“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах
IDG  •  PC World  •  Computerworld  •  CIO  •  CFO  •  Networkworld  •  ƒискусии  •   ариерна зона  •  —ъбити€
COMPUTERWORLD | „овешки ресурси
13 окт
2017
 
 

»“ компаниите търс€т нови начини да ангажират служителите си

Ќарастват активно ангажираните служители

7048 прочитани€

¬ътрешнофирмената комуникаци€ е един от най-важните инструменти за постигане на по-добри бизнес резултати. —ъщевременно в »“ бранша основен мотив за младите хора да изберат дадена компани€ е възможността за участие в нови проекти и да се развиват в професионален план. —ъщевременно бързи€т растеж на бизнеса и хронични€т недостиг на кадри води до големи проблеми в средното ниво на мениджмънта заради липсата на меки умени€. ћного компании внедр€ват много добри системите за посто€нна оценка на работата на служителите, но пон€кога тези системи не са комуникирани правилно.

”частниците в дискуси€та „ “оп » “ –аботодател“ 2017, преминала под мотото „¬ началото бе словото“. —нимка: Ќиколай ƒойчинов

”частниците в дискуси€та „ “оп » “ –аботодател“ 2017, преминала под мотото „¬ началото бе словото“. —нимка: Ќиколай ƒойчинов

ѕрочетете още: Accedia стана Д“ќѕ » “ –аботодателУ за 2017 г.

“ова са част от изводите от дискуси€та, проведена на 10 октомври в Ѕългарски€ културен център. “€ бе част от шестото издание на инициативата „“оп » “ –аботодател“, организирана от ICT Media и Job Tiger, като методологи€та и проучването са дело на специализираната в одит в областта на човешките ресурси компани€ Audit Advice Associates (AAA). ¬ проекта тази година се включиха 2393 служители от 28 компании, 22 от които участваха в класаци€та. »нициативата ““оп » “ –аботодател” се организира със съдействието на ћинистерството на труда и социалната политика (ћ“—ѕ), Ѕългарската асоциаци€ по информационни технологии (Ѕј»“), Ѕългарската асоциаци€ за управление на хора (Ѕј”’) и јмериканската търговска камара в Ѕългари€ (AmCham) и със съдействието на адвокатско дружество „ƒинова, –усев и ѕартньори“ и Experian.

»скрен јнгелов от ћинистерство на труда и социалната политика, използва участието си в кръглата маса, за да напомни, че компаниите имат още 20 дни, до 31 октомври, да подадат своите проектни предложени€ за финансиране по програмата „–азвитие на човешките ресурси“. ќтпуснати€т от ћ“—ѕ целеви бюджет е 10 милиона лева.“ѕланът е насочен не само към лицата, които са икономически неактивни и които продължават своето обучение, но и към вече наетите специалисти, които искат да се развиват и да подобр€т своите умен舓, подчерта јнгелов.

 

Ќарастват активно ангажираните служители

Ќаблюдава се известен спад в бро€ на участниците спр€мо включилите се в миналогодишното проучване, но все пак е на нивото от 2015 г. ѕричината за това е решението на н€кои фирми да предпочетат двугодишен цикъл на изследване, който позвол€ва пълноценно да се осъществи процеса стимул – реакци€, особено в големите компании, коментира —то€н √анев, управител на Audit Advice Associates.

¬ изследването през 2017 г. се разглеждат 18 фактора, като всеки измерва различен аспект от трудови€ живот на служителите. —лед обработката на данните от професионални статистици участниците се раздел€т в 4 групи спр€мо сво€та ангажираност: активно ангажирани, служители в риск, безучастни и активно неангажирани. јктивно ангажираните не само про€в€ват емоционална обвързаност към компани€та, а и предприемат активни действи€ за нейното развитие. „ огато откри€т проблем, те ще се опитат да се намес€т и да промен€т ситуаци€та, об€сни √анев. - «а безучастните е без значение в ко€ компани€ точно работ€т, тъй като за т€х работата е ежедневие – най-често монотонна и безинтересна. јктивно неанагажирани пък могат да бъдат определени като „злосторници“. “е се разпознават по поведението, готови са да предприемат дори саботажи или съзнателно да бездействат и да допринас€т за лоши€ имидж на продуктите, компани€та, марката. ’ората в риск пък са в процес на трансформаци€ и могат да преминат както към групата на активно ангажираните, така и на безучастните. Ќо целта на вс€ка компани€ е да поощри в т€х активното поведение. ѕознаването на съотношението между тези категории помага на ръководителите да предприемат подход€щи действи€ и да вземат адекватни управленски решен舓, допълни —то€н √анев.

 

Ћидерството е водещ фактор за поредна година

» тази година отново водещите 5 фактора за ангажираността на служителите са лидерство, даване на възможности, управление на знанието, комуникаци€ и признание.  ато ц€ло тези фактори в »“ бранша са приоритетни и затова HR мениджърите и ръководителите тр€бва да акцентират върху т€х.

—редната оценка за всички всички фактори за ангажираността през 2017 г. е висока – 4,18. «а сравнение през 2016 г. този показател бе 4,19, а през 2015 г. - бе 4,11. ƒинамиката на ангажираността показва две положителни тенденции: нараства процентът на активно ангажираните – 40,5% за 2017 г., и намал€ва на дела на безучастните: тази година около 25,9%. Ќивото на активно неангажираните остава сравнително посто€нно през годините – около 8%. ”частниците в дискуси€та изразиха „сериозно притеснение“ от тези около 10% „хейтъри“, като заради липсата на кадри дори подобни хора намират работа в бранша.  омпаниите обаче тр€бва да се стрем€т да намал€т дела на безучастните под регистрираните при проучвани€та на јјј около 25 на сто.

 

ћеки умени€ или технически обучени€?

“ази година меките умени€ отново се оказаха в центъра на дискуси€та. —ветовните тенденции налагат да се набл€га именно на тези умени€ както при подбора, така и при развитието на персонала, за€ви —ветослав »ванов, изп. директор на Ѕългарска аутсорсинг асоциаци€ (Ѕјј). ¬ Ѕългари€ ситуаци€та е малко по-различна - намал€ва делът на обучени€та за меки умени€, а техническите и професионалните обучени€ се увеличават като пропорци€.

„Ќа входа се по€в€ват хора с различна степен на компетентност и различна степен за завършеност в професионален план. “ова налага изравн€ване на компетенциите, коментира резултатите —то€н √анев от јјј. - ¬същност н€ма изоставане на обучението по меки умени€, а има „избързване“ на това за техническите умени€.“

≈лена ћаринова, член на ”— и председател на  омиси€та по образование на Ѕј»“, допълни, че причината за тази тенденци€ е различното ниво на знание : „ѕо€виха се частни академии, „произвеждащи“ хора, на които липсва високо университетско ниво и компаниите тр€бва да инвестират в т€хното обучение допълнително“.

¬същност проведеното изследване показва, че липсата на квалифицирани кадри достига 88%, като в тази категори€ има увеличение от 7% спр€мо миналата година.  омпаниите все повече залагат не само на външно, но и на вътрешно обучение, а това е добър начин за съхран€ване и предаване на корпоративното знание, об€сни √анев.

 

«адържане на служителите

»зследването посочва, че » “ фирмите след€т посто€нно развитието на своите служители и това, което не ги удовлетвор€ва. 96% от всички организации, участвали в проекта, провеждат интервю дори при напускане на даден служител. —ъщевременно тази година само 10% от напускащите са посочили като причина за своето решение „компани€та“, докато през 2016 г., над 52% са дали такъв отговор (срамно висок процент за »“ сектора), каза √анев.

Aдв. ¬есела  абатлийска, ръководител на трудово правен екип, адвокатско дружество „ƒинова –усев и —ъдружници“, отбел€за, че индустри€та се развива и промен€ с бързи темпове и поради тази причина „вс€ка година е нормално да се търс€т различни способи за стимулиране и задържане на персонала“. “€ уточни, че това може да стане чрез стимулиране на новите кадри, привличане на познати на самите служители, намиране на по-добър начин за пренасочване на средства, отраз€ващи реалните постижени€ на служителите. —поред не€ »“ компаниите тр€бва да постав€т основни€ акцент не върху наемането, а върху задържането на персонала.

»ва “одорова, съпредседател на комитета по човешки ресурси към AmCham и част от ръководството на IBM Ѕългари€, за€ви, че бонус мотиваторите и възможността за участие в нови проекти са основен движещ фактор в »“ бранша. „¬ глобален мащаб ние наемаме 50 000 служители с по-малко от 5 г. трудов стаж, като привличаме млади амбициозни хора, които се интересуват в какви големи проекти ще участват, за да се развиват, коментира т€. - ќсвен това младите искат да допринас€т за социално значими каузи, да работ€т във флуидна среда, да търс€т предизвикателства.“

»ва “одорова даде като пример на добра практика про боно програма, чрез ко€то служителите от IBM посещават различни страни, в които работ€т по-социално значими за местната общност проекти, обикновено държави от Ћатинска јмерика или в јфрика.

 

—истеми за вътрешна комуникаци€

¬ътрешната комуникаци€ в организациите, особено в »“ компаниите, разчита на специализирани системи, н€кои от които са разработени вътрешно, а други са инсталирали готови решени€. »ва “одорова об€сни, че форматът на технологичните решени€ за вътрешна комуникаци€ е свободен, включително т.нар. „вътрешен Facebook“. ¬ажно значение има и въведената програма за оценка на представ€нето на всеки служител, ко€то осигур€ва целогодишна комуникаци€ на всеки служител с преки€ и организационни€ му ръководител. „Ќа 2-3 месеца служител€т си постав€ цели, ръководител€т ги приема и валидира и в крайна сметка те се вписват в самата система, до ко€то всички имат достъп. »менно там се предостав€ и обратната връзка. “ози механизъм позвол€ва на всеки да работи по една целенасочена програма, тъй като всичко се документира и прослед€ва. Ѕез целеполагане се губи фокусът, важен фактор за задържане и мотиваци€ на служителите”, изтъкна »ва “одорова.

≈лена ћаринова също коментира, че целогодишната непрекъсната комуникаци€ и оценка е изключително важна за задържането на служителите. ¬ нейната компани€ системите се промен€т и допълват вс€ка година, тъй като се по€в€ват нови нужди.

„ омуникаци€та е важен елемент за задържане, за мотивиране на хората, особено в аутсорсинг сектора където средната възраст на служителите е под 25 г., подчерта —ветослав »ванов от Ѕјј - „ћилениум“ поколение оцен€ва отворената, лесна и лека комуникаци€ между различните нива в организаци€та. ћениджмънт на отворена врата е практика поне в големите фирми - във всеки момент всеки от оперативно ниво може да влезе при ръководител€… ≈фектът е неверо€тен”, сподели практически€ си опит »ванов. ” нас обаче не се обръща гол€мо внимание на комуникаци€та като метод за насърчаване и задържане на служителите, използват се едни и същи канали и методики - отгоре надолу. ¬ръзката отдолу нагоре липсва или има прекъсване в структурата на организаци€та , затова говорим за текучество от 17%. ¬ аутсорсинг индустри€та беначмарк нивото е 2,8% на годишна база и н€кои компании усп€ват да го постигнат, допълва —ветослав »ванов.

“¬се повече инструменти са нужни – методът „мейл до всички не работи“. ¬секи търси варианти, дали готови решени€ или вътрешно развити. √олемите компании имат CRM системи, други разчитат на файлови€ сървър, коментира —ветлозар ѕетров, управител на Job Tiger.

јдв. ¬есела  абатлийска посъветва »“ компаниите да “разпишат правила и да постав€т целите, които искат да постигнат”. —поред нейни€ опит, правилата минимизират рисковете от неангажиране на служителите, но основни€т проблем в комуникаци€та идва от липсата на добре развити меки умени€ при лидерите, тъй като работата над тези качества остава на заден план.

¬ъпреки положителните резултати и постигнатите успехи в работата на HR специалистите в »“ сектора, един от основните проблеми е неподготв€нето на годишни планове за развитие на служителите. ќколо 40% от HR специалистите предпочитат да не състав€т стратегии за човешките ресурси. ”частниците в проекта ““оп » “ –аботодател” напомн€т, че създаването на планове е един от най-трудните етапи, но написаната политика е мощен инструмент за проверка за това доколко е постигнат напредък и дали са изпълнени поставените цели.

≈кип на Computerworld

Ќј…-Ќќ¬» Ќј…-„≈“≈Ќ» ѕ–≈ѕќ–Џ„јЌ»

—лайдшоу
»Ќ“≈–¬ё
–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден–ей ќТ‘аръл, VMware: —ветът на облаците ще е хибриден

“ехнически€т директор на компани€та е уверен, че публичните услуги н€ма да замен€т собствените сървъри.

ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»я
јЌ ≈“ј

 акво мислите за FireFox OS?

»нформаци€ за ¬ас