реинженеринг и оптимизаци€ на административните процеси, чрез въвеждане и интегриране на съвременни информационни системи.

—пецифични цели:
1.    ѕодобр€ване качеството на административното обслужване и регулиране в областите кадастър, устройство на територи€та и общинска собственост.
2.    —къс€ване на сроковете и оптимизаци€ на финансовите ресурси с цел задовол€ване интересите на потребителите на административни услуги в услови€та на гарантирана прозрачност.
3.    ѕодобр€ване на управлението на процесите в община √аброво чрез въвеждане и интегриране на съвременни информационни системи.

ќбщата и специфични цели на проекта са в унисон с ≈вропейската и национална политики за подобр€ване на институционални€ и административни€ капацитет и са средство за постигане на целите на:

- —тратегическите насоки за сближаване на ќбщността, 2007-2013;
- јктуализираната Ћисабонска стратеги€ 2005;
- Ќационалната програма за реформи, 2006-2009;
- Ќационалната стратегическа референтна рамка 2007-2013
- ќѕ „јдминистративен капацитет” 2007 – 2013 г. - целите съвпадат със стратегическата цел на ќѕј  за подобр€ване на работата на държавната администраци€ чрез реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на услови€ за устойчив икономически растеж и заетост.

— реализаци€та на насто€щи€ проект се повишава професионализма, прозрачността и отчетността и се модернизира административното обслужване в община √аброво чрез развитие и предостав€не на качествени електронни услуги за гражданите и бизнеса. “ова съвпада с основната задача на ќѕј  да подкрепи изграждането на модерна държавна администраци€, както и спомага за въвеждането на мерки за оптимизиране на разходите в публични€ сектор на местно ниво. ¬ контекста на целта на приоритетна ос 3 на ќѕј , реализаци€та на проекта гарантира осигур€ване на опростени, изчистени от регулаторна тежест процедури, които ще бъдат предостав€ни в ÷ентъра за информаци€ и услуги на гражданите (÷»”√) на община √аброво от специално обучени служители.


“–ешението ни за внедр€ване на такава система се обосновава с нуждата от създаване на устойчива институционална памет за документи, събити€ и обсто€телства от една страна, а от от друга – от нуждата от представ€не на всичката налична информаци€ в единна (доколкото  е възможно) система, предостав€нето й в избрана от потребител€ степен на подробност от по-дребен към по-едър мащаб удобен за вземане на информирани решени€, било то управленски или експертни.
¬ъв време, когато технологиите позвол€ват да се събира, анализира и представ€ (визуализира) сложна за вербално или физическо възпроизвеждане информаци€, каквато е географската, специфичните обсто€телства в собствеността, нивото на проектна готовност и т.н. е нелепо да се използват хората с техните комуникативни качества като елементи на виртуален масив от данни. ќт друга страна информаци€та, с ко€то се работи, нараства все повече.  ачеството на обслужване, приравнено към всеки друг процес в човешката дейност, постав€ изсискване пред съвременни€ човек и съответно пред администраци€та да може да се съобрази с всеки дребен факт, имащ отношение към даден проблем. ќтделно считам, че във всеки процес човешки€т потенциал тр€бва да използва креативността в предлагането на по-добри решени€ и раждането на идеи, а не в натрупването на рутинни умени€ за изнамиране на вътрешноведомствена информаци€ и зависимости между различни величини, в това число онези, имащи географски характер”, за€ви инж. ƒобрин —авчев - зам.-кмет по устройство на територи€та, благоустро€ване и строителство в ќбщина √аброво.

«адачи и стъпки за реализиране на целите

—ъщинските етапи в реализаци€та на проекта включват:
1. ѕроучване и анализ на административните процеси и обслужване в сферата на кадастър, устройство на територи€та и общинска собственост.
2. –еинженеринг на процесите и проектиране на електронни административни услуги.
3. –азработка на бек офис √»— система за интегрирано управление и обслужване в сферата на кадастър, устройство на територи€та и общинска собственост.
4. –азработка на електронни административни услуги и електронен публичен регистър.
5. ¬недр€ване на √»— системата и интегриране на услугите с уеб сайта на общината.
6. ќбучение на специалисти в общината.

» “ решението

√еографската информационна система, създадена в резултат от реализаци€та на проекта, приема, създава, издава, регистрира и съхран€ва електронни документи, регламентирани в Ќаредбата за вътрешни€ оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите и организира документооборота във връзка с предостав€нето на електронни административни услуги. “€ включва базов √»— софтуер и приложните системи за кадастър, устройство на територи€та и общинска собственост. –ешението ще бъде интегрирано и със системите на електронното правителство по отношение на обмена на данни и предостав€ните електронните услуги. √еографската информационна система ще бъде сертифицирана, съгласно изисквани€та на «≈” и Ќаредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност.


≈вгени€  араджова, управител на ≈—–» – Ѕългари€

»зпълнител€т на проекта - ≈—–» Ѕългари€ ќќƒ, достави √»— сървър, осигур€ващ публикуване на пространствени данни в »нтернет, управление на геоданни и геообработка на сървъра с възможност за едновременно предаване на пространствени данни за настолни и уеб-базирани клиенти от един √»— сървър, както и с възможност за едновременно обслужване на неограничен брой web базирани клиенти, ползващи единствено стандартен браузър. –ешението е базирано на сервизно ориентирана архитектура (SOA) и осигур€ва поддръжка на растерни и векторни пространствени данни.


—ървърното €дро съдържа стандартни€ набор от √»— услуги и потребителски инструменти за създаване и публикуване на данни. „рез него се предостав€т възможности за разработка на приложени€ с утвърдени езици за програмиране, а също така се осигур€ва възможност за включване на √»— базирани  инструменти.  омпонентите работ€т на Linux и Windows платформи. «а съхранение на данните се използва Microsoft SQL Server.


ƒоставени са 4 лиценза за базов √»— настолен софтуер за редакци€ на данни, отговар€щ на редица минимални изисквани€ заложени в документаци€та, включително: създаване на дефиниции и администриране на пространствени данни; множество аналитични функции и поддръжка различни кординатни системи и мощен инструментариум за редактиране. ÷елта е след надстройката на базови€ софтуер със необходимите потребителски компоненти да се осигур€т инструменти, улесн€ващи поддържането на геопространствената база на община √аброво в актуално състо€ние.

√еобазираната информационна система обхваща с наличните данни територи€та на град √аброво и община √аброво, но може да съхран€ва данни за географски неограничен обхват.  


јрхитектурата на системата включва:

—ървърна част:
- ќбща интегрирана геобаза, съхран€ваща всички данни на системата;
- —”Ѕƒ – система за управление на бази данни;
- √»— сървър – системен софтуер за управление, съхран€ване, обработване и публикуване на пространствени данни, включващ приложни компоненти за осигур€ване на функционирането на бек офис подсистемите;
- Web сървър – системен софтуер за публикуване на данни за използване в Web;
- ѕодсистема „”слуги” – приложен софтуер, част от подсистема услуги, работещ на Web сървъра на системата.

 лиентска част:
- Ѕазов √»— софтуер;
- ѕодсистема „ адастър и ”“” – приложен софтуер, използван от ƒирекци€ „ адастър и ”“” за актуализиране и поддържане на данни за кадастъра, устройствените планове, застроителните планове и специализирани данни. »зползва функциите на базовите √»— десктоп лицензи (ArcEditor, ArcView)
- ѕодсистема „”правление на общинската собственост” – приложен софтуер за поддържане на данни, свързани с управлението на общинската собственост, създаване и публикуване на регистри.

Web част:
- ¬ътрешен административен Web портал – достъп до карти и данни за вътрешно използване в общината;
- ¬ъншен Web сайт – достъп до електронните услуги, част от подсистема „”слуги”, достъп до графична картна информаци€ и динамични електронни регистри за собствеността

ќсвен √»—, в рамките на проекта изпълнител€т – ≈—–» Ѕългари€ разработи 7 нови електронни административни услуги:


- јдминистративна услуга „”стройство на територи€та” – учред€ване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път. 
- јдминистративна услуга „”стройство на територи€та” – издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстанов€ване, наход€щи се в границите на урбанизираните територии.
- јдминистративна услуга „ адастър” – издаване на скица за недвижим имот.
- јдминистративна услуга „ адастър” – издаване на удостоверение за нанас€не на новоизградени сгради в действащи€ кадастрален план по чл.52 от « »–, във връзка с чл. 175 от «”“.
- јдминистративна услуга „”стройство на територи€та” - издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж.
- јдминистративна услуга „”стройство на територи€та” - заверка на протокол при определ€не на строителна лини€ и ниво на строеж и откриване на строителна площадка.
- јдминистративна услуга „ адастър” – изготв€не на копи€ от кадастрален план/кадастрална листа, ръчна скица, разписна книга и извадка от «–ѕ (подробен устройствен план). 
—ъздаден е и електронен публичен регистър на община √аброво.

—хема на действие и ползване на »“ решението

≈лектронните административни услуги се реализират чрез фронт-офис приложени€ за взаимодействие със за€вителите и бек-офис система за управление на услугите, предмет на проекта. ѕодаването на за€влени€ и връщането на резултата от изпълнението им може да става по електронен път, както и по стандартни€ начин за приемане на за€влени€та от административен служител в центъра за информаци€ и услуги на граждани.
—лед като за€влението е прието, се формира преписка и се инициират процеси, обусловени от съответната технологична карта на услугата в рамките на свързаните с предостав€нето на услугата отдели и дирекции от администраци€та на община √аброво.


 райни€ резултат се предостав€ на за€вител€ по указан от него начин:


- Ќа електронната поща на за€вител€;
- Ќа указан адрес;
- ѕолучаване на м€сто, на територи€та на общинската администраци€.


ѕодсистемите „ адастър и устройство на територи€та” и „ќбщинска собственост” въпреки публичните си информационни елементи се определ€т като „бек офис”, т.е. такива, които н€мат пр€ко участие в административното обслужване, а се използват за обслужващи дейности. ѕодсистема „”слуги” има както бек офис част (обработка на подадените електронни за€влени€ за административни услуги), така и фронт офис част, позвол€ваща през Web сайта на общината гражданите и бизнесът да за€в€ват по електронен път за€вки за административни услуги в областта на кадастър и устройство на територи€та.

»зградената информационна база на системата е единна и се състои от следните основни компоненти:


-  адастър – данни и документи, свързани с кадстралните карти и регистри: векторни, растерни (сканирани карти), описателни данни;
- ƒанни за устройствени планове (общи и подробни – застроителни и регулационни) – данни и прикачени документи (заповеди за одобр€ване на ѕ”ѕ), свързани с устройствените планове: векторни, растерни (сканирани карти), описателни данни;
- устройствените планове: векторни, растерни (сканирани карти), описателни данни;
- —пециализирани слоеве – данни за подземна и надземна инфраструктура, геодезични точки, релеф, адреси, инвестиционни проекти, ортофото, сателитни снимки, метаданни;
- ƒанни за общинска собственост – данни, свързани с управлението на общинската собственост
- ƒанни за предостав€не на услуги, свързани с предостав€нето на електронни услуги
- —истемни данни – данни за истори€, потребители, логове и др.

ќсновните работни потоци при работата с подсистема „ адастър и ”“” са:

- јктуализиране на кадастрални данни за територи€ с приета кадастрална карта;
- јктуализиране на кадастрални данни за територи€ без приета кадастрална карта;
- јктуализиране на кадастрални данни от  ¬— (карта на възстановената собственост);
- јктуализиране на устройствени и застроителни планове;
- »звършване на услуга.

ќсновна цел на подсистемата „ќбщинска собственост” е да автоматизира процесите по изграждане и поддържане на регистрите на общинската собственост и подпомагане на служителите в общинската администраци€ при работата им по първоначалното регистриране, актуализиране и мониторинг на общинската собственост.

“ази подсистема се раздел€ на н€колко основни модула според дейностите, извършвани от отдел „ќбщинската собственост”:


1. јктуване и деактуване на имот;
2. ѕопълване на нови актове и създаване на досиета;
3. ¬ръзка с графична (кадастрална) база от данни;
4. ¬изуализиране на отделен имот върху електронна карта.
5. ѕоддържане на актуална информаци€ за всеки имот (кадастрални данни, характеристики, адрес, собственост, собственици);
6. ѕром€на на собствеността и правото на ползване;
7. ѕоддържане на операциите по разпореждане с имота (продажба, делба, пристро€ване, зам€на, ликвидиране, отстъпване на право на строеж, реституци€, участие на собствеността в капитала на търговски дружества и предпри€ти€ (апортиране));
8. ѕоддържане на регистър на публичната общинска собственост;
9. ѕоддържане на регистър на частната общинска собственост;
10. ѕоддържане на регистър на общинските предпри€ти€;
11. ѕоддържане на юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината;
12. ѕоддържане на гражданските дружества, в които участва общината;
13. ѕоддържане на регистър на търговските дружества с общинско участие.

≈фект от внедр€ването

ќптимизираната процесна среда със сво€та €сна и логическа последователност от действи€, осигурените необходими знани€ и технически средства за изпълнението им и следващото от всичко това общо подобр€ване на качеството на извършваните от администраци€та услуги ще изиграе положителна рол€ върху мотиваци€та на служителите благодарение на по-високата удовлетвореност от справ€не с работата, а това е допълнителен механизъм за подобр€ване качеството на обслужване.
”величаването на бро€ и формата на услугите от общ информативен характер, улеснената достъпност и коректността на предлаганата информаци€та ще даде възможност на бизнеса да взема решени€ при по-висока степен на информираност и с по-висока прецизност в планирането, оценката на рисковете и др. «аедно с това ще се спести време за намиране на коректна информаци€, което също допринас€ оптимизиране на разходите и увеличаване производителността.  
ѕоложителните резултати вследствие на въвеждането на посочените електронни административни услуги, в т.ч. √»—, може да бъде разгледан в три основни категории, в зависимост от целевите групи, към които е насочено решението.


- ќбщинска  администраци€ √аброво – увеличаване бро€ на предоставените електронни услуги за гражданите и бизнеса; интеграци€ на работата между съответните дирекции в ќбщина √аброво с възможност за обработка на големи обеми бази данни, текстова и графична информаци€; оптимизиран обмен на данни с ј√   ( —√   -√аброво); събиране и систематизиране на информаци€та от действащите и отменемите кадастрални и регулационни планове; гъвкавост при изготв€не на вариантни решени€ и реинженеринг на процесите, въвеждане, и интегриране на геоинформационна система, осигур€ваща автоматизиране и интегриране на процесите;

- Ѕизнес на територи€та на община √аброво – облекчаване на административните бариери, въвеждане на добри регулаторни практики, опрост€ване на достъпа и предостав€не на нови електронни услуги, скъс€ване на сроковете и оптимизаци€ на финансовите ресурси;

- √раждани, в т.ч. граждани в неравностойно положение – опрост€ване на достъпа и предостав€не на нови електронни услуги, скъс€ване на сроковете и оптимизаци€ на финансовите ресурси;
 
— реализаци€та на проекта се подобри значително качеството на междуинституционалните връзки в процеса на административно обслужване на гражданите и бизнеса, което довежда до бързо и качествено обслужване и недопускане на злоупотреби, уточниха от община √аброво. „рез подобр€ване на процесите, снижаване на субективни€ фактор при обработката на преписките, се гарантира не само по-бързо и качествено обслужване от страна на общинска администраци€, но и се отраз€ва положително върху общото качество на обслужването. ѕо този начин се подпомага изграждането на доверие на гражданите към администраци€та като ц€ло.

ќчакваното съкращаване на времето за откриване на географска информаци€ свързана кадастъра, устройственото планиране, собствеността и др. свързани е повече от 50%.  ачествени€т ефект би могъл да се определи и като осигурена достъпност вътре в администраци€та до необходимата информаци€ за решаването на проблематика според компетенциите на всеки служител.

ѕотенциал за развитие

Ќововъведените електронни административни услуги да бъдат интегрирани с единни€ портал за достъп до електронни услуги на администраци€та, както и за платените услуги е разработен интерфейс за интеграци€ с единната среда за електронни разплащани€ на държавната администраци€.


”еб сайтът на ќбщина √аброво е разширен с модул за обратна връзка с гражданите, използващи новите електронни услуги, посредством онлайн анкета за измерване на удовлетвореността на потребителите от въвеждането на новите електронни услуги. 
¬недрената √»— система има възможност за интеграци€ със системите на електронно правителство по отношение на обмена на данни и електронните услуги, които предостав€т.


ѕо сво€та същност внедрените решени€ предостав€т неограничени възможности за развитие чрез добав€не на нова функционалност, нови слоеве от информаци€, нови услуги, изграждане на все повече интеграционни връзки като между системите работещи вътре в организаци€та, така и със системи, работещи в други институции.


ќт изключителна важност е фактът, че сървърни€т и настолни€т √»— софтуер предостав€ основата за последващото развитие на √»— в други сфери и дирекции и осигур€ва €дрото за интегрирана √»— на община √аброво. Ѕазовите продукти, така и продуктите от разработката са обособени в инсталационни пакети.

ѕрепоръчваме ви:
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас