Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | ИТ проекти
08 дек
2017
 
 

Система за телемедицина подобрява обслужването на жителите в община Септември

3302 прочитания

В съответствие с предоставената компетентност общината подпомага изпълнението на функциите на кмета на Община Септември и Общински съвет – Септември в сферата на:

1. Ефективно и ефикасно придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество при спазване на закона, в това число и контрол върху процеса на управление на общинската собственост и контрол върху дейността на търговските дружества с общинското имущество и с общинско участие.

2. Активно, прозрачно и целесъобразно управление на общинските финанси.

Прочетете още: Е-здравеопазването - добрата трансформираща сила за здравния сектор

3. Усъвършенстване на системата и административните структури за събиране на местни данъци и такси.

4. Съвременно управление и развитие на общинския жилищен фонд.

5. Създаване и поддържане на устойчива инфраструктурна транспортна система и градска мобилност.

6. Създаване на съвременна среда за развитие на децата и учениците в институциите от общинската образователна мрежа.

7. Оптимизиране и адаптиране на общинското здравеопазване към съвременните условия.

8. Реализиране на общинската политика за развитие на културната дейност.

9. Усъвършенстване на базата и развитие на спорта, отдиха и туризма.

10. Въвеждане и развитие на повече нови, модерни социални дейности и услуги на територията на общината.

12. Опазване на околната среда и рационално използване на зелената система и природните ресурси.

13. Осигуряване на обществен ред, защита на населението при кризи, бедствия и аварии, поддържане на мобилизационна готовност.

14. Подобряване и усъвършенстване на системата за административно обслужване на гражданите и бизнеса.

Визитка на ИТ проекта

Име на проекта: Доставка на устройства и софтуер за предоставяне на дистанционни здравни и социални услуги, във връзка с изпълнение на договор по Проект №BG05M9OP001-2.002-0277 „Независим живот в община Септември” по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”

Възложител: Община Септември

Изпълнител: Контракс АД

Локации: Община Септември

Стартиране/приключване на проекта: октомври 2016 г., реална експлоатация през 2017 г.

Бюджет на проекта: 141 950 лв.

Категория: Местна власт

Основни бизнес предизвикателства

В Община Септември има 15 населени места – 2 града и 13 села с общо население 25 794 жители. Голяма част от живеещите в селата са възрастни хора, които имат здравословни проблеми, хронични заболявания и съответно нужда от мониторинг на състоянието. За личните лекари, които обслужват населените места, е трудно да осигурят ежедневни грижи и наблюдение. Използването на лични асистенти за по-тежко болните жители също не осигурява нужната здравна консултация и грижа.

Ето защо, идеята за решение в областта на телемедицината е изключително удачна и е спечелила финансиране по програмата „Независим живот“

Реализирането на проекта за предоставяне на дистанционни здравни и социални услуги цели не само подкрепа на нуждаещите се от наблюдение хора в риск, но и подкрепа на хората, които се грижат за тях – членове на семейството и специалисти. Подкрепящата технология дава възможност за балансиране на натоварването на помагащите и време за разтоварването им от стрес и висока степен на отговорност.

Стъпки за реализиране на проекта:

 • Кампания за представяне не проекта и събиране на списък с желаещи да се включат;

 • Прецизиране на списъците с желаещи от специална комисия;

 • Изграждане на звено в Общината с работещи в него специалисти, които да извършват мониторинга;

 • Доставка и разпределяне на устройствата за дистанционен мониторинг на съответните потребители от списъка;

 • Разработка на централизирана система за получаване на информация за извършени измервания от различните медицински уреди;

 • Интегриране на всички компоненти на системата;

 • Обучение на потребители – медицински лица и асистенти;

 • Извършване на реален мониторинг на състоянието и събиране на данни в Системата.

ИТ решение

Изграденото решение обхваща специфични процеси, заменени от дистанционни действия, включително:

 • Посещение на място при пациента от здравен специалист или асистент;

 • Извършване на измервания със специализирани медицински уреди;

 • Следене за надхвърляне границите на референтни стойности;

 • Уведомяване на близки или медицински лица;

 • Съхранение историята на измерванията за всеки пациент (този процес не е съществувал преди внедряването на системата).

Системата е реализирана като облачна услуга – използва се лицензирана компания за отдаване под наем на облачно пространство.

Използвани са технологии с отворен код. Операционната система е Debian Linux за облачното решение и Raspberry Pi Linux (Raspbian) за предаване на информация от измервателните устройства. Езикът за разработка е PHP, а системата за управление на база данни - Mongo DB. Системата е отворена за интеграция с други ИТ решения, но в рамките на проекта такава не е реализирана.

Решението на „КОНТРАКС“ за телемедицина в община Септември е изградена от следните елементи – облачна система и система от хардуерни компоненти, като тези две независими системи работят заедно за осъществяване целите на проекта.

 1. Telehealth облачна система – позволява едновременното, денонощно и отдалечено наблюдение и записване на различни витални показатели на множество пациенти.

Облачната система предоставя необходимите интерфейси за записване и съхранение на данните с витални показатели, отговаря за тяхното надеждно съхранение и ги визуализира по подходящ начин за лекарите и асистентите. Следят се отклонения от референтни стойности на измерваните показатели и има възможност за изпращане на съобщения чрез СМС и мейл към асистент и близки на пациента.

Системата е достъпна 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Гарантирана е сигурността на данните и предотвратяване на неоторизиран достъп. Достъпът до системата се осъществява само посредством защитени канали и протоколи. Комуникацията с хардуерните компоненти също се осъществява чрез защитена връзка. Системата е достъпна от различни устройства — компютър, лаптоп, таблет, смартфон и под различни браузъри и операционни системи. Потребителският интерфейс позволява удобното използване на системата на устройства с различни по размер екрани и е с адаптивен дизайн за различните видове резолюции.


2. Специализирани хардуерни устройства:

a. Устройства за трансфер на данни (GATEWAY)

b. Електронни апарати за измерване на кръвно налягане с Bluetooth

c. Пръстови пулсоксиметри с Bluetooth

d. Кутии за прием на лекарства с аларма

e. Апарати за измерване на кръвна захар с Bluetooth

f. Термометри с Bluetooth

g. Телекеър аларми

Броят на потребителите ползващи иновативната дистанционна услуга „Телекеър“ е 80. Системата „Телекеър“ се състои от: стационарно устройство, което разполага с високоговорител и микрофон; преносим предавател, който може да се използва навсякъде в дома. Когато клиентът натисне бутона на персоналната аларма, екипът на Центъра получава сигнала в центъра за услуги, оценява сигнала съобразно индивидуален протокол на клиента и отговаря в съответствие с нуждите на клиента и одобрения протокол. В зависимост от конкретната ситуация по-нататъшните действия се поемат от роднини, съседи или от местните служби – бърза помощ и др.

Освен това при отделните потребители е налична комбинация от устройства за наблюдение на основни жизнени показатели - кръвно налягане, кръвна захар, нива на кислород в кръвта, тегло и др., уред за автоматично разпределяне и алармиране за прием на лекарства, предписани от лекар. Иновативната технология дава възможност на потребителите да получат много по-бързо необходимата реакция при влошаване на здравословното им състояние независимо, че нямат близки, които да се грижат за тях. Тя им дава независимост и спокойствие, че ще получат грижа в кризисна ситуация.

Ефект от ИТ решението

Ползите от системата са комплексни и създават условия да се подобри здравното обслужване и да се гарантира навременна медицинска помощ на населението в малките населени места. С въвеждането ѝ се намаляват разходите за транспорт на жителите на общината и се съкращава времето за предоставянето на здравни услуги на гражданите. От друга страна, се подобрява качеството на здравното обслужване на населението и се следи регулярно състоянието на хронично болните пациенти.

Аз и съпругът ми използваме записващи устройства за измерване на кръвно налягане, температурата и кръвната захар у дома, обяснява Гергана Бажлекова от гр. Септември. - Лесно се научихме сами да измерваме кръвното с електронния апарат благодарение на предоставените правила, изписани едно след друго. При най-малкия проблем се обаждам в Центъра и винаги идват да ни помогнат. Дано не се налага да използваме монтираната у нас аларма. Изказваме благодарност на целия екип по проекта и им пожелаваме здраве и винаги да топлят сърцата на нас, пенсионерите“, пише в писмото на Бажлекова до Центъра в Септември.

Дамян Пенков, потребител на системата от с. Симеоновец, община Септември, също е доволен от услугата. „Като потребител на проекта в къщи имам монтиран малък компютър с електронен апарат за измерване на кръвно налягане и аларма.... Когато има отклонения в резултатите, веднага звъни телефонът. Много се радвам, че има такава услуга и такива добри хора да се грижат за нас“, добавя Дамян.

Потенциал за развитие

Решението може да се надгради и разшири. Възможно е да се изградят още центрове за мониторинг, както и да се включат допълнителен брой пациенти. Предвидена е възможност за добавяне на неограничен брой други видове измервателни устройства.

Разработеното по проекта решение може да се внедри директно в други общини, частни медицински центрове или неправителствени организации.

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ
Фирмите представят

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Мартин Райхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решенияМартин Райхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решения

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компанията, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, заяви Мартин Райхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас