Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | Вести
13 апр
2010
 
 

Проект ще брани правата на заетите лица и ще алармира за правни нарушения

БТПП спечели проект за 51 месеца, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

3905 прочитания
Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в партньорство с Конфедерация на труда “Подкрепа” спечели проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й”. Той се осъществява с финансовата подкрепа  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.
Инициативата има за цел осигуряването надеждна информация за конкретните знания на работодателите и заетите лица в страната. Тя предвижда изпълнението на 15 дейности в течение на 51 месеца – до 31.12.2013 г. Сумата на проекта е 8 901 782 лв.

До този момент по проучването са анкетирани 5763 фирми от целевите отрасли и региони във важните за малкия и среден бизнес отрасли във всяка от 28-те области на България: производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия; производство на текстил и изделия от текстил, производство на облекло; гражданско строителство и изолации; хотелиерство и ресторантьорство; транспорт, спедиция и съобщения; операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнес услуги; учебно – образователни услуги. Получените анкетни карти са 6293, защото на много места освен работодатели са отговаряли и заетите лица.

Анкетното проучване на БТПП е най-значително по обхват от провежданите до сега в страната, защото освен по региони, ще възпроизведе степените на информираност относно действащата нормативна уредба на трудовоправните и осигурителните отношения също и по отрасли, твърдят от палатата.

По проект „Повишаване на обществената нетърпимост към неформалната икономика при трудовоправните и осигурителните отношения и превантивни действия за ограничаването й” е заложено да се направи оценка и практическо предотвратяване на нелоялната конкуренция  от т.н. “сив” сектор и за защита правата на заетите лица.

“При съществените промени в нивата на заетост в последните месеци, знанията за правните и осигурителните правоотношения ще позволи на заетите и на временно загубващите работното си място, да бъдат добре информирани за правата си и за задълженията на работодателите”, заяви ръководителят на проекта Беата Папазова от БТПП.

В момента приключва изпълнението на първата част на инициативата – “Проучване на степента на информираност на работодателите и заетите лица на национално регионално ниво и по отрасли относно действащата нормативна уредба в областта на трудовоправните отношения”.
Сега започва задълбочен анализ на резултатите и на тази база определяне на основни теми за организиране и провеждане на дискусии и обучения. След това ще бъде разработен на методически и учебен инструментариум за обучение на работодатели и членове на синдикални организации в предприятията. В рамките на проекта е създадена електронна платформа към Интернет страницата на БТПП с възможност за онлайн попълване.

Сред следващите дейности е разработване на уеб базирана версия на инструментариума, позволяваща он-лайн обучение на целевите групи чрез създадената към сайта на БТПП е-платформа с интерактивна информационна среда. Инициативата предвижда организиране и провеждане на 59 регионални и отраслови обучения на работодатели, заети лица и синдикалисти, включително дистанционни онлайн курсове посредством уеб базираната интерактивна информационна среда на е-платформата. Същата платформа ще се използва и за друга от дейностите - интерактивен он-лайн форум на Дискусионният клуб за обмен на опит и на информация, идеи, предложения и добри практики между работодатели и синдикалисти.

Дейност 7 на инициативата с времетраене от април 2011 г. до декември 2013 г. се очертава като най-силно обвързана с Интернет активности. В нейните рамки ще се осигури свободен достъп до разработената специално за нуждите на проекта интерактивна уеб базирана информационна среда, където ще се публикува информация за нормативната уредба и настъпилите законодателни промени, касаещи трудовоправните отношения. Тя предвижда и създаване на електронен Информационен пул за документи и добри практики в областта на регулиране на отношенията между социалните партньори с цел подобряване на секторния социален диалог. Ще се подготвя и разпространява и тримесечен информационен бюлетин „Социални практики” на книжен и електронен носител и в е-платформата. Заложено е и създаването на виртуална „Социална академия", базирана на е-платформата, чрез която ежегодно ще се организират двусеместриални дистанционни онлайн обучения на социалните партньори и техните членове за надграждане и поддържане на правната им информираност. Ще се създаде и “Alert” механизъм за разпращане на е-съобщения за направените изменения в действащото законодателство. Ще се разработи и разпространи до всички целеви фокус групи и заинтересовани лица Кодекс по бизнес етика, ще се създадат „Мрежи за сътрудничество” между целевите групи в 6-те региона по планиране, които ще включват РТПП, браншовите организации и членовете на социалните партньори от съответния регион за по-широко използване на партньорските подходи при разпространението и прилагането на добри практики. По дейност 7 ще бъде открит и Helpdesk за подаване на сигнали за правни нарушения – некоректни трудови договори, неплащане на осигуровки и др., в БТПП, РТПП, браншовите организации в предприятията от дефинираните 8 отрасъла. Получената информация ще се публикува на е-платформата за текущо информиране на социалните партньори и техните членове за подобни нарушения на нормативната уредба, като същевременно ще се инициират последващи проверки от контролните органи. Дискусионният клуб и неговия онлайн форум ще се използват за обмен на мнения и дискусии по отношение на нормативната уредба и предвижданите в нея промени.

През януари Българската стопанска камара (БСК) обяви началото на проект, наречен „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", който цели повишаването на адаптивността, ефективността и балансиране на търсенето и предлагането на пазара на труда. Официално проектът е започнал през ноември 2009 г. и ще приключи пред декември 2013 г. Осъществява се от БСК по ОПРЧР. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 8 902 959 лв. Партньорите по инициативата са КНСБ и КТ „Подкрепа".

От началото на март тази година работи и първият по рода си Национален център за ограничаване и предотвратяване на неформалната икономика, чиято цел е да разработва и прилага мерки и политики за ограничаване и превенция на неформалната икономика. Инициативата е част от четиригодишния проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, изпълняван от АИКБ по ОПРЧР. Центърът цели да преодолее една от основните слабости на борбата с неформалната икономика – липсата на координация на стратегически действия на национално равнище.

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ
Фирмите представят

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Мартин Райхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решенияМартин Райхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решения

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компанията, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, заяви Мартин Райхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас