“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | »“ проекти
30 дек
2017
 
 

Ќ—» с модернизирана система за макроикономическа статистика

»нституци€та възприема нов подход към разработването и публикуването на данни в областта на макроикономическа статистика за финансови и нефинансови национални сметки на Ѕългари€

3800 прочитани€

Ќационални€т статистически институт (Ќ—») на –епублика Ѕългари€ е държавна агенци€, част от Ќационалната статистическа система (Ќ——). Ќ—— се състои от Ќ—», органите на статистиката и Ѕългарската народна банка (ЅЌЅ). Ќ—» осъществ€ва независима статистическа дейност на държавата и други дейности, възложени му със закон.

Ќ—» се занимава с разработване на методологи€ и планиране на ключови статистически изследвани€, събиране, обработване на индивидуални и статистически данни и разпространение на точна статистическа информаци€ за ц€лостното социално и икономическо състо€ние и развитие на Ѕългари€. –езултатите от дейността на Ќ—» са от ключово значение за различни национални и международни институции и редица инвеститори и предпри€ти€ в държавни€ и частни€ сектор.

ѕредизвикателства пред Ќационални€ статистически институт

ѕрочетете още: Ќ—» представи проект за осъвремен€ване на информационните си активи

¬изитка на »“ проекта

»ме на проекта: „»зграждане на информационна система „ћакроикономическа статистика - ‘инансова статистика и нефинансови национални сметки“

¬ъзложител: Ќационален статистически институт

»зпълнител: „—кейл ‘окус” јƒ

—тартиране/приключване на проекта: 12.03.2016 г. – 26.01.2017 г., включващ 24-месечна гаранционна поддръжка

Ѕюджет на проекта: 840 000 лв. без ƒƒ—
/1 008 000 лв. с ƒƒ—/

 атегори€: "÷ентрална администраци€"

√лавната цел на развитието на Ќ—— през периода 2013-2017 г. е да се усъвършенства разработването, производството и разпространението на качествена статистическа информаци€ за всички групи потребители, съобразно техните информационни нужди, произведени по хармонизирани европейски методологии и стандарти.

—ледвайки тази цел Ќ—» се налага да преодолее редица предизвикателства като:

 • Ќарастващо разнообразие на нуждите от информационна осигуреност в национален и международен аспект;

 • Ќарастващ обем от данни, които подлежат на събиране, обработка, съхранение и разпространение;

 • ћножество методологии, процеси и под-процеси, с нарастваща сложност;

 • ƒинамично развиващи се национални и международни регулации и регламенти;

 • –азвитието на методологиите и нуждата от внедр€ване на нови такива, покриващи нарастващите нужди от статистическа информаци€;

 • √ол€м брой външни и вътрешни източници на информаци€, който нараства ежегодно;

 • Ќарастващ брой потребители на статистическата информаци€ от публични€ и частни€ сектор;

 • ¬исока сложност на методологиите и процесите по трансформаци€ на данните и нарастващите изисквани€ за съкращаване на времето за т€хното събиране и производство.

‘игура 1 ѕредизвикателства пред Ќационални€ статистически институт

–ешението

»зпълнението на проекта следва неотклонно средносрочната и дългосрочна стратегии на Ќ—», включващи:

 • ќсигур€ване на обективна, навременна и надеждна статистическа информаци€ за икономическото, социалното и демографското развитие и за околната среда на национално и регионално равнище;

 • ¬ъвеждане на нови източници на данни/информаци€ и средства за усъвършенстване на производството и повишаване на качеството на статистическите продукти и услуги;

 • ѕовишаване на професионални€ и организационни€ капацитет на Ќ——;

 • ¬недр€ване на иновативни и ефективни информационни и комуникационни технологии и e-услуги.

 лючова стъпка за реализирането на стратеги€та на Ќ—» и в частност на дирекци€ „ћакроикономическа статистика“ се €в€ва проектирането и изграждането на »нформационна система „ћакроикономическа статистика - ‘инансова статистика и нефинансови национални сметки“ (»— „ћ»— - ‘—&ЌЌ—“), ко€то да обхваща дейностите по събиране, агрегиране и валидиране на статистически данни и генериране на необходимите статистически изходи.

ќсновна цел на » “ проекта е постигане на високо качество, надеждност и повтор€емост на резултатите от процесите по обработка на данни и повишаване на съвместимостта с изисквани€та на ≈— посредством:

 • ѕо-гол€ма ефективност на работните процеси и редуциране на времето, необходимо за обработка на данните и предостав€не на резултатите;

 • ¬исока прозрачност на процесите по обработка на данните и проследимост на резултатите;

 • Ќамал€ване на оперативни€ риск, произтичащ от високата сложност на извършваните дейности, големи€т брой участници и кратките срокове за изпълнение;

 • —ъвместимост със стандартите на ≈вростат и изпълнение на заложените европейски изисквани€.

 • ≈фективно сътрудничество между различните участници в процеса независимо от т€хната рол€;

 • √ъвкавост на различни нива от процеса, запазвайки същевременно предимствата от внедр€ването на частично и напълно автоматизирани процеси.

—ъс сво€та модерна софтуерна архитектура »— „ћ»— - ‘—&ЌЌ—“ осигур€ва надеждна работа с множество външни и вътрешни източници (повече от 300 към момента) и ефективна технологична база за обработка на големи обеми данни (милиарди записи) като детайлната информаци€ за милиони статистически единици и ефективното извършване на трудоемки операции като агрегиране, класифициране, валидиране и др.

 ъм момента решението съдържа

Ѕрой източници: над 300

Ѕрой формули: над 20 000 формули и динамично създавани процедури

Ѕрой номенклатури: над 100

“аблици: над 1200

Ѕрой стъпки в процесите: над 1000

«а целта „—кейл ‘окус“ използва една от най-надеждните и адаптивни платформи - Java Enterprise Edition и най-новата верси€ 11 на модерното аналитично решение - IBM Cognos Analytics, ко€то позвол€ва разработката на гъвкави механизми за извеждане на желаните резултати.

»— „ћ»— - ‘—&ЌЌ—“ следва специално разработен от „—кейл ‘окус“ подход за обработка и съхранение на данни, наречен „»сторическа концепц舓. “ози подход позвол€ва да бъдат съхран€вани и преизползвани както самите исторически данни, така и логиката на трансформаци€, на база на ко€то те са били произведени. “ова позвол€ва Ќ—» да развива и внедр€ва различни методологии за различните периоди от време без да зас€га предходните такива.

Ѕлагодарение на гъвкавата си архитектура »— „ћ»— - ‘—&ЌЌ—“ позвол€ва да бъдат управл€вани пълноценно сложни физически и логически структури от данни, под формата на таблици, в базата данни, с различно предназначение - дименсионни, фактови, хисторизационни, номенклатурни и др.

—ъщевременно системата разполага с лесен за употреба адаптивен интерфейс, позвол€ващ да бъдат контролирани всички важни аспекти на процесите по трансформаци€ на данните - управление на формули, дефиници€ на единични данни или масиви от данни, на структури в базата данни, на структурирани изходи за извеждане на резултатите и др. ¬секи от тези аспекти може да бъде управл€ван от потребителите без необходимост от намеса на софтуерни специалисти.

¬сичко това е реализирано без да бъдат правени компромиси със сигурността и надеждността на статистическата информаци€. —истемата предлага многослойна архитектура, позвол€ваща гъвкав контрол на достъпа до самата система, отделни модули и функционалности, и самите данни и логиката за т€хната обработка. ¬ допълнение т€ разполага с механизми за одитиране и прослед€ване на активностите, позвол€ващи мониторинга на ключови събити€ и свързването им с конкретен времеви период и потребител.

ќбхват на проекта

ќсновен ползвател и за€вител на системата се €в€ва дирекци€ "ћакроикономическа статистика", отдели „‘инансови национални сметки“ и „Ќефинансови национални и регионални сметки“, отговорни за събирането и обработката на статистически данни в областта на национални сметки:

 • »мащи ключово значение при формирането на регионалната, националната и европейската стратегии за развитие;

 • ѕодпомагащи изготв€нето и валидирането на стратегиите на множество инвеститори и предпри€ти€ в държавни€ и частни€ сектор, функциониращи на територи€та на страната и ≈вропейски€ съюз.

ƒанните се предостав€т на редица ползватели, сред които са международни и национални институции като ≈вростат, ћеждународен валутен фонд (ћ¬‘), ќрганизаци€ за икономическо сътрудничество и развитие (ќ»—–), —ветовната банка, ≈вропейска централна банка (≈÷Ѕ), Ѕългарска народна банка (ЅЌЅ), ћинистерство на финансите, ћинистерски съвет и други, както и различни частни и държавни предпри€ти€ и организации.

ѕроектът обхваща гол€ма част от дейностите и процесите, изпълн€вани от отдели „Ќефинансови национални и регионални сметки” и „‘инансови национални сметки”.

I. ќтдел „Ќефинансови национални и регионални сметки” осъществ€ва следните дейности:

 • –азработва експресни и регул€рни тримесечни и годишни оценки за брутни€ вътрешен продукт;

 • –азработва тримесечни оценки за основни макроикономически показатели, съгласно ≈вропейската система от сметки;

 • –азработва тримесечни и годишни оценки за заетостта, отработените човекочасове и производителността на труда, в съответствие с принципите на ≈вропейската система от сметки;

 • –азработва оценки за брутни€ национален доход и средно-претеглената ставка на ƒƒ— за целите на собствените ресурси на ≈вропейски€ съюз;

 • –азработва тримесечни нефинансови сметки за институционални сектори „ƒържавно управление” и „ќстанал св€т”, годишни нефинансови национални сметки по институционални сектори и годишни данни за разходите на институционален сектор „ƒържавно управление” по функции на  ласификаци€та на функциите на държавното управление ( ќ‘ќ√);

 • –азработва регионални сметки в съответствие с принципите на ≈вропейската система от сметки;

 • ќтговар€ за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвани€ в посочените области;

 • ќсъществ€ва международен обмен на статистическа информаци€ в областта на националните сметки, отговар€ за прилагането на методологи€та в областта на националните сметки в съответствие с принципите на ≈вропейската система от сметки, координира дейността за осигур€ването на контрол и качество на данните за националните сметки, участва в целеви групи и експертни мисии на международни органи и организации в областта на националните сметки;

 • ѕри необходимост изисква допълнителна информаци€ от другите структурни звена на Ќ—» с цел осигур€ването на достатъчна и надеждна информаци€ за целите на националните сметки.

II. ќтдел „‘инансови национални сметки” осъществ€ва следните дейности:

 • –азработва прогнозни и окончателни годишни данни за излишъка/дефицита и дълга на институционален сектор „ƒържавно управление” - Ќотификационни таблици и ¬ъпросник към т€х;

 • –азработва годишни финансови национални сметки и данни за данъците и социалните осигуровки;

 • ќтговар€ за оперативното планиране и отчитане на статистическите изследвани€ в посочените области;

 • ќсъществ€ва международен обмен на статистическа информаци€ в областта на финансовата статистика с ≈вростат - статистически справки и въпросници, и отговар€ за прилагането на методологи€та в областта на финансовата статистика в съответствие с принципите на ≈вропейската система от сметки;

 •  оординира дейността за осигур€ването на контрол и качество на данните за финансовата статистика, участва в целеви групи и експертни мисии на международни органи и организации в областта на финансовата статистика, участва в междуведомствена работна група съвместно с ЅЌЅ и ћинистерството на финансите за разработване, производство и разпространение на държавна финансова статистика и финансовите национални сметки и подготв€ становища в областта на финансовата статистика;

 • ѕри необходимост изисква допълнителна информаци€ от другите структурни звена на Ќ—» за осигур€ването на достатъчна и надеждна информаци€ за целите на финансовите национални сметки и финансовата статистика.

ќсновни ползи

–еализаци€та на проекта е свързана с постигането на директна и индиректна добавена стойност в две основни направлени€ – ползи от национално значение и ползи за дейността на ¬ъзложител€.

ƒобавена стойност от национално значение

Ќамал€ване на времето за обработка на данните и предостав€не на резултатите – периодичното и навременно предостав€не на необходимата информаци€ на гол€м брой институции е от ключово значение за формирането, мониторинга и своевременното коригиране на регионалната, националната и европейската стратегии за развитие.

ѕостигане на по-висока степен на съвместимост с изисквани€та на институциите на ≈— – изпълнението на изисквани€та по отношение на събирането, обработката и предостав€нето на макроикономически данни дава отражение върху множество аспекти като:

 • »зб€гване на налагането на парични и непарични санкции, вследствие неизпълнението на тези изисквани€;

 • ≈фективно подпомагане на разработването, прилагането и мониторинга на различни аспекти от стратеги€та на ≈—, които имат съществено отражение върху развитието на страната и икономиката в средносрочен и дългосрочен план;

 • ѕрецизиране на дейностите, имащи директно отражение върху финансирането на различни програми за развитие и определ€не на финансовите и нефинансови ангажименти на Ѕългари€ по отношение на ≈— и неговите партньори.

Ќамал€ване на времето за разработване, тестване, валидиране и внедр€ване на нови методологии и пром€на на съществуващите такива – нарастващите нужди от информаци€ вод€т до необходимост от обработка на нови видове данни и производството на нови типове резултати, внедр€ване на нови методи, методологии или промени в съществуващите такива.

ѕоради сложността на дейностите, свързани със събирането и обработката на статистически данни, Ќ—» отдел€ съществено време за внедр€ване на тези промени. Ќамал€ването на това време, посредством въвеждането на гъвкава информационна система, води до съществени ползи в средносрочен и дългосрочен план вследствие на по-ранното производство и по-високото качество на необходимите данни.

ѕовишаване на качеството на данните, предостав€ни на различни фирми и институции – предвид стратегическото приложение на произвежданата информаци€, вс€ко отклонение в предоставените данни може да доведе до съществени негативи от финансов и нефинансов характер за ползвателите на услугите на Ќ—».

ƒобавена стойност за дейността на ¬ъзложител€

ѕовишаване на общата ефективност на работни€ процес посредством:

 • јвтоматизаци€ на редица сложни стъпки от процесите по обработка на данните;

 • ќсигур€ване на незабавен достъп до резултатите на гол€ма част от съответните заинтересовани страни;

 • ќсигур€ване на проследимост на процеса по обработка на данните и получените резултати във всеки един етап от обработката;

 • ќсигур€ване на възможност за запазване, преизползване и сравнение на исторически данни;

 • ѕредостав€не на възможност за многократно преизползване на вече дефинирана логика по обработка;

 • ѕредостав€не на възможност за многократно преизчисление на част от процесите по обработка, без това да доведе до загуба на вече наличните резултати от съответните стъпки или свързаните с т€х стъпки;

 • ¬ъзможност за преизползване на логика, дефинирана за предходен период, при създаването на нов период;

ќсигур€ване на гъвкавост на различни нива от процеса, запазвайки предимствата на автоматичното и полуавтоматичното изпълнение на дейностите посредством:

 • ¬недр€ване на система, позвол€ваща дефиници€та на широка гама от процеси по обработка на данни, следвайки принципа „ онфигураци€ вместо персонализац舓. “ози принцип на изграждане на информационните системи позвол€ва на потребител€ да промен€ множество аспекти на системната логика, без да се налага намеса от страна на софтуерен специалист;

 • ¬ъзможности за преизползване на една и съща стъпка в множество процеси без повторна дефиници€;

 • ¬ъзможност за дефиници€ на нови стъпки от процеса без необходимост от намеса от страна на софтуерен специалист;

 • ¬ъзможност за дефиниране на множество изходи (справки) на базата на едни и същи данни;

 • —ъвместимост с данни и файлови формати, произведени посредством използване на широко разпространени инструменти като MS Excel;

 • ѕредостав€не на възможности да бъде дефинирана различна логика на обработка за различните периоди за един и същ процес.

Ќамал€ване на оперативни€ риск посредством:

 • ¬недр€ване на централизирано решение, съхран€ващо данните и логиката на обработка, внедрено на базата на надеждна инфраструктура, намал€вайки риска от загуба на данни;

 • ќсигур€ване на единен източник на данни за различните ползватели за вс€ка една стъпка от процеса по обработка заложена в системата;

 • ¬недр€ване на гъвкав и ефективен контрол на достъпа до информаци€;

 • ¬недр€ване на контрол на достъпа до механизмите за внас€не на промени в данните и методите за изчисление;

 • ¬недр€ване на ефективен мониторинг и одитни следи;

 • ѕредостав€не на възможност за многократно изпълнение на цели€т процес или част от процеса по обработка на данни, следвайки една и съща методологи€;

 • ѕроследимост на процеса по обработка на данни и получените междинни и крайни резултати;

 • ¬ъзможност за запазване на множество версии на съответните резултати, когато това е необходимо, с възможност да се посочи ко€ верси€ на данните да бъде използвана за целите на обработката;

 • ѕредостав€не на възможност да бъдат дефинирани допълнителни стъпки от процеса, прилагащи допълнителна логика за валидаци€ на междинните и крайните резултати;

 • ¬ъзможност за тестване на извършените промени без резултатите да бъдат достъпни за други потребители или да доведат до изменение на вече произведените резултати;

 • ¬недр€ване на €сна индикаци€ за извършени промени в данните или логиката на изчисление, които може да зас€гат други стъпки и/или участници в процеса по обработка;

ќсигур€ване на висока прозрачност на процесите по обработка на данните и проследимост на резултатите посредством:

 • ¬недр€ване на одитни следи;

 • ¬недр€ване на възможност за съхранение и обработка на исторически данни;

 • ¬недр€ване на гъвкав контрол на достъпа на различни нива;

 • ¬недр€ване на възможност за запазвани и използване на множество версии на едни и същи данни;

 • √рафична визуализаци€ на процеса по обработка;

 • ¬недр€ване на единно централизирано решение, съхран€ващо данните и логиката на обработка;

 • ѕредостав€не на възможност за незабавен достъп до резултатите;

 • ¬недр€ване на €сна индикаци€ за извършени промени в данните или логиката на изчисление, които може да зас€гат други стъпки и/или участници в процеса по обработка.

 лючови характеристики на решението

1. Ѕазирано на актуални технологии и добри практики

¬ отговор на нуждите на ¬ъзложител€, бе разработена и внедрена информационна система чийто дизайн следва редица добри практики и архитектурни принципи като:

 • ѕрилагане на принципа „ онфигураци€ вместо персонализац舓, позвол€ващ потребителите да измен€т редица ключови аспекти от системната логика, без да се налага намеса от страна на софтуерен специалист;

 • »зползване на доказали се на »“ пазара актуални технологии с цел постигане на потенциал за дълготрайна употреба на системата и намал€ване на рисковете вследствие на дефекти на самата технологи€;

 • ѕрилагане на многослойна архитектура;

 • ѕрилагане на архитектура, позвол€ваща скалиране на системата по отношение на използваните от не€ ресурси, с цел осигур€ване на потенциал за дългосрочна употреба според нарастващите нужди на ¬ъзложител€;

 • ¬недр€ване на одитни следи;

 • ¬недр€ване на механизми за гъвкав контрол на достъпа на различни нива;

 • »зползване на технологии, съвместими с вече наличните такива при възложител€, с цел намал€ване на общата цена на притежание на системата и осигур€ване на потенциал за бъдещи интеграции между различните системи;

 • –азработка на интуитивен и адаптивен уеб базиран потребителски интерфейс;

 • ƒруги.

‘игура 2 —истемата е базирана на актуални и доказали се на пазара технологии

2. √ъвкавост на ключовите функционалности

ќсновен фокус на решението е поддръжката на процеси по зареждане, съхранение, обработка и извеждане на данни. — цел осигур€ване на гъвкавост в дългосрочен план, системата е базирана на архитектура позвол€ваща:

 • ƒефиници€та на произволен процес по обработка на данни;

 • ƒефиници€та на универсални градивни елементи (стъпки), които могат да се свързват помежду си в по-сложни процеси;

 • ¬с€ка стъпка може да бъде преизползвана в множество процеси;

‘игура 3 —истемата позвол€ва гъвкава дефиници€ на нови процеси по обработка на данни

 • ¬с€ка стъпка предостав€ възможност да бъдат дефинирани пълноценно всички основни компоненти от обработката данни и извеждането на резултати:

  • ќсновна информаци€ за стъпката;

  • Ћогическа структура на обработваните данни;

  • —труктура за съхранение на данните;

  • Ћогика за трансформаци€ на данните;

  • —труктурирани изходи за представ€не на резултатите;

  • ѕериод на валидност;

  • «ависимости от други стъпки;

  • ѕрава за достъп.

‘игура 4 јрхитектура на стъпка от процеса по обработка на данни 

 • —истемата позвол€ва потребител€т да дефинира единични данни или масиви от данни в зависимост нуждите на използваната методологи€ с цел постигане на оптимален баланс между гъвкавост и усили€, необходими за описание на процеса по трансформаци€ на данните.

‘игура 5 —истемата позвол€ва дефиници€ на единични данни или масиви от данни

3. —ъвместимост с текущите практики и процеси на ¬ъзложител€

ƒизайнът и архитектурата на системата са разработени в съответствие множество добри практики, предразполагащи към по-ефективен процес по възприемане на системата, от страна на основните потребители.

 лючов елемент в тази насока е изграждането на съвместимост на системата с наличните при ¬ъзложител€ работни процеси, практики и инструменти.

¬ тази връзка системата е проектирана така, че:

 • ƒефиници€та на стъпка от процеса по трансформаци€ на данни да следва добре познатите на потребителите логика и пон€ти€, заложени в инструменти като MS Excel;

 • ¬ъвежда нови пон€ти€ и възможности, разшир€ващи възможностите на текущите методи на работа с цел постигане на целите на ¬ъзложител€;

 • ѕозвол€ва входиране и извеждане на данни във формати, съвместими с вече наличните системи и инструменти, посочени от ¬ъзложител€;

 • ѕозвол€ва дефиници€та на множество изходи и справки на база съвременни аналитични решени€ като IBM Cognos Analytics v11, позвол€вайки на потребителите да използват в максимална степен наличните в системата данни за различни цели.

‘игура 6 ƒефиници€та на стъпка следва добре познатите на потребителите принципи заложени с най-разпространените инструменти за обработка на данни

4. ѕрозрачност и проследимост

—истемата е проектирана, с цел осигур€ване на максимална прозрачност и проследимост на логиката на трансформаци€ на данните, с цел подобр€ване на работата на потребителите със сложни методологии и процеси по обработка на данни.

Ќа практика системата предостав€ възможност всеки потребител (със съответните права за достъп):

 • ƒа проследи всеки процес и получените междинни и крайни резултати;

 • ƒа преглежда или редактира вс€ка стъпка от процеса, без да губи поглед върху гол€мата картина и без да оказва несъзнателно негативно вли€ние върху свързаните с дадена стъпка процеси, използващи резултатите от избраната стъпка или процес;

 • ƒа достъпи различни версии и периоди на данните и логиката на трансформаци€, свързани с дадена стъпка;

 • ƒа проследи възникналите грешки при изпълнението на процесите по обработка на данни или други ключови операции;

 • ƒа бъде информиран за направени от друг ползвател промени на данните във всеки момент от обработката.

—истемата предостав€ гъвкав интерфейс за търсене и €сно визуализира статуса на изпълнение на изчислени€та на всички стъпки, изграждащи даден процес, позвол€вайки потребителите да бъдат в течение на промените, свързани със стъпки, чиито резултати са важни за т€хната работа. Ќа практика, всички дефинирани стъпки, постъпили данни от външни източници и получени резултати, могат да бъдат търсени и извеждани от системата и прилежащата база данни (напр. – търсене по наименование, период, група, атрибут от описанието и т.н.).

‘игура 7 ѕанел за навигаци€ в процес изобраз€ващ процес по обработка на данни

‘игура 8 ѕанел за навигаци€ в процес изобраз€ващ стъпка от процес по обработка на данни използваща данни от множество стъпки и процеси в различен стадии на изпълнение на изчислени€та

5. —ъвместимост с международни стандарти

»— „ћ»— - ‘—&ЌЌ—“ осигур€ва конвертиране на данни, подготвени в специализиран формат или заредени от базата данни на системата. SDMX форматът е стандарт, въведен от ≈—, за структуриране на статистически данни в XML базиран файл. SDMX конверторът предостав€ на потребител€ лесен начин за конвертиране на вече съществуващи данни в XML. √рафични€т интерфейс позвол€ва на потребител€ лесно да избере файл от файловата система на компютъра си или предварително дефиниран масив резултати от процесите по обработка и да генерира XML файл, съвместим със системите на ≈вростат.

 онверторът е разработен под формата на API (приложен програмен интерфейс), което го прави използваем в други модули на проекта, в други апликации и под други платформи. ѕредимството на този подход е, че се предостав€ пълен контрол върху кодовата база и приложението може да премине към по-нови версии и да бъде разширено с допълнителни модули за работа с други подформати на SDMX.

ћодулът поддържа предварителната проверка и валидиране на данните, ко€то е неразделна част от приложението и способства за поддържането на пълноценни висококачествени данни.

6. —игурност

јрхитектурата на системата е проектирана вземайки предвид три основни аспекта на сигурността:

 • »нфраструктура – системата е внедрена на база на редица добри практики за изграждане на инфраструктурна сигурност и е съобразена с изисквани€та на ¬ъзложител€;

 • ƒостъп до системата от страна на потребителите – системата предостав€ три основни канала за контрол на достъпа на потребителите, предостав€йки гъвкави възможности за прилагане на политиките за сигурност на ¬ъзложител€:

  • ƒостъп до самата система;

  • ƒостъп до функционалности на системата;

  • ƒостъп до данни и логика на трансформаци€ на данните за текущи€ и предходни периоди;

 • ѕроследимост на действи€та на потребителите – системата поддържа механизми за одитиране и прослед€ване на активностите, позвол€ващи прослед€ването на ключови събити€ и свързването им с конкретен времеви период и потребител.

‘игура 9 ”правление на правата на потребителите на ниво системна функционалност

‘игура 10 ”правление на правата на потребителите на ниво стъпка от процес

‘игура 11 ”правление на правата на потребителите на ниво номенклатура

”спешно изпълнение

ѕредставеното решение бе разработено и внедрено в срок и съобразно очаквани€та на за€вител€ през изминалата 2017 г —офтуерната компани€ „—кейл ‘окус“ достави напълно изградена и гъвкава система от база данни с динамичен ред на данните от изследвани€та, придружено със съответната документаци€ и лицензи.

–ешението бе успешно доставено и прието от ¬ъзложител€ в началото на 2017 г. след проведено разширено интерактивно обучение от експертите на „—кейл ‘окус“. 

"— реализирането на проекта чрез изграждането на системата бе осигурено изпълнение на изисквани€та свързани с националното и европейско законодателство в сферата на разработване и предостав€не на данни в областта на национални сметки, коментират от Ќ—». - ќсновната цел бе насочена към анализ и обхващане на дейностите по събиране, обработка, валидиране и агрегиране на статистически данни и генериране на зададени статистически изходи в съответствие с критериите и препоръките на използваните от нас методологически ръководства", допълват от Ќационални€ статистически институт.

ќт възложител€ допълват, че в процеса на изпълнение и внедр€ване на »— „ћакроикономическа статистика - ‘инансова статистика и Ќефинансови национални сметки“ са постигнати всички предварително заложени цели и са постигнати резултати, свързани с изграждане на база данни с динамичен ред на данните, разработване на процедури по зареждане, съхранение, обработка и валидиране на статистическите данни.

"ѕроектът бе изпълнен в съответствие с всички изисквани€ посочени в техническото задание, качествено и в срок като всички цели б€ха постигнати напълно и използването на системата показва това, добав€т от Ќ—». - ≈кипът на "—кейл ‘окус" разработи и съвместно с нас внедри информационна система, чийто потребителски интерфейс дава възможност за оптимизиране дейностите на статистически€ процес като същевременно позвол€ва включването и изпълнението на нови изисквани€ в областта на национални сметки и непрекъснато повишаване качеството на статистическите данни произвеждани от нас. ѕри изпълнението на проекта екипът на —кейл ‘окус показа отговорно отношение, висок професионализъм, коректност и ефективна организаци€ на работни€ процес."

ѕотенциал за развитие

 ъм насто€щи€ момент »— „ћ»— - ‘—&ЌЌ—“ разполага с технологи€ за обработка, търсене и презентиране на данни, ко€то дава възможност за обработка и представ€не на големи по обеми данни или информаци€ едновременно и непрекъснато – над 1000 стъпки, над 20 000 формули и динамично създавани процедури. ≈динствените ограничени€ пред системата са хардуерните ресурси, които тр€бва да растат и бъдат правилно планирани заедно с увеличението на натоварването.

Ќа практика архитектурата на базата данни на »— „ћ»— - ‘—&ЌЌ—“ не постав€ ограничени€ за разширение на обхвата на видовете данни, които може да съхран€ва и обработва, което ще позволи навременно обхващане и обработване на данни от нови или допълнителни източници. —истемата разполага със специализирани софтуерни модули за предварителна обработка на постъпващите първични данни, което позвол€ва преход между различните формати, настройка към нови входни и изходни точки и управление на интерфейсите към външните системи, подаващи информаци€.

—ъщевременно концепци€та за ориентирана към услуги архитектура (SOA), върху ко€то стъпва »— „ћ»— - ‘—&ЌЌ—“, позвол€ва изграждане на функционално независими един от друг модули. “ази гъвкавост гарантира надграждане на системата, с минимални усили€ и ресурси.

¬исоката степен на гъвкавост заложена в ключови функционалности като модулите за дефиници€ на стъпки и процеси и контрол на достъпа предостав€ гол€м потенциал за разширение на системата с нови данни и процеси за т€хната обработка извън първоначално за€вените:

 • ќбхващане и обработване на нови източници на данни;

 • ƒефиници€ на нови стъпки и процеси;

 • ƒефиници€ на широк спектър от нови изходи и справки;

 • –азшир€ване на обхвата и пром€на в информационното съдържание на съществуващите обекти при пром€на в законодателството или изисквани€та към статистическите данни;

 • ќптимизиране на графични€ интерфейс, с възможност за търсене по различни критерии и филтри;

 • ƒефиници€ на нови потребители и гъвкав контрол на достъпа;

 • ѕриложение и в други звена на ¬ъзложител€.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т
Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

Ѕезпрецедентна производителност в новите супербързи х86 сървъри на FUJITSU

»зключително бързи възможности за обработка на трудоемки и тежки задачи, както и на невъобразими до момента количества данни

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас