“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | ¬ести
26 окт
2017
 
 

≈-образованието изисква комбинаци€ от » “, е-съдържание и дигитални умени€

5 центъра ще обучават над 200 ученици от ц€лата страна по 3-годишна национална програма за »“ кариера

5393 прочитани€

¬ладимир ¬ладков 

–еформата в образователната система в Ѕългари€ ще подобри икономиката на страната, гласи една от препоръките на ≈врокомиси€та. »зпълнението им ще помогне за подобр€ване на не само на образователната система, но и за повече иновации и създаване на нови работни места. —истемите за комуникации и бази данни в българското образование тр€бва да бъдат модернизирани, за€ви Ѕойко Ѕлагоев, ръководител на отдел „ омуникации“ в ѕредставителството на ≈  в Ѕългари€, при откриването на XIII национална конференци€ по е-образование. “€ бе организирана от ICT Media с подкрепата именно на ѕредставителството на ≈  и със съдействието на ћинистерство на образованието и науката (ћќЌ). √енерален партньор на събитието бе ’уауей “ехнолоджис Ѕългари€, а официални партньори - јдмин—офт ѕлюс, јнубис-Ѕулвест, ƒахуа “ехнолъджи Ѕългари€, ќракъл Ѕългари€, »здателство „ѕросвета“, —ектрон, Vivacom и Dicota.

“емата за дигиталното поколение и »“ сектора е важна и за образованието, и за икономиката на страната. √оворим за »кономика 4.0, за бъдеще, което изисква нови способности, от хора не само с набор от умени€, но които са и креативни. ≈-умени€та на новото дигитално поколение не са само часовете по » “, бро€т на таблетите и компютрите в училищата или дори електронните учебници. “е са необходими, но в комбинаци€ с новите умени€, които да получат учениците, допълни в приветствието си ћилена ƒам€нова, председател на  омиси€та по образованието и науката в 44-ото Ќародно събрание.

ѕрочетете още: ”мните градове изискват и активно включване на гражданите

Ѕойко Ѕлагоев, ръководител отдел „ омуникации“ в ѕредставителството на ≈  в Ѕългари€. —нимка: ёли€ Ћазарова

Ѕойко Ѕлагоев, ръководител на отдел „ омуникации“ в ѕредставителството на ≈  в Ѕългари€. —нимка: ёли€ Ћазарова

¬ днешни€ св€т технологиите са ключов фактор, даващ възможност за комуникаци€, иновативност и ефективност. —ъществува поколение, израстващо с безпрецедентно знание и сила. ¬ много икономики търсенето на работници с е-умени€ се засилва, но предлагането такива служители не усп€ва да отговори на това търсене, коментира Ѕойко Ѕлагоев. “ой цитира и изследвани€, според които на 40% от европейските работодатели не им достигат кадри с с нужните дигитални умени€, за да се развиват предпри€ти€та им по-бързо. “върде малко са европейците с предприемаческа нагласа и компетентности да започнат собствен бизнес. «атова прогнозите на ≈— за нови 750 000 работни места в » “ областта до 2020 г. може и да не станат реалност, коментира Ѕлагоев.

'≈вропейската комиси€ постав€ страна ни на 27 м€сто по ц€лостен индекс за навлизане на цифровите технологии, като той е най-нисък именно за човешки€ капитал“, допълни в из€влението си ћилена ƒам€нова. —ъщевременно по данни на »“ сектора средната заплата в бранша е 2752 лв., а добавената стойност, ко€то осигур€ва на българската икономика един зает в тази сфера, е над 57 000 лв. „»“ фирмите обаче продължават да срещат значителни трудности при намирането на подход€щи служители, особено за по-високите позиции, изискващи владеене на н€колко програмни езика и познаване на всички елементи и стъпки от процеса на разработване и тестване на софтуер, съчетани с ръководни умени€. √ладът за »“ кадри продължава да расте, а това е сериозно предизвикателство пред българското образование“, за€ви ƒам€нова.

Ќационалната програма „ќбучение за »“ кариера“

 се стреми да реши бързо именно този недостиг, като организира специализирано обучение по програмиране на ученици от ц€лата страна след завършен IX клас, водещо до придобиване на професионална квалификаци€ „ѕриложен програмист“, об€сни –ум€на  остадинова, главен експерт в дирекци€ „ѕрофесионално образование и обучение“ на ћќЌ. ќбучението се организира в свободното време на учениците през седмицата, в събота и недел€ и/или през ваканциите, като физическото присъствие на курсовете ще бъде допълвано от онлайн форми, включително за тестове. —амото обучение ще се провежда в 5 центъра за софтуерно обучение, обособени към съответни професионални гимназии (ѕ√) съвместно с представители на »“ бизнеса и висшите училища. “ези 5 центъра са ѕ√ по компютърни технологии и системи в ѕравец, подпомаган от “” —офи€, ѕ√ по електротехника и електроника „јпостол јрнаудов“ в –усе съвместно с –” „јнгел  ънчев“. «а район на ѕловдив отговар€ ћ√ „јкад.  ирил ѕопов“ съвместно с ѕ” „ѕ. ’илендарски“, за Ѕургас - ѕ√ по електротехника и електроника „ . ‘отинов“ и ”ниверситета „ѕроф. д-р јсен «латаров“, а за —офи€ – “ехнологично училище „≈лектронни системи“ и “” – —офи€. “ези центрове ще работ€т в балансирано партньорство и с представители на »“ бизнеса.

–ум€на  остадинова, главен експерт в дирекци€ „ѕрофесионално образование и обучение“ на ћќЌ. —нимка: ёли€ Ћазарова

–ум€на  остадинова, главен експерт в дирекци€ „ѕрофесионално образование и обучение“ на ћќЌ, представ€ програмата "ќбучение за »“ кариера". —нимка: ёли€ Ћазарова

ƒруга важна инициатива на ћќЌ, започнала още през 2008 г., е Ќационалната програма за модернизиране на материално техническа база на ѕ√. „“ова е първи€т пример за отлично партньорство между институци€та, гимназиите и бизнеса. ƒосега бизнесът е участвал с близо 6,2 млн. лв., а от централната администраци€ са осигурени 42 млн. лв., или за модернизиране на базата в професионалните гимназии са дадени над 48 млн. лв.“, коментира  остадинова.

Ќовата програма „ќбучение за »“ кариера“ е 3-годишна, като първи€т етап е от ноември 2017 г. до септември 2018 г. ”спешно завършилите ученици освен диплома за 12 клас придобиват и квалификаци€ да постъп€т в софтуерните компании и да продължат да се развиват във висшето образование, об€сни  остадинова. Ќа 11 и 12 ноември т.г. ще се проведе тест на десетокласниците, за€вили желание да се включат в програмата „Ќационална »“ кариера“, като на тази база ще се направи класирането и ще бъдат избрани първите участници. „÷елта ни да запишем минимум 200 ученици за тази учебна година (2017-2018 г.), но се над€ваме бро€т на покрилите теста да е по-гол€м. «а да завършат успешно обаче, учениците тр€бва да са много амбицирани, отдадени и упорити, тъй като ще провеждат допълнителни занимани€ в почивните дни, по време на ваканциите. Ќашето желание е поне 150 ученика да преминат успешно теста от първи€ етап на програмата“, допълни т€.

ќсвен обучение на ученици, програмата предвижда подготовка и общо 60 учители, като на 1 ноември започва обучение на първите 25. “е тр€бва да предложат нужното ниво на подготовка, така че учениците да положат държавни€ изпит по теори€ и практика и да получат диплома.

—пецифичните дейности, които ще изпълн€ват петте центъра, включват изготв€не и поддръжка на онлайн платформа за предостав€не на учебно съдържание и тестови задачи, както и поддръжка на комуникаци€та между учители и ученици. „¬ зависимост от отдалечеността на учениците, участващи в в програмата, всеки център ще организира обучени€та според спецификата и конкретните услови€, включително чрез дистанционни форми, онлайн тестове и др.“, об€сни  остадинова.

Huawei показа разнообразни решени€ за образованието. —нимка:

»менно решени€ за виртуална класна ста€,

за виртуален кампус, мобилна платформа за обучение и други иновативни решени€ представи на конференци€та ћартин ∆елев, продуктов мениджър в ’уауей “ехнолоджис Ѕългари€. „¬иртуални€т кампус осигур€ва интерактивност, достъп от вс€ко м€сто, а технологиите на Huawei поддържат ефективно управление на ц€лата платформа. „рез виртуални€ кампус студените могат да започнат да работ€т още докато учат. ѕлатформата им осигур€ва онлайн тестове, отворени лекции, освен това генерира допълнителни приходи за университета, който може да увеличи бро€ на участващите в обучени€та“, об€сни той. –ешението за виртуална класна ста€ позвол€ва провеждане на съвместни обучени€ между висши училища и техни филиали или професионални гимназии, като системата поддържа различни крайни устройства, включително таблети и смартфони - област, в ко€то Huawei е сред водещите производители в света. “јдминистрирането на отворената платформа е важно, така че преподавател€т да управл€ва ефективно учебни€ процес“, коментира ћартин ∆елев.

„Huawei произвежда всички решени€ за електронното образовние - от таблети и смартфони, с които се достъпват ресурсите, през сървъри и системи за съхранение, системи за телеприсъствие, VDI решени€, като по този начин се намал€ва рискът за ц€лостни€ проект“, допълни той.

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»
‘ирмите представ€т

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€ћартин –айхле: R&M развива бизнеса си с иновативни и качествени решени€

2018 г. е най-добрата година за бизнеса на компани€та, разработваща и произвеждаща системи с швейцарско качество вече 55 години, за€ви ћартин –айхле, един от съсобствениците на Reichle& De-Massari (R&M)

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас