“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | Ќаука и техника
11 апр
2019
 
 

‘Ќ» представи три успешни научни проекта

‘ондът стартира сери€ събити€, насочени към попул€ризаци€ на резултатите от проекти, финансирани от него

897 прочитани€

Ќаучните резултати от три успешни проекта, финансирани от ‘онд „Ќаучни изследван舓 (‘Ќ»), обещават да промен€т начина, по който социализираме културното наследство, да подобр€т образователната среда, да спомогнат за характеризиране на лечебни растени€ и да изследват важни физични процеси в микросистемите. ‘Ќ» представи трите инициативи на 10 април като част от сери€ събити€, насочени към попул€ризаци€ на резултатите от проекти, финансирани от ‘онда. ƒомакин на събитието беще »нститута по механика (»ћ≈’) към Ѕългарската академи€ на науките. “о бе открито от проф. д-р ѕетър ƒжонджоров, директор на »ћ≈’.

ѕрочетете още: ‘Ќ» набира проекти по програма FLAG-ERA

јкценти от представените проекти:

- „ћодели за социализаци€ на културно-историческо наследство в ‘интелигентен град’“ - проф. д-р —офи€ ¬асилева, ”ниверситет по библиотекознание и информационни технологии (”ниЅ»“)

—ъвременните информационно и комуникационни технологии (» “) предостав€т огромни възможности в областта на социализаци€та на културното наследство. “емата е нова не само на национално, но и на международно равнище. ¬ преобладаващата си част изследвани€та са ориентирани или към културното наследство, или към технологичните проблеми на цифровизаци€та на наследството, но до момента липсват интердисциплинарни изследвани€, свързани с възникващите нови модели на социализаци€ на наследството и като последващ резултат - т€хното експериментално внедр€ване, с участието на представители на всички заинтересовани страни.

Ќаучни€т проект е силно интердисциплинарен. –аботната хипотеза се основава на възможностите, които предлага развитието на виртуалната реалност като съвременен подход, който да бъде включен в образованието в областта на културното наследство и в социализаци€та на наследството. ѕрез първи€ етап от проекта е разработена система за холограмна виртуална реалност. »новативни€т продукт – ц€лостна система за за виртуална реалност (холограмна витрина) е поставен в Ѕиблиотечно-информационни€ център на ”ниЅ»“ и до него имат свободен достъп студенти и преподаватели. —истемата вече се използва в процеса на обучение в областта на културното наследство и информационните технологии. ѕо време на представ€нето, проф. ¬асилева покани всички гости да запов€дат да се запозна€т със системата на живо.

„аст от проучвани€та, извършени по проекта са отпечатани в монографи€ и студи€. ѕостигнатите резултати и разработените научни продукти са интегрирани в образователни€ процес и създават услови€ за насърчаване на интерактивните форми на преподаване и обучение. –езултатите се използват за насърчаване на обмена на научен и практически опит между образователни, научни и културни институции. ќчаква се резултатите да намер€т приложимост в съвременните изложбени концепции за дигитално представ€не на музейни експонати.

- „‘итохимично и молекул€рно-генетично характеризиране на лечебни растени€ от семейство Lamiaceae с високо съдържание на биологично активни вещества“ - проф. д-р »ра —танчева, »нститут по физиологи€ на растени€та и генетика към ЅјЌ

»нтересът за характеризиране и използване на генетични ресурси от семейство Lamiaceae (”стоцветни) нараства много бързо през последните години, поради техните многобройни ползи за човека, включително широкото им използване в различни хранителни съставки, напитки и фитомедицински продукти. Origanum heracleoticum (б€л гръцки риган) и Hyssopus oficinalis (исоп) са лечебни и ароматни растени€ от сем. Lamiaceae, които са широко използвани в медицината, фитотерапи€та и хранителната индустри€ като източник на биологично активни субстанции. “ези видове са избрани не само поради т€хното икономическо значение като източници на ценни метаболити – етерични масла и антиоксиданти, но също поради т€хното успешно in vitro култивиране. ÷елта на научни€ проект е подбор на висококачествени растени€ от природни популации на Hyssopus oficinalis (исоп) и Origanum heracleoticum (гръцки риган), чрез характеризиране с фитохимични и молекул€рни маркери и т€хното in vitro размножаване.

–езултатите от проведеното характеризиране чрез молекул€рни маркери, ще бъде използвано за по-нататъшно прилагане на ефективни практики за доказване на генетично сродство или различи€ както вътре в популациите, така и между отделните популации. ѕо този начин се постига управление на генетичните ресурси за опазване на тези видове, както и за прилагане на ƒЌ -маркер базиран контрол на качеството за увеличаване на т€хното култивиране и висок добив на продукци€.

- „“еоретично изследване на неравновесни газови течени€ в микро/нано системи“ - проф. дмн —тефан —тефанов, »нститут по механика към ЅјЌ

¬ последното десетилетие се наблюдава бурно развитие на ћикро-≈лектро-ћеханичните —истеми (ћ≈ћ—). ќсновни€т двигател за развитието им се €в€ват фундаменталните научни изследвани€ (експериментални и теоретични), които генерират необходимите нови знани€ и идеи за физичните процеси, протичащи в т€х. «а да се опишат адекватно неравновесните процеси и €влени€ в ћ≈ћ— е необходимо да се използват в различна степен нови походи, методи и знани€ от кинетичната теори€, статистическата и квантовата физика, за да се изследва връзката и прехода между непрекъсната и дискретна среди, както и възникващите €влени€ в междинните състо€ни€. ¬ проекта се работи в две направлени€: създаване на математически модели на изучаваните €влени€ в области с микронни размери и разработване и усъвършенстване на числени методи за т€хното изследване. Ќаучни€т екип изследва неравновесни €влени€ и процеси в микро/нано газови течени€ и взаимодействието им с твърди тела и повърхности, които до момента не са изследвани по същество или са изследвани, но в недостатъчна степен. “ова са масо- и топлообменни процеси с отчитане на т.нар. хлъзгащи топлинни (thermal creep) €влени€, случайни флуктуационни колебани€ на макроскопичните величини, отчитане наличие на преп€тстви€ и грапавост на твърдите повърхнини на канали и каверни.

—ледващите събити€ с представ€ни€ на проекти от останалите научни области ще бъдат през май. ‘онд „Ќаучни изследван舓 ще участва с щанд на —офийски€ фестивал на науката на 11 и 12 май в сграда „ƒжон јтанасов“, ‘орум ниво 1, —оф舓ехѕарк. Ќа 11 май от 13:30 по време на —офийски€ фестивал на науката предстои и специално събитие на тема „”спешните истории на ‘онд “Ќаучни изследвани€”.

ѕрезентациите на проектите ще намерите тук.

≈“» ≈“»:
фнипроекти
Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас