“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ≈-администраци€
22 юли
2010
 
 

»“ организациите искат лично премиерът да следи е-управлението

‘инансовата рамка за е-управлението ще бъде заложена в ѕътната карта. » стратеги€та, и картата се очаква да бъдат приети през септември.

6945 прочитани€

 атегорична политическа вол€ за изпълнение на —тратеги€та чрез поемане наблюдението над електронното управление лично от премиера, както това се реализира в —јў, ¬еликобритани€, јвстри€,  оре€ и други водещи в това отношение страни. “ова е препоръка є1 от страна на четирите »“ организации у нас – Ѕј»“, Ѕј— ќћ, Ѕългарската уеб асоциаци€ и » “  лъстера, отразена в единното становище по проекта за —тратеги€ за електронно управление в Ѕългари€ 2010-2015 г. ¬ началото на месец юли ћинистерството на транспорта, информационните технологии и съобщени€та (ћ“»“—) публикува на сайта си за обществено обсъждане проектодокумента. ƒо изтичането на крайни€ срок за подаване на конкретни мнени€ и коментари по проекта – 21 юли, в ћ“»“— са постъпили поне 20 становища от физически и юридически лица и Ќѕќ.


„ўо се касае до €сната политическа вол€, това е силно препоръчително да се случи, но ние – тези, които писахме стратеги€та, решихме, че е по-добре да следваме близък до нас модел, какъвто е австрийски€т и се опитваме да заложим аналогични принципи, а именно – създаване на Ќационален съвет по е-управление. Ќие усп€хме да намерим работещ механизъм, стига иде€та да бъде приета и от ћинистерски€ съвет“, изтъкна ¬алери Ѕорисов, директор в дирекци€ „≈лектронно управление”.

 

ѕроектът предвижда създаването с акт на ћинистерски€ съвет на Ќационален съвет за е-управление, който ще е отговорен за постигането на целите, заложени в —тратеги€та за е-управление. —ъветът ще се състои от 5 възлови фигури. ”правлението му ще се извършва от двамата вицепремиери (министъра на вътрешните работи и министъра на финансите) и от министъра на транспорта, »“ и съобщени€та, които ще се отчитат пред кабинета. ƒвамата вицепремиери ще отговар€т за отделните министерства и по този начин те биха могли да налагат националната политика в областта на е-управлението, об€сни ¬алери Ѕорисов. ћинистърът на транспорта, »“ и съобщени€та ще присъства в Ќационални€ съвет като министъра, отговорен за националната политика в областта на »“, съобщени€та и е-управлението. —ледващата водеща фигура ще е главен директор е-управление (CIO) – ключова професионална фигура, ко€то тр€бва да има значителен опит в осъществ€ване на бизнес трансформации чрез реинженеринг и прилагане на » “, както и лидерски способности за стратегическо управление, управление на пром€ната, координиране на секторните политики и спазването на изисквани€та за оперативна съвместимост и информационна сигурност. „‘ункци€та му ще е визионерска. “ой ще посочена от ћ— след консенсус фигура, национално признат професионалист в сферата на е-управлението“, об€сни ¬алери Ѕорисов. CIO ще отговар€ пред председател€ на Ќационални€ съвет по е-управление и ще се назначава се от ћинистерски€ съвет с 4-годишен мандат. ƒругата водеща позици€ ще е тази на експерт с компетентност в е-управлението с богати възможности в сферата на връзките с обществеността. “ой ще об€сн€ва пред обществото, институциите и международните партньори постижени€та на Ѕългари€ в областта на е-управлението.

ƒирекци€ ”≈лектронно управление” (понасто€щем в ћ“»“—) ще е под методическото ръководство на главни€ директор по е-управление и ще е овластена на ниво ћинистерски съвет, предвижда проектът.


Ѕраншовите организации посочват в становището си, че подкреп€т заложени€ в насто€щата проектостратеги€ нов организационен модел за широка представителност и сътрудничество чрез Ќационален съвет по е-управление към ћинистерски съвет. Ѕј»“ подготв€ и меморандум за сътрудничество при провеждането на държавната политика в сферата на е-управление и информационното общество, който предстои да бъде подписан с ћ“»“—.

ƒругата водеща препоръка на »“ бранша спр€мо правителството е да бъде заложена по-€сна финансова рамка за изпълнение на стратеги€та, тъй като в момента т€ е само пожелателна. —поред ¬алери Ѕорисов от ћ“»“—, м€стото на финансовата рамка е в ѕътната карта и именно там ще бъде заложен бюджетът за отделните дейности и проекти, свързани с изпълнението на —тратеги€та.

 

—тратеги€та за е-управление в Ѕългари€ 2010-2015 г. тр€бва да премине през междуведомствена съгласувателна процедура през всички министерства, след което предстои приемането й от правителството. »де€та е работата по —тратеги€та и ѕътната карта да върви в синхрон, така че двата документа да вл€зат за одобрение в кабинета паралелно. „∆ивот и здраве, през септември можем да разполагаме с приета —тратеги€ и ѕътна карта за е-управление“, прогнозира ¬алери Ѕорисов.

 

„ѕредвид гол€мото изоставане на Ѕългари€ от реално функциониращо е-управление, бе крайно време да се изгради стратеги€ с най-важните принципи, цели и приоритети за развитие, както и пътна карта с конкретни проекти, бюджети, срокове и отговорници. ƒържавни€т бюджет за 2011 г. ще бъде истинското доказателство за наличие на политическа вол€ за е-управление. јко програмите за европейско финансиране бъдат използвани стратегически и максимално, реализаци€та на стратеги€та ще стане ефективна антикризисна м€рка, ко€то ще създаде услови€ за стабилен растеж в бъдеще“, се казва в становището на »“ асоциациите.

„ѕредложената стратеги€ е много по-добра от концепци€та за е-управление, но все още й липсват н€кои структурни елементи като финансовата обосновка и пътната карта. ѕодреждането на реформите във времето е съществена част от стратеги€та, а не техническо детайлизиране. —ъмн€вам се, че институци€та на предложени€т главен »“ директор ще е достатъчна, за да се постигне онази координаци€, ко€то се залага в стратеги€та. ќт 10 години имаме  оординационни съвети с подобна структура, имахме дори съвет на »“ директорите по ведомства, но се вид€, че това не е достатъчно. Ќеобходим е €сен политически лидер на ниво вицепремиер или дори премиер, който да има административен капацитет, политически мандат, ресурси и не на последно м€сто - фантази€ да направи тези реформи. ’убаво е, че има €сни цели и критерии за измерване, но в повечето случаи те са твърде скромни.  лючово за успеха на е-управлението ще бъде извършването на ц€лостна регистърна реформа в средносрочен план, а в краткосрочен осигур€ването на оперативна съвместимост на всички налични регистри в държавата“, за€ви “одор ялъмов,  оординатор „√рупа по »““ във ‘ондаци€ „ѕриложни изследвани€ и комуникации“.

¬ становището, изготвено от »“ асоциациите, са изброени моментите от стратеги€та, които те подкреп€т, а именно миси€та на е-управление и принципите за осъществ€ване на добро, ефективно и демократично управление със средствата на информационните и комуникационни технологии (» “), извеждането на преден план на електронните услуги за гражданите и бизнеса, стремежът към масово ползване на е-услуги и е-документи, прилагането на бизнес модели, в това число и моделиране на работните процеси и решени€та за оптимизиране на ц€лата администраци€ и създаване на пълноценни изисквани€ за нейното автоматизиране със средствата на » “, възприемането на архитектура, ориентирана към услуги (—ќј), като основа за изграждане на взаимосвързани информационни системи от общи услуги и компоненти, прилагането на единно » “ управление, стратеги€ и добри практики за значително повишаване на ефективността на инвестициите и изграждане на единен фундамент от процеси и технологии за развитие, преминаването към изц€ло електронен обмен на документи между администрациите и премахване множеството хартиени удостоверени€ и уверени€, изисквани от гражданите и бизнеса, залагането на механизма на публично-частно партньорство (ѕ„ѕ) като средство за реализаци€ на ефективни и качествени публични услуги, дефинирането на цели, приоритети и показатели за изпълнение на стратеги€та, както и конкретните стратегически цели и приоритети за е-услуги, цифрова администраци€ и институционално изграждане.

—ред останалите препоръки, които »“ асоциациите см€тат, че е добре да залегнат в окончателни€ вариант на стратеги€та, са да бъдат определени реалистични и добре координирани първи проекти, като приоритизаци€та на проектите тр€бва да бъде аргументирана с €сни критерии и подкрепена финансово от бюджета, евро-фондовете или механизми за ѕ„ѕ, да бъде включено единното, централизирано » “ управление, като основна група от стратегически цели с приоритети и показатели, секторните политики да бъдат дефинирани като главни цели и приоритети, за да се анализират и изведат общите нужди, процеси, услуги и функции, с цел по-добро координиране на т€хното изпълнение и осигур€ване на оперативната съвместимост, политиките за е-управление в местната администраци€ да бъдат изведени на национално ниво и др.

 

‘акти и цифри за е-управлението в Ѕългари€
јнализ на »нститута за пазарна икономика от 2007 г. на «акона за електронното управление показва, че нетни€т ефект от работещо е-правителство за следващите 10 години е положителен и възлиза на 2,2 млрд. лв. ƒелът на компаниите, които са използвали услугите на е-правителство през 2009 г., нараства, като 60% от фирмите през 2009 г. са се възползвали от удобствата на глобалната мрежа, за да получат информаци€, да изтегл€т или изпрат€т попълнени формул€ри по »нтернет до публични институции. Ќай-активни са големите предпри€ти€ с над 250 заети - 88,9% от т€х са използвали услугите на е-правителството през 2009 г. ѕрез 2009 г. по данни на Ќ—» общо 45,5% от фирмите, имащи достъп до »нтернет в Ѕългари€, използват е-подпис в ежедневната си работа - 81,3% от големите фирми използват е-подпис, но едва 39,7% от малките фирми и 63,4% от средните фирми имат практика с използването на услуги, позвол€ващи е-подпис. ѕрез 2009 г. едва 24,7% от гражданите с достъп до ћрежата са използвали е-услуги, предостав€ни от българските държавни институции за получаване на информаци€ от публичната администраци€ или с цел изтегл€не и/или изпращане на официални формул€ри.
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас