“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬ести
30 сеп
2010
 
 

“омислав ƒончев: ƒо месец част от »—”Ќ ще бъде публично достъпна

ћинистърът обърна внимание и на развитието по разработването на нов «ќѕ

9003 прочитани€

“ихомир »ванов

“омислав ƒончев, министър по управлението на средствата от ≈—»маме една революционна иде€, по ко€то се работи през последните н€колко месеца. —ъвсем скоро ще има конкретен резултат от тази работа. “ова е част от системата »—”Ќ да бъде публична“, това за€ви “омислав ƒончев, министър по управлението на средствата от ≈—, на дискусионната среща „ѕредизвикателствата пред конкурентоспособността а българската икономика и възможности за модернизаци€ на бизнеса, администраци€та и пазара на труда чрез европейските фондове до 2013 г.“, организирана от EUGA Ѕългари€ и Microsoft Ѕългари€. —ега »—”Ќ функционира по-скоро като контролен инструмент, но след месец всички данни, които не съдържат класифицирана информаци€ или лична информаци€, ко€то би могла да увреди търговските интереси на н€кой, ще са публично достъпни през »нтернет. „“ака ще удовлетворим не само жаждата на обществото да знае. “ова за нас страхотен механизъм за граждански контрол“, подчерта министърът.

“омислав ƒончев обърна внимание и на развитието в работата по създаването на нов «акон за обществените поръчки («ќѕ), който той определи като „абсолютен свръхприоритет“. ¬ече е постигнат консенсус по различни въпроси. —тремежът е да имаме по-прост, по-разбираем, недаващ възможност за разностранно тълкование закон. ўе бъде направено всичко възможно да се намали натискът по отношение на оферентите, като първостепенен акцент е да премахнем необходимостта оферентът да ходи до една държавна институци€, за да вземе документ и да го занесе на друга институци€, за да докаже н€какво обсто€телство, което е от значение за провежданата процедура. «а щастие н€кои от обсто€телствата са вече удостоверими с регистри и проверка би могла да се извършва и по служебен път.

ƒругото гол€мо предизвикателство категорично е режимът на обжалване. Ќе може да имаме възлагане, както има реален риск в момента, което да трае 6 или 7 месеца. “ова не е добре нито за възложител€, нито за потенциални€ изпълнител“, за€ви ƒончев.

ћинистърът потвърди, че ще има двама или трима представители на » “ бранша при изготв€нето на «ќѕ, но това ще стане поне след месец, тъй като сега един специалист от тази сфера не би бил много полезен. „–азбира се, ако има революционно предложение, което тр€бва да бъде отразено от самото начало, съм в състо€ние да включа такъв човек по-рано“, посочи той.

ћаксимум два режима на публични доставки след половин година

ƒруг акцент в казаното от “омислав ƒончев бе ѕћ— 55, относно чието възможно премахване той за€ви, че понасто€щем тече особено интензивна дискуси€. „¬ момента в Ѕългари€ има 4 паралелни режима за публични доставки. ѕърви€т е този, който се осъществ€ва чрез ѕћ— 55 от възложители, които не са публични институции. ¬тори€т е по Ќаредбата за възлагане на малки обществени поръчки, а другите два са по «ќѕ, об€сни той. – ... ≈дна от идеите е и прилагането дори от непублични институции на действащата към момента Ќаредба за малки обществени поръчки, разбира се, с изваждането на част от текстовете, които не са приложими за бизнеса. ... «адачата ни в един кратък период, може би 4-5-месечен, е да имаме един готов текст, който да урежда максимум два режима на публични доставки и двата веро€тно да са в закона.“

«акон за насърчаване на инвестициите

“ова е предложение на министъра, което е внесено в ѕарламента. Ќеговата иде€ е, за да бъде установена една „бърза писта“, на бенефициентите с проекти с финансиране от над 2 млн. лв. да бъдат дадени правата на инвеститор клас ј – право на ускорено административно обслужване от органите на българската държавна администраци€, например. „ƒоколкото знам, редица народни представители са достатъчно провокирани от хвърлената ръкавица, така че очаквам да започне конкретна работа по тази ид刓, сподели той.

ѕриоритети и визи€ за развитието на българската икономика

√рета ƒобрева, директор на дирекци€ „≈вропейски фондове за конкурентоспособност“, ћинистерството на икономиката, енергетиката и туризма«а всички е €сно, че българската икономика в момента далеч не е в най-добрата си форма. «атруднени€та от една страна се дължат на световната финансово-икономическа криза, но втори€т важен момент е в гол€ма степен обвързаността на нашата икономика с външни пазари и капитали и и нейната зависимост от т€х, за€ви √рета ƒобрева, директор на дирекци€ „≈вропейски фондове за конкурентоспособност“, ћинистерството на икономиката, енергетиката и туризма (ћ»≈“). —поред не€, това налага необходимост от един нов икономически модел в две паралелни сфери. „ќт една страна е това какво да направим, за да превърнем страната в едно привлекателно м€сто за капиталови инвестиции. ќт друга страна какво да направим, за да помогнем на български€ бизнес да повиши конкурентоспособността си“, каза т€.

Ќ€колко са основните приоритети, върху които ще се фокусира ћ»≈“: нарастването на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност; повишаване и стимулиране иновациите; увеличаване на рисковото финансиране (това е инициативата JEREMIE). ¬ началото на следващата година тр€бва да има три финансови посредника, които ще управл€ват финансови инструменти и един отделен инструмент, който е свързан с гаранции и покриване на загуби от заеми.

ќсновните приоритети в развитието на икономиката са »“, екотехнологии и технологии, свързани със здравето. “ова ще бъдат основните приоритети, към които ще бъде насочено българското производство и съответно износа, който ще прав€т българските предпри€ти€ от тези сфери“, посочи ƒобрева.

ѕо отношение на ќперативната програма, както знаете ресурсът по не€ е около 2 млрд. лв. за период 2007-2013 г., като планът на правителството беше до кра€ на годината да бъдат об€вени процедури на стойност 1,2 млрд. лв., продължи ƒобрева. – Ќад€вам се, че до кра€ на годината ще успеем да об€вим всички процедури, които са насочени основно към иновации, към технологична модернизаци€ на предпри€ти€та. јкцентът за следващата година ще бъде насочен към изграждане на технологични паркове, отново иновации, насърчаване на развойната дейност и на научната инфраструктура. ћоже би в н€каква степен ще се опитаме да променим досегашните процедури, свързани с международно признати стандарти, като имаме сигнал от бизнеса, че про€в€ват интерес и че немалка част от български€ бизнес ще се насочи към въвеждане на ERP системи, които да бъдат чиста услуга без да бъдат обвързвани с н€каква инвестици€.

–азбира се ще работим в посока изграждане на мрежи от центрове и бизнес организации в подкрепа на бизнеса, създаване на бизнес инкубатори и бизнес ангели.“

“омислав ƒончев също обърна внимание на приоритизирането на сферите, които да получат повече помощ за развитие. „Ѕългари€ едва ли ще се превърне в европейски център на »“ – не че не ми се иска, не че тук н€ма да се развиват добре информационните технологии. ѕо вс€ка веро€тност това не е основни€т мотор на икономиката за следващото десетилетие, каза той. –  ой сектор с максимално добавена стойност, кои точно технологии? ƒа не забрав€ме, че високи технологии има и в земеделието, фармаци€та, услугите. Ќека да не отминаваме без внимание успеха на редица български фирми, реализирали се добре на световните пазари, предлагащи нишови интегрални продукти – смесица от това, което обикновено се предлага от различни фирми. ѕроектиране, машиностроене, чиста електроника, »“. »наче рол€та и м€стото на информационните технологии е безспорна ... , защото на базата на лични€ си опит, мога да ви докажа, че внедр€ването на вс€ко решение за е-управление не просто ни спест€ва трийсетте минути път, за да отидем и да получим услугата, а промен€ към добро начина на работа на администраци€та.“

ћинистърът обаче за€ви, че въпреки че не е против подпомагането на бизнеса чрез пари от ≈—, той см€та, че развитието на промишлената инфраструктура тр€бва да е по-приоритетна от директната подкрепа за бизнеса.  ато причина за това ƒончев посочи, че с европейски пари най-вече тр€бва да бъде финансирано това, което не може да бъде финансирано по друг начин, например изграждането на автомагистрала “раки€, докато за закупуването на една машина обикновено има повече възможности. „«ащото аз бих поспорил с вас кое е по-ценно – директна подкрепа за фирмата за закупуване на нова машина, съдействие за консултантска помощ за придобиване на сертификат или нов път до фабриката. Ѕих поспорил кое е по-ценно – директната помощ или възможността да обучите хора, ползвайки външна финансова подкрепа за по-качествена работна ръка. Ѕих поспорил кое е по ценно – директната помощ или ускорено, евтино и достъпно административно обслужване. ...  огато държавата, дори и чрез европейските фондове, предостав€ директна подкрепа за бизнеса, пов€рвайте ми, на ниво ≈— в никакъв случай не е безспорна м€рка. »скам да напомн€, че има държави, които в рамките на следващи€ програмен период се отказват от директните субсидии за фирми, може би за да релокират тези средства в публична инфраструктура или към интервенции, свързани с развитието на човешките ресурси, или може би с развитието на инфлаци€та.“

Ќай-честите пропуски при подготовката и изпълнението на проектите по ќперативна програма „–азвитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ќѕ– Ѕ»)

÷ветан —тоевски, директор на главна дирекци€ „ онкурентоспособност и иновации“ в »зпълнителната агенци€ за насърчаване на малките и средни предпри€ти€б€ха представени от ÷ветан —тоевски, директор на главна дирекци€ „ онкурентоспособност и иновации“ в »зпълнителната агенци€ за насърчаване на малките и средни предпри€ти€ (»јЌћ—ѕ). “е са следните:

  • ѕропуски при подготовката в комплектоването на изискуемите документи на етап кандидатстване;

  • “рудности при попълване на ƒекларациите за определ€не на категори€та на предпри€ти€та и ƒеклараци€та за държавни помощи – за целта заедно с образците на посочените декларации към Ќасоките за кандидатстване по съответните процедури са публикувани и ѕодробни указани€ и примери за т€хното попълване;

  • «абав€не в сроковете за изпълнение на проектите, непризнаване на извършени по одобрените проекти дейности и разходи поради забав€не в сроковете за публикуване на ќперативните ръководства за изпълнение на договорите по съответната процедура – за преодол€ване на този проблем от началото на 2010 г. ќперативните ръководства се публикуват заедно с Ќасоките за кандидатстване по об€в€ваните процедури за подбор на проекти;

  • “рудности в провеждането на процедури за избор на изпълнители по одобрените за финансиране проекти – за преодол€ване на този проблем по процедурите, об€вени от началото на 2010 г., е премахнато изискването за извършване на задължителен предварителен контрол за спазване на правилата за избор на изпълнители от страна на бенефициентите съгласно приложимото законодателство, с изключение на случаите, когато бенефициентът изрично е из€вил желание за това;

  • “рудности при техническото и финансовото изпълнение и отчитане на проектите – в ƒоговора за предостав€не на безвъзмездна финансова помощ и ќбщите услови€ към него са включени €сни клаузи/услови€, отнас€щи се до възможните промени в договора и бюджета на одобрените за финансиране проектни предложени€, осигур€ващи еднакво третиране и прилагане. ќсвен това са съкратени сроковете за одобрение на междинните и финалните отчети и са оптимизирани сроковете за извършване на плащани€ към бенефициентите – от 60 на 40 дни.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас