“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
15 €ну
2018
 
 

Ќова √»— базирана система подпомага събирането на статистика за земеделските стопанства у нас

–азработената »— за нуждите на агростатистиката (»—ј—) ще бъде актуална и ще позволи да посрещне новите изисквани€ на ≈вростат през 2020 година.

4322 прочитани€

ѕрез 2017 г. ћинистерството на земеделието, храните и горите (ћ«’√) внедри иновативна и изключително комплексна информационна система от национално значение за нуждите на агростатистиката (»—ј—). —истемата повишава ефективността на провежданите изследвани€ за структурата на земеделските стопанства, отглежданите култури и животни, използваната работна ръка в земеделските стопанства в Ѕългари€, като предостав€ богати възможности за въвеждане, контрол, валидиране, съхранение, анализ и представ€не на данни на национално и регионално ниво. »—ј— подпомага докладването към ≈вростат посредством специализирана трансформаци€ и интеграци€ на данните към ≈вропейската статистическа служба.

¬ъзложител и потребности, довели до изпълнението на проекта

ѕрочетете още: ƒигиталните иновации са основа за развитието на селското стопанство

ќтдел „јгростатистика“ в ћ«’√ е официален орган на статистиката и провежда наблюдени€та в областта на земеделието, включени в Ќационалната статистическа програма. ќтделът оказва организационно, координационно и методологическо ръководство при подготовката и провеждането на статистическите наблюдени€. «а целите на агростатистиката 28-те областни дирекции „«емеделие“ (ќƒ«) организират и обучават анкетьори, разпредел€т материали и списъци по общини и населени места, приемат и провер€ват попълнените статистически въпросници. јнкетьорите, от сво€ страна, събират индивидуални статистически данни от земеделските стопанства и ги предават на експертите по агростатистика в ќƒ«.

¬изитка на »“ проекта

»ме на проекта: –азработване и внедр€ване в експлоатаци€ на интегрирана информационна компютърна система на отдел „јгростатистика“, (вкл. лицензии) по проект „—труктура на земеделските стопанства през 2016 г.“

¬ъзложител: ћинистерство на земеделието, храните и горите

»зпълнител: ≈—–» Ѕългари€

—тартиране/приключване на проекта: март 2017 г. – декември 2017 г.

Ѕюджет на проекта: 265 000 лв. без ƒƒ—

 атегори€: ѕубличен сектор

«а ефективното изпълнение на всички тези дейности е необходимо изграждането на ц€лостна интегрирана система, ко€то да позвол€ва лесно събиране и въвеждане на данни на м€сто в онлайн и офлайн режим, контрол на данните, включително посредством сравн€ване с други източници (административна информаци€ и предходни статистически изследвани€), извършване на сравнителни анализи на земеделските стопанства по области, статистически райони, видове дейности, икономически показатели и времеви периоди. —истема, чиито потребители да са както експерти на ћ«’√, така и представители на областните дирекции „«емеделие“, външни експерти, анкетьори, респонденти и наблюдатели.

≈то защо през 2016 г. ћинистерството на земеделието, храните и горите об€в€ва обществена поръчка с предмет „–азработване и внедр€ване в експлоатаци€ на интегрирана информационна компютърна система на отдел „јгростатистика“, (вкл. лицензии) по проект „—труктура на земеделските стопанства през 2016 г.“. «а изпълнител на проекта е избрана фирма ≈—–» Ѕългари€.

–еализаци€ на системата

Ќа база нуждите на ћ«’√ екипът на ≈—–» Ѕългари€ разработва изключително иновативна и автономна информационна система, ко€то позвол€ва експертите на ћ«’√ да € развиват самосто€телно, като проектират нови изследвани€, редактират текущите и моделират инструментите за анализ и трансформаци€ на събраната информаци€.

»зползваните технологии са ASP.NET, Javascript и MS SQL Server 2016. ѕосредством тази платформа, разработената система ще бъде актуална и ще позволи да посрещне новите изисквани€ на ≈вростат през 2020 година за провеждане на изчерпателно изследване (пребро€ване) на структурата на земеделските стопанства.

Ќа база извършен задълбочен бизнес анализ на процесите в ћ«’√ и нейните структури, нормативните изисквани€ и потребностите от информаци€ на различните потребители, както и в съответствие с техническата спецификаци€ на проекта, екипът на ≈—–» Ѕългари€ проектира и разработва централизирана информационна система с модулна структура. ћодулите са реализирани като отделни компоненти от единна интегрирана система, които отговар€т на унифицирани изисквани€ по отношение на интеграци€, интерфейси, принципи на работа и използвани технологии.

»нформационната система за агростатистика се състои от следните модули:

 1. „–егистри“
 2. „—ъздаване на подсистеми“
 3. „е-јнкета“
 4. ќбработка, контрол и резултати"
 5. „–абота с географски данни - настолно √»— работно м€сто“
 6. „јдминистриране“
 7. ”ебинар
 8. ‘орум и новини

1. ћодул „–егистри“

÷елта на този модул е да предостави възможност за импортиране, въвеждане, изготв€не, управление и актуализаци€ на списък на земеделските стопанства, дефиниране на географското разпределение на стопанствата според утвърдената  ласификаци€ на териториалните единици за статистически цели и актуализаци€ на статуса на отделните единици. ћодулът поддържа списък на земеделските стопанства с възможност за актуализирането му чрез интеграци€ с други източници, съдържащи специализирана информаци€ за животновъдството, винопроизводството, »нтегрираната система за администриране и контрол на ћ«’√, и импорт на данни, както и експорт. ¬ допълнение, модулът предостав€ информаци€ за землищата, в които са включени имоти в обхвата на защитените зони по Ќатура 2000, както и списък на землищата в обхвата на отделните басейнови дирекции.

2. ћодул „—ъздаване на подсистеми“

“ози модул е предназначен за автономно създаване на нови изследвани€ от страна на ћ«’√ посредством изключително интуитивни и лесни за използване инструменти. “ой предостав€ възможност за задаване на полета, формати, комплексни контроли, връзки и дизайн на интерфейса, позвол€вайки копиране и актуализаци€ на съществуващи подсистеми, както и изграждане на изц€ло нови такива.

¬ рамките на проекта ≈—–» Ѕългари€ разработи следните подсистеми, които могат да бъдат допълвани с нови от потребителите на ћ«’√ със съответните права за целта.

ѕодсистема 1 „—труктура на земеделските стопанства“ (Fss2016)

“ази подсистема осигур€ва въвеждането на данни за структурата на земеделските стопанства през 2016 (Fss2016) според характеристиките от статистически€ въпросник, правилата за валидиране и съответните нормативни изисквани€. »нформаци€та, ко€то се въвежда е разделена на групи, сред които: използване на земеделската площ, вид на собствеността на зем€та, начин на стопанисване и обща зем€; заетост на зем€та, биологично производство и напо€ване; животновъдство; работна сила и др. ѕодсистемата е проектирана и разработена така, че по време на въвеждане на данните провер€ва за спазване на логическите връзки между отделните позиции и осъществ€ва множество проверки и сложни валидации.

ѕодсистема 2 „—татистически регистър на земеделските стопанства“

ѕодсистемата има изграден интерфейс, осигур€ващ визуализаци€ на данните от модул „–егистри”, отнас€щи се до списъка със земеделски стопанства. ѕодсистемата позвол€ва актуализаци€ и добав€не на нови стопанства към списъка, поддържайки актуален статистически регистър на земеделските стопанства за вс€ка стопанска година. ѕодсистемата предостав€ също така възможност за актуализиране на данните от външни източници – други информационни регистри и административни източници, позвол€вайки извършването на различни справки и анализи с исторически преглед на данните за вс€ко отделно земеделско стопанство и възможност за сравн€ване на данните от различните източници.

—истемата предостав€ възможност за импорт на наличните индивидуални данни за земеделските стопанства от външни източници (MS Access, Excel, SPSS). ќсъществена е миграци€ на данните от предходните структурни анкети – пребро€ване за земеделските стопанства през 2003 г. и 2010 г., както и извадкови анкети за структурата на земеделските стопанства през 2005 г., 2007 г. и 2013 г.

¬ рамките на проекта са разработени още 16 подсистеми, които позвол€ват въвеждане на данни съгласно изисквани€та на съответните статистически въпросници, сред които са „ƒобиви от полски култури“, „ѕроизводство на зеленчуци“, „ѕроизводство на плодове“, „ѕроизводство на грозде и вино“, „ѕчеларството в Ѕългар舓, „јнкета за заетостта и използването на територи€та на ЅЏЋ√ј–»я (ЅјЌ—» )“, „ѕтицевъдството в Ѕългар舓, „”потреба на продукти за растителна защита“ и други.

3. ћодул „e-јнкета“

—ъгласно техническата спецификаци€ на проекта, ≈—–» Ѕългари€ разработи модул „е-јнкета“ в две секции – уеб анкета и ¬ъвеждане на данни от анкетни карти офлайн уеб анкетата предостав€ възможност на потребители с достъп до интернет да попълват онлайн електронна анкетна карта. “€ се използва при провеждането на наблюдени€, включени в Ќационалната статистическа програма. ћодулът „е-јнкета“ е достъпен за интернет потребители в определени от отдел „јгростатистика“ времеви периоди, съобразно сроковете на провеждане на съответното наблюдение. ”еб анкетата провер€ва в момента на въвеждане на данните логическите връзки между отделните позиции, контролните сборове и други приложени съответстви€ между отделните позиции.

—екци€та „¬ъвеждане на данни“ представл€ва приложение, разработено за таблет (с дисплей минимум 9“) и преносим компютър (лаптоп), което съдържа функционалността на уеб анкетата. —екци€та позвол€ва онлайн и офлайн работа. ѕри работа офлайн въведените данни, които са валидирани, изчакват наличие на интернет връзка и автоматично се синхронизират с »—ј—.

4. ћодул „ќбработка, контрол и резултати“

¬ този модул са включени пет секции: „ќбработка на данни от анкетни карти“, „Ќаблюдение и контрол“, „»зходи и справки“, „–азпространение на резултати“ и „ќтчети”.

 • —екци€ „ќбработка на данни от анкетни карти“ предостав€ възможност индивидуалните данни от отделните извадкови анкети да се екстраполират (претегл€т) чрез коефициенти, посочени в допълнително импортирани файлове. ѕредостав€ се възможност за изчисл€ване на отделни характеристики на земеделските стопанства като типологи€, животински единици и др. —екци€та предостав€ възможност за вс€ко стопанство с достатъчно налични данни да се определи дали отговар€ на изисквани€та за праг за земеделско стопанство, заложени в «акона за пребро€ване на земеделските стопанства през 2010 г.
 • —екци€ „Ќаблюдение и контрол“ служи да се следи надеждността на събраната информаци€, посредством анализ и сравнение на данните от външни файлове. —ред функционалностите е възможността за генериране на справки, с цел откриване на логически и технически грешки; извеждане на списък на всички стопанства с неизпълнени предупредителни правила (контроли, правила за валидаци€ на данните) и много други.
 • —екци€ „»зходи и справки“ предостав€ възможност както за генериране на различни стандартни справки за вс€ка подсистема, така и на динамични справки. “€ позвол€ва дефиниране на съответстви€ между входните данни (от анкетните карти) и структурата на данните, определена от ≈вростат, повторно валидиране на данните по заложените правила от ≈вростат, както и експорт на данните от проведените анкети във формат, изискван от ≈вропейската статистическа служба.
 • ¬ секци€ „–азпространение на резултати“ се съхран€ват и представ€т обобщени валидирани, официално публикувани статистически данни – база данни с възможност за филтриране по определени критерии – географски, по характеристики, времеви, динамични редове. —екци€та подържа информаци€ за метаданни и публикации към вс€ка подсистема, осигур€вайки възможност за визуализаци€ на избраните данни, чрез графичното им представ€не на карта.
 • ¬ —екци€ „ќтчети“ се изготв€т документи за възлагане и отчитане на дейността на анкетьорите и експертите индивидуално и по области. ¬ключват се и формул€ри за отчитане на пълнотата на възложената работа и на отработеното време, както и суми за изплащане.

5. ћодул „–абота с географски данни - настолно √»— работно м€сто

“ъй като гол€ма част от статистическите данни имат пространствена компонента, то графичното им представ€не, включително изготв€нето на тематични карти, пространствени анализи и други е от ключово значение. ¬ тази връзка е изграден и модулът „–абота с географски данни – настолно √»— работно м€сто“, който е създаден на база водещи€ в света софтуер за обработка на геопространствени данни ArcGIS, осигур€ващ възможност за съхран€ване, визуализиране, обработка и анализ на пространствена информаци€. »нтеграци€та на √»— модула с останалите компоненти на системата осигур€ва възможност за еднозначно идентифициране на обекти от интерактивна географска карта и получаване на основна и допълнителна информаци€ за тези обекти. ќбратната връзка (от регистрите към картата) също е налична. ћодулът осигур€ва необходимите потребителски инструменти за въвеждане, редактиране и анализ на геопространствени данни за земеделските стопанства.

6. ‘орум, онлайн семинар (уебинар)

»нформационната система осигур€ва портални функции като форум и новини. ќсвен това т€ предостав€ възможност за онлайн комуникаци€, за провеждане на дистанционни обучени€, дискусии и семинари между експертите от ћ«’√ и ќƒ«.

ѕредвид широки€ кръг ползватели, »—ј— позвол€ва високо ниво на натоварване, включително едновременната работа на повече от 1500 конкурентни потребители.

ѕотенциал за развитие на системата

“ака създадената информационна система за агростатистика позвол€ва надграждане, мащабиране и гъвкава настройка. “€ притежава широки възможности за развитие, благодарение на нейната отвореност към различни стандарти, формати на данни и услуги, както и поради възможността за добав€не и създаване на нови функции без необходимост от преработване на архитектурата или структурата на базата данни. —истемата поддържа строго съответствие с международните стандарти за обмен на данни и формати, поради което се очаква в бъдеще да увеличи съдържанието на информаци€та, ко€то т€ обработва, анализира и предостав€. 

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени—амо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

»нтервю с ƒжен Ћупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференци€та DevReach 2018

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас