Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  Дискусии  •  Кариерна зона  •  Събития
COMPUTERWORLD | ИТ проекти
08 дек
2017
 
 

Системата за е-търгове за лекарства ще пести до 120 млн. лв. без ДДС на година

2633 прочитания

Министерството на здравеопазването се грижи за опазването здравето на гражданите и прилага принципи на равнопоставеност при ползване на здравни услуги, както и осигуряване на достъпна и качествена здравна помощ. Наред с множеството регулаторни и контролни функции, които институцията осъществя, тя е принципал на повечето от големите лечебни заведения в страната. Заедно с ИАЛ и НСЦРЛП, МЗ се грижи за провеждането на ефективна и справедлива лекарствена политика в България.

Основните бизнес предизвикателства

преди реализацията на проекта включват неефективното изразходване на публични средства при закупуването на лекарства в държавните болници в България. Освен това МЗ отчита големи разлики в цените за даден продукт в различните лечебни заведения.

Именно затова министерството решава да осигури по-прозрачни процедури и по-евтини лекарства за лечебните заведения чрез промяна на модела за закупуването им в държавните болници (за тях е задължително, докато за частните – ако имат интерес) чрез въвеждането на централно договаряне с доставчиците за целите количества от даден продукт за определен период от време (една/две години), които са необходими на всички държавни болници. То се извършва чрез провеждане на процедура по централно договаряне за закупуване на лекарствени продукти, групирани по анатомо-терапевтичен код (АТС) и международното непатентно наименование (INN).

Визитка на ИТ проекта

Име на проекта: Изработване на специализиран софтуер за единна национална платформа за търговия с лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България, внедряване, съпътстващи обучения, поддръжка и обновяване.

Възложител: Министерство на здравеопазването

Изпълнител: Контракс АД

Локации: София, държавните и общински болници в страната, търговци на едро с лекарствени продукти

Стартиране/приключване на проекта: 28 декември 2015 – 20 април 2017

Бюджет на проекта: 209 471 лв. без ДДС

Категория: Здравеопазване и фармацевтика

След приключване на процедурата по централно договаряне, част от която е реален електронен търг с обратно наддаване (тип eBay), за всеки медикамент се избират класираните на първите 2/5 места (в зависимост от решение на МЗ). След това лечебните заведения провеждат т.нар. мини процедури отново чрез системата, които целят избор на доставчик на самата болница за определен период от време. Единствено класираните участници в процедурата по централното договаряне могат да участват в тези процедури, като предложената от тях цена може да бъде равна или по-ниска от договорената минимална цена от централната процедура.

Важна част от реализирането на проекта са серията проведени дискусии и обучения на потребителите на системата – представители от над 150 лечебни заведения от цялата страна са обучени за работа със системата на семинари в София и страната. Представители на над 50 фармацевтични компания и дистрибутори на лекарствени продукти са обучени за работа със системата на обучение в София.

ИТ решението

обхваща процесите по провеждане на обществени поръчки за закупуване на лекарствени продукти. То осигурява замяна на традиционния модел на провеждане на поръчки по ЗОП с изцяло електронни търгове (според чл. 89-91 от ЗОП).

Системата е проектирана и реализирана с идея за абсолютна непрекъснатост и максимално ниво на защита на данните, контрол на потребителите, времеви маркер (time stamp), използване на удостоверения за квалифициран електронен подпис и други мерки против злонамерени действия.

Системата е разположена в облачна структура – Microsoft Azure с възможност за мащабируемост и динамично натоварване. Тя е разработена като трислойно уеб приложение. Потребителският логически слой е реализиран чрез ASP.NET MVC контролери и View Modelсs. Потребителският интерфейс е изграден чрез HTML, CSS и JavaScript. В базовия (бизнес) логически слой е реализирана основната логика, а за обработката и съхранението на данните в база данни се използва Мicrosoft Entity Framework и MS SQL Server 2012. Трислойната софтуерна архитектура е един от най-добрите варианти за имплементация на web базирано приложение тип клиент/сървър. Предимствата са:

 • ясно изолиране на потребителския интерфейс от данните и мрежовите операции;

 • намаляване на натоварването на мрежата;

 • преместване на изпълнението на сървърните процеси на друг сървър при настъпване на безизходно положение;

 • улесняване на софтуерното проектиране - отделните слоеве се създават и изпълняват на отделни платформи;

 • промяна само на сървърните компоненти при промяна на бизнес логиката;

 • лесно добавяне на нова функционалност без да се модифицира съществуващата такава.

Електронната платформа е интегрирана е със системата на НЦСРЛП, чрез която институцията извършва ежемесечни актуализации в Позитивния лекарствен списък.

Ползи от внедряването

Маг. фарм. Орлин Недев, държавен eксперт в Дирекция „Лекарствена политика“ към Министерство на здравеопазването, обяснява, че към настоящия момент има стартирала процедура по Закона за обществени поръчки с помощта на електронната система за търговия с лекарствени продукти. Тя обхваща 130 общински и държавни лечебни заведения, които са заявили общо 118 лекарствени продукта на обща стойност 874 677 731 лв., като поръчката е за противотуморни лекарствени продукти, които съставляват основната част от бюджета на НЗОК отделян за лекарствени продукти.

Въвеждането в експлоатация на е-платформата за търговия с лекарствени продукти в лечебните заведения даде възможност за стартирането на процедури по закупуване на лекарствени продукти в съответствие с ЗОП, Гъвкавият модел на изградената електронната система позволява провеждането на процедурите по вътрешен конкурентен избор и по нататъшното сключване на договори от страна на лечебните заведения с търговците на едро с лекарствени продукти да се осъществява в широк времеви интервал при много улеснена за участниците в процеса процедура, твърди Орлин Недев. - С помощта на софтуерния продукт се спестява време и квалифициран труд на персонала на лечебното заведение, ангажиран с провеждане на процедурите по ЗОП както по отношение на изготвянето на необходимата тръжна документация и техническа спецификация, така и последващото следене изпълнението на договорите с търговците на едро. От гледна точка на Централния орган за покупки в лицето на МЗ системата дава информация за вида и количествата на реализираните в хода на терапевтичния процес лекарствени продукти в конкретните лечебни заведения“, допълва Недев.

Новата ИТ системата се ползва за провеждане на открити процедури по реда на Закона за обществените поръчки, целтана които е сключване на рамкови споразумения от Централния орган за покупки за доставка на лекарствени продукти (включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък) за нуждите на лечебните заведения, подали заявки чрез системата, коментира Румяна Ставрева, администратор ЦОП, държавен експерт в дирекция „ОП“ към МЗ. Провеждането на откритите процедури е изцяло електронно, като системата се ползва за следното:

 • Чрез нея лечебните заведения подават заявки за нужните им лекарствени продукти идентифицирани по обективни признаци (АТС, INN, начин на приложение, забележка за конкретни случаи). Така организирания процес, позволява на Администратор ЦОП да обобщава подадените заявки в една обща техническа спецификация в системата и да обяви обществена поръчка.
 • В откритата процедура Администратор ЦОП може да създава обособени позиции и отделни номенклатури, по които да се подават оферти. Всяка номенклатура е отделен лекарствен продукт, за който може да бъде подавана оферта от потенциален участник. За всеки лекарствен продукт обществената поръчка може да бъде прекратявана в предвидените в закона случаи. Системата премахва от техническата спецификация лекарствените продукти, които са заличени от Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък, след неговата актуализация.
 • За лекарствените продукти, които са прекратени или за които няма сключено рамково споразумение Администратор ЦОП може да обявява нова процедура в съответствие с предвидените в закона случаи.
 • Откритата процедура се обявява електронно от Администратор ЦОП и потенциалните участници (търговци на едро, производители или притежатели на разрешения за употреба) след регистрация в системата могат да подават оферти електронно. При подаване на оферти системата позволява да се прикачат документите, които са изискуеми като прикачени файлове съгласно обявените условия.
 • Потенциалните участници могат да задават въпроси и да правят предложения във връзка с всяка конкретна обществена поръчка, като системата автоматично уведомява Администратор ЦОП за постъпилите запитвания/предложения.
 • Системата позволява по всяка една процедура да бъдат определяни срокове, които подлежат на промяна в съответствие със законовите изисквания.
 • Системата позволява да бъдат прилагани файлове към всяка една процедура, които са достъпни за всички нейни потребители (регистрирани и нерегистрирани) в съответствие със закона.
 • Администратор ЦОП няма достъп до офертите, до датата и часът на отваряне на офертите. След този момент достъпът на Администратор ЦОП е възможен само ако е назначен като член на оценителна комисия.
 • Провеждането на процедурата по подбор, разглеждане и оценка на офертите се осъществява чрез системата, на база електронно подадените оферти. Администратор ЦОП- член на комисия може да иска разяснения по заявени данни, да изпраща протоколи или да обменя всякаква друга информация свързана с процедурата, чрез системата.
 • Офертите, които отговарят на предварително обявените условия се допускат до електронен търг. Електронният търг е изцяло автоматичен процес, в който участват подателите на допуснатите оферти и който приключва автоматично. Администратор ЦОП може само да наблюдава този процес.
 • Администратор ЦОП класира участниците след приключване на електронния търг на база най-ниска цена.
 • Администратор ЦОП сключва рамкови споразумения с няколко участници (в зависимост от допустимия брой обявен в процедурата и броя на класираните за конкретен лекарствен продукт). Системата позволя да се комбинират повече от една номенклатури, когато класираните участници са едни и същи.
 • Администратор ЦОП не може да променя, добавя или допълва офертите, като е гарантирана тяхната неприкосновеност посредством електронен подпис и удостоверение на време. Всички действия на Администратор ЦОП се извършват посредством КЕП. Всички действия на комисията също се извършват посредством КЕП.

Лиляна Маринова, младши експерт, отдел „Електронно здравеопазване“ в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“ към Министерство на здравеопазването, обяснява, че системните администратори използват системата за:

 • Ежемесечно обновяване на списъка с лекарствени продукти;
 • Обновяване на технически спецификации на обявени процедури;
 • Управление и одобряване на потребители;
 • Одобряване на сертификати (при изтекли удостоверения за квалифициран електронен подпис или издадени нови такива за вече одобрен потребител);
 • Редактиране на лекарствени продукти;
 • Създаване и редактиране на лекарствени форми на приложение.

Eфект от ИТ решението

По-висока ефективност и оптимизиране на работните процеси се постига чрез договаряне на по-ниски цени на лекарствата, равнопоставеност на болниците, намаляване на хартиения документооборот и тежките административни процедури. Преодоляват се трудностите за по-малките болници, породени от липсата на участници по обявените от тях търгове.

Очакваната икономия е между 10% и 20% от изразходваните средства за закупуване на лекарства. Прогнозната стойност на обявената поръчка за централно договаряне е 1,2 млрд. лв. без ДДС за период от 2 години. Т.е. очакваната икономия би била от порядъка на 120 до 240 млн. лв. без ДДС за двугодишен период или 60 до 120 млн. лв. без ДДС на година.

Чрез системата над 150 лечебни заведения, сред които и частни болници, са подали заявка за участие в платформата за централизирани електронни търгове на лекарства. Обявена е процедура по централно договаряне, която е в ход.

Възвръщаемост на инвестициите (ROI) е много голяма. Ако се вземе период от 36 месеца то ROI би бил между 900% и 1700%.

Потенциал за развитие

 Системата функционира безотказно с най-малко 5000 едновременни потребителя като има възможност за увеличаване до 10 000 при необходимост. Системата е проектирана така, че за в бъдеще да може да бъде разширена и да обхване и медицинските изделия и апаратура, както и да бъде използвана при процедури за закупуване на лекарствени продукти от страна на Министерство на здравеопазването. Това ще доведе до още по-голяма ефективност на изразходваните публични средства в системата на здравеопазването – икономия от мащаба и прозрачност при покупката на скъпоструващо оборудване и консумативи. Системата може да се интегрира с използвания към момента софтуер в болничните аптеки на лечебните заведения с цел улесняване на работата в тях по отношение на следене на складови наличности, генериране на автоматични заявки към търговците с лекарствени продукти, заявяване на нови количества в системата при изчерпване на количествата по действащ договори и т.н.

Системата може да се внедри и в други организации, които провеждат търгове по ЗОП или по вътрешни правила. Но това би могло да стане след необходимата преработка и пренастройка, а и само с изричното съгласие или по указание на МЗ, които са собственик и основен ползвател на системата.

НАЙ-НОВИ НАЙ-ЧЕТЕНИ ПРЕПОРЪЧАНИ
Фирмите представят
Преглед на тенденциите и обобщение на ERP пазара през 2018

Преглед на тенденциите и обобщение на ERP пазара през 2018

Какви нови и интересни неща може да ни разкаже Пламен Боев от Елит Софтуер

Слайдшоу
ИНТЕРВЮ
Само за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жениСамо за 6 месеца инициативата Vue Vixens е обучила над 400 жени

Интервю с Джен Лупър, старши developer advocate в Progress и основател на Vue Vixens, лектор на конференцията DevReach 2018

ПРИЛОЖЕНИЯ
АНКЕТА

Какво мислите за FireFox OS?

Информация за Вас