IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
бр. 29, 2008

25 юли
2008
 
 

≈-услугите, предостав€ни от Ќќ» Ц в улеснение на осигурителите и осигурените лица

Ќационални€т осигурителен институт (Ќќ») има приета стратеги€ за развитие на сво€та »нформационна система за периода 2003 - 2008 г., ко€то бе актуализирана през 2007 г. за дългосрочно развитие за периода 2008 -2013 г. ¬ изпълнение на тази стратеги€ Ќќ» разработва и предостав€ гол€м набор от електронни услуги, насочени към нуждите на своите клиенти - осигурени лица, осигурители и различни ведомства и организации в Ѕългари€ (частни и държавни).

29430 прочитани€, 18 коментара

ћарин  алчев

„аст от е-услугите са насочени към осигурителите с цел улесн€ване изпълнението на техните задължени€ по провеждане на задължителното обществено осигур€ване. ƒруга част са насочени към правоимащите лица, бенефициенти на обезщетени€ с цел т€хната по-добра информираност, защита на интересите им и улесн€ване процесите по отстран€ване на пропуски или грешки в осигур€ването или в подадената информаци€. ѕредостав€т се услуги и на държавните органи, държавните и частните съдебни изпълнители, както и на търговските банки и кредитни институции.

ѕредоставените към момента услуги могат да се раздел€т условно на два вида: за тестване и подаване на информаци€ (интерактивни) и за изготв€не на справки (информационни). ѕървите позвол€ват на осигурителите да контактуват с администраци€та ползвайки сертификати за електронен подпис и с това се улесн€ва т€хната работа, пести се време и се спазват законовите срокове. ќстаналите осигур€ват необходимата информаци€ в реално време, без да се изисква непосредсвен контакт с администрациите.

—истемите, осигур€ващи е-услугите,

както и сигурността на достъпа на информаци€та, са проектирани и разработени изц€ло от специалистите по информационни технологии в Ќќ». –азработките са базирани и пр€ко свързани с конкретната структура и системи за управление на базите от данни, с технологи€та на работа и хардуерна обезпеченост на ≈динната информационна система на Ќќ».

¬сички предостав€ни електронни услуги са специфични, свързани с дейността на Ќќ» и на други институции (Ќјѕ, Ќ«ќ , ћ“—ѕ и др.) по спазване на осигурителното законодателство и защита правата на осигурените лица. ѕром€ната в нормативната уредба и функциите на института несъмнено вод€т до нуждата от гъвкава реакци€ по отношение информационната обезпеченост както на дейността, така и на многообразието от услуги.

ќт 2003 г. Ќќ» предостав€ в реално време

информаци€ за здравни€ статус на осигурените лица.

ѕо-късно услугата беше разширена с предостав€не на информаци€ като Web услуга на различните видове здравни заведени€. —ъс стартирането през 2007 г. от страна на Ќ«ќ  на издаването на европейски здраноосигурителни карти Ќќ» предлага нова услуга към богати€ пакет услуги по отношение здравноосигурителни€ статус на лицата – предостав€ се информаци€ в реално време по запитване чрез софтуера на Ќ«ќ  за актуални€ осигурителен статус на здравноосигуреното лице на база регистрите на Ќќ» с оглед определ€не правото и срока на валидност на издаваните карти.

«а защитата на личните данни

Ќќ» разработи и предостави на своите клиенти - физически лица, допълнителен »дентификационен код, наречен персонален идентификационен код (ѕ» ), а на осигурителите - идентификационен код на осигурител€ (» ќ). “ова им позвол€ва без закупуване на сертификат за електронен подпис да осъществ€ват достъп до сво€та информаци€. “ова отвори за ползване »нформационната система на Ќќ» към много по-широк кръг от потребители.

— последно изпратените от Ќќ» през 2005 г. сведени€ за осигурителен стаж и доход, осигурените лица получиха издаден от Ќќ» персонален идентификационен код (ѕ» ). «а тези граждани, които са изгубили или не са получили сво€ код, както и на по-късно включилите се в осигур€ване, ѕ»  се издава в приемните на “ѕ на Ќќ» срещу документ за самоличност. „рез комбинаци€та от ≈√Ќ и ѕ»  вече трета година лицата могат да изготв€т справка за осигурителен стаж и доход за социално осигур€ване чрез »нтернет страницата на Ќќ». ѕредстои предостав€нето на персонални идентификационни кодове и на пенсионерите, което ще позволи публикуването на справка за състо€нието на пенсиите и добавките на лицето към последни€ или зададен месец на изплащане на пенсиите, изготв€на чрез ≈√Ќ и ѕ» .  одът е личен и не следва да бъде предостав€н на други лица.

„рез информационните терминали (киоски) в “ѕ на Ќќ» осигурените лица могат да изготв€т кратка справка за осигурителен статус – здравно осигур€ване, държавно обществено осигур€ване и допълнително задължително пенсионно осигур€ване.

ѕредостав€не на информаци€ за отпускането и изплащането на обезщетени€та за болест и майчинство и помощите от ƒќќ

—ъс стартиране от 01.01.2007 г. отпускането и изплащането на паричните обезщетени€ и помощи от ƒќќ директно от Ќќ» на осигурените лица, възникна необходимостта те да бъдат своевременно информирани за състо€нието на изплащаните обезщетени€. “ова се поражда и от факта, че сумите за обезщетени€та се превеждат директно по декларираните от осигурените лица банкови сметки. ƒо момента Ќќ» е предоставил чрез »нтернет страницата на института възможността лицата чрез комбинаци€та от ≈√Ќ и ѕ»  да изготв€т:

ѕодробна справка за представените в Ќќ» от осигурителите документи за отпускане на парични обезщетени€ и помощи от ƒќќ, статусът на т€хната обработка, изплатени€ размер и доходът, от който са изчислени, както и за изпращани писма за нередовни документи и постановени разпореждани€ за отказ;

ѕодробна справка за изплатените обезщетени€ по представените от работодателите им болнични листове и молби-декларации.

— цел информирането и на осигурителите за процеса на изплащане на обезщетени€та, Ќќ» предостави услуга издаване на персонален за осигурител€ идентификационен код (» ќ), с използването, на който може да се получи справка за изплатените обезщетени€ на всички лица по представени от осигурител€ документи в Ќќ».

¬ момента в Ќќ» се работи за обогат€ване на информаци€та в предлаганите услуги и за разработване на нови свързани с отпускането и изплащането на обезщетени€, както и за предостав€не на справочна и статистическа информаци€.

— промените в Ќ»»ѕќѕƒќќ в сила от 11.03.2008 г. става възможно изпращане на е-поща (при предоставен електронен адрес) или SMS (при предоставен номер на мобилен телефон) от осигуреното лице за извършен превод на сума за обезщетение към личната му банкова сметка. јдресите и мобилните телефони могат да се предостав€т чрез осигурител€ при представ€не на документи в “ѕ на Ќќ» или директно да бъдат въвеждани от лицата чрез нова услуга, ко€то е достъпна през сайта на Ќќ». ќтново за защита при въвеждане на личните данни се използват ≈√Ќ и ѕ» . ќт началото на месец юни 2008 г. се изпращат електронни съобщени€ на осигурените лица, избрали тази услуга и попълнили своите данни, а SMS ще се изпращат след сключване на договори между Ќќ» и мобилните оператори в Ѕългари€.

–азработване на пакет услуги за предостав€не на информаци€ за натрупани права по отделните социално осигурителни рискове

«а лицата в активно осигур€ване в Ќќ» се предвижда предостав€не на пакет услуги, предостав€щи информаци€ за натрупаните до момента права по отделните социално осигурителни рискове:

  • »зчисл€ване на прогнозна пенси€ на база прогнозни€ индивидуален коефициент и статистически осреднени данни за общ осигурителен стаж по полове и осъвременителна подложка към момента;
  • On-line изчисл€ване на съотношението между индивидуалните осигурителни доходи от 01.01.1997 г. до момента на база подадената от осигурителите информаци€ в –егистъра на осигурените лица и средни€ доход за страната (прогнозен индивидуален коефициент на пенси€);
  • »зчисл€ване прогнозно изменение на индивидуален коефициент при пром€на на осигурителни€ доход в определен период от време;
  • »нформаци€ за правата към момента относно рисковете безработица, временна неработоспособност, бременност и раждане.

«а лицата с предсто€що пенсиониране:

ќпредел€не дата на достигане правото на пенси€ и изчисл€ване размер на пенси€ по въведен от лицето осигурителен стаж по категории.

¬ъзложено е разработването и публикуване до октомври, 2008 г. на интерактивна справочно-статистическа система “»нтерактивна карта на Ќќ»”.

“€ ще съдържа:

  • ƒемографски, макро - и микроикономически и статистически данни;
  • ќбобщени резултати и информаци€ по дейностите на Ќќ» на ниво национално, областно и филиали – осигурени лица, пенсии, краткосрочни обезщетени€ в различни разрези;
  • »нформаци€ за основните дейности и услугите, които предостав€т съответните структури на »нститута.

ўе бъдат реализирани удобни за потребител€ интерфейс, навигаци€ и вътрешни връзки между модулите. »нформаци€та ще бъде актуална, поддържана от експерти на Ќќ».

Ќќ» продължава да е част от информационното общество в Ѕългари€ и има активно участие в успешното проектиране и изграждане на

електронното правителство

в Ѕългари€. ¬ момента Ќќ» е една от пилотните организации, (най-гол€мата организаци€, наред с н€колко други) в проекта на ћƒјј– “»нтегрирано административно обслужване на централно и местно ниво и предостав€не на публични услуги” - »јќѕ”. ќще в първата му година Ќќ» се включва с три свои електронни услуги, ориентирани към осигурените лица:

  • —правка —оциално осигур€ване по ≈√Ќ и ѕ» ;
  • —правка за изплатени обезщетени€ и помощи от ƒќќ по ≈√Ќ и ѕ» ;
  • —правка «дравноосигурителен статус по ≈√Ќ.

ѕредстои включването и на други услуги на Ќќ». ¬еднага тр€бва да започне работа и по разработката на нови административни услуги, осигур€ващи изпълнение на задължени€та на »нститута по обслужване на гражданите и бизнеса, произтичащи от «акона за електронното управление.

Ќарастване значението и разшир€ване използването на –егистъра на осигурените лица и ≈лектронни€ архив на документите за трудов/ осигурителен стаж и доход

–егистърът на осигурените лица съдържа в електронен вид информаци€ за осигурителни€ стаж и доход на лицата от 1997 г. до момента, подавана помесечно от техните работодатели и от самоосигур€ващите се лица. “€ се използва при определ€не правото и изчисл€ване размера на краткосрочните обезщетени€, за контрол върху издаваните образци за пенсиониране или директно при липсваща документаци€ за изчисл€ване на пенсии.

Ќќ» създава в момента електронен архив с разплащателните ведомости на прекратените осигурители. »нформаци€та от него се използва също при преценка и изчисл€ване на пенсии. “ази информаци€ може да се използва и за други осигурителни рискове.

ѕредстои разшир€ване на електронни€ архив с историческата информаци€ от разплащателните ведомости и документите за осигурителен стаж на всички предпри€ти€, обхващащи периодите на осигур€ване на лицата в активна трудова заетост за периода преди 1997 г.

ќбединената информаци€ от трите регистъра ще позволи предварителното информиране на лицата за действителни€ момент на достигането на осигурителни права и автоматизиране процеса по изчисл€ване на обезщетени€, без необходимост от предостав€не на документи.

¬ сайта на Ќќ» е публикувана информаци€ за всички осигурители прекратили сво€та дейност и чиито документи са приети в архивохранилищата на Ќќ», съдържаща наименованието на осигурител€, адрес, населено м€сто, както и териториалното поделение на Ќќ», в което е приет архива.

 оментари от  

 ќћ≈Ќ“ј–»

 
mammd2001bg@yahoo.com.au
  
09:31, 20 октомври 2008 # 1
NO AVATAR
—к rel="nofollow" ъпи при€тели: с –азпореждане No.4212106396/01.07.2008 г. и на основание чл.9 3Ѕƒќќ и ѕћ— 129/06.06.2008 ќпредел€те от 01.-2.1008 год. пенси€та на Ћюбка  ирилова “иторенкова ≈√Ќ 4212106396
1.размер на личната пенси€ за осигурителен стаж и възраст по чл.68 ксо 193.84 лв х 1л1035 нов размер - 213.90лв “ова е месечната сума за изплащане. ƒќ “ќ«» ћќћ≈Ќ“ - не сте превеждали изменението в сумата на пенси€та. ћол€, за информаци€ и съответстващи действи€.
ћол€ ¬и, същевременно, да бъда информирана и за услови€та при които отпуснатата пенси€ - преди 2007 год. ще бъде проверена и преизчислена.  ъде бих могла по електронен път да попълн€ молба за тази цел.
ќчаквам с интерес вашата информаци€. Ћюбка  ирилова “иторенкова
 
јнонимен
  
13:39, 08 ноември 2008 # 2
NO AVATAR
 
јнонимен
  
18:01, 11 ноември 2008 # 3
NO AVATAR
√- rel="nofollow" жо “итиренкова, задали сте си въпроса на неподход€що м€сто. “ова е сайта на в-к Computerworld. ќбърнете се към Ќќ».
 
јнонимен
  
20:05, 10 април 2009 # 4
NO AVATAR
ѕе rel="nofollow" дераси ми предайтего към Ќќ»
«ащо ви са всичките тези IT технологии
ј се базикате с жената и чаката н€кой от парламента дето измисл€т тези безумни закони да ви помогне
“акива сме всичките и за това сме натова положение
ƒо като си траем онези (в парламента) ще ни взимат по три кожи.
 
BOD
  
14:51, 29 април 2009 # 5
NO AVATAR
ѕъ rel="nofollow" лни бездарници!
—лед като не намерих откъде чрез ѕ»  код мога да си направ€ справка за нови€ размер на пенси€, реших да се обад€ по телефона предоставен за справки.
ќт националната телефонна "—правка Ѕългари€" ми дадоха тел. 926 1010, от там лми казаха, че тр€бва да се обад€ на: 926 1937. ќт там доста нелюбезна жена ми каза, че най-добре да отида на м€сто в Ќќ» или да се обад€ на 926 1706. ќт там вече никой не вдигна и спраката приключи. «а какво тр€бваше да ход€ да си вад€ ѕ» , като принципно си имам уникален Ќомер, какъвто е ≈√Ќ-то. ƒори и с ѕ»  - нищо не се промени.
»скам да сподел€, че освен да минава време и да измисл€т недействащи глупости и усложнени€, други промени н€ма. ѕрез това време са платени милиони за нови разработки, текът заплати на хил€ди ’–јЌ≈Ќ»÷», които се интересуват как по-безпроблемно и срещу по-малко работа, кротко за си вземат заплатките и да отлагат нормалното решаване на проблемите.
»ли накратко възклицанието с което отвръщам на неосъществената услуга е:
ѕЏЋЌ» Ѕ≈«ƒј–Ќ»÷»!
 
јнонимен
  
16:40, 07 май 2009 # 6
NO AVATAR
ка rel="nofollow" к да разбера на колко ме осигур€жат
 
penyokolev_sz@abv.bg
  
21:12, 07 май 2009 # 7
NO AVATAR
«д rel="nofollow" равейте!
имам един въпрос.може ли майка ми, ко€то все още не е пенсионер,но получава 50% от пенси€та на татко, да получава пълни€ размер на пенси€та на баща ми, който вече е покойник от 13г.и ако може каква е нормативната база. Ѕлагодар€.
 
dpv1363@abv.bg
  
15:02, 08 май 2009 # 8
NO AVATAR
н€ rel="nofollow" мам думи!тоэи месец не са ми преведоха ц€лото май4инство эвьн€ на телефона эа справки но никой не вдига!какво да прав€ неэнам.
 
николов
  
20:19, 11 май 2009 # 9
NO AVATAR
√о rel="nofollow" сподин  алчев най-тържествено обеща, че ще се активира електронна услуга на пенсионера-"ѕенсионен калкулатор",където по ≈√Ќ и ѕ»  -кода мога да провер€ актуализираната си пенсийка,Ќќ все още не откривам и не мога да се възползвам от услугата-излизат ..н€какви арабски йероглифи.....
 
неделчев
  
16:09, 24 май 2009 # 10
NO AVATAR
къ rel="nofollow" де мога да получа телефонна информаци€ за пенсиониране по болест 71%,за минимална
пенси€ при трудов стаж повече от 5 години и необходимите документи.не изкам коефициенти,уп1 може ли да да си го попълн€ от мое име или задължително работодател€
при когото работ€ на 4 часов работен ден тр€бва да го попълни.
 
galya_sk@abv.bg
  
08:27, 27 май 2009 # 11
NO AVATAR
Zd rel="nofollow" raveite,
Bashta mi pochina 2007 g. kakvi dokumenti sa mi neobhadimi da go pensioniram sled smarta mu.
Priaten den.
 
galabova
  
16:02, 30 юни 2009 # 12
NO AVATAR
не rel="nofollow" възможни са никой не вдига телефоните за справки болнични!аз незнам за какво им плащат!въобще има ли н€кой който е на работа!безобразие!възмутена съм!
 
нина-13
-1   
21:01, 18 август 2009 # 13
NO AVATAR
мо rel="nofollow" жели да се получи ѕ»  по електронен път ако да как-благодар€ предварително
 
гого
  
13:28, 30 август 2009 # 14
NO AVATAR
за rel="nofollow" що не мога да провер€ нищо с пик кода все ми дава грешка самата страница
 
свети ѕетър
  
08:15, 05 октомври 2009 # 15
NO AVATAR
Ќай-сигурната пенси€ е при мен чада мои,,,,,,,затова не се вълнувайте толкова
 
¬ладо
  
15:27, 13 декември 2009 # 16
NO AVATAR
«а rel="nofollow" успокоение на г-жа √ълъбова мога да кажа: Ќе се възмущавайте, защото в Ѕългари€ все още на тези, които са на бюджетна заплата се плаща за присъствие, а не за свършена работа. јко се смени системата на заплащане, много неща ще се оправ€т.
 
maria
  
12:35, 30 €нуари 2010 # 17
NO AVATAR
ka rel="nofollow" de moga da vaveda pik koda za spravka na vsqkade mi izliza gre6ka
 
анонимен
  
13:30, 24 €нуари 2011 # 18
NO AVATAR
“р€бва да сте регистриран потребител, за да коментирате стати€та
"≈-услугите, предостав€ни от Ќќ» Ц в улеснение на осигурителите и осигурените лица"    

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ичард —оли: IoT промен€ начина, по който живеем и работим–ичард —оли: IoT промен€ начина, по който живеем и работим

Ћектори от Ѕългари€, »зраел, »рланди€, —јў, —ловени€, —ърби€ и –умъни€ ще предложат разнообразие от сесии на предсто€щото пето издание на международната конференци€ за софтуерни разработчици и експерти в осигур€ването на качеството и автоматизаци€...

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас